Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/033
:5
: 14.05.2014
: 2014/UH.II-2061
TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:
Başkan: Mahmut GÜRSES
Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet
ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY
BAŞVURU SAHİBİ:
Gök-Er Taş. San. Tic. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.
VEKİLİ:
Av. Faruk KÜÇÜK,
Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Asmalı Bahçe Sitesi No: 7/2 Çukurambar Çankaya/ANKARA
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Kars İl Özel İdaresi,
Karadağ Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvarı Ardahan Yolu Üzeri 36100 KARS
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2014/9372 İhale Kayıt Numaralı “Kars İl Özel İdaresi İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere 4
Adet Paletli Ekskavatör (Operatörlü) ve 12 Adet Kamyon (Şoförlü) Araç Kiralama İşi” İhalesi
KURUMCA YAPILAN İNCELEME:
Kars İl Özel İdaresi tarafından 26.02.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kars
İl Özel İdaresi İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere 4 Adet Paletli Ekskavatör (Operatörlü) ve 12
Adet Kamyon (Şoförlü) Araç Kiralama İşi” ihalesine ilişkin olarak Gök-Er Taş. San. Tic. İth.
İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 10.03.2014 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin
17.03.2014 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.03.2014 tarih ve 10137 sayı
ile Kurum kayıtlarına alınan 21.03.2014 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda
bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2014/1248 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan
inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.
KARAR:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,
1) Yaklaşık maliyetin hatalı hesaplandığı, bazı maliyet unsurlarının yaklaşık maliyet
hesabına katılmadığı, örneğin ihale masraflarının, amortismanların, zorunlu trafik
sigortasının, zorunlu koltuk sigortasının, motorlu taşıtlar vergisinin, yüklenici kârının doğru
hesaplanmadığı, yaklaşık maliyetin 2013 yılı fiyatları ile hazırlandığı ve 2014 yılı için
güncelleme yapılmadığı,
2) İhale üzerinde bırakılan isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük teklif olduğu, ihalenin
aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu
iddialarına yer verilmiştir.
1
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/033
:5
: 14.05.2014
: 2014/UH.II-2061
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit
edilmiştir.
1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:
İdari Şartname’nin 2.1’inci maddesinde “İhale konusu hizmetin;
a) Adı: Kars İl Özel İdaresi İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere 4 adet paletli Ekskavatör
(Operatörlü) ve 12 adet Kamyon (şoförlü) araç Kiralama İşi
b) Miktarı ve türü:
4 Adet Paletli Ekskavatör (Operatörlü)
12 Adet Kamyon (şoförlü) araç kiralama
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
c) Yapılacağı yer: Kars İl Özel İdaresi Merkez ve Şantiyeleri …” düzenlemesi,
Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu
ihalede kısmi teklif verilebilir.
20.2. Kısmi teklif verilebilecek kısımların listesi ekte belirtilmiştir.” düzenlemesi,
Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde
“25.1. İlgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ile ulaşım,
nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahil edilerek verilecektir.
25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider
kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak
payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak
talebinde bulunamaz.
25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:
25.3.1.
Kiralanacak araçların her türlü masrafları, (Ekskavatörler için akaryakıt ve nakiller
idaremize ait olup, kamyonların akaryakıt giderleri yükleniciye aittir) kiralanacak araçların,
her türlü yağ, yedek parça, vergi, trafik ve kasko sigortası, bakım, tamir, revizyon giderleri
operatör ile şoför ücretleri, operatör ile şoför SGK giderleri, operatör ile şoför yol ve yemek
giderleri, özlük hakları gibi giderler teklif fiyata dahil olup, kaza veya hasarlardan gelen
zarar, ziyan, çalıştırılacak şoförlerden kaynaklanan trafik cezaları vb. giderler yüklenici
firmaya aittir.
25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi
(KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.
Anılan Şartname’nin ekinde yer alan kısmi teklif verilebilecek kısımların listesinde her
biri bir iş kaleminden oluşan iki kısma yer verilmiştir. Birinci kısımda yer alan iş kaleminin
adı “4 Adet Paletli Ekskavatör (Operatörlü) (Akaryakıt İdareye ait olup,Diğer Giderler
Yükleniciye Aittir)” ve miktarı 4368 saat olarak belirlenirken, ikinci kısımda yer alan iş
kaleminin adı “12 Adet Kamyon (şoförlü) (Akaryakıt Dâhil Tüm Giderler Yükleniciye ait)” ve
miktarı 300.000 m3 olarak belirlenmiştir.
Teknik Şartname’de “… 3. Konu ve kapsam :
Bu ihale Kars Özel İdaresi ihtiyacı olan, niteliği, çeşidi ve miktarı
bu teknik
2
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/033
:5
: 14.05.2014
: 2014/UH.II-2061
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
şartnamede belirtilen en az 2009 ve yukarı model; 4 adet paletli Ekskavatör (Operatörlü) ve
12 adet Kamyon (şoförlü) araç kiralanması işidir.
İş Makinasının
Adı
Ekskavatör
Adedi
Günde ortalama
çalışılacak saat
4 Adet
7 saat
Toplam
çalışılacak İş
Günü
156
İhale süresince
Ortalama çalışma
süresi (1 Araç İçin)
1092
4. Genel Şartlar ve İşin Niteliği :
Kars İl Özel İdaresi / Kars bütün İlçe sınırları içerisindeki Köy yolları ve ihtiyaç
duyulacak diğer iş ve ilçelerde çalıştırılacaktır. İstekli, ihale konusu iş için günlük
kiralama bedelini kısmi fiyat belirtmek suretiyle teklif edebilir. Kısmî teklif verebilirler.
Verilen teklif Katma Değer Vergisini ihtiva etmeyecektir.
4.1.
Aracın günlük kira bedeli ekskavatörün 7 saat çalışacağı, kamyonun bir seferde 1 m3
malzemenin ortalama 5 km boyunca taşınacağı varsayılarak hazırlanmıştır. 180 Takvim
günü süre zarfında toplam taşınan malzeme 300.000 (Üç Yüz Bin Metreküp) olacaktır..
4.2.
Kamyonlar için ocak değişimden dolayı oluşacak km farkları M>10 km'ye kadar için
F=1,25*K*A*Y*(0,0007*M+0,01)
formülünden,
M<10
için
F=0,00017*K*A*(M*1000)1/2
formülünden
hesaplanarak
yüklenici
tenzilatı
uygulandıktan sonra fark olarak eklenip yada çıkarılacaktır.Hakediş tutarı buna göre
belirlenecektir.
4.3.
F=Nakliye Birim Fiyatı
K=183 (Taşıma Katsayısı)
A=1 (Taşıma Güçlüğü Katsayısı)
Y=Malzeme Yoğunluğu
M=Mesafe
Ekskavatörler için:
Günlük çalışma saati ekskavatörlerde 7 saati geçtiği takdirde aracın yaptığı toplam
çalışma saati dikkate alınarak şu şekilde hesaplanacaktır
4.4.
…
4.5.
Eksik saat bedeli= Çalışılan eksik saat x (Bir Saatlik bedel x 1,00 )
5.Özel şartlar:
5.1. Ekskavatörler için :
1- Kiralanacak iş makinelerinin modeli en az 2009 model olacak,
2- Ekskavatörün kova hacmi 1 m3 üzerinde olacaktır.
3- Ekskavatör minimum125 Hp'lik güçte olacaktır.
4- Aracın çalışma saati esas alınarak ücretlendirilecektir.
5- İhalede kiralanacak araç ilgili ilçedeki şantiye şefinin emrinde olacaktır.
3
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/033
:5
: 14.05.2014
: 2014/UH.II-2061
6- İdare kiralanan makineyi gerek gördüğünde başka ilçelerde değerlendirmekte
serbesttir.
7- Aracın dış görünüşü temiz ve karayolları kanununa uygun olacaktır.
8- Aracın sevk ve idaresi idare görevlilerince yapılacaktır.
9- Motorin ve nakiller idaremize ait olup, aracın ve personellerinin her türlü giderleri
yükleniciye aittir.
10- Arıza yapan aracın arızası en kısa sürede giderilerek arıza süresi iki günü geçmesi
halinde arızalı aracı bir başka araçla değiştirmesi zorunludur.
11- Ekskavatörün ağırlığı en az 20 ton olacaktır. Kırıcısı 1600-2000 KG arası
olacaktır.Yüklenici taahhüt ettiği ekskavatörün kırıcısını araç teslimiyle birlikte
idareye teslim etmek zorundadır.
12- Araçların akaryakıt depoları dolu olarak gelecek iş bitiminde dolu depoyla
kurumdan ayrılacaklardır.
13- Yüklenici araç arızasını iki takvim günü içerisinde gidermediği veya arızalı aracı
başka bir araçla değiştirmediğinde hak edişinden aracın günlük çalışma bedelinin iki
katı tutarında cezai kesinti yapılacaktır.
14- Yüklenici kiraladığı her ekskavatör için operatörün yanında bir adet yağcı
bulunduracaktır.
15- Ekskavatörlerin akaryakıtı idaremize ait olacaktır.
5.2. Kamyonlar için :
1- Kiralanacak iş kamyonların modeli en az 2009 model damperli olacak.
2- Kamyonların damper hacimleri en az 18 m3 olacaktır.
3-Kamyonlar her seferde en az 16 m3 malzeme taşıyacaklardır.
4- İhalede kiralanacak araç ilgili olduğu şantiye şefinin emrinde olacaktır.
5- İdare kiralanan makineyi gerek gördüğünde başka ilçelerde değerlendirmekte
serbesttir.
6- Araçların lastikleri yeni olacak araçlar bakımlı ve karayolları kanununa uygun
muayene,sigorta eksiksiz olacaktır.
7- Aracın sevk ve idaresi idare görevlilerince yapılacaktır.
8- Aracın ve personellerinin her türlü giderleri yükleniciye aittir.
9- Kamyonların akaryakıt giderleri yükleniciye aittir.Yüklenici her gün işe başlamadan
önce araçların yakıt ihtiyacını gidermekle hükümlüdür.Araçların yakıt sebebiyle işe
geç başlaması halinde yüklenici idareden herhangi bir talepte bulunamaz.Geç kalınan
her saat için teklif edilen çalışma saati fiyatının iki katı tutarında cezai işlem
uygulanır.
10- Arıza yapan aracın arızası en kısa sürede giderilerek arıza süresi iki günü geçmesi
halinde arızalı aracı bir başka araçla değiştirmesi zorunludur.
11- Yüklenici araç arızasını iki takvim günü içerisinde gidermediği veya arızalı aracı
başka bir araçla değiştirmediğinde hak edişinden teklif ettiği günlük çalışma bedelinin
iki katı tutarında cezai kesinti yapılacaktır.
11- Kamyonlar 6X2 çekişli ve 10 tekerli olacaktır.
12- Her kamyona attığı her sefer için taşıdığı malzemenin kaç m3 olduğu ve taşınan
malzemenin kaç km'den taşındığını belirtmiş halde günlük çizelge düzenlenecektir.Bu çizelge
karşılıklı imza altına alınacaktır..Hakediş hesapları bu çizelgeye göre yapılacaktır.
…
…
4
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/033
:5
: 14.05.2014
: 2014/UH.II-2061
8. Genel Hükümler :
8.1. Aracın her türlü bakım, tamir, revizyon giderleri ile opertörün özlük hakları, yağ, lastik
vb. giderleri müteahhide aittir.(Kamyonlar hariç akaryakıt idareye ait olacaktır.)
…
8.11. Yol şartları veya herhangi bir sebepten dolayı yüklenici tarafından ek bedel ödenmesi
talep edilemez.
8.12. Müteahhit araçta çalıştıracağı personelleri için işyerlerinde, sosyal ihtiyaçlarını
karşılayacak hizmeti yerine getirmekle yükümlüdür.
…
8.14. Kamyonlar ve Ekskavatörler 180 gün içerisinde cumartesi günleri dahil olmak üzere
toplam 156 İş Günü süreyle çalıştırılacaktır.Pazar günleri ise idarenin insiyatifinde olup
gerek duyulduğunda çalışma yapılacaktır. …” düzenlemesi yer almaktadır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yaklaşık maliyet” başlıklı 9’uncu maddesinde
“Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat
araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve
dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik
ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere
açıklanmaz.” hükmü,
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyete ilişkin ilkeler”
başlıklı 7’nci maddesinde “(1) İdare tarafından, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce, bu
Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ayrıntılı fiyat ve gerektiğinde miktar araştırması
yapılmak suretiyle ihale konusu işin KDV hariç yaklaşık maliyeti hesaplanır ve dayanakları
ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.
(2) Ön ilan yayımlanmadan önce tahmini alım miktarı esas alınarak hesaplanan
yaklaşık maliyet, ihale veya ön yeterlik ilanı öncesi alım miktarı ve diğer hususlar göz önünde
bulundurularak yeniden hesaplanabilir.
(3) İhale konusu işin bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olduğu hallerde, yaklaşık
maliyet her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamamı dikkate alınarak hesaplanır.
(4) İhale konusu işte kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipman gibi
unsurların idare tarafından verilmesi durumunda; yaklaşık maliyet, bu unsurların bedeli
hariç tutularak hesaplanır ve bu unsurların listesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine
konulur.
(5) İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet teklif fiyatları ile birlikte açıklanır.
Pazarlık usulü ile yapılan ihalede ise yaklaşık maliyet, son yazılı fiyat teklifleri ile birlikte
açıklanır. Bu aşamadan önce yaklaşık maliyet açıklanamaz ve ilan edilemez.
(6) Yaklaşık maliyetin idarelerce hesaplanması esastır. Ancak, işin özelliğinden dolayı,
idarelerce hazırlanmasının mümkün olmaması sebebiyle teknik şartnamenin danışmanlık
hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda, bu kapsamda yaklaşık maliyet de aynı
danışmanlık hizmet sunucusuna hesaplatılabilir.” hükmü,
“Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların tespiti” başlıklı 8’inci
maddesinde “(1) İdareler, yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu
hizmeti oluşturan iş kalemlerini veya gruplarını ve bunlara ilişkin miktarları tespit ederler.
Bu amaçla, idare tarafından gerek duyulduğunda, aşağıda belirtilen esas ve usuller
çerçevesinde miktar araştırması da yapılabilir.
5
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/033
:5
: 14.05.2014
: 2014/UH.II-2061
(2) Yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde;
a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,
b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki
fiyatlar,
c) İlgili odalarca belirlenmiş fiyatlar,
ç) İhale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan
yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması
alınmak suretiyle ya da konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak
oluşturulan fiyatlar,
d) İhale konusu işe ilişkin olarak Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık
Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler
indirilmek suretiyle bulunan fiyatlar,
Esas alınır.
(3) İdareler yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde, (a), (b), (c), (ç) ve (d)
bentlerinde belirtilen fiyatların birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası
olmaksızın kullanabilirler.
(4) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara
yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu veya iş kaleminin ayrıntılı özelliklerine yer
verilir. Fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve
fiyatlar KDV hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini
yansıtmadığı düşünülen fiyat bildirimleri ve proforma faturalar değerlendirmeye alınmaz ve
buna ilişkin gerekçeler yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.
(5) Özelliği bulunan hizmet alımlarında; önceki yıllarda bitirilmiş benzer nitelikteki
işlerde oluşan fiyatların piyasa fiyatları ile karşılaştırılması suretiyle bulunan fiyatlar veya
benzer nitelikteki hizmetlerde uzmanlık ve deneyimini kanıtlamış kamu ve özel sektör
kuruluşları ile gerçek kişilerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar kullanılabilir. Yapılan her
türlü araştırmaya rağmen fiyatın tespit edilemediği veya tespit edilen fiyatların rayiçleri
yansıtmadığının anlaşıldığı durumlarda; idarece re’sen fiyat belirlenir ve gerekçesi yaklaşık
maliyet hesap cetvelinde gösterilir.” hükmü,
“Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinde “(1)
Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde;
a) Her bir iş kaleminin miktarını ve gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir
cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birimi, birim fiyatı ve bu fiyata dahil
olan maliyetler ile varsa diğer unsurlar gösterilir.
b) Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili bütün unsurları içerecek şekilde
düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.
(2) Götürü bedel üzerinden teklif alınan ihalelerde, işin gerçekleştirilmesine ilişkin
şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde işçilik ile varsa malzeme, ekipman ve diğer
unsurlar için belirlenen fiyatlar ve bu fiyata dahil olan maliyetler gösterilir.
(3) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin
miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde
edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak
belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere
yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan
sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin
hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak
6
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/033
:5
: 14.05.2014
: 2014/UH.II-2061
ihale yetkilisine sunulur. (Ek 16/7/2011-27996 R.G./1. md.) Yüklenici için öngörülen kar
tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur.
(4) Yaklaşık maliyetin, hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet
tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda, işi oluşturan unsurlara ilişkin maliyetler
idarelerce, Türkiye İstatistik Kurumu aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları
Endeksi G satırındaki endeks) üzerinden güncellenir.
(5) Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan
değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe
uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu
tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyet güncellenir.” hükmü yer
almaktadır.
a) İhalenin birinci kısmına ilişkin:
İdarenin ihalenin birinci kısmına ait yaklaşık maliyet hesabı incelendiğinde; yaklaşık
maliyet hesap cetvelinin hazırlanma tarihinin 15.01.2014 tarihi olduğu, söz konusu hesap
cetvelinde yer alan 03.501/1 poz numaralı “Ekskavatör Beko’nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD3) 1
saatlik ücreti” iş kaleminin birim fiyatının 59,39 TL olarak belirlenerek yaklaşık maliyetin
259.415,52 TL olarak hesaplandığı,
Hesap cetvelinin ekinde yer alan anılan iş kalemine ait birim fiyat analizi
incelendiğinde ise; söz konusu analizin hazırlanmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
03.501/1 poz numaralı birim fiyat analizinin esas alındığı, ancak analizdeki mazot girdilerine
yer verilmediği, analizde yer alan girdilerin tutarlarının hesaplanmasında 2013 yılına ait
rayiçlerin kullanıldığı, kâr ve genel giderler hariç toplam tutar üzerinden %20 oranında
yüklenici kârı ve %5 oranında genel giderler hesaplandığı tespit edilmiştir.
Yaklaşık maliyetin tespitinde, başvuru sahibinin iddialarında yer verdiği amortisman,
zorunlu trafik sigortası, zorunlu koltuk sigortası, motorlu taşıtlar vergisi gibi giderlerin genel
giderler içerisinde değerlendirilebileceği, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde akaryakıt
giderlerinin idare tarafından karşılanacağının belirtildiği, ayrıca yukarıda aktarılan Uygulama
Yönetmeliği hükmüne uygun olarak %20 oranında yüklenici kârı hesaplandığı dikkate
alındığında, bazı maliyet unsurlarının hesaba katılmadığına dair iddianın yerinde olmadığı
anlaşılmaktadır.
İdare tarafından yaklaşık maliyetin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen
2013 yılına ait rayiçler kullanılarak 15.01.2014 tarihinde hazırlandığı, yaklaşık maliyetin
tespitinde kullanılan söz konusu rayiçlerin ilan tarihi itibarı ile güncel ve geçerli olduğu göz
önüne alındığında, başvuru sahibinin yaklaşık maliyetin güncelliğine ilişkin iddiasının da
yerinde olmadığı anlaşılmaktadır.
b) İhalenin ikinci kısmına ilişkin:
İdarenin ihalenin ikinci kısmına ait yaklaşık maliyet hesabı incelendiğinde; yaklaşık
maliyet hesap cetvelinin hazırlanma tarihinin 15.01.2014 tarihi olduğu, söz konusu hesap
cetvelinde yer alan N.YF.27 poz numaralı “Stabilize ve kırmataş nakli” iş kaleminin birim
fiyatının 4,40 TL olarak belirlenerek yaklaşık maliyetin 1.320.000,00 TL olarak hesaplandığı,
7
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/033
:5
: 14.05.2014
: 2014/UH.II-2061
Hesap cetvelinin ekinde yer alan “nakliye analizi” incelendiğinde ise; söz konusu
analizde F=0,00017xKxAx(Mx1000)1/2 formülünün kullanıldığı,
“K” katsayısının “183” olarak belirlendiği, bu değerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından 2013 yılı için belirlenen 02.017 poz numaralı rayice eşit olduğu,
Yoğunluğun “1,6” olarak belirlendiği, ancak yoğunluk ile ilgili Teknik Şartname’de
bir düzenleme yapılmadığı,
Yolun cinsine ve eğimine bağlı olarak değişen bir katsayı olan “A” değerinin “1”
olarak alındığı, ancak Teknik Şartname’nin 4.3’üncü maddesi dışında bu değişken ile ilgili bir
düzenleme yapılmadığı,
Mesafenin “5” olarak alındığı, ancak Teknik Şartname’nin 4.2’nci maddesi dışında bu
değişken ile ilgili bir düzenleme yapılmadığı,
Bu veriler ile birim maliyetin 3,52 TL olarak hesaplandığı, daha sonra birim maliyet
üzerinden %20 oranında yüklenici kârı ve %5 oranında genel giderler hesaplanarak birim
fiyatın 4,40 TL olarak belirlendiği görülmüştür.
1- İhale konusu işin esas itibarı ile şoför dahil olmak üzere araç kiralama işi olduğu, bu
durumda işin maliyetinin taşıma mesafesi ve işin süresi gibi parametrelere göre değişkenlik
göstereceği, bu şartlar altında ihalede m3 üzerinden teklif alınması nedeni ile idare tarafından
yaklaşık maliyetin, istekliler tarafından ise teklif bedellerinin sağlıklı olarak
belirlenemeyeceği, dolayısı ile de ihalenin iptali gerektiği anlaşılmıştır.
Nitekim idarece yaklaşık maliyet hesabı tek bir mesafe üzerinden yapılmış ve
mesafeye bağlı maliyet değişimleri yaklaşık maliyet tespitinde dikkate alınmayarak Teknik
Şartname’nin 4.3’üncü maddesinde yapılan düzenleme ile hakedişlerin ödenmesi aşamasına
ötelenmeye çalışılmıştır. Ancak söz konusu madde incelendiğinde bu maddede 4734 sayılı
Kanun kapsamında yapılan ihalelerde kullanılmayan ve uygulanma kabiliyeti olmayan bir
kavram olan “tenzilat” kavramının kullanıldığı görülmektedir.
2- Yapım işlerinde taşıma hesabı 10 km’den küçük mesafelerde
F=0,00017.K.M1/2.Y.A.1,25 TL/m3 formülü ile yapılırken daha uzun mesafelerde
F=K.(0,0007.M+0,01).Y.A.1,25 TL/m3 formülü ile yapılmaktadır. Söz konusu daha ziyade
yapım işlerinde kullanılan taşıma formülleri incelendiğinde kiralanan araç sayısı, çalışılan
süre gibi parametreleri girdi olarak kullanmadığı görülmektedir. Bu durumda ihale konusu
işin esas itibarı ile araç kiralama işi olması nedeni ile söz konusu formüllerin yaklaşık
maliyetin tespitinde kullanılmasının yerinde olmadığı ve sağlıklı sonuç vermeyeceği
ortadadır.
İdarenin yaklaşık maliyet hesabı incelendiğinde, idarece mesafenin 5 km olduğu kabul
edilerek yalnız ilk formülün kullanıldığı, ayrıca idarece kullanılan yoğunluk değerinin Teknik
Şartname’de yer almadığı görülmektedir.
İdarenin söz konusu formülleri kullanmasının yerinde olduğu kabul edilse dahi,
yaklaşık maliyetin bir mesafe ve yoğunluk kabulüne dayalı olarak hazırlandığı ve idarece
8
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/033
:5
: 14.05.2014
: 2014/UH.II-2061
yapılan kabule dayalı olarak kullanılacak formülün dahi değiştiği göz önünde alındığında
yaklaşık maliyetin gerçekçiliğinden ve mevzuata uygun olarak tespitinden bahsedilemeyeceği
anlaşılmıştır.
2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci
maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra,
diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük
olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif
sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak
ister.
İhale komisyonu;
a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin
yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,
Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı
düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen
veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum
tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük
tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”
hükmü yer almaktadır.
a) İhalenin birinci kısmına ilişkin:
İstikrar kazanmış Kurul kararlarına göre kâr hariç yaklaşık maliyetin üzerinde olan
teklifler aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmemektedir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin
teklif fiyatının kâr hariç yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeni ile başvuru sahibinin
iddiası yerinde görülmemiştir.
b) İhalenin ikinci kısmına ilişkin:
Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin yapılan inceleme ve değerlendirme
sonucunda isteklilerce sağlıklı teklif verilemeyeceği ve yaklaşık maliyetin idarece sağlıklı
olarak hesaplanamayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda aşırı düşük tekliflerin tespiti ve
değerlendirilmesinin de sağlıklı ve mevzuata uygun olarak yapılamayacak olması nedeni ile
ihalenin ilgili kısmının iptali gerekmektedir.
9
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/033
:5
: 14.05.2014
: 2014/UH.II-2061
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle
giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin ikinci kısmının iptali
gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ
edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare
Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
1) Anılan Kanun’un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince
ihalenin ikinci kısmının iptaline,
2) Anılan Kanun’un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince
ihalenin birinci kısmına ilişkin olarak itirazen şikâyet başvurusunun reddine,
Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Kazım ÖZKAN
II. Başkan
Ali Kemal AKKOÇ
Kurul Üyesi
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hasan KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi
10
Download

Yaklaşık maliyetin tespitinde dikkat edilmesi gerekenler