İHALE NO:.......................
KKTC
ELEKTRİK KURUMU
kıb-tek
KIB-TEK OTOMASYON SİSTEM
ODALARI İHALESİ
K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU
MALZEME İHALELERİ GENEL ŞARTNAMESİ
İHALE KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI
MADDE 1:
a)
K.K.T.C.Elektrik Kurumu (KIB-TEK) gereksinme duyduğu ekteki OTOMASYON
SİSTEMİ ODALARI İHTİYAÇLARI ALIM İHALESİ...... kapalı teklif usulü ile
satın alacaktır.
b)
İhaleye konulan malzemelerin cinsi ve özellikleri ek’teki liste ve teknik şartnamede
belirtilmiştir. Liste eksiksiz doldurulup teklif verilecektir. Liste sığmıyorsa ek liste
doldurup teklif vereceklerdir.
İHALENİN HANGİ TARİHTE VE NEREDE YAPILACAĞI
MADDE 2:
Teklifler en geç
25/11/2014
Salı günü ö.e saat 10.00’a kadar
bulunan teklif kutusuna atılmalıdır .
KIB-TEK’te
İHALEYE GİREMEYECEK OLANLAR
MADDE 3:
Devlet İhale Tüzüğü’nün 30’ncu maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak
ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise ihale
bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise sözleşme (mukavele) feshedilerek kesin
teminatı gelir kaydedilir.
TEMİNATLARA İLİŞKİN ESASLAR
MADDE 4:
Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:
a)
KIB-TEK’e yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır.(Hangi şekilde
olursa olsun Kati suretle teklif dosyası içinde çek veya nakit para kabul
edilmeyecektir.)
b)
Banka teminat mektubu (39/2001 sayılı bankalar yasası altında kurulup faaliyet
gösteren ve 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen bankaların
teminat mektupları geçerlidir).
c)
Teklif sahipleri, ihaleye başvurmadan önce geçici teminatı, nakit veya çekse bunu
KIB-TEK veznesine yatırarak karşılığında alınacak makbuzu teklif mektubuna
eklemek zorundadır. Geçici teminat banka teminat mektubu ise doğrudan teklif
mektubuna eklenerek KIB-TEK’e teslim edilir.
d)
İhale sonunda teklifi kabul edilmeyenlere ait Kıb-Tek veznesine yatırılan nakit
ve/veya çek ve/veya geçici teminat mektubu Karar tarihinden itibaren 15(onbeş) iş
günü içerisinde KIB-TEK Satın Alma Şube Amirinin onayı ile iade edilir.
e)
Geçici Teminat miktarı , ihale katılımcısı tarafından aşağıdaki oranlar dikkate
alınarak hesaplanır.
Teklif edilen ihale bedeli:
20,000 TL’ye kadar;
500 TL
20,000 TL’den büyük
50,000 TL’ye kadar;
1,000 TL
50,000 TL’den büyük
100,000 TL’ye kadar;
2,500 TL
100,000 TL’den büyük
200,000 TL’ye kadar;
5,000 TL
200,000 TL’den büyük
500,000 TL’ye kadar;
10,000 TL
500,000 TL’den büyük
1,000,000 TL’ye kadar; 25,000 TL
1,000,000 TL’den büyük
2,500,000 TL’ye kadar; 50,000 TL
2,500,000 TL’den büyük
5000,000 TL’ye kadar; 100,000 TL
5,000,000 TL’den büyük miktarlar biçin;
150,000 TL
İhale bedelinin belirlenemediği durumlarda geçici teminat miktarı ihale makamı
tarafından belirlenir.
Geçici teminat süresi en az 45 gün süreli olacak. (ihale kapandığı tarihten itibaren)
Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
f)
Kati (kesin) teminat miktarı ihale bedelinin %5’i kadardır.
TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI, VERİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
MADDE 5:
Teklifler aşağıdaki hususları ihtiva edecek şekilde 1 (bir) nüsha hazırlanacaktır.
a)
Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı
olarak istenilen bütün belgeleri içeren İhale Dosyası, dosya ile birlikte verilen
zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı veya ticari ünvanı, yasal
adresi, telefon numarası, Teklif Kabul No.’su, ihale kapanış tarihi ve teklifin
hangi işe ait olduğunun yazılması şarttır. Zarfın yapıştırılan yerinin istekli
tarafından imzalanması ve/veya mühürlenmesi şarttır.
Teklifler ihale ilanında belirtilen son teklif verme gün ve saatine kadar KIB TEK teklif kutusuna atılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve
açılmaksızın iade edilir.
b)
Teklifin kutuya atıldığı gün zarfta bulunması şart olan belgeler şunlardır:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Teklif
İhale Şartnamesi
Geçici Teminat (Madde 4 uygun olarak)
Vergi Güvenlik Belgesi (Vergi borcu olup olmadığına dair)
Şirket Tescil Belgesi (Şirket olarak katılmayanlar kimlik
fotokopilerini)
İhtiyat Sandığı Belgesi (yatırım borcu olup olmadığına dair)
Sosyal Sigorta Belgesi (pirim borcu olup olmadığına dair)
Çalışma Dairesi Belgesi (ihaleye katılmasında sakınca yoktur)
kartı
9)
Yetki Beyannamesi (Teklif vermeye ve işlem yapabilmesine yetkili
olduğuna dair)
10)
Şirket İmza Sirküleri
11)
Broşür ve/veya Kataloglar (İdari ve/veya Teknik Şartnamede istenmesi
halinde)
12)
Şartname alındı makbuzu veya fotokopisi
13)
Diğer Belgeler
İSTEKLİNİN KENDİSİNİN DÜZENLEDİĞİ BELGELER NOTERDEN
TASDİKLİ OLACAKTIR. FOTOKOPİ OLARAK SUNULACAK BELGELERDE
NOTERİN ‘‘ASLI GİBİDİR’’ ONAYI BULUNACAKTIR. RESMİ DAİRELERDEN
ALINAN ORİJİNAL BELGELERİN NOTER TASDİKLİ OLMASI GEREKMEZ.
Teklifler alındıktan ve değerlendirme aşamasına geçildikten sonra net olmayan
hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını veya ihale
konusu bir işin niteliğinin gerektirmesi halinde katılımcılardan bu şartnamede
belirtilenlerden başka türde sertifikalar veya ek belgeler sunmalarını talep edebilir.
Bu belgeler arasında yerli üretim (KKTC imali) olan malzemeler için Yerli Üretim
Belgesi de yer almaktadır.
Ancak, bu açıklama ve belgeler hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik
yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun
hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve yapılamaz.
b.4)Vergi güvenlik belgesi: Vergi güvenlik belgesini Gelir ve Vergi Dairesinin
Lefkoşadaki merkezinden alınmış olacak ve vergi borcunun olup olmadığını gösteren bir
belge olacaktır.
b.5)Şirket tescil belgesi: Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nden
dört sayfa halinde alınmış belgeleri içermektedir. Birinci sayfa Şirketin kayıtlı olduğu
adresi gösteren belge, ikinci sayfa Şirketin kuruluş tarihini gösteren belge, üçüncü sayfa
şirketin hissedarlarını gösteren belge, dördüncü sayfa direktörler kurulu ve sekreterini
gösteren belge olmalıdır. Şirket olarak katılmayanlar kimlik kartlarının fotokopilerini
vermelidirler.
b.6)İhtiyat Sandığı belgesi: İhtiyat Sandığı Dairesinden alınmış olacak ihtiyat
sandığı yatırım borcunun olup olmadığını gösteren belge olacaktır.
b.7)Sosyal Sigorta belgesi: Sosyal Sigorta Dairesinden alınmış olacak sosyal
sigorta prim borcunun olup olmadığını gösteren belge olacaktır.
b.8) Çalışma Dairesi belgesi: Çalışma Dairesinden alınmış olacak olan bu belge,
değiştirilmiş şekliyle 22/1992 sayılı iş yasasının 59(4) maddesine göre, ihalelere
katılmasında bir sakınca olmadığını gösteren belge olmalıdır.
b.9) Diğer belgeler: Teknik veya idari şartnamede istenen diğer belgeleri
kapsamaktadır. Bu belgelerin de eksiksiz bu bölüme konması gerekmektedir. Belgelerin
aslı ve fotokopisi verilecektir.
b.10)Broşür ve/veya kataloglar: Bu bölüme ise şartnamede istenen broşür veya
kataloglar konmalıdır. Eğer bu bölümün sığmayacağı kadar çok ise, ayrı bir zarfın içine
konularak üzerine katılan firma ismi ve katıldığı ihalenin konusu ve sıra numarası yazılarak
teklif kutusuna atılır. Katalog ve broşürlerin üzerine teklif veren firmanın ismi mutlak
surette yazılmalıdır.
b.11)Şartname alındı makbuzu ve fotokopisi: Şartnameyi aldığına dair K.K.T.C.
ELEKTRİK KURUMU’ndan almış olduğu makbuzun aslını ve/veya fotokopisini teklif
dosyasının ekine koymak zorundadırlar. Şartname almayan teklif sahipleri ihaleye teklif
veremezler. Şartname almadan ihaleye teklif verenlerin teklifleri geçersiz sayılır.
c.)Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyle, belgelerin eksik olması veya
belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede
isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması istenir. Belirlenen sürede eksik
belge veya bilgileri tamamlanmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.
NUMUNE İŞLERİ
MADDE 6:
a)
İhale işlerinde ilgililerden (firmalardan)malzeme ihalesi ise teknik şartnamede
belirtilmesi halinde numune alınacaktır. Numunelerin istenmesi halinde en geç
ihalenin açıldığı tarihteki mesai bitimine kadar KIB-TEK Satın alma şube amirliğine
verilmesi,gerekir.
Numunesi şartnameye uymadığı saptananlar ihalede değerlendirme dışı bırakılırlar.
b)
Numunelerin üzerinde hangi kişi ve kuruluşa ait olduğunu gösteren isim ve/veya
mühür bulunacaktır. İhaleyi kazanan kişi veya kuruluşun numunesi, malzeme teslim
edilinceye kadar saklanır. Teslim işlemlerinin tamamlanmasından sonra numuneler
iade edilir.
c)
İhaleyi kazanmayanların numuneleri ise ihale kararı üretildikten sonra iade edilebilir.
Bir ay zarfında aranmayan numuneler tahrip edilir veya KIB-TEK’e intikal ettirilir.
TEKLİF KUTUSUNUN AÇILMASI VE GELEN TEKLİFLERİN OKUNMASI
MADDE 7:
a)
Gelen teklifler, Komisyon tarafından teklif sahiplerinin huzurunda açılarak sıra ile
numaralanır. Okunduktan sonra mühürlenip imzalanır.
b)
Toplantıya katılmayı arzu eden teklif sahipleri, tekliflerin açılacağı gün ve saatte
KIB-TEK Binasında hazır bulunabilirler. Teklif sahipleri toplantıya katılmakta
serbesttir. İhale Komisyonu, teklif sahiplerinin tümünün veya bir kısmının toplantıya
katılıp katılmadığına bakmadan tekliflerin açılıp okunmasını yapabilir.
c)
Teklifler okunup kaydedildikten sonra tekliflerin komisyon tarafından incelenmesine
geçilir. Tekliflerin incelenmesi sırasında hiç bir teklif sahibi değerlendirme kurulu
toplantısında hazır bulunamaz.
YERLİ ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ
MADDE 8:
a)
K.K.T.C. imali olan malzemeler (sadece malzeme alımlarında) Şartnameye uygun
olması halinde, E-1586-2000 Bakanlar Kurulu kararına göre tekliflerin fiyat farkına
%20 oranına kadar koruma sağlanacaktır.
b)
İhaleye teklif verecek olan firmalar, verecekleri malzeme KKTC imali ise Sanayi
Dairesi Müdürlüğü’nden onaylı formu (Yerli Üretim Belgesini) teklifleri ile birlikte
“Diğer Belgeler” bölümüne koyup vereceklerdir.
c)
İhaleye teklif verenler KKTC menşei olduğunu belirtikleri halde yerli üretim
belgesi sunmamaları halinde yerli üretim olarak değerlendirilmeyecektir.
FİYAT VE PARA BİRİMİ
MADDE 9:
a)
Teklifler TL veya yabancı para birimi cinsinden verilebilir. Yabancı para birimi
üzerinden verilecek teklifler, teklif kapanış günündeki Merkez Bankası Döviz Satış
Kuru üzerinden TL’ye dönüştürülerek değerlendirilecektir.
b)
Teklif fiyatları KDV’siz olarak verilecek, verilen teklif rakam ve yazı ile
yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti
veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.
c)
Teklif fiyatları birim fiyat , toplam fiyat ve genel toplam fiyat olarak yazılacaktır.
d)
İhale edilen malzemelere gümrük resminden muaf olacak malzemeler için gümrük
muafiyet belgesi KKTC Elektrik Kurumu tarafından temin edilecektir.
MUKAVELE VE KESİN TEMİNAT
MADDE 10:
a)
İhaleyi kazanan kişi veya firmalar, karar tebliğinden sonra 8 (sekiz) iş günü içinde
KIB-TEK ile mukavele imzalamak zorundadır.
b)
İhale üzerine kalan istekliden,bu şartnamenin 4 maddesinde f şıkkında belirtilen
değerlerden kesin teminat alınır.
c)
KIB-TEK değerlendirme aşamasında, herhangi bir gerekçe ile malzeme miktarında
%20 oranında azaltma veya artırma yapabilir.
d)
İhaleyi kazanan kişi veya firma, ihale kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 5
(beş) iş günü içinde geçici teminatı kesin teminata tamamlar. Buna ait kesin teminat
mektubunu KIB-TEK’e ibraz eder. Gelir ve Vergi dairesi, Sosyal sigortalar dairesi ve
İhtiyat sandığı Dairesine kesinleşmiş borcunun bulunmadığına veya söz konusu
kurumlara olan kesinleşmiş borcunun yapılandırıldığına dair belgeler KIB-TEK’e
sunulur ve 3 (üç) iş günü içerisinde masraflar kendisine ait olmak üzere sözleşmeyi
imzalar.
e)
Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek
kalmaksızın ihale bozulur, geçici teminat Kıb-Tek’e irad kaydedilir.
TESLİMAT YERİ VE MONTAJ
MADDE 11:
a)
Teslimat ihaleyi kazanan firma tarafından ve KIB-TEK’in göstereceği yere
yapılacaktır.
b)
İhaleyi kazanan kişi veya kuruluş malzemeyi KIB-TEK’in göstereceği yere
indirmekten de sorumludur. Aksi belirtilmedikçe montajı olan işlerden de ihaleyi
kazanan kişi veya kuruluş sorumlu tutulacaktır.
TESLİMAT SÜRESİ
MADDE 12:
a)
Malzemelerin montajı ve işin teslimatı, ihaleyi kazanan kişi veya kuruluş ile yapılan
sözleşme tarihinden başlamak üzere BİR AY içerisinde bir tamam teslim edecektir.
b)
Erken teslim avantaj sayılacaktır.
MARKA VE MENŞE
MADDE 13:
İhaleye katılan kişi veya kuruluşlar ihaleye çıkılan malzemelerin marka ve menşe’lerini
(hangi ülkede üretildiğini) tekliflerinde açıkça belirtecektir.
TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI
MADDE 14:
Sözleşme yapıldıktan sonra satıcı taahhüdünden vazgeçer veya taahhüdünü sözleşme
hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmezse veya KIB-TEK’in en az 10 gün
süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihbarına rağmen aynı durum devam ederse sözleşme
feshedilir ve teminata el konulur ve KIB-TEK’e irad kaydedilir. Konu mahkemeye intikal
edecek olursa satıcı doğacak zarar ve ziyandan sorumlu olacaktır.
GECİKME HALİNDE UYGULANACAK CEZALAR
MADDE 15:
Devlet İhale Tüzüğünün 35.(2), (3) ve (4). Maddesine göre teslim edilecek malzemenin
gününde teslim edilmemesi durumunda Force-Majeure halleri dışında KIB-TEK her geçen
takvim günü için %0,2 (binde iki) oranında gecikme cezası kesecektir.
Gecikme cezası her halukarda malzeme bedelinin %10’unu aşmayacaktır. Gecikme
süresinin 30 günü aşması halinde KIB-TEK, yazılı bir bildirim ile sözleşmeyi iptal ederek
sözkonusu malzemeyi bir başkasına getirtmek ve böyle bir durumda fazladan ödeyeceği
miktarı malzemeyi zamanında getirtmeyen satıcıdan (gecikme cezasına ek olarak) talep ve
tahsil etmek hakkına sahip olacaktır.
Zorunlu neden (force majeure), sözleşme taraflarının denetim ve hatası dışında ortaya çıkan
ve sözleşmenin uygulanmasını kısmen veya tamamen engelleyen durumlar olup başlıcaları
aşağıda belirtilmiştir.
a. Yangın,
b. Su taşkını, sel, kasırga, deprem ve benzeri doğal afetler,
c. Salgın hastalıklar,
d. Savaş hali,
e. Seferberlik hali,
f. Sabotaj veya işin yapımını engelleyen diğer haller,
g Ambargo,
h. Hükümet tasarrufları,
ı. Malın yüklü bulunduğu nakil vasıtasının kazaya uğraması, yanması, batması veya
avarya hali,
Zorunlu nedenlerin süre uzatımına konu olabilmesi için ilgili Resmi Kuruluşlarca
belgelendirilmesi şarttır.
ÖDEME KOŞULLARI
MADDE 16:
a)
KIB-TEK, ihale ve mukavele koşullarına uygun olarak teslim edilecek olan
malzemenin bedelini, teslim tarihinden sonraki en geç 45 gün sonunda ödeyecektir.
b)
KIB-TEK bu süre sonunda, ödemediği TL birimli faturalar için yıllık %20 ve yabancı
para birimli faturalar için ise yıllık %6 olmak üzere gün-adat (ödemenin yapılacağı
güne kadar geçen toplam takvim gününe karşılık) gecikme cezası ödeyecektir.
c)
Firmalar, yabancı para birimi ile teklif verdikleri malzemeler için teklif ettikleri para
birimine göre fatura kesecekler ve ödemenin yapılacağı günün Merkez Bankası
Efektif Alış Kurundan TL olarak ödeneceklerdir.
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM ŞEKLİ
MADDE 17:
Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin yorum ve icrasından doğacak anlaşmazlık
karşılıklı müzakereler ile halledilmeye çalışılacaktır. Bu sürette giderilemeyen bütün
uyuşmazlıklar halinde K.K.T.C. Mahkemeleri yetkili olacak, K.K.T.C. kanun ve mevzuatı
uygulanacaktır
MADDE 18:
Komisyon karar vermeden önce teklif yapan müessesenin veya müteahhitin taahhütlerine
sadakat durumunu da dikkate alacaktır.
GARANTİ
MADDE 19:
Tüm malzeme ve hizmetler için en az İKİ yıl garanti verilecektir. Garanti süresinin
uzun olması avantaj olacaktır.
MADDE 20:
İşbu Genel Şartname, bu madde de dahil olmak üzere 20(yirmi) maddeden oluşmaktadır.
KIB-TEK OTOMASYON SİSTEM ODALARI
İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ
2014
Yükseltilmiş Taban (Yeni sistem odası):
 Döşeme yüksekliği 30-40 cm arasında olmalıdır.
 Paneller, yüksek yoğunluğa sahip yonga levhadan mamul olup, alttan 0.5mm galvanize çelik
,30mm kalınlığında ve 60*60 cm ölçülerinde olmalıdır.
 Yükseltilmiş döşeme üstten en az 2 mm antistatic malzeme ile kaplı olmalıdır.
 Panellerin kenarları çarpma ve sarsılmalara karşı dirençli olmalıdır.
 Panellerin döşemesinden sonra duvar kenarları uygun malzeme ile kaplanmalıdır.
 Yükseltilmiş panellerin altında döşenecek kablolar mutlak surette metal tavalar içerisinden
geçirilecektir.*
 Kullanılacak paneller olası yangın durumunda en az 60 dk dayanabilmelidir. Bu özellik
belgelendirilmelidir*
 Panellerin zemine tutturulması mutlak surette özel yapıştırıcı ile olmalıdır.
 Zeminde döşenecek elektrik ve data kabloları ayrı ayrı metal tavalar kullanılarak yapılacaktır.
 Paneller üzerinde kabin girişi için kullanılacak kablo boşlukları için uygun kablo çıkış kapağı
kutusu olmalıdır.
 Panel altı Zemin mutlak surette toz tutmaz boya ile kaplanmalıdır.
(oda ölçüleri teklif verecek firma tarafından alınacaktır.)
Ortam Yönetim Sistemi: (1 adet – çevre elemanları iki ayrı (yeni sistem odası ve SCADA sistem
odası) Sistem Odasına döşenecektir.
 Nem ve sıcaklık sensörü
 Su algılama sensörü
 Duman ve gaz modülü
 Kamera
 Web arayüzü ile uzaktan erişim imkanı vermeli
 Herhangi bir olay anında SMS ve Email gönderebilmeli.
 Mevcut Sistem Odasında kullanılmakta olan TSENS marka ortam denetleme modülü
bulunmaktadır. Program Web Manager arayüzü ile çalıştırılmaktadır. Teklif edilecek olan
Sistemin, mevcut sistemle bütünlüklü çalıştırılabilmesi için Sistem teklifinize getireceği ek
maliyeti teklifinizde ayrı olarak belirtmeniz gerekmektedir.(Bütünlüklü çalışan ve
çalışamayan iki ayrı sistem)
Otomatik yangın söndürme sistemi 1 adet: (Çevre elemanları 3 ayrı Sistem Odasına döşenecektir.)
 Sistem gazlı söndürme sistemine sahip olmalıdır.
 Sistem bileşenleri, control paneli,Algılama ve uyarı elemanları ve tamamlayıcı ekipmanlardan
oluşmalıdır.
 Kurulacak sistemlerin kapasitesi 3 adet sistem odasının net fiziksel boyutlarına göre yapılmalıdır.
 Söndürme sistemi manuel veya otomatik olarak devreye girebilmelidir.
 Alarm anında hem ışıklı hem de sesli uyarıda bulunabilmelidir.
 Kontrol paneli sistem odasının dışına yerleştirilmelidir.
 Yangın söndürme sisteminin garanti süresi en az 5 yıl olmalıdır.
 Garanti süresi boyunca ek ücret talep edilmeden yılda en az 2 kez 6 aylık periyotlarla bakım ve
kontrolu yetkili firma/servis tarafından yapılmalıdır.
 Ihtiyaç kapasitesi mevcut sistem odalarının yerinde ölçümü ile firma tarafından
yapılacaktır.
 Ortam Yönetim Sistemi ve Otamatik Yangın Söndürme Sistemi tek bir
SİSTEM olarak da teklif edilebilir.
Nem oranı düzenleyici çihaz (3 adet)
 Sistem odalarındaki nem oranını düzenlemeli ve havayı temizlemelidir.
 LCD kontrol paneli olmalıdır. Ortamdaki nem oranı bu göstergeden takip edilebilmelidir.
 Sürekli tahliye için sistem odasının dışına su gideri bağlantısı yapılmalıdır. Su gideri dış
duvardan zemine kadar indirilmelidir.
 Otomatik defrost özelliği olmalıdır.
 Sıcak gaz defrost özelliği olmalıdır
 Yoğuşma pompası bulunmalıdır.
 Hava filtresi bulunmalıdır.
 Garanti süresi en az 3 yıl olmaldır.
 Garanti süresi boyunca yılda 6 aylık periyotlarla en az iki kez bakım ve kontrol edilmelidir.
Etiket Yazıcı:
 El tipi olmalıdır.
 Etiketlere lazer baskı yapabilmelidir.
 Iki satır baskı imkanı verebilmelidir.
 Yazıcıdan alınan etiketler silinmez özellikte olmalıdır.
 Cihazla birlikte, desteklediği ölçülerde ölçüt bazında en az 3 adet etiket şeridi verilmelidir.
 Son etiket hafızası olmalıdır.
Buzluk Tipi 24 BTU klima. (2 adet sistem odası)
 Kurulacak klimalar yedekli çalıştırılacaktır.
 Klimalar kullanılacak zamanlayıcı ile 24/24 ayarlanacaktır.
 Klimalar inverter özellikli olmalıdır.
Duvar Tipi 18Btu klima: (1 adet)
 Mevcut ups odasında bulunan klima ile yedekli çalıştırılacaktır.
 Klimalar kullanılacak zamanlayıcı ile 24/24 ayarlanacaktır.
 Inverter özelliği olmalıdır.
Yapı İşleri:
 Sistem odası ve ups odası yangına 60 dk dayanıklı boya ile boyanacaktır.
 Yeni sistem odası duvarları ısı ve yangına karşı korumalı kaplama ile en az bir kat
döşenmelidir.
 Sisem odası ve Ups odalarında bulunan cam kapı ve pencereler ısıya karşı izole edilecektir.
 Sistem odası ve ups odalarında yapılacak kablolama işlemlerinde mutlak surette metal kanallar
kullanılacaktır.
Fiber Kablo çekimi ve sonlandırması:
 Kıb-Tek Merkez Bina eski server odası ile Kıb-Tek Bölge Amirliği Yeni sistem odası arasında
fiber bağlantı kurulacaktır.
 Kullanılacak olan fiber kablo en az 24 foy olacaktır.
 Fiber single mode olacaktır.
 Boş sonlandırma kutusu takılacaktır.(sc,st,fc uyumlu)
*İhale ile ilgili tüm ölçümler teklif verecek firmalar tarafından yerinde yapılabilecektir.
*Teklif edilecek tüm malzemeler için ilgili standartlara uygunluk ve kalite belgeleri teklif ile
birlikte verilecektir.
Download

ihale no:....................... kktc elektrik kurumu kıb