OTOMOBİL KİRA SÖZLEŞMESİ KİRA KOŞULLARI
Bu sözleşme birinci sayfanın ön yüzünde plaka (14) ve markası (16) yazılan aracı kira ile veren Wellcar
Turizm Araç Kiralama ve Transfer Hizmetleri “KİRALAYAN” aynı sayfada imzası (4)-(51) bulunup, kira
karşılığında kullanmak üzere alan da (3)-(2) adresinde ikamet eden (1)-(4)-(5) ”KİRACI” olarak
adlandırılacaktır.
MADDE 1 GENEL KOŞULLAR:
a-Kiralayan mülkiyetinde bulunan aracı aşağıda açıklanan koşullara uyulması şartıyla kiracıya bu
sözleşmede belirlenen(18)-(19)-(25)-(26) süre için verilmiştir. Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla arcın
hasarsız , yedek lastik dahil toplam beş lastikli birlikte mükemmel durumda avadanlıklar , araca ait
ilgili belgeler (50) ve tüm aksesuarları ile sağlam teslim aldığını sözleşmede yazılı olan gün (25) ve
saatte (26),aksine bir anlaşmaya yazı olarak (24) varılmadı ise aldığı yerde (17) geri vereceğini kabul
etmiştir.
b-Kiracı , aracı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını , araçta
hiçbir kaza veya hasar izi bulunmadığını veya araç çıkış fişinde (48)-(50) belirtilen hasarları ile teslim
aldığını kabul eder.
c-Aşağıda sayılı durumlarda kiracı aracı hiçbir şekilde kullanmayacağını öncelikle kabul eder.
I Gümrük yasaları T.C. kanunu ve diğer yasalarca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın ve diğer gayri
kanuni işlerde,
II Kiralayanın izni olmaksızın başka aracın yada hareket eden veya hareket etmeyen nesnelerin
çekilmesinde yada yüklenerek taşınmasında,
III Yarış hız tayini, ralli , sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı ve uygun
olmayan yollarda ,
IV Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu taşınmasında , her ne şekilde
olursa olsun bagaj dışı yük ve
eşya taşınmasında ,
V Ödeme şekli ne olur ise olsun ister yazılı ister sözlü sözleşme ile ivaz karşılığında yolcu yada mal
taşımada,
d- Sözleşmenin düzenlendiği sırada kiracının 21 yaşını doldurmuş olması (10)-(11) , en az iki yıllık yerli
yada uluslararası (5) ehliyetini ibrazı gereklidir.Kiralayanın onayı olmaksızın (12)-(13) aracı 3.şahıslara
kullandıramaz.Kiracı dışındaki 3.şahıslarca kullanımı konusunda ancak kiralayanın bu şahıslara kimlik
adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri (12)-(13) sözleşmeye kaydederek , imzalarını alması (51) ile
mümkündür.Aksi halde tüm sigortalar (27)-(30)-(33)-(36) geçersiz olup (29)-(32)-(35)-(38) , diler ise
kiracının ikinci madde de söz konusu edilen (43)-(44) depozitosunu irad kaydeder.
e- Kiracı seyir dışında aracı , güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle
yükümlüdür.Çalınma halinde araç bulunmazsa geçecek ilk 45 günlük süreyi kiracı , kiralama
broşüründe belirtilen (39)-(40)-(41) kira bedeli esas alınarak ödemekle yükümlüdür.
f- Kiracı , aracı kiralayana teslimi anında araca ait resmi belgeleri (ruhsatname ve plakalar ) (50) , iade
etmediğinde bunların teslimine kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi kayıp halinde
yenilerinin alınması için yapılacak giderleri ve aracın kullanılamamasından doğan kira (39)-(40)(41)gelirini bu sözleşmede belirtilen bedel üzerinden ödemekle yükümlüdür.
g- Aracın herhangi bir olay nedeni ile kiracının kusuru olsun yada olmasın yetkili makamlarca
müsaderesi veya alı konması halinde geri alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar
(63) kiracıya aittir.Bu sürede geçecek günlerin kirası kiracı tarafından ödenir.
h- Kiracı , kira süresi içerisinde vasıtanın periyodik bakımını (yağlama , Yağ değişimi gibi) yaptıracak
masrafları kiralayanın adına aldığı fatura(lar) (64) karşılığında kendisine iade edilecektir.Tabii
kullanma ve eskime sonucunda yapılan tamirat , yedek parça ve lastik değiştirme masrafları
kiralayana aittir.Buna karşılık mutat olmayan bir kullanma veya kaza sonucu yapılan tamirat , yedek
parça ve lastik değiştirme , donma nedeni ile ortaya çıkan hasarlar ve zararlar ile benzer olaylar
sonucu aracın hareket edememesi durumunda kiraladığı yere (17) getirilmesi için yapılan taşıma
harcamaları kiracıya ait olup, kiralayan aracın işten kalma ücretini kira tarifesi (39)-(40)-(41)
üzerinden tahsil edebilecektir.Taşrada gerekebilecek zorunlu onarımlar kiralayanın en yakın
istasyonuna bildirilecek onayı alınıp yaptırılacak , kiralayan adına düzenlenmiş detaylı fatura(lar) (64)
kiracıya ödenecektir.Kiralayanın onayı alınmadan kiracı tarafından yapılan tamirat ve yedek parça
değişimlerinin kiralayan tarafından tespiti halinde (özellikle orijinal yedek parça veya servis güvencesi
dışındaki değişim ve onarımların yaptırıldığının tespiti halinde ) bu parçaların gerçek bedelleri ile
onarım giderleri ve kazanç kaybı kiracıdan talep edilecektir.
i- Benzin ücreti kiracıya aittir.(21)-(23)
j- Kiracının kendisi tarafından veya bir başkası tarafından kira süresi içerisinde veya önce yada aracı
kiralayana iadesinden sonra aracın içerisinde veya üzerinde bırakılan , taşınan herhangi bir malın
kaybından veya hasarlanmasından kiralayanın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kiracı
bununla ilgili masraflar da dahil kiralayanı peşinen ibra etmiştir.
k- Bir günlük kira bedeli (39) 24 saatlik süre içindir.Haftalık (40) veya aylık (42) kira süreleri 7 gün ve
30 gün üzerinden hesap edilir.Kiracı aracı anlaşmada belirtilen tarih (25) ve saatte (26) teslim
yükümlülüğünü yerine getirmediği taktirde 2 saat için ücret alınmaz.Ancak 2 saati geçen
gecikmelerde kiracı ilave 1 gün ücreti (39) ödeyecektir.Kiracının arcı teslim etmemesi halinde
kiralayan aracı hiçbir ihtar ve ihbara hacet kalmaksızın teslim alma hakkına sahiptir.Kiracı aracı
sözleşmede belirlenen mahalde (24) teslim etmediğinden aracın teslim yerine getirilmesinde
kiralayan tarafından oluşacak zarardan da ayrıca sorumludur.
l- Kiracı 48 saat önceden haber vermek kiralayanın muvafakatini almak ve kira depozitosunun (44)
gerekli miktarını ödemek kaydı ile kira süresini uzatabilir.
m- Kiralayan bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman
fesh edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.
n- Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça hüküm ve şartlardaki herhangi bir ilave veya
değişiklik hükümsüzdür.
o- Herhalde kiracı ve kiralayan 3.şahıslara karşı sahip oldukları tazminat haklarını takibinde
birbirlerine gerekli kolaylıkları gösterip hakları oranında birbirlerine vekalet vermek ve de dava
haklarını temlik etmek zorunda olup yargılama giderleri bu oran dahilinde yapılacaktır.
p- Kiralayanın belgeli izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkarılamaz.
q- Kiracı ile kiralayan arasındaki anlaşmazlıklar BODRUM Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde Türk
hukukuna göre çözümlenecektir.
r- Kiracı,hiçbir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları yada aracın ve içindeki donanım ve gereçleri
devir temlik ve terhin edemez ve bunları kiralayana zarar verecek şekilde kullanamaz.Bu taahhüde
aykırılık , kiralayana derhal aracın geri verilmesini herhangi bir sebeple ve herhangi bir ödeme
yapmadan talep hakkını verir.
MADDE 2 ÖDEME :
Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında yürürlükte olan tarifeye (39) göre kira bedeli tespit
edilir.Kiralayan kira bedeli alacağına karşılık (43) ön ödeme alabilir.Kiralayan yaklaşık kira ve km
tutarının %20 fazlasını kira depozitosu (43) olarak kiracıdan alır.Kesin hesap sonucu kiralama
bitiminde (67) hesaplanır. Ödeme de baz TL dır.Karşılığı resmi kur üzerinden hesaplanacak döviz ile
nakit veya seyahat çeki ile ödenebilir.Bunların dışında geçerli kredi kartları (4) , geçerlilik limitini
aşmadıkları taktirde nakit para gibi işlem görürler.Kiralayan gerek gördüğü durumlarda önceden
haber vermeksizin yabancı para cinslerinden (41) birini de baz olarak kabul edip hesaplama
yapabilir.Kiralayan kiracıdan olan alacağını tahsil edemediği taktirde aylık % 5 faiz talep hakkı
vardır.Kiralayan kiracının işbu sözleşme kapsamında doğan yükümlülükleri nedeni ile ödemelerini
süresinde yapmaması halinde aylık % 5 faiz hakkına sahiptir. Kiracı 48 saat önceden haber vermek ve
kira depozitosunun gerekli miktarını (44) eklemek kaydı ile kira süresini uzatabilir.Aracın , (anahtar ve
aksesuarlar dahil ) (48)-(50) aynen teslim alınmaması halinde depozito iadesi (46) yapılmaz.Depozito
bedelini aşan zararlar ayrıca kiracı tarafından ödenir.Kiracı hasar sorumluluk sigortası (CDW) (27) ,
araç sigortası (TP) (33) , lastik cam far sigortası (WTHC) (30), ferdi kaza sigortası (P.A.I) (36) ' nın kabul
etmesi halinde (28)-(31)-(34)-(37) sigorta bedellerini ödemekle yükümlüdür.Kiralama sonunda (çıkış
km (20) (22), benzin (21)) kutuda belirtildiği seviyede teslim etmemesi (23) durumunda kira bedeline
ek olarak ödeme alınacaktır.
MADDE 3A SİGORTA
Kiralayan araçlarını Kara Yolları Trafik Kanunu uyarınca mecburi mali mesuliyet sigortası ile
sigortalamıştır.Bu sigorta teminatı kira döneminde aracın tabi olduğu sigorta poliçesinde kayıtlı
limitlerle sınırlıdır.Bu iktarın üstündeki her türlü hukuki sorumluluk maddi, bedeni , manevi zararlar
v.b. kiracıya ait olup poliçedeki limitler üstünde bir ödeme yapmak zorunda kalan kiralayan , kiracıya
rücu hakkını haizdir.
Kiracı ferdi kaza sigortası (36) (PAI) kiralayanın sigortadan temin ettiği limitlerle sınırlıdır.Kiracı bu
sigortadan yararlanabilmek için yürürlükteki kira tarifelerinde gösterilen katılma primini öder ve
sigorta isteğini mahsus hanesini (37) imzalayarak belirler.
Kara Yolları Trafik Kanunu , sigorta ve diğer yasal mevzuatta kiralayan lehine yapılan her türlü
değişiklik bu sözleşme dolayısı ile kiracıyı bağlar.Kasko veya ihtiyari mali mesuliyet sigortası yaptırma
kiralayanın ihtiyarındadır.Herhangi bir kaza yada hasar durumunda kiracının sigortadan
yararlanabilmesi aşağıdaki koşulların (47) yerine getirilmesine bağlıdır.
a- Kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamdan ,(şehir sınırları içerisinde trafik polisi ,mahalli
karakol ,şehir dışında Jandarma v.b gibi) olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirten bir kaza raporu ve
tespit zaptı ile şahit isim ve adresi benzeri belgeler ve bilgiyi , kiracı kiralayana en geç 48 saat
içerisinde tevdi ve ihbar etmekle hükümlüdür.
b- Kiracının doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durumu yok ise , kazayı kiralayana anında
haber vermesi gereklidir.Kiracı hasarlı araca müdahale etmeyecek , koruma altına alacaktır.Araçtan
bazı şeylerin çalınması kiracının tazmin sorumluluğu altındadır.
c- Kiracı aracı kazaya uğratması veya 3. kişilere zarar vermesi halinde oluşan zararları kiralayan
tarafından sigorta şirketinden tahsil edecektir.Sigortadan tahsil edilen kısmın aşan zararlardan ,
sigortanın sorumluluğunun olmadığı hallerde veya kiralayanın rücu yolu ile ödemek zorunda kaldığı
tazminatlardan kiracı sorumludur.
d- Bütün sigortalar kira sözleşmesinde (18)-(25) belirtilen süre kapsamında geçerlidir.
e- Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında bulunan veya geçerli ehliyete sahip olmayan sürücünün
sebebiyet verdiği kazalar ile taşınan mallardan doğan yahut malların sebep olduğu kazalardan
doğrudan kiracı mesuldür.
f- Kiracı aracın her türlü kazalar sonucunda uğrayacağı zararlardan broşürde yazılımı miktarı kadar
itirazsız sorumludur.
g- Kendisine atfı kabil olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta teminatından kısmen veya hiç
istifade edemeyen kiralayan , uğradığı zarar ve aracın işten kalma tazminatı için kiracıdan talepte
bulunma hakkına sahiptir.Aracın işten kalma tazminatı kiracının o döneme ait broşüründe belirtilen
günlük kira bedeli(39) esas alınarak hesaplanır.
h- Bu sözleşme kiralayan ile kiracı arasında akdedilmiş veya akdedilecek tüm diğer sözleşme veya
protokollerden önce uygulanır.Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde diğer sözleşme hükümleri
yürürlük kazanır.
i- Lastik hasar onarımı , far ve cam kırılmaları , çatlamaları , farların , sinyallerin ve / veya stop
lambalarının yerlerinde olmaması hali ile çalınan yedek lastik ve / veya avadanlıklar sigorta teminat
kapsamı dışındadır.İş bu zararlar nedeni ile ilave sigortayı (30) kabul etmediği (32) taktirde bu
zararları aynen tazmin etmekle yükümlü olup doğan zararlardan ayrıca mesuldür.
j- Bütün sigortalar (hasar, teminat ve bağışıklık) kira sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde (18)-(25)
geçerlidir.
k- Sigortanın geçersiz olduğu haller :
I Sürücü alkol ve uyuşturucu etkisinde ise,
II Kazada tamamen kusurlu olunması ,
III Azami hız limitini aşmış ise,
IV Ehliyetsiz ise,
V Yukarıda belirtilen evrakları temin edemiyorsa,
VI Sürücü araç teslim formunda kayıtlı değil ise,
l- Kiracı ,(k) maddesinde belirlenen 6 madde ve trafik kaza zaptının ve alkol raporunu alınmadığı
durumlarda ve/veya süresinde alınmadığı , yasalara aykırı araç kullanılması halinde aracın zarar
görmesi ve veya 3. şahısların zarar görmesi halinde hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin giderleri
karşılamayı kabul eder. İş bu araç teslim formunda belirtilen aracın kullanımı ile ilgili hususlara riayet
edilmemiş ise , kiracı zararın tamamından sorumludur.
Bu sigortaya ilişkin sorumluluklar kiracı tarafından ödenir.Sorumluluk kiracı tarafından aracın
broşürde belirtilen guruba (15) belirtilen gün başına ek bir ücret ödemesi ile kaldırılabilir. Kiracı
ihtiyari sigorta kapsamında ferdi hayat sigortası (PAI) (36) poliçesini kabul ediyor ise (37) kutusuna
paraf ederek kaza halinde araç içerisindeki şahıslara tedavi ve yardım (Poliçede belirtilen limitler
dahilinde) masrafları karşılanır.
B HIRSIZLIK SİGORTASI (33)
Müşteriyi , aracın veya araç plakalarının çalınmasından doğabilecek mali yükümlülüklere v.b. tazminat
taleplerine karşı korumak amacı ile düzenlenen , ayrı bir sigorta türüdür.Bu sigorta kiracı tarafından
alınmadığı (35) taktirde , müşteri aracın değerinden veya hırsızlık sonrasında değiştirilen parça
ücretleri dahil olmak üzere tamirat ve işçilik giderleri , kayıp kazanç , aracın çekme ve barındırma
ücretlerinden sorumlu olacaktır.Çalınma halinde 45 günlük süre içerisinde araç bulunduğu taktirde
kiralayan aracın bulunduğu tarihe kadar olan kira bedelini , araç 45 gün zarfında bulunamadığı
taktirde rayiç bedelini kiracıdan talep eder.
Bu sigortayı kabul eden (34) müşteri hırsızlık olayı ile karşılaştığı taktirde hırsızlık olayını polis veya
jandarmadan alacağı tutanak ile belgelemek zorundadır.
KİRACI TARAFINDAN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
1- Aracın kiracı tarafından kullanılmadığı zamanlarda kiracı olası çalınma yada hırsızlıkları önlemek
için gerekli tedbirleri almak ve aracın kapılarını kilitlemek ile yükümlüdür.
2- Aracın çalınması halinde kiralayana aracın ruhsatını ve anahtarlarını iade etmekle yükümlüdür.İlgili
makamlara suç duyurusunda bulunmak ve aynı zamanda tutanak tutturmak zorundadır.
3- Kiracı ve kiracı tarafından yetkilendirilenler ve kiracı sıfatı taşıyan kişiler (1)-(2)-(10)-(4)-(5)-(12)(13) kira süresi (18)-(25) içerisindekaza olması durumunda kiralayanın ve sigorta şirketinin çıkarlarını
korumak için aşağıdaki önlemleri yerine (47) getirmekle yükümlüdürler.
a- Kaza anında resmi merciler tarafından Trafik Kaza Tespit Tutanağı tutulmadan aracı her ne sebep
ile olursa olsun yerinden kaldırmamak
b- Kiralayana ve ilgili resmi mercilere bildirmek
c- İlgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak.
d- Çift taraflı kazalarda karşı tarafın / tarafların ehliyet ,ruhsat ve trafik sigorta poliçe fotokopisini,
fotokopinin mümkün olmadığı durumlarda bilgilerini ( ehliyet no , verildiği trafik , sigorta poliçe
bilgileri ) kaydetmek.
e- Gerekli güvenlik önlemlerini almadan aracı terk etmemek
f- Kaza alkol raporu ve ilgili tutanaklar ile tüm bilgi ve belgeleri kiralayana en geç 24 saat içerisinde
bildirmek
MADDE 4
İş bu sözleşmenin Türkçe ve İngilizce bildirimde yazılmış olan iki metin arasında bir uyuşmazlık olduğu
taktirde her şartta kiracı Türkçe metnin geçerli olduğunu kabul eder.
Kiracı İMZA (51)
Download

Kiralama Şartlarını Görüntüle/İndir