YENİKENT ÇOK AMAÇLI TİCARET MERKEZİ BİNASI
KİRALAMA SÖZLEŞMESİ
Madde 1- Sözleşmenin tarafları
Bu sözleşme, bir tarafta İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (bundan sonra
“İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ............................................................... (bundan sonra
“Kiracı” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. İdarenin
a) Adı
: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Soysal Yardım Sandığı
b) Adresi
: Demirkapı Sokak No:24 Demirlibahçe – Mamak /ANKARA
c) Telefon numarası
: 0312 362 16 32
ç) Faks numarası
: 0312 319 28 00
d) Elektronik Posta Adresi (varsa): [email protected]
2.2. Kiracının;
a)Adı ve soyadı/Ticaret Unvanı:.. .................................................................................
b) T.C. Kimlik No: .............................................................................................................
c)Vergi Kimlik No: .....................................................................................................
ç) Kiracının tebligata esas adresi:. ................................................................................
d) Telefon numarası: ....................................................................................................
e) Bildirime esas faks numarası:.....................................................................................
f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) : .........................................................
2.3.Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir.
Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese
yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta
gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
Madde 3- Sözleşmenin dili
Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.
Madde 4- Kiralama konusu İşin tanımı
Cumhuriyet Mahallesi 818 Sokak 1724 Ada 2 Parsel No: 16 Yenikent – Sincan / ANKARA
adresinde 3 Bodrum Kat + Zemin Kat + 1. Kat şeklinde toplam 5 katlı binanın içerisinde çeşitli
büyüklüklerde biri market olmak üzere toplam 33 dükkan, otopark, market deposu, asansör (normal ve
yürüyen), ısı merkezi, hidrofor deposu, trafo odası, pano odası, Jeneratör odası (Jeneratör
bulunmamaktadır), kaloriferci odası, rezerv oda, sığınak, monşarj, soyunma odası, wc’ler ile klima
(ısıtıcı-soğutucu) üniteleri bulunan bina müştemilatı ile birlikte toptan olarak kiraya verilmesi.
İşin diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde
bulunmaktadır.
Madde 5- Sözleşme konusu işin kiralama bedeli :
Binanın kiralama bedeli yıllık net ……………(rakam ve yazıyla)….….….…TL’dir.
Madde 6- Sözleşmenin ekleri
6.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Kiracıyı bağlar. Ancak,
sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık
olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
6.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:
1) Kiralama Şartnamesi
2) Sözleşme Tasarısı,
3) Bina resimleri ve kat planları
1
Madde 7- Sözleşmenin süresi
7.1. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 10 (On) Yıldır.
7.2.Binanın hazırlık süresi 1 (Bir) yıl olup, bu sürede kiracıdan kira bedeli alınmayacaktır. Bu süre 10
(On) yıllık kiralama süresine dahildir.
Madde 8- Kesin teminata ilişkin hükümler
8.1. Kiracı, kiralama işine ilişkin olarak sözleşme imzalanmadan önce,
a) Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerinin uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak
amacıyla, KDV Hariç bir yıllık kira karşılığı olan ihale bedeli üzerinden % 6 (Altı) olarak hesaplanan,
......... (rakam ve yazıyla) ......................... kesin teminat vermiştir.
b) Ayrıca, 1 (Bir) yıllık KDV Hariç kira bedeline karşılık gelecek şekilde; sözleşmenin her
türlü sona ermesi hallerinde, bakiye kira alacağı ve sözleşmeye ilişkin diğer alacakların tahsil edilerek
kalan kısmın kiracıya iade edilmesine yönelik olarak
(rakam ve yazıyla)
........................ kesin teminat vermiştir.
8.2. Kesin teminat tutarları her yıl süresi bitmeden en son kira tutarı üzerinden güncellenerek İdareye
verilir. Aksi taktirde teminatlar nakde dönüştürülür ve nakdi teminat olarak değerlendirilir.
8.3.Teminatlar, kiralama şartnamesinde teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Her
ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Madde 9- Kiralama bedeli, ödeme yeri ve kira artışları
9.1.Bina kira bedeli aylık dönemler halinde İdarenin bildireceği banka hesabına peşin olarak ilgili ödeme
ayının en geç 5 (Beş)’ine kadar ödenecektir.
9.2. Kira sözleşmesinin imza tarihinden 1 (bir) yıl sonra kira bedeli yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
oranında artırılacaktır ve takip eden yılların kira artışı yine aynı şekilde yapılacaktır.
Madde 10- Yapılamayacak iş türleri
Kiracı aşağıda belirtilen faaliyetleri binada yapamaz.
10.1. Gayrimeşru kazanç sağlamaya yönelik işler,
10.2. Parlayıcı, yanıcı madde ve malzeme, patlayıcı, insan sağlığına zararlı malzeme alım-satımı ile bu
nitelikteki emtianın imalatı ve depolanması işleri.
Yukarıda belirtilen durumlarda, kiracıya tebligat yapılarak sözleşmeye uyulması istenir. Bu ihtara rağmen
kiracı 15 (Onbeş) gün içinde sözleşme hükümlerine aykırılığı gidermediği ve aynı fiili tekrarladığı tespit
edildiği taktirde sözleşme feshedilerek tahliyesi sağlanır.
Madde 11- Binanın teslimi ve binada yapılacak imalata ilişkin işler
Bina içerisinde çeşitli büyüklüklerde biri market olmak üzere toplam 33 dükkân, otopark, market deposu,
asansör (normal ve yürüyen ), ısı merkezi, hidrofor deposu, trafo odası, pano odası, Jeneratör odası
(Jeneratör bulunmamaktadır), kaloriferci odası, rezerv oda, sığınak, monşarj, soyunma odası, wc’ler ile
klima (ısıtıcı-soğutucu) üniteleri ile bina için gerekli müştemilat bulunmaktadır.
Bina içerisindeki dükkânların tabanı tesviye tabakası+şap döşeme, tavan ve yan duvarlar sıva, su, lavabo,
pis su gideri, elektrik tesisatı, ısıtma-soğutmaya ilişkin tesisat mevcut olup, fast food dükkânlarında
bunlara ilaveten baca bulunmaktadır.
Kiracı, binada kiralama sonrasında dükkânların alüminyum doğramasını, camlarını, taban ve tavan
döşeme ve boyasını yaptıracak kira bitiminde bedelsiz olarak İdareye bırakacaktır.
Kiracı, binayı mevcut projeleri üzerinden kontrol ederek teslim alacak ve kira sonunda buna göre İdareye
teslim edecektir.
Madde 12- Binada yapılacak tadilat ve onarım
Kiracı, taşıyıcı kiriş ve kolonlara dokunmadan, binanın dış mimarisini bozmayacak şekilde dükkânların
birleştirilmesi veya dükkânların küçültülerek iki dükkân haline dönüştürülmesi için gerekli tadilatların
yapılmasında serbesttir. Kira bitiminde İdare, binayı isterse eski haliyle veya mevcut haliyle (tadilatlı)
teslim alabilir. İdare binayı kısmen ve/veya tamamen tadilatlı şekliyle istemesi halinde, İstekli binayı
İdarenin istediği şekilde teslim etmek zorundadır.
Ancak; eczane, banka vs. işyerleri için dışarıya kapı açılmasına ihtiyaç duyulması halinde, İdareyle
müştereken açılacak kapıların yerleri belirlenir. Giderleri İstekliye ait olmak üzere belirlenen kapılar
projelendirerek, Proje müellifinden de gerekli müsaade aldıktan sonra kapı açılımı yapılır.
İsteklinin; sayılan bütün bu tadilatlarla ilgili yasal izin ve onayı almış olması şartı aranır.
2
Binanın mekanik ve yürüyen aksamları idare tarafından faaliyete geçirilerek yükleniciye çalışır şekilde
teslim edilecek ve kira süresinin sona ermesi durumunda yüklenici tarafından çalışır şekilde idareye
teslim edilecektir.
Madde 13- Mücbir sebepler
13.1. Aşağıdaki haller Mücbir sebep olarak kabul edilir.
13.1.1. Doğal afetler,
13.1.2. Genel salgın hastalık,
13.1.3. Kısmi veya genel seferberlik ilanı,
13.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve kira erteleme süresi
verilebilmesi için mücbir sebebi oluşturacak durumun;
13.2.1. Meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde kiracı, İdareye yazılı olarak bildirimde
bulunması,
13.2.2. Durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi gerekmektedir.
Madde 14- Kiracının sözleşmeyi feshetmesi
Kiracı, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle
taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı olarak bildirmesi halinde;
Sözleşme ve şartname hükümlerinin uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, ihale bedeli
üzerinden “8.1.a.” bendinde alınan teminat gelir kaydedilir.
Ödenmeyen kira bedeli ve sözleşmeden kaynaklanan alacaklar var ise sözleşmenin “8.1.b.” bendinde
alınan teminat borç tutarından mahsup edilerek kalan kısım usulüne göre kiracıya iade edilir. Ayrıca
protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir.
Madde 15- İdarenin sözleşmeyi feshetmesi
İdare, aşağıda belirtilen halde İdare sözleşmeyi fesheder:
Kiracı taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi hallerinde
ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın 8.1.a. bendi uyarınca alınan %6 tutarındaki kesin teminat gelir
kaydedilir. Ayrıca kiracının varsa borçları bu sözleşmenin 8.1.b. bendi uyarınca alınan bu teminattan
mahsup edilerek kalan kısmı usulüne göre iade edilir.
Madde 16- Anlaşmazlıkların çözümü
Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara
mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 17- Diğer hususlar
17.1. Kiracı, binayı bir bütün olarak başka birine devredemez, kiralayamaz. Ancak, bağımsız bölümleri
alt kiraya verilebilir.
17.1.1.Bağımsız bölüm alt kira süresi, asıl bina kira süresini geçemez.
17.1.2. Kiralanana alt kiracı tarafından zarar verilmesi halinde, Kiracı bu zarardan dolayı İdareye karşı
sorumludur.
17.1.3. Kiracı binaya zarar verecek bir değişikliğe neden olmadan bağımsız bölümleri alt kiraya verme
hakkına sahiptir. Kiracı bağımsız bölümleri alt kiraya verirken, gerekli dikkat ve özeni göstermek
zorundadır. Aksi takdirde, İdarenin sözleşmenin feshini ve binanın tahliyesini talep hakkı doğar.
17.1.4. Kiracı, İdare ile sözleşme imzalaması halinde, mücbir sebepler de dahil ekonomik koşullarda
meydana gelebilecek değişiklikler sebebi ile kira bedelinin uyarlanmasını talep etmeyeceğini ve bu
hususta uyarlama davası açmayacağını kabul ve taahhüt eder.
17.2. Kiracı, bağımsız bölümleri alt kiraya verebilir. Alt kiralamaya ilişkin kira sözleşmelerinden bir
sureti İdareye 15 (onbeş) gün içerisinde teslim edilir.
17.3. Kiracı, İdare ile sözleşme imzalaması halinde mücbir sebepler de dahil ekonomik koşullarda
meydana gelebilecek değişiklikler sebebi ile kira bedelinin uyarlanmasını talep etmeyeceğini ve bu
hususta uyarlama davası açmayacağını kabul ve taahhüt eder.
17.4. Kiracının hükmi şahsiyet olması durumunda, ortaklarının esaslı şekilde değişmesi (en az %51’lik
hisse payı değişikliği) durumunda, kiracı İdareye bu değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren 10 (on)
takvim günü içerisinde haber vermekle yükümlüdür.
17.5. Kiracının tüzel kişi olması halinde, şirketi temsilen sözleşmeye imza koyan gerçek şahıslar ayrıca
sözleşme hükümlerinin ifası açısından şahsi olarak müşterek ve müteselsil sorumlu olacaklardır.
17.6. İdare kira süresince (10 yıl) Kiracının muvafakatını almadan kiralama konusu binanın satışını
3
yapmayacaktır.
17.7. Abonelikler kiracı veya kiralama sonrasında kiracının kiraya vereceği alt kiracılar tarafından
abonelik bedelleri yatırılarak abone olunabilecektir.
Madde 18- Yürürlük
Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 19 – Sözleşmenin imzalanması
Bu sözleşme 19 (Ondokuz) maddeden ibaret olup, İdare ve Kiracı tarafından tam olarak okunup
anlaşıldıktan sonra …/…./2014 tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, kiracının
talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı bir suretini” Kiracıya verecektir.
İDARE
KİRACI
4
Download

kiralama sözleşmesi