VATANDAŞLIK – TEMEL HUKUK BİLGİSİ - 10
1.
Aşağıdakilerden hangisi, fiil ehliyetinin şartlarından
biridir?
A) On beş yaşını doldurmuş olmak
B) Sağ ve tam doğum
C) Ergin olmak
D) Hak sahibi olmak
E) Okur-yazar olmak
8.
Kamu görevlilerinin özlük hakları hukuk dallarından
hangisi tarafından düzenlenir?
A) Anayasa Hukuku
B) Medeni Hukuk
C) İdare Hukuku
D) Ticaret Hukuku
E) Ceza Hukuku
2.
Hukuk düzenine aykırı durumlarda hukukun verdiği
tepki aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A) Yaptırım
B) İcazet
C) Muacceliyet
D) Temerrüt
E) İfa
9.
Aşağıdakilerden hangisi ahlak kurallarıyla ilgili yanlış
bir bilgidir?
A) Ahlak kuralları iyiye yönelmiş davranışlardır.
B) Ahlak beşeridir, insan ürünüdür.
C) Doğada ahlak olmaz; doğanın ahlakı olmaz.
D) Ahlak kuralları toplumsal gruplar değişse de
aynıdır.
E) Ahlaki yargılar öncelikle toplumdan öğrenilir.
3.
Mahkemenin, uzun süreden beri haber almamama
durumunda, bir kişinin gaipliğine karar verebilmesi
için, kaç yıl öngörülmüştür?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
4.
5.
6.
7.
Bir kişinin kusurlu davranışlarıyla başkalarına zarar
vermesi aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A) Haksız fiil
B) Hukuki fiil
C) Hukuki işlem
D) Sebepsiz zenginleşme
E) Haksız rekabet
Ticaret Kanununda yer alan, "bir ticari işletmeyi
kendi adına işleten kişiye tacir denir" kuralı, hukuki
niteliklerine göre hukuk kurallarından hangisine
örnektir?
A) Emredici
B) Yorumlayıcı
C) Tamamlayıcı
D) Tanımlayıcı
E) Betimleyici
Benzer bir sorun için konulmuş hukuk kurallarından
yararlanılarak boşluk giderilmesine ne ad verilir?
A) Yargıcın hukuk yaratması
B) Kıyas
C) Yargıcın takdir yetkisi
D) Yargıç yorumu
E) İçtihat
Aşağıdakilerden hangisi bağlayıcı kaynak değildir?
A) Kanun
B) KHK
C) Örf ve adet hukuku
D) Yönetmelik
E) Yargı kararları
www.lisansakademi.com
10. Aşağıdakilerden
hangisi
toplumsal
yaşamı
düzenleyen kurallarla ilgili yanlıştır?
A) Ahlak beşeridir, insan ürünüdür.
B) Toplumsal gruplar değiştikçe yeni ahlaklarla
tanışılır.
C) Din kurallarına uyulmamasının yaratacağı gazap
ve azap bu kuralların yaptırımlarıdır.
D) Örf ve adet kuralları belli bir yörede uygulanabilir.
E) Ahlak, din ile örf ve adet kuralları birbirlerinde
tamamen farklıdırlar.
11. Aşağıdakilerden hangisi yaptırım kavramıyla ilgili
yanlış bir ifadedir?
A) Yaptırım sadece ihlal durumunda ortaya çıkmaz.
B) Yaptırım sadece hukuka özgü bir kavramdır.
C) Bir kuralın olduğu yerde yaptırım vardır.
D) Yaptırımsız kuraldan bahsedilmez.
E) Yaptırımla desteklenmemiş bir ifade ancak
temenni, istek veya arzu olabilir.
12. Ahmet cep telefonunu Tekin’e satmıştır. Tekin ise
telefonun
bedelini
kararlaştırılan
günde
ödememiştir. Bu durumda Ahmet hangi yaptırımla
satış bedeline kavuşabilir?
A) Cebri icra
B) Tazminat
C) Geçersizlik
D) İptal
E) Ceza
13. Aşağıdakilerden hangisi hukukun kaynaklarında
birisi değildir?
A) Yazılı hukuk kuralları
B) Yargı kararları
C) Bilimsel görüşler
D) Yazılı olmayan kurallar
E) Görgü kuralları
Sayfa 1
VATANDAŞLIK – TEMEL HUKUK BİLGİSİ - 10
14. Aşağıdakilerden hangisinde cebri icra yaptırımı söz
konusu olmaz?
A) Kiracının kira bedelini ödememesi
B) Taşınmazın tahliye ilamına rağmen tahliye
edilmemesi
C) Bir kişinin evliyken başka bir evlilik yapması
D) Velayet davası sonucunda çocuğun velayetinin
anneye verilmesine rağmen babanın çocuğu
anneye teslim etmemesi
E) Bankadan alınan kredi borcunun zamanında
ödenmemesi
15. Hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkilere ne ad
verilir?
A) Hak
B) Sorumluluk
C) Müteselsil
D) Müflis
E) Muris
16. Eşya üzerinde kullanma, yararlanma ve tasarrufta
bulunma yetkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mülkiyet hakkı
B) İrtifak hakkı
C) Telif hakkı
D) Rehin hakkı
E) İntifa hakkı
17. Bir eşyayı kullanma ve ondan yararlanma yetkisi
veren hak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sınırsız ayni hak
B) Alacak hakkı
C) Kişilik hakları
D) İrtifak hakkı
E) Boşanma
18. Aşağıdakilerden
işlemlerdendir?
A) Vasiyet
B) Bağışlama
C) Kira
D) Kefalet
E) Vekâlet
hangisi
tek
taraflı
hukuki
19. Aşağıdakilerden hangisi bir taşınmazın malikinin
yalnız o taşınmazla sorumlu olmak üzere diğer bir
kimseye bir şey vermek veya bir iş yapmakla
yükümlü kılınmasıdır?
A) Rehin hakkı
B) Nispi hak
C) Taşınmaz yükü
D) Geçit hakkı
E) İntifa hakkı
www.lisansakademi.com
20. Bir kimsenin haklı bir sebep yokken diğeri aleyhine
zenginleşmesi durumunda hangi borç İlişkisi ortaya
çıkar?
A) Haksız fiil
B) Hukuki işlem
C) Hukuki fiil
D) Sebepsiz zenginleşme
E) Sözleşme
21. Aşağıdakilerden hangisi bozucu yenilik doğuran
haklara örnek değildir?
A) İstifa
B) Azil
C) Kira sözleşmesinin feshi
D) Boşanma davası açma hakkı
E) Adi şirketin sözleşmelerinin feshi
22. Ali ile Ayşe evlenmişlerdir. Ayça adında kızları
olmuştur. Ali ve Ayşe’nin Ayça üzerinde sahip
oldukları hak hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Kurucu yenilik doğuran hak - velayet hakkı
B) Kurucu yenilik doğuran hak - mutlak hak
C) Alelade hak - velayet hakkı
D) Bozucu yenilik doğuran hak - nispi hak
E) Değiştirici yenilik doğuran hak - velayet hakkı
23. Bir sözleşme yapılırken taraflardan birinin yapmış
olduğu öneriyi karşı tarafın kabul etmesi durumunda
aşağıdaki haklardan hangisi kullanılmış olur?
A) Oturma hakkı
B) Değiştirici yenilik doğuran hak
C) Kurucu yenilik doğuran hak
D) Bozucu yenilik doğuran hak
E) Üst hakkı
24. Bir hakkın bir kişiye bağlanmasına ne ad verilir?
A) Hakkın kazanılması
B) Hakkın kaybedilmesi
C) Hakkın korunması
D) Hakkın kullanılması
E) Hakkın yenilenmesi
25. Aşağıdakilerden hangisinde hakkın kazanılması
durumu söz konusudur?
A) Aysel’in ev ödevini yapması
B) Yusuf’un sigortasız evine yıldırım düşmesi
C) Tolga’nın sahip olduğu arabasını satması
D) Ceyda ile kardeşinin kavga etmesi
E) Ali’nin yeni bir beste yapması
26. Bir veya birden fazla kişinin hukuki sonuca
yöneltilmiş irade açıklaması ne olarak adlandırılır?
A) Hukuki fiil
B) Hukuki işlem
C) Hukuki olay
D) Haksız fiil
E) Haksız olay
Sayfa 2
Download

VATANDAŞLIK – TEMEL HUKUK BİLGİSİ - 10