FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ
SÖZLEŞME NO:
Bir tarafta, "Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İstanbul" adresinde yerleşik ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun
277481/225063 sicil numarasında kayıtlı "ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş." (bundan böyle KİRALAYAN olarak anılacaktır) ile diğer tarafta,
KİRACI ve yine diğer tarafta MÜTESELSİL KEFİLLER (kimlikleri ve adresleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Özel Şartlar
EK:1’de belirtilmiştir) arasında, bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Özel Şartlar EK:2’de ayrıntılı tanımı yapılan
malın/malların (bundan böyle KİRALANAN olarak anılacaktır) 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve
aşağıda yazılı şart, şekil, hüküm ve esaslar çerçevesinde KİRACI’ya kiralanması hususunda işbu finansal kiralama sözleşmesi ve ekleri
imzalanmıştır.
I- TANIMLAR
Madde 1) Aşağıda yer alan kavramlar, bu Sözleşme ve eklerinde aksine bir açıklama olmadıkça karşılarında belirtilen anlamları ifade
etmektedir:
a- Sözleşme
: İşbu Düzenleme Şeklinde Finansal Kiralama Sözleşmesi ve bilcümle ekleri.
b- Satıcı
: Finansal kiralama konusu malın/malların satıcısı.
c- Kiralanan
: Ek: 2 (Özel Şartlar) ve/veya proforma faturada ayrıntılı tanımı belirtilen, işbu finansal kiralama sözleşmesine
konu mal/mallar.
d- Ödeme Planı
: Bu sözleşmenin Ek:1 (Özel Şartlar)’de bulunan veya KİRALAYAN tarafından KİRACI’ya ve Kefillere tebliğ
edilecek olan kira bedellerinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ile ödeme tarih ve tutarlarını içeren ödeme
tablosu.
e- Teminat
: Kiracının işbu sözleşmeden doğacak borçlarına ilişkin olarak, her kim tarafından verilmiş olursa olsun nakdi,
ayni ve şahsi garantiler, garanti mektupları, kefalet, ipotek, rehin gibi teminatlar.
f- Kira bedeli
: Ödeme planında vade ve tutarları gösterilmiş olan, kiracının kiralayana ödemeyi taahhüt ettiği kira
bedellerinin tümü.
g-Tesellüm Belgesi
: Kiracının kiralananı sözleşmede öngörülen nitelikte hasarsız, eksiksiz ve çalışır durumda teslim aldığını
belirten ve kiracı tarafından imzalanan “Teslim Tesellüm Belgesi”.
II. YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ
Madde 2) Yürürlük Hükümleri
a-İşbu sözleşme ancak aşağıda belirtilen şartların tümünün eksiksiz, usul ve mevzuata uygun olarak tahakkukundan sonra ve KİRALAYAN'ın
tam mutabakatı dairesinde ve her yönü ile KİRACI'nın sorumluluğu altında aşağıda Madde 7 hükümleri geçerli olmak kaydı ile yürürlüğe
girecektir;
i- Mevzuat hükümleri uyarınca ve/veya sözleşme konusunun niteliği veya özelliği icabı gereken ve/veya KİRALAYAN'ın KİRACI tarafından
temin ve ibrazını şart koşmuş olduğu bütün izinlerin, ruhsatların, onayların alındığını tevsik eden beyanname ve sözü edilen izin, ruhsat,
onay ve benzerlerinin aslı veya noterden tasdikli birer örneğinin ibraz ve tevdii,
ii- İş bu sözleşmede KİRALAYAN’a verilmesi öngörülen tüm teminatların (Ayrıntılı dökümü ve şartları iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir
parçasını oluşturan Özel Şartlar EK:1’de belirtilmiştir) temin ve KİRALAYAN’ın hüküm ve tasarrufuna teslim, tevdi ve ifası ile buna ilişkin
bilcümle işlem ve fiillerin tamamen ikmali,
iii- Ödeme Planında öngörüldüğü takdirde, birinci kiranın ve/veya kararlaştırılan peşin ödemenin tamamen yapılmış olması;
b-Yukarıda belirtilen şartların tam ve gereği gibi işbu Sözleşme'nin düzenlendiği tarihten itibaren 60 takvim günü içinde gerçekleşmemesi
halinde Sözleşme bir hüküm ifade etmeyecektir. Sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren 60 takvim günü içinde yürürlük şartlarının
yerine getirilmemiş olması nedeniyle ortadan kalkması ve hiç bir hüküm ifade etmemesi halinde Kiracı'nın Kiralayan’dan hiçbir sebeple
herhangi bir tazminat veya sair bir talepte bulunma hakkı olmayacağı gibi Kiracı, Kiralayan’ın Sözleşme'nin yürürlüğe girmemesi nedeniyle
maruz kalmış olduğu bütün zararlarını, Kiralayan tarafından kendisine yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren 3 gün içinde, işbu
Sözleşme'de belirtilen temerrüt faizi ile birlikte nakden ve tamamen tazmin edecektir.
III. KİRALAMANIN GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI
Madde 3) Kiralama Süresi
Kiralanan işbu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere Ek:1 (Özel Şartlar)’da belirtilen süre için kiralanmıştır.
Madde 4) Kiralananın Mülkiyeti ve Tasarruf Hakkı
Kiralanan üzerindeki mülkiyet hakkı, bütün hüküm ve sonuçları ile KİRALAYAN'a aittir. KİRACI kiralanana 6361 Sayılı Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu gereğince zilyet olup, kiralanandan sözleşme ve zilyetlik hükümleri çerçevesinde yararlanacaktır.
Madde 5) KİRALAYAN'ın Hukuki Niteliği
İşbu sözleşmeye taraf olan bütün kişiler, KİRALAYAN’ın bir finansal kiralama şirketi olduğu ve KİRACI'yı bir mali kurum olarak
kredilendirdiği, herhangi bir malın satıcısı, imalatçısı, aracısı, komisyoncusu olmadığı, finansal kiralama konusu kiralananı KİRACI'ya
finansal kiralama maksadıyla kullandırdığı, kiralananın teslimine, taşınmasına, cins ve özelliklerine ait yükümlülüklerin buna göre
değerlendirileceği ve KİRALAYAN kiralanan nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zararlardan sorumlu tutulamayacağı hususlarında
mutabakata varmışlardır.
Madde 6) KİRALAYAN'ın Kiralananı Üçüncü Şahıslara Devri
İlgili mevzuat hükümlerine uymak şartı ile KİRALAYAN malın mülkiyetini bütün hak ve borçları ile birlikte başka bir finansal kiralama
şirketine devredebilir. Bu devir ve devrin KİRACI'ya ihbarı sonucunda sözleşme ve eklerinin taraflar arasında hükmi niteliği kalmaz. Yalnız
KİRACI'nın ihbar tarihine kadar olan borçlarından dolayı KİRALAYAN'a karşı sorumluluğu devam eder. KİRALAYAN işbu sözleşmeden
kaynaklanan alacaklarını, KİRACI’nın muvafakatını almadan üçüncü şahıslara temlik edebilir.
Madde 7) KİRACI'nın Hukuki/ Mali Borç ve Yükümlülükleri
İşbu sözleşme veya işbu sözleşmenin düzenlenmesine, imzalanmasına, yürürlüğe girmesine, yürürlükte kalmasına, uygulanmasına, sona
ermesine, feshine, infisahına veya tasfiyesine; veya kiralananın aynına, faaliyete geçirilmesine, çalıştırılmasına, işletilmesine,
1
kullanılmasına, her türlü tasarrufuna; veya kiralananın SATICI'dan veya imalatçıdan iktisap ve tesellümüne, KİRALAYAN'dan devir ve teslim
alınmasına veya satın alma hakkına dayanılarak iktisabına; veya kira ilişkisinin tasfiyesine; kiralananın iade ve teslimi ile KİRALAYAN'ın
ibrasına ilişkin olarak; bütün resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlar, adli, mali ve idari kaza organları, meslek odaları, sicil müdürlükleri,
noterliklerden ve bunlarla sınırlı olmaksızın hangi amaç, sebep, ihtiyaç veya gerekçe ile olursa olsun alınması gereken veya yerine
getirilmesi icap eden her türlü işlem, izin, ruhsat, belge, onay, tasdik, tescil, şerh, terkin, kayıt ve bunların temdit edilmesi, yenilenmesi,
devredilmesi, tashihi, suret tanzim ve tasdiki, bütün bu amaçlar için gerekli müracaatların yapılması, işlemlerin takibi, sonuçlandırılması,
evrak, belge, dosya tanzim edilmesi, icap ettiği veya kendisi tarafından talep vaki olduğu takdirde, KİRALAYAN'a ibraz, tevdi ve teslimi,
zamanında ve ilgili usul ve mevzuata uygun bir biçimde, tüm sorumluluk ve yükümlülükler tamamen kendisine ait olmak üzere KİRACI
tarafından icra ve ifa edilecek ve;
a- Sözleşme konusu kiralananın iktisab edilmesi, malın incelenmesi ve iadesinden, kullanılması, işletilmesi, çalıştırılması, her türlü
tasarrufu, nakledilmesi, satın alma opsiyonuna bağlı olarak iktisabı, ayni veya şahsi teminat tesisi, tescili, kaldırılması, değiştirilmesi,
sözleşmeden kaynaklanan ihbar, protesto, ibraz, tahsil masrafları ve komisyonları, sözleşmenin hangi aşamasında ve hangi sebep ve suret
veya gerekçe ile olursa olsun, ödenmesi gereken mevcut ya da ileride konabilecek her türlü ve her kategoride vergi, harç, resim, damga
vergisi, katılma payı, fon, prim, aidat, masraf, muayene, kontrol, ölçme, tespit, nakliye, ihbar, tazminat, malın/malların ithalatı sırasında
ortaya çıkan kur farkı v.s. diğer bütün ödemeler ile bunlara ait faiz, gecikme zammı, temerrüt faizi, ceza, tazminat, masraf, ilama
bağlanmış veya icra yolu ile takip edilen veya tahkim sonucu kesinleşen her türlü borç, taahhüt, faiz ve bütün masrafları ile birlikte
tamamen ve gereği gibi eksiksiz bir biçimde KİRACI tarafından ödenecek, yerine getirilecektir. Kiracı, ileride KDV mevzuatında değişiklik
olması veya yasal merciler tarafından meri mevzuata ilişkin yorum farklılıkları sebebiyle farklı uygulamalara gidilmesi ve bu sebeple ilgili
yasal mercilerin geriye dönük olarak Kiralanana ilişkin mal ve hizmet KDV farklarını talep etmesi ve buna ilişkin gecikme faizi, ceza vs.
uygulaması halinde doğacak mal ve hizmet KDV farklarını, geriye dönük gecikme faizlerini, cezalarını vs. tüm yasal gider ve masrafları ile
birlikte oluşacak toplam tutarın kendisine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren üç gün içinde Kiralayana ödeyeceğini, yazılı olarak
bildirilmesine rağmen tutarın ödenmemesi ve zorunlu olarak Kiralayan tarafından karşılanması halinde ilgili tutarı Madde18’de belirtilen
oran üzerinden temerrüt faizi ve yasal masraflarla birlikte Kiralayana ödemekle yükümlü olduğunu, aksi halde Kiralayanın ilgili tutarın
tahsili için gereken her türlü yasal yola başvurmakta serbest olduğu gibi bu sebeplerle işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına
sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
b- KİRALAYAN bu madde ve sözleşmenin sair hükümleri çerçevesinde yaptığı ve/veya yapacağı tüm masraf ve harcamaları ödeme
planından ayrı olarak KİRACI’dan talep hakkına sahiptir. KİRALAYAN’ın talebi üzerine KİRACI, talep edilen tutarları, talep olunan para
cinsinden ve fatura karşılığında, derhal, nakden, tamamen KİRALAYAN’a ödeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
Yukarıda belirtilen ve benzeri işlemler ve/veya ödemeler ve bunlara ait her türlü belgeler ve müstenidat bütünü ile KİRACI'nın
sorumluluğu altında olup, KİRACI'nın beyanları, muamelatı, tasarrufları, davranışları ve icraatı ile ilgili olarak KİRALAYAN'ın herhangi bir
borcu ve mükellefiyeti ve sorumluluğu bulunmayacaktır. KİRACI, bu madde ile öngörülen yükümlülüklerine aykırı davranışları sonucunda
KİRALAYAN'ın maruz kalacağı zarar ve ziyanı tazmin ve icabında KİRALAYAN’ın ibrasını temin etmek mükellefiyeti altındadır.
Madde 8) KİRACI'nın Mevzuata Uymaması
KİRACI tüm mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. İş bu sözleşme konusu Kiralananın teşvik belgesi kapsamında temin edilmesi halinde
teşvik unsurlarından KİRACI ve KİRALAYAN yararlanacaktır. KİRACI, teşvik mevzuatına ilişkin düzenlemelere ve iş bu sözleşme hükümlerine
uymakla yükümlü olup, teşvik belgesindeki yükümlülüklere ve/veya teşvik mevzuatına uymadığı takdirde KİRALAYAN aleyhine
doğmuş/doğacak her türlü ceza, resim, harç ve vergiyi KİRALAYAN’a derhal ve nakten ödemeyi beyan ve kabul eder.
Madde 9) Sahte ve/veya Tahrif Edilmiş, Gerçeğe Aykırı Belgeler
KİRACI ve kefiller, kendisinin, temsilcilerinin ve vekillerinin KİRALAYAN’a, satıcıya veya ilgili tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile üçüncü
kişilere sahte, tahrif edilmiş belge, vekaletname, kimlik, sirküler veya diğer herhangi bir belge ibraz ve tevdi etmesinden, bu tür belgeler
ile kendi nam ve hesabına ya da KİRALAYAN’ı temsilen yapacağı işlemlerin sonuçlarından, belge, bilgi ve beyanların gerçeği
yansıtmamasından doğan her türlü mali, hukuki ve cezai tüm sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.
IV. KİRALANANIN KİRACIYA TESLİM EDİLMESİ
Madde 10) KİRACI ile Satıcının Mutabakatının KİRALAYAN’a Bildirilmesi
Kiralananın Satıcı'dan teslim alınması, nakledilmesi, tesellümü, gerekli hallerde tesisi, montajı ve işletilmesi, ödenecek bedelin miktarı,
ödeme şekli ve şartları ile ilgili bütün hususları KİRACI, Satıcı ve/veya yetkili servisi ile anlaşarak aralarında mutabakata bağlayacak ve
sağlanan mutabakatı, belgeleri ile birlikte KİRALAYAN'a bildirecektir. KİRALAYAN kiralananın bedelinin normal ya da yüksek olup
olmadığını araştırmak, teslimi, nakli, tesellümü, tesisi, montajı, çalıştırılması, bakımı, ödeme şekli ve şartları gibi konularda hangi yolun
uygun olacağını belirlemek sorumluluğunda olmayıp, bu hususlarda bütün sorumluluk KİRACI'ya aittir. Ancak KİRALAYAN, bu çalışma ve
işlemlerle ilgili olarak KİRACI tarafından temin edilmiş satıcı, mal, bedel, teslim tarzı ve süresi dışında kalan, kendi çalışma yöntemi
çerçevesinde uygun gördüğü tali hususlarda değişikliklerin yapılmasını öngörebilir.
Madde 11) KİRACI’nın Kiralananı Satıcı’dan Teslim Alma Yükümlülüğü
a- KİRACI, KİRALAYAN’ın sözleşme Özel Şartlar Ek:3’te verdiği YETKİ BELGESİ ile kiralananı teslim almaya yetkili kılınmıştır.
b- KİRACI, kiralananı aşağıdaki hususlarla sınırlı olarak temsile yetkili vekil sıfatıyla KİRALAYAN adına SATICI’dan teslim alacağını, derhal her
yönüyle eksiksiz bir biçimde inceleyeceğini, uzmanlara inceleteceğini, KİRALAYAN gerekli gördüğü takdirde uluslararası itibara sahip bir
kuruluşa veya KİRALAYAN’ın uygun bulduğu bir kuruluşa inceleteceğini, kiralananda kısmen veya tamamen bir bozukluk hata, arıza, hasar
veya benzeri haller bulunması veya kiralanan üzerinde üçüncü kişilerin hak iddia etmeleri halinde süreleri içinde, satıcıya veya diğer
ilgililere gerekli ihbar ve ihtarları yapacağını, her türlü hukuki önlemleri alacağını, girişimlerde bulunacağını, tüm bu girişimlerle ilgili olarak
evrak, tutanak veya rapor tanzim edeceğini veya ettireceğini, bu belgeleri en kısa zamanda KİRALAYAN’a ibraz edeceğini, her hususla ilgili
KİRALAYAN’ı derhal haberdar edeceğini, bu hususlara uymamaktan ve kiralananı kabul, kısmen kabul, şartlı kabul, red etmekten veya
haksız red etmekten ve bu maddede belirtilen işlemlere ilişkin gerçeğe aykırı veya tahrip edilmiş beyan ve belge tanziminden doğan bütün
sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu ve benzeri sebeplerle KİRALAYAN’dan hiçbir talepte bulunamayacağını ve bu madde hükmüne
aykırı davranışları nedeni ile KİRALAYAN’ın uğrayacağı zararı derhal tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. Kiralananda kısmen veya
tamamen bir bozukluk hata, arıza, hasar, eksiklik veya Satıcı’nın taahhüt ettiği şartlara aykırılık ve benzeri durumların varlığı tespit edildiği
2
takdirde gerekli bütünihbarlar, tüm sonuçları KİRACI’ya ait olmak üzere süresi içinde yine KİRACI tarafından yapılacaktır. Gerekli ihbarların
süresi içinde yapılmamasından veya Satıcı’ya karşı dava açılması için süresi içerisinde KİRALAYAN’a başvurulmamasından, davanın
sonuçlarından tamamen KİRACI sorumludur.
c- Bu sözleşmenin konusunu teşkil eden kiralanan, KİRACI tarafından seçilip beğenildiğinden, esasen Satıcı’nın da KİRACI tarafından
bulunmuş olması, malın alımı, temini, teslimi, montajı, işletilmesi, kullanılması ile ilgili tüm anlaşmaların, şartların, Satıcı ve yetkili servisi
ile KİRACI arasında kararlaştırılıp gerçekleştirildiğinden, mal tesliminden önce yine kendisi tarafından incelendiği ve incelettirildiğinden,
malla ilgili her türlü ayıptan KİRALAYAN’ın sorumluluğunun bulunmadığını, bu sebeple KİRALAYAN’a karşı her ne nam altında olursa olsun
bir talep, dava hakkının bulunmadığını KİRACI kabul ve ikrar etmektedir. Satıcının malı/malları taahhüt ettiği süreden daha geç, eksik
teslim etmesi veya hiç teslim etmemesi, malın/malların Satıcı tarafından taahhüt edilen nitelik, nicelik, cins, ebat ve özelliklere uymaması,
kusurlu veya bozuk olması, Satıcının taahhüt ettiği biçimde çalışmaması, üçüncü kişilerin mal/mallar üzerinde hak iddia etmeleri,
malın/malların KİRACI'ya tesliminin hiç veya zamanında mümkün olmaması veya mal/mallar KİRACI tarafından hiç veya tamamen veya
gereği gibi kullanılamaz veya öngörülen amaca tahsis edilemez veya amaç ortadan kalkar ise ve benzeri hallerde, KİRACI, KİRALAYAN'dan
hiçbir talepte bulunmayacağı gibi, KİRACI, kiralama bedellerini ödememe, tenzil etme, geç ve/veya eksik ödeme yoluna gidemez,
sözleşmenin hükümleri ve yürürlüğü de hiçbir şekil ve suretle etkilenmez ve KİRACI'nın tüm borç ve yükümlülükleri aynen devam eder.
Madde 12) Zilyetliğin KİRACI’ya Devredilmesi
a-KİRALAYAN, kiralananın zilyetliğini işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde zilyetliğin devrine ilişkin herhangi bir suretle KİRACI’ya
devredecek veya devredilmesini temin edecektir. Ancak KİRALAYAN, KİRACI’nın bu sözleşme nedeniyle doğan yükümlülüklerini eksiksiz bir
biçimde ve zamanında yerine getirmemesi nedeniyle, kiralananın zilyetliğini KİRACI'ya devretmeme veya devredilmesini temin etmeme
hakkına sahip bulunacak, kiralananı teslim etmemesi halinde KİRALAYAN’ın hiçbir sorumluluğu olmayacak ve zilyetliğin devri
KİRALAYAN’dan talep edilemeyecektir. Ayrıca, KİRALAYAN’ın bu sebeple uğradığı bütün zararlar, yaptığı masraflar ve Satıcı’ya karşı
ödemekle yükümlü tutulabileceği tazminat, nakden ve tamamen KİRACI tarafından karşılanacaktır.
b-KİRACI, kiralananı teslim aldığına ilişkin tesellüm belgesini imzalaması veya bu belge yerine kaim olmak üzere sevk irsaliyesi vs. bir
belgenin KİRALAYAN’a ibrazıyla, kiralananı işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde teslim almış ve kabul etmiş olduğunu ve KİRALAYAN’ın
işbu sözleşmeden doğan kiralananı teslim ve zilyetliği devir borcunu tam olarak ve zamanında yerine getirdiğini kabul ve taahhüt eder.
c-Kiralananın satıcı tarafından KİRALAYAN’dan kaynaklanmayan herhangi bir sebeple teslim edilmemesi veya edilememesi hallerinde
KİRALAYAN’ın zilyetliği devir yükümlülüğü ortadan kalkacaktır.
Madde 13) SATICI’ya Karşı İleri Sürülecek Talep Haklarının Kullanılması
KİRALAYAN; sırf Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri uyarınca kiralananın KİRALAYAN’a satılmış olması,
faturanın/faturaların KİRALAYAN adına tanzim edilmiş bulunması sebebiyle Satıcı ile arasındaki hukuki ilişkiden doğan talep ve dava
hakları KİRALAYAN’ın onayına istinaden sonuç ve giderlerine katlanmak kaydıyla KİRACI tarafından yöneltilir. Talep ve dava hakkının
kullanılması nedeniyle yapılacak bütün masraflar, her türlü dava, takip masrafları ve avukatlık ücreti de tamamen KİRACI tarafından
karşılanacaktır.
Madde 14) Kiralananın Yurt Dışından Temin Edilmesi
Kiralanan KİRACI tarafından seçilip beğenildiği, Satıcı’nın da KİRACI tarafından bulunmuş olması, malın alımı, temini, teslimi, montajı,
işletilmesi, kullanılması ile ilgili tüm anlaşma ve şartlar, Satıcı ile KİRACI arasında kararlaştırılıp gerçekleştirildiğinden;
KİRACININ talebi üzerine ithali yapılacak proforma fatura konusu kiralananın ikinci el ve kullanılmış olması durumu da dahil olmak üzere,
malın/malların gümrüğe hasarlı/eksik/kusurlu veya hiç kullanılmaz halde gelmesi, sigorta hasarlarının eksik ya da hiç ödenememesi
durumunda tüm sorumluluk KİRACI’ya ait olup, KİRACI her ne nam altında olursa olsun KİRALAYAN’dan hiç bir talepte bulunmayacak,
finansal kiralama sözleşmesi veya sair sözleşmelerden doğmuş ve doğacak tüm borç ve yükümlülükleri aynen devam edecektir. KİRACI
belirtilen nedenlerle, KİRALAYAN aleyhine oluşacak her türlü zarar/ziyanı ve kiralananın KİRACI’ya teslim edilememesi halinde KİRALAYAN
tarafından satıcı firmaya ödenmiş olan mal bedelini KİRALAYAN’ın ilk yazılı talebinde ihtar ve protesto çekmeye gerek kalmaksızın ve
ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçecek işlemiş sözleşme faizi ile birlikte KİRALAYAN’a ödemek zorundadır. Aksi halde
sözleşmedeki temerrüt hükümleri geçerli olacaktır.
KİRACI,
a-Kiralanana ilişkin proforma fatura/faturalar doğrultusunda yapılan ithalat işleminin fiiliyata geçirilmesi sırasında Türkiye Cumhuriyeti
sınırları içindeki giriş gümrüklerine deniz, hava, tren ve diğer karayolları ile gelen mal/malların kat'i faturasının ve ithale mesnet diğer
evraklarının uyumsuzluğunda veya diğer mal/malların küşadı sonundaki uyumsuzluğunda veya küşadı esnasında tespit edilemeyen giriş
beyannamesinin verilmesi ile kazanılan mükellefiyetin çeşitli aşamalarında meydana gelebilecek uyumsuzluğun veya mal/malların fiili
ithalinden sonra doğabilecek farklılıkların, eksikliklerin, her türlü vergi, resim, harç, fon, gecikme faizi, kaçakçılık cezası gibi maddi ve
manevi tazminat ile hukuki ve cezai sorumlulukların ister finansal kiralama sözleşmesinin süresi içinde, ister kiralananın mülkiyetinin
KİRACI'ya devrinden sonra dahi kendisine ait olduğunu, bu ve benzeri sebeplerle KİRALAYAN'dan hiçbir talepte bulunamayacağını ve bu
madde hükmüne aykırı davranışları nedeni ile KİRALAYAN'ın uğrayacağı her türlü zararı sözleşmede yer alan temerrüt faizi üzerinden
hesaplanan faizi ile birlikte derhal tazmin edeceğini,
b-Kiralayanın, ithalatı yapılacak olan Kiralananın, proforma fatura, fatura ve diğer belgelerle uyumlu, hasarlı, kullanılmış olup olmadığını,
üzerindeki CE plakasının mevzuata uygun olup olmadığını tespit etmek amacıyla, uygun göreceği gümrük müşaviri aracılığıyla fiili ithalat
öncesinde küşat yaptıracağını, küşat sonucu ne olursa olsun kabul etmek zorunda olduğunu, Kiralayandan kaynaklanmayan herhangi bir
sebeple küşat yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda, Kiralayanın gerekli görmesi halinde, ithalat işleminin tamamlanmadan
sonlandırılarak Kiracıya veya Kiracının uygun göreceği üçüncü kişiye devredilebileceğini, gümrüğe terkedilebileceğini veya kiralananın
mahrece iade edilebileceğini, bu sebeplerle doğacak her türlü masraftan kendisinin bizzat sorumlu olduğunu,
c-İthalatı yapılacak olan Kiralananların hassas elektronik aksamlar ihtiva etmesi, kolay kırılabilir yapıda olması, ambalajının açılmasının
hasar riski taşıması, orijinal ordino alınamaması veya gümrük müdürlüklerinin küşat için onay vermemesi gibi nedenlerle, gümrükleme
işlemlerinin gümrük sahasında, antrepoda veya antrepoya indirilmeden kamyon üzerinde, küşat yapılmaksızın gerçekleştirilmesini talep
ettiği ve Kiralayanın uygun gördüğü durumlarda; ithalatı yapılan malın, sözleşme ekinde yer alan proforma faturalarda belirlenen
niteliklerden ve düzenlenen gümrük beyannamesinden farklı olarak, kullanılmış olduğunun, çalışmasını engelleyecek sorunları
3
bulunduğunun, mal muhteviyatının eksik olduğunun, üretim yılının proforma faturada belirtilen yaşa uymadığının, hasarlı olduğunun,
malın ticari faturası ile finansal kiralama sözleşmesi konusu kiralananın niteliklerinin örtüşmediğinin veya ekipmanın ülkeye girişinde
gümrük mevzuatı açısından sınır/yasak bulunduğunun, ekipmanda CE plakasının bulunmadığının ve CE mevzuatı ile ilgili şartları
sağlamadığının sonradan tespit edilmesi gibi, küşat yapılamamasından kaynaklanabilecek ve ayrıca ithalatı yapılacak olan Kiralananla ilgili
olarak gümrükte yapılan küşat sonucu CE plakasının bulunmadığının ve/veya plaka üzerinde bulunması gereken bilgilerin ve deklarasyon,
sertifika, test raporu vb. belgelerin CE mevzuatı ile ilgili şartları sağlamadığının tespit edilmesi durumunda oluşabilecek tüm sorunlarda
her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun tarafına ait olacağını, oluşabilecek bedelleri nakden ve defaten Kiralayanın ilk yazılı talebinden
itibaren sözleşmede mevcut adrese yapılacak bildirim üzerine üç gün içinde ödeyeceğini, 4703 sayılı “ürünlere ilişkin teknik mevzuatın
hazırlanması ve uygulanmasına dair kanun”, “CE uygunluk işaretinin ürüne iliştirilmesine ve kullanılmasına dair yönetmelik“ ve ilgili
mevzuat çerçevesinde yapılacak olan piyasa denetimi ve gözetimi kapsamında Sanayi Bakanlığı görevlilerinin talep etmesi durumunda
süresi içinde uygun CE plakasının temin edileceğini ve Kiralanana iliştireceğini, uygun CE işaretlemesi yapılamaması sonucu mahrece iade
kararı verildiği takdirde gereğini yapacağını ve bu konuda her türlü sorumluluğun tarafına ait olduğunu,
d-İthalatı yapılacak olan kiralananla ilgili olarak; ithalat sırasında gerekli olsun veya olmasın, “Ürünlerin Piyasa Gözetim ve Denetimine Dair
Yönetmelik” ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılacak piyasa iç denetimlerinde talep edilebilecek mevzuata uygun CE deklarasyonu, test
raporu, teknik belgeler vb. her türlü belgeyi ve kiralanan üzerinde bulunması gereken mevzuata uygun CE plakasını, fiili ithalat tarihine
kadar temin edeceğini, temin edilememesi veya uygun şekilde temin edilememesi ve Kiralayanın gerekli görmesi halinde, ithalat işleminin
tamamlanmadan sonlandırılarak Kiracıya veya Kiracının uygun göreceği 3.kişiye devredilebileceğini, gümrüğe terk edilebileceğini veya
kiralananın mahrece iade edilebileceğini, bu sebeplerle doğacak her türlü masraftan sorumlu olacağını, böyle bir durumun gerçekleşmesi
halinde Kiralayanın, tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetmeye veya söz konusu kiralananla ilgili proforma faturayı Sözleşme dışına çıkarmak
amacıyla sözleşmeyi tek taraflı tadil etme hakkına sahip olduğunu,
4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun”, “CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine
ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik” ve ilgili mevzuat çerçevesinde uygunluk değerlendirme işlemlerinde kullanılmak ve yukarıda anılan
yasa ve yönetmelikte belirtilen yetkili kuruluş veya onaylanmış kuruluş kapsamında Kiralananla ilgili gerekli başvurularda bulunmak üzere
ithalatçı sıfatıyla Kiralayana tüm belgeleri, ilgili makamlarca istenecek teknik dosya ve buna ait dokümanları süresi içerisinde sağlamayı ve
Sözleşme süresince yukarıda belirtilen yasal mevzuata uygun davranmayı, bu bağlamda Kiralayanın ithalatçı sıfatıyla ithal edilen
Kiralananın CE uygunluk işaretinin ürüne iliştirilmesine ve kullanılmasına dair yetkili ve/veya onaylanmış kuruluşlar nezdinde yapılacak
tüm başvurularla ilgili gider ve harcamaların ithalat masrafları olarak kabul edilmesini, Kiralananla ilgili olarak yetkili ve/veya onaylanmış
kuruluşlar nezdinde yapılacak başvurunun herhangi bir nedenle reddedilmesi ve Kiralananın mahrece iadesinin gerekmesi halinde
doğabilecek tüm masraflar, cezalar ve gecikme faizlerinden sorumlu olduğunu, bu sebeplerle Sözleşmenin iptali ve/veya feshi halinde
Kiralayanın müspet ve menfi zararını/zararlarını karşılayacağını, Kiralayanın ithalatçı sıfatıyla 4703 sayılı Kanunun 13. maddesinde
belirtilen ve diğer mevzuatta yer alan idari para cezasına mahkûm edilmesi halinde, kendisine yapılacak bildirimi takip eden 3 iş günü
içinde anılan para cezasını fer'ileriyle birlikte Kiralayana ödemekle yükümlü olduğunu, Kiralananda CE Yönetmeliği kapsamında bir
uygunsuzluk tespit edilmesi sonucu oluşabilecek yaptırımlardan Kiralayanın sorumlu olmadığını ve böyle bir durumun hasıl olması halinde
işbu sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerinin devam edeceğini,
e-“Ürünlerin Piyasa Gözetim ve Denetimine Dair Yönetmelik” ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yapılacak piyasa iç denetimlerinde
ihtiyaç duyulması ve talep edilmesi halinde tüm masraflar kendisine ait olmak üzere kullanım kılavuzunun, CE Uygunluk Beyanının ve diğer
teknik belgelerin Türkçe tercümesini yaptıracağını ve yetkili kurumlara sunacağını, aksi halde Kiralayan tarafından yaptırılarak cari
hesabına borç kaydedileceğini,
f-İthalatı yapılacak olan ekipmanların karayollarında seyir halinde olmayan, Tip Onay kapsamı dışında bir araç olması ve Tip Onay
muafiyetinin alınması durumunda; bu araçlar için uygunluk belgeleri düzenlenmeyeceğini, trafik tescillerinin yaptırılmayacağını, gerekli
izinler alınmadan karayollarına çıkarılmayacağını aksi takdirde tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını,
g-Yurtdışı nakliyenin teslim şekli nedeniyle Satıcıya ait olmadığı durumlarda, nakliyeci firmayı ve ulaşım aracını kendisinin belirleyeceğini,
bununla ilgili tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu,
h-İhracatçının Kiralayana ATR/ EUR1 belgesini ibraz etmediği durumlarda, ATR/ EUR1 belgesini kendisi temin ederek fiili ithalata
başlanmadan önce ATR/EUR1 belgesini Kiralayana teslim edeceğini, teslim edilmemesi veya geç teslim edilmesi durumunda gümrükte
oluşabilecek CIF bedeli üzerinden gümrük vergisi ve diğer masrafların kendisine ait olduğunu,
ı-Antrepodan veya gümrük sahasından satış/devir işlemlerinde, sözleşmeye konu ekipmanların Gümrük Mevzuatında belirtilen şartlar
doğrultusunda Kiralayana devredilmesinin gerekli olduğu durumlarda, bu eşyaların tahakkuk edecek tüm gümrük vergileri, fon, ücret ve
cezalarını ödeyeceğini, bu devir dolayısıyla her türlü mali ve hukuki sorumluluğu üstlendiğini, Kiralayana atfedilecek her türlü talebin
kendisi tarafından karşılanacağını,
i-İthalatı yapılacak olan Kiralananın ahşap ambalajının ISPM 15 standardına uygun bulunmaması nedeniyle gümrük yönetmeliği ve diğer
mevzuatlar çerçevesinde karşılaşılabilecek her türlü ceza, masraf ile her türlü mali, hukuki cezai sorumluluğu üstlendiğini ve ileride
Kiralayandan hiçbir hak, iddia ve menfaat talebinde bulunmayacağını,
j-Kiralananın yürürlükteki mevzuat gereğince ithalinin izne tabi bulunması halinde; Sözleşmenin imzalanmasını müteakip Kiralayanın
gerekli ithalat izni için Resmi Makamlara başvuracağını, izin belgesi başvurusu ile birlikte sunulacak bilgi ve belgelerin doğruluğundan
kendisinin sorumlu olduğunu, Kiralayanın ithal edilecek Kiralananlara ilişkin yaptığı izin başvurusunun herhangi bir nedenle reddedilmesi,
ithalat izninin verilmemesi durumunda Sözleşmenin yürürlüğe girmeyeceğini ve Kiralayan’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını,
Kiralayan tarafından yapılmış bulunan masrafların kendisi tarafından derhal ödeneceğini,
k-Yatırım Teşvik Belgesine bağlanmış bulunan yatırımların Sözleşme kapsamında gerçekleştirildiği durumlarda; Kiracının teşvik belgesi
kapsamında Kiralayan adına düzenlenecek makine ve teçhizat listesinin T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye
Genel Müdürlüğü‟nce onaylanması ve satın alınacak Kiralananlara ilişkin KDV muafiyeti tanıyan yazının Vergi Dairesince düzenlenmesi
öncesinde, yazılı olarak talep etmesi ve Kiralayanın uygun görmesi koşuluyla, Satıcıya akreditif açılabileceğini, sipariş teyidi verilebileceğini
veya avans ödeme yapılabileceğini; bu talebinin gerçekleştirilmesi sonrasında makine ve teçhizat listesinin onaylanmaması veya KDV
muafiyetinin temin edilememesi halinde finansal kiralama sözleşmesi teşviksiz olarak geçerli olacağından, doğacak her türlü fon, resim,
4
vergi, harç, ceza, sair masrafları ve doğacak gecikme faizini; anılan tutarların Kiralayan tarafından ilgili mercilere ödenmesi halinde ise,
ödenen tutar ve bunun üzerinden hesaplanacak Temerrüt Faizi, yasal giderler ve vekalet ücretini Kiralayana nakden ve defaten
ödeyeceğini, bununla birlikte Kiracının talep etmesi ve Kiralayanın kabul etmesi halinde söz konusu bedelleri vade farkı ile birlikte
Kiralayan kira bedelleri içerisinde ödemeyi kabul ettiğini,
l-Üretim/model yılında fiili ithali yapılması gereken kiralananların her ne sebeple olursa olsun üretim/model yılında KİRALAYAN tarafından
ithal edilmemesi durumunda her türlü sorumluluk KİRACI’ya ait olup, KİRACI bu durum nedeni ile KİRALAYAN’ın uğrayacağı her türlü zarar
ve ziyanı derhal ödeyeceğini, buna karşılık KİRALAYAN’dan hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını,
m-Kiralananın yeni ve kullanılmamış olduğu durumlarda Kiracı, işbu Sözleşmenin akdedildiği tarihte Kiralananın yeni ve kullanılmamış olup
olmadığını gerek şahsen ve gerekse konusunda uzman kişilerce kontrol ettiğini/ettirdiğini, gerekli inceleme ve araştırmaları
yaptığını/yaptırdığını, Satıcının Kiralananın yeni ve kullanılmamış olduğu beyanını kabul ettiğini ve doğruluğunu teyit ettiğini, bu sebeple
ileride Kiralanan ile ilgili ayıp, gizli ayıp, aliud teslim gibi herhangi bir iddiada bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder. Kiracı ayrıca, ileride
gerek kamu kurum ve kuruluşları tarafından ve gerekse herhangi bir üçüncü şahıs tarafından Kiralananın ikinci el olduğunun ileri sürülmesi
halinde doğabilecek tüm hukuki, cezai ve mali sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu sebeplerle doğacak tüm vergi, harç, gecikme
cezası, gecikme zammı ve bunun gibi tüm giderler ile ve ayrıca konunun yargıya intikal etmesi halinde yargılama giderleri ve vekalet
ücretini de Kiralayanın ilk talebinde hiçbir itiraz ve defi ileri sürmeksizin Kiralayanın bildireceği hesaba nakden ve defaten ödeyeceğini,
Kiralayanı tüm bu hususlarda şimdiden gayrikabili rücu olarak ibra ettiğini,
kabul, beyan ve taahhüt eder.
V. KİRALANAN’IN BEDELİNİN SATICI’YA ÖDENMESİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR
Madde 15) Kiralananın Bedelinin Ödenmesi
Kiralananın bedeli satıcıya, kiralananın yurt dışından ithal edildiği ve taraflarca aksinin kararlaştırıldığı durumlar hariç, mal/malların teslim
alındığına ilişkin tesellüm belgesinin veya bu belge yerine kaim olmak üzere sevk irsaliyesi vs. bir belgenin KİRALAYAN’a ibrazından sonra
ödenecektir. Kiralananın bedelinin yabancı para üzerinden ödendiği durumlarda “Ödeme Planı”nda belirtilen esaslar uygulanacaktır.
Kiralananın Türkiye dışından temin edileceği hallerde seçilen ödeme biçimi, akreditifle ödemenin seçilmesi halinde akreditif türünün
belirlenmesi, akreditif şartlarının tespiti ve bu hususlardan doğan bütün sorumluluk tamamen KİRACI'ya aittir. Ancak KİRALAYAN ödeme
biçimi veya akreditif şartlarında gerekli gördüğü değişikliklerin yapılmasını, akreditif dokümanları arasına gerekli gördüğü dokümanların
konulmasını KİRALAYAN ve/veya dokümanların uygun bulduğu kurumlar tarafından hazırlanmasını talep edebilir. Bu hallerde de doğan
sorumluluklar tamamen KİRACI'ya aittir. KİRACI ödeme biçimi veya akreditif ile ilgili meydana gelen bütün gelişmelerden, belgelerin
tesliminden KİRALAYAN’ı derhal haberdar etmekle yükümlüdür.
Madde 16) Satıcı’ya peşin veya avans ödeme yapılması
KİRACI;
a-Kiralayanın peşin/avans ödeme yapılması için Satıcıdan veya Kiracıdan en az avans tutarı kadar ve kendi tespit edeceği nitelikte teminat
talep etme hakkı bulunduğunu,
b-Proforma faturada peşin veya avans ödeme yapılacağının belirtildiği durumlarda, işbu Sözleşme ekinde yer alan proforma faturalara ait
peşin veya avans bedellerinin ikinci bir talimata gerek duyulmaksızın Kiralayan tarafından Satıcılara ödenmesini, mal bedeline ilişkin peşin
ödemenin yapılmasıyla, sözleşme konusu mala ilişkin kira bedeli ödemelerini gerçekleştirmeye başlayacağını,
c-Yapılan peşin veya avans ödeme sonrasında Kiralanan ile ilgili oluşabilecek tüm risklerin sorumluluğunu kabul ettiğini, Kiralananın Satıcı
tarafından teslim edilmemesi veya Kiralayanın Satıcıya yaptığı peşin veya avans ödeme ile ilgili herhangi bir anlaşmazlık doğması
durumunda, ilgili proforma fatura konusu mala/mallara ilişkin KİRALAYAN tarafından yapılan peşin ödeme bedellerini ve yapılan
masrafları hiçbir koşul ileri sürmeksizin ve bu konuda ayrıca uyarı, bildirim, ihtar ya da hüküm almaya gerek olmaksızın finansal kiralama
sözleşmesinde geçerli olan faiz oranından hesaplanacak faizi ile birlikte KİRALAYAN’a derhal ve defaten ödeyeceğini, proforma fatura
konusu mala/mallara ilişkin olarak o güne kadar KİRALAYAN’a ödenmiş olan kira bedeli ödemelerinin ödeyeceği bedelden mahsup
edileceğini,
kabul, beyan ve taahhüt eder.
VI. KİRALAMA BEDELLERİNİN ÖDENMESİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR
Madde 17) KİRACI’nın Kira Bedellerini Ödeme Yükümlülüğü
a- İşbu sözleşme Ek: 1'de yer alan "Ödeme Planı”nda ve/veya sonradan noter kanalı ile gönderilen kesin ödeme planında belirtilen kira
bedelleri, KİRACI tarafından, “Ödeme Planı”na uygun biçimde, kesin olarak kararlaştırılmış tarihlerde ve kararlaştırılan para birimi
cinsinden aynen ödenecektir. KİRACI, kiralananın teslimi ve zilyetliğinin devrinde meydana gelecek gecikme, kiralananın kullanılmasını ve
faydalanılmasını kısmen ya da tamamen engelleyecek her türlü eksiklik, hata, bozukluk ve benzeri hallerin varlığını veya üçüncü kişilerin
kiralanan üzerinde hak iddia ettiğini ileri sürerek, herhangi bir nedenle kiralama bedellerini ödemekten kaçınamaz, geç ya da eksik
ödeyemez.
b- Kira bedellerinin hesaplanmasında esas alınan maliyet tutarı ve masraflar ÖZEL ŞARTLAR EK-1’de yer almaktadır. İş bu sözleşme konusu
mal/malların satın alma işlemlerinin tamamlanmasına kadar kira bedellerinin hesaplanmasında esas alınan toplam tutarda kur farkı, KDV
oran değişikliği veya diğer herhangi bir nedenle artış meydana geldiği takdirde, bu tutar Kiracı tarafından nakden ve defaten ödenecektir.
Ancak Kiracının bu tutarı ve/veya ÖZEL ŞARTLAR EK-1’de ödeneceği belirtilen masraf kalemlerini ödememesi durumunda veya söz konusu
tutarlarda bir azalış meydana gelmesi halinde, Kiralayan bu tutarları ödeme planına yayacak ve bu şekilde oluşturulacak kesinleşmiş
ödeme planı Noter marifetiyle Kiracı ve Kefillere gönderilecektir. Kiracı, Kiralayan tarafından gönderilen kesinleşmiş ödeme planının
kendisine bildirildiği tarihten itibaren hüküm kazanacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
c- Sözleşmeye ilişkin Kira ödeme planı TL, ancak mal bedeli ödemeleri FX (yabancı para) olan işlemlerde kiralara esas maliyet, mal bedeli
ödemesinin yapıldığı günkü saat 11.00 TL-FX döviz satış kurunun FX mal bedeli ödeme tutarı ile çarpılması sonucunda ortaya çıkan TL
maliyettir. Kira ödeme planı ile mal bedeli ödemelerinin birbirinden farklı yabancı para birimlerinde olması durumunda; mal bedeli
ödemesinin yapıldığı yabancı para birimindeki tutar önce mal bedeli ödemesinin yapıldığı günkü saat 11.00 TL-FX döviz satış kuru ile
çarpılır ve bulunan TL tutar; mal bedeli ödemesinin yapıldığı günkü saat 11.00 TL-FX döviz alış kuruna bölünerek kira ödeme planı para
birimine dönüştürülür ve bulunan tutar kiralara esas maliyeti oluşturur. Kira ödeme planının FX mal bedeli ödemelerinin ise TL olduğu
5
durumlarda kiralara esas maliyet, TL mal bedeli tutarının ödemenin yapıldığı tarihteki saat 11.00 TL-FX döviz alış kuruna bölünmesiyle
oluşturulur. Kira ödeme planının ve mal bedeli ödemelerinin aynı para biriminde olması durumunda mal bedeli ödemesi kiralara esas
maliyeti oluşturur.
d- Kira ödeme planı, sözleşmenin imzalandığı tarihteki mevcut fon maliyetlerine göre hazırlanmış olup, KİRALAYAN’ın iş bu sözleşme
yürürlüğe gireceği tarihe kadar, fon maliyetlerinde oluşan değişiklikleri kiraların yeniden belirlenmesi yoluyla KİRACI’ya yansıtabileceğini,
KİRACI kabul ve taahhüt eder.
e- Kira ödeme günü resmi tatil gününe rastlarsa kira, tatilden önceki son iş günü ödenir, aksi takdirde KİRACI temerrüt ödemekle yükümlü
olur.
f- Ödemelerin, KİRACI’nın hangi borçlarına mahsup edileceğini, mahsubun tarzını, sırasını tayin münhasıran KİRALAYAN’a aittir. Kiracının
borçlarını ödemede temerrüde düşmesi halinde; kiralayan, kiracının temerrüt tarihinden sonra hangi kayıtla olursa olsun ödediği tutarları,
kiracıya herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, öncelikle temerrüt faizi alacağı ile sigorta alacağına, daha sonra ana kira alacağına mahsup
etme hakkına sahiptir. Kiracı, kiralayanın bu şekilde yapacağı mahsup işlemine itiraz edemez.
g- KİRACI, kira bedeli de dahil, sözleşmenin tüm hükümlerini hür iradesi ile bir çok seçenek arasından seçtiğini beyanla, sözleşmenin
devamı süresince ekonomik şartlardaki değişiklikleri sebep göstererek uyarlama davası açmayacağını da kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
h- Kiracı, Ek:1 (Özel Şartlar) bölümünde sayılan mal, makine ve teçhizatın bedellerinin, kendisine sağlanan finansmanın, Kiralayan
tarafından da üçüncü kişilerden temin edildiğini, kullandığı finansman ve ferilerinin kararlaştırıldığı gibi ödenmesi yükümlülüğünün
üstlenildiğini, finansmanın erken kapatılması halinde Kiralayan’ın cezai şart namı altında bir tazminat ödemekle ya da finansmanı, kısmen
veya tamamen erken kapatması hallerinde dahi faiz ve ferilerini de eksiksiz ifa ile mükellef olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir. Bu
nedenle Kiracı, kira bedellerinin tamamını ya da bir kısmını vadesinden, kararlaştırılan tarihlerden önce toplu ödemesi halinde, Ödeme
Planı’nda kalan süreye ilişkin kira bedellerini, ödeme planında yer alan tutarlarda aynen, peşinen ve nakden ödeyeceğini, her ne nam ve
sebeple olursa olsun bir indirim talebinde bulunmayacağını beyan ve taahhüt etmektedir.
I-Kiracı ve müteselsil kefiller tüm ödemelerini, tahsilatlarını, döviz alış satışlarını, nakit yönetim faaliyetlerini, vadeli mevduat vadesiz
mevduat ve Euroband bankacılık faaliyetlerini, repoları imkan olduğu ölçüde Ziraat Bankası A.Ş. kanalı ile yapmak ve gerçekleştirmek
konusunda iyi niyet çerçevesinde gerekli gayreti göstereceğini bildirir.
Madde 18) Temerrüt Halinin Başlaması ve Uygulanacak Temerrüt Faizi
KİRACI, işbu sözleşme Ek: 1'de yer alan "Ödeme Planı”nda ve/veya sonradan noter kanalı ile gönderilen kesin ödeme planında, vade ve
miktarları belirtilen kiralama bedellerini kararlaştırıldığı gibi ödememesinden veya bu sözleşme gereğince yüklenmiş olduğu diğer
taahhütlerini yerine getirmemesinden doğan veya tazmin etmek yükümlülüğünde olduğu zarar ve masraflarda veya bunlar dışında her ne
ad altında olursa olsun Finansal Kiralama Kanunu ve sözleşme gereğince KİRALAYAN’a ödemekle yükümlü bulunduğu diğer her türlü
ödemelerinde, ödeme tarihinin önceden belirlendiği hallerde, başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın bu tarihte, ödemesi ihbara bağlı
hallerde tanınan süre içerisinde ödemede temerrüde düştüğü takdirde, vadenin veya sürenin sonunu takip eden tarih, temerrüt halinin
başlangıç tarihi kabul edilmek suretiyle ve temerrüde düştüğü her bir münferit borcu itibarı ile bir yıl 360 gün (üçyüzaltmışgün) kabul
edilerek temerrüde düştüğü tarihten itibaren YILLIK TÜRK LİRASI için % ___ AMERİKAN DOLARI için % ___ EURO için % ___ oranında
temerrüt faizi ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
KİRACI ayrıca; KİRALAYAN'ın ödememe protestosu keşide etmesi nedeni ile yaptığı avukatlık ve dava masraflarını, noter masraflarını, harç,
vergi, resim, değerli kağıt bedeli ve posta masraflarını, kiralama bedelini tahsil etmek için yaptığı telefon, teleks, faks ve her türlü
haberleşme ve ulaşım masraflarını talebi üzerine KİRALAYAN 'a derhal ödemekle yükümlüdür. KİRALAYAN’ın aşan zararlarını talep hakkı
saklıdır.
Madde 19) Temerrüt Hali Nedeniyle Sözleşmenin Fesih Edilmesi
KİRALAYAN kira bedellerinin belirlenen vade ve miktarda ödenmemesi halinde, Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri
Kanunu’nun sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeleri uyarınca sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir.
Madde 20)Takas / Mahsup Yasağı
Kiracı, herhangi bir sebeple kiralayandan alacaklı oldugu takdirde bu alacagını vadesi geçmis borçlarıyla takas veya mahsup edemez.
VII. KİRACI’NIN KİRALANANI KULLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER
Madde 21) KİRACI'nın Kullanımda Özen Göstermesi
a- KİRACI, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve iş bu sözleşme ile bilcümle ekleri hükümleri
çerçevesinde kiralamış bulunduğu gayrimenkul, makine, ekipman ve teçhizatı, işletmenin iştigal konusu ve faaliyetleriyle doğrudan ilgili
olarak mal ve/veya hizmet üretiminde ve işletmenin faaliyetlerinde kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
b- KİRACI, kiralananı işbu Sözleşme ve Eklerinde belirtilen hüküm ve esaslar çerçevesinde Sözleşme'nin ve kiralananın amacına uygun bir
biçimde azami dikkat ve özenle kullanacağını, işbu Sözleşme ile öngörülen amacın dışında ya da yasal olmayan amaçlar için
kullanmayacağını, kiralananı zilyetliğinde bulunduğu sürece, kendi sorumluluğu altında olmak üzere emniyetli bir biçimde muhafaza
edeceğini, kiralananın her türlü emniyet ve güvenliğinin sağlanması ve her türlü kaza, tehlike, yangın, çalınma ve benzeri risklerden
korunması için gerekli bütün önlemleri tam ve eksiksiz olarak alacağını,
c- KİRACI’nın kiralananı sözleşmede kararlaştırılan şartlara aykırı kullandığının tespiti halinde, keyfiyet kendisine ihbar edilerek tanınan
sürede KİRACI, derhal gerekli bakım ve onarımı yapmak veya yaptırmak ve kiralananı eski haline getirmek için gerekli tedbirleri, tüm
masrafları kendisine ait olmak üzere almak veya aldırmak zorundadır. KİRACI yükümlülüklerini yerine getirmemesinin, 6361 Sayılı Finansal
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 31/2 maddesi hükmünün kapsamında sayılacağını ve bu durumun KİRALAYAN'a,
başkaca bir süre tanımaksızın tek yanlı olarak serbestçe ve tazminatsız olarak Sözleşmeyi fesih etme hakkını vereceğini, kiralananın
uğradığı hasarı gidermeyi, kiralananın değer kaybı da dahil olmak üzere KİRALAYAN'ın uğradığı ve uğrayacağı zararların tamamını tazmin
etmeyi ve ödeme planı uyarınca ödemesi gereken tüm kira bedellerini faizleriyle birlikte nakden ve defaten KİRALAYAN’a ödemeyi kabul,
beyan ve taahhüt eder.
Madde 22) Kiralananda Değişiklik Yapılmaması
KİRACI, kiralananı Satıcı'nın yetkili servisinin tavsiye ettiği biçimde monte edeceğini ve/veya ettireceğini ve tavsiye olunan biçimde teknik
kapasitesi içinde, aşırı yüklemeden, zorlamadan ve kiralananı teknik özelliklerine göre belli bir zaman dilimi içinde mutad teknik kullanma
6
ve çalıştırma süresini aşmadan özenle kullanmayı, kiralananın montajı için zorunlu olanlar dışında KİRALAYAN’ın, Satıcı’nın, yetkili
servisinin yazılı iznini almadan hiçbir değişiklik ve tadilat yapmamayı, kiralananı başka bir mal veya şey ile geçici veya daimi olarak
birleştirmemeyi, kiralananı bir malın veya şeyin mütemmim cüzü haline gelmeyeceğini, kiralananların bulundugu gayrimenkul üzerinde
ipotek tesis edildigi takdirde kiralananların ipotek kapsamına girmeyecegini, kiralananların bulundugu isyerinde ticari isletme rehni tesis
edildigi takdirde rehin kapsamına girmeyecegini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. KİRACI, kiralananın işbu madde hükmüne aykırı
kullanılmasından ve olağan kullanımı aşan yıpranmalardan doğrudan sorumlu olduğunu ve KİRALAYAN'ın kiralananın, kiralananın
durumunu, çalıştırılma ve kullanılma biçimini önceden haber vermeksizin kontrol etmek veya ettirmek hakkına sahip bulunduğunu kabul,
beyan ve taahhüt eder.
Madde 23) Bakım / Onarım / Garanti
Kiralananın her türlü bakımı, tamiri ve bunların masrafları KİRACI'ya aittir. KİRACI söz konusu bakım ve tamiri yetkili servislerde yaptırmak
ve KİRALAYAN'a bilgi vermekle yükümlüdür. KİRACI, işbu sözleşmenin bakım ve onarımına ilişkin hükümlerini ihlal ettiği ve kendisine
KİRALAYAN tarafından yapılan ihtar ve verilecek makul süreye rağmen bakım ve onarıma ilişkin yükümlülüklerine uymadığı takdirde
KİRALAYAN işbu sözleşmeyi derhal feshedebilecektir.
Kiralanan için garanti belgesi düzenleme yükümlülüğü Satıcı’ya aittir. Malın, KİRALAYAN adına düzenlenmiş garanti belgesini Satıcı’dan
KİRALAYAN’ın temsilcisi olarak KİRACI teslim alacak ve kendisinde muhafaza edecektir. KİRACI garanti şartlarına tam riayet edecektir.
Garanti şartlarına riayetsizlikten doğan sorumluluk KİRACI’ya aittir. Garanti belgesi nedeniyle Satıcı ya da Üretici’ye yöneltilecek dava ve
talepler, KİRALAYAN’ın onayına istinaden sonuç ve giderlerine katlanmak kaydıyla KİRACI tarafından yöneltilir. KİRACI tutum ve
davranışlarıyla garanti belgesinin süresinden önce hükümsüz hale gelmesine neden olduğu ve bu nedenle KİRALAYAN zarara uğradığı
taktirde KİRALAYAN’ın zararını karşılamakla yükümlü olduğu gibi, herhangi bir nedenle sözleşmenin sona ermesi halinde de garanti
belgesini, kullanım kılavuzunu ve sair belgeleri, broşürleri KİRALAYAN’a vermek zorundadır. KİRACI, garanti ile ilgili işlemlere ait
yazışmaların birer örneğini KİRALAYAN’a bilgi için gönderecektir.
Sözleşme süresi içinde kiralananın garanti ve satış sonrası servis hizmetlerini Üretici veya Satıcı’dan KİRACI bizzat kendisi temin etmekle
sorumlu olduğundan; işbu sorumluluğu; satın alma hakkını kullandıktan sonra kiralananı nihai tüketiciye satması durumunda, 4077 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tüketiciye
karşı da devam edecektir. KİRACI kendisinin sözleşmenin sona ermesinden sonraki tasarruflarından dolayı KİRALAYAN’ı hiçbir suretle
sorumlu tutulmayacağını beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.
Madde 24) KİRACI'nın Kiralananı Üçüncü Şahıslara Devir Etmeme, Kullandırmama Yükümlülüğü
KİRACI, kiralananı üçüncü şahıslara devir ve temlik edemeyeceği gibi kiralananın zilyetliğini ancak KİRALAYAN’ın yazılı muvafakati ile
üçüncü şahıslara bırakabilir.
Kiracı, işbu Sözleşmenin akdedildiği sırada isim, unvan ve adreslerini bildirdiği gerçek ve/veya tüzel kişilerle ve/veya Sözleşmenin akdinden
sonraki süreçte Kiralayanın yazılı onayı bulunması kaydıyla, isim, unvan ve adreslerini Kiralayana yazılı olarak bildirdiği gerçek ve/veya
tüzel kişilerle akdedeceği adi kira sözleşmelerini kendi nam ve hesabına yapacağını, kira bedellerini kendi nam ve hesabına tahsil
edeceğini, Kiralananlar ile ilgili olarak, gerek Kiralayana isim, unvan ve adreslerini yazılı olarak bildirdiği gerçek ve/veya tüzel kişilerle ve
gerekse başka herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişi ile kendi adına ve başkası hesabına ve/veya başkası nam ve hesabına hareketle alt
kiralama sözleşmeleri akdetmeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. Zilyetliğin devri nedeniyle KİRALAYAN’ın maruz kalabileceği tüm
zarar KİRACI tarafından ayrıca tazmin edilir. KİRACI bu yükümlülüğe aykırılığın KİRALAYAN’a derhal fesih hakkı verdiğini kabul ve taahhüt
eder.
Madde 25) KİRACI’nın Finansman Koşullarına Uyma Taahhüdü
İşbu Sözleşmenin finansmanının Dünya Bankası, IBRD, IFC, Avrupa Yatırım Bankası veya ECO Trade and Development Bank ve benzeri
kaynaklardan sağlanan kredilerle gerçekleştirilmesi halinde Kiracı, Kiralayan tarafından kendisine bildirilen ilgili kredilerin tahsis
koşullarına ve IBRD Satın Alma İlkeleri’ne Kiralayan ile birlikte uymayı, faaliyetlerini etkin bir biçimde ve teknik, mali ve idari standartlara
uygun olarak yürütüleceğini, Kiralayanın uygun göreceği kişi ya da kuruluş temsilcilerinin Kiracının tesislerine ve yatırım alanına
yapacakları ziyaretler ile ilgili her türlü kolaylık ve yardımı sağlamayı, bu ziyaretlerin öncesi ve sonrasında projeye ilişkin dokümantasyonun
hazırlanması, raporlanması ve ulaştırılması konusunda gerekenleri yapmayı, bu yükümlüklere aykırılığın KİRALAYAN’a derhal fesih hakkı
verdiğini kabul ve taahhüt eder.
Madde 26) Çevre Koruma Taahhüdü
KİRACI, bünyesindeki işletmelerde yer alan faaliyetlerin ve yapılan üretimin doğal ve kültürel çevreye zarar vermediğini ve ayrıca
KİRALAYAN tarafından finanse edilen KİRALANAN’ı çevreye olumsuz etkilerde bulunacak şekilde kullanmayacağını, bu konularda
Türkiye’de yürürlükte olan Çevre Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyduğunu ve uymaya devam edeceğini aksine durumların
meydana çıkması halinde bunları giderici her türlü önlemi alacağını kabul ve taahhüt eder.
Madde 27) Kişilere ve Çevreye Verilen Zararlardan Sorumsuzluk,
Kiralananın kullanılması veya işletilmesi sırasında, KİRALAYAN’a ve diğer bütün üçüncü kişilere, mallara, eşyalara, çevreye ve doğaya
vereceği her tür, cins, nitelik ve derecedeki hasar ve zarardan doğan bütün sorumluluk tamamen KİRACI'ya aittir. KİRACI bu sebeplerle
KİRALAYAN’a yöneltilebilecek her türlü talep ve davaları, sonuçlarını beklemeksizin, bir ihbara, ihtara, mehil tayinine ihtiyaç olmaksızın
derhal gidermekle yükümlüdür. Herhangi bir şekilde KİRALAYAN’ın sorumlu tutulması halinde KİRALAYAN’ın, KİRACI ve/veya Kefil/lere
rücu hakları saklıdır.
Kiralayan, Özel şartlar bölümünde (Ek 1) özel bir düzenleme bulunmadığı takdirde işbirliği yaptığı kuruluşların ve üçüncü şahısların her
türlü kusurlu ve kusursuz davranışları ile elinde olmayan nedenlerden doğabilecek her tür ve kategorideki zararlardan sorumlu değildir.
Madde 28) Denetim ve Kontrol
KİRALAYAN, sözleşme süresi boyunca KİRACI'nın kiralananı kullanmasını ve/veya işletmesini bizzat veya görevlendireceği kişiler ile
denetlemek ve kontrol etmek yetkisine sahiptir.
VIII. KİRALAYANIN SÖZLEŞMEDEN DÖNMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER
Madde 29) Sözleşmeden Dönme
Aşağıda belirtilen şartlardan birinin gerçekleşmesi halinde Kiralayan tek taraflı olarak Sözleşmeden dönme hakkına sahiptir:
7
a- Kiralayanın elinde olmayan sebeplerle, tescile tabi Kiralananın ilgili sicile tescil edilememiş olması,
b-İşbu Sözleşmenin düzenlenmesinden sonra satın alma gerçekleşene kadar geçecek süreçte, Kiracı ve/veya müteselsil kefiller aleyhine
üçüncü şahıs ve/veya kurumlar tarafından icra takibine başlanması, Kiracının iflasın ertelenmesi veya konkordato talebinde bulunması,
c-Kiracının, Kiralayana yazılı olarak başvurup Satıcıyla malın teslimi şartları, mal bedeli, malın niteliği vesair şartlar konusunda anlaşmazlığa
düştüğünü, işlemden vazgeçmek istediğini bildirmesi halinde, Kiralayan Sözleşmeden dönebilir. Kiralayan’ın satıcıya karşı herhangi bir
yükümlülüğü doğmuş olması halinde KİRACI KİRALAYAN’a Satıcı’nın Kiralayan’dan hiçbir talepte bulunmayacağına ilişkin yazılı taahhüdünü
ibraz etmek zorundadır. Satıcı’ya karşı tüm sorumluluk KİRACI’nın yükümlülüğündedir. Bu halde, KİRACI ve müteselsil kefillerin
Kiralayandan bir talep hakkı olmayıp, Kiralayanın bu Sözleşme için yapmış olduğu harcama ve masrafları tazmin etmekle yükümlüdürler.
d-Sözleşmede belirtilen kira ve peşinat dışında diğer masraf ve ödemelerin yapılmamış olması,
e-Kiralananın tesliminden önce Satıcıya avans ödemesi yapılmasının talep edilmesi halinde, Kiralayanın Satıcıdan veya Kiracıdan en az
avans tutarı kadar ve kendi tespit edeceği nitelikte teminat talep etme hakkı vardır. Teminat koşulunun yerine getirilmemesi halinde
Kiralayan Sözleşmeden dönme hakkına haizdir.
f-Kiralananın satın alınma sürecinin tamamlanmasına kadar geçen süre içerisinde para piyasalarında olağanüstü dalgalanmalar yaşanması,
ekonomik kriz meydana gelmesi, savaş hali ilan edilmesi, doğal afet yaşanması gibi olağanüstü koşulların meydana gelmesi halinde
Kiralayan, Satıcıya kısmi ödeme yapmış olsa dahi tek taraflı olarak Sözleşmeden dönme hakkına haizdir. Bu takdirde Kiracı Kiralayana
başvurarak tazminat, hak ve/veya kâr mahrumiyeti, değer kaybı gibi hususları talep etme hakkına sahip değildir.
g-Teşvikli İşlemler: Kiralananın teşvik kapsamında bulunduğu durumda, Sözleşme tarihinden itibaren 60 gün içinde teşvik belgesinin Kiracı
üzerinden Kiralayana devri işlemleri tamamlanmadığı takdirde Kiralayan Sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Bu durumda Kiracı ve
müteselsil kefiller Kiralayanın Sözleşmeden dönme sebebiyle oluşacak menfi zararını karşılamak zorundadır.
h-Yurtiçi İşlemler: Kiralayanın kendisinden kaynaklanmayan sebeplerle Kiralanana ait mal bedeli ödemesinin Sözleşme tarihinden itibaren
60 gün içinde veya sözleşmede daha uzun bir süre belirtilmişse bu süre içinde Satıcılara ödenememesi halinde Kiralayan, Sözleşmeden
dönme hakkına sahip olup, bu durumda Kiracı ve müteselsil kefiller Kiralayanın menfi zararını karşılamak zorundadırlar.
Yukarıda belirtilen şartların tamamen veya kısmen gerçekleşmesi ve Kiralayan’ın Sözleşmeden dönme hakkını kullanması halinde Kiracı,
Kiralayandan hiç bir şart ve nedenle hiç bir ad altında herhangi bir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder.
Bu durumda Kiracı Sözleşme giderleri ile satıcıya yapılan mal bedeli ödemesi de dahil olmak üzere Kiralayan tarafından yapılan her türlü
giderler ve Sözleşmeden dönülmesi nedeniyle Kiralayanın maruz kaldığı tüm zararlar ile masrafları Temerrüt Faizi ile birlikte bu
Sözleşmede belirttiği ikametgâh adresine yapılacak yazılı bildirim üzerine derhal ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
IX. KİRACI’NIN KİRALANANI SÖZLEŞME SÜRESİ SONUNDA SATIN ALMA HAKKI VE KİRACI’NIN BU HAKKINI KULLANMASI İLE İLGİLİ
ESASLAR
Madde 30) Kiralananın KİRACI Tarafından Satın Alınması
a-KİRACI, kira süresinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün zarfında, aşağıda (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartları
gerçekleştirmek ve Sözleşme Ek: 1 (Özel Şartlar)'de "Sözleşme Devir Bedeli" olarak gösterilen tutarı bir defada nakden KİRALAYAN'a
ödemek suretiyle satın alma hakkını kullanacaktır. Taraflar, KİRALAYAN’ın düzenleyeceği faturanın tanzimi ve gönderilmesi ile satımın
tamamlandığını, mülkiyetin KİRACI’ya intikal ettiğini kabul etmişlerdir.
b-KİRACI'nın kira süresinin sona erdiği tarihte, kiralananı satın alma hakkına sahip olması için bu Sözleşme nedeniyle KİRALAYAN'a karşı,
kiralama bedeli, sigorta primi, akdi ve/veya kanuni faiz, tazminat masraf gider ve her ne isim altında olursa olsun hiçbir borcunun
bulunmaması ve işbu sözleşmeden doğan tüm borç ve taahhütlerini eksiksiz bir biçimde tamamen yerine getirmiş olması gerekmektedir.
Sözleşme süresi sonunda kiracı sözleşmeden kaynaklanan tüm maddi yükümlülüklerini yerine getirmiş ve mülkiyet devir talebine hak
kazanmış olsa bile, yatırımın teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilmiş olduğu durumlarda asıl teşvik belgesinin (kiracının teşvik
belgesinin) tamamlama vizesi yapılmadan ve bu husus tevsik edilmeden sözleşmeye konu ekipmanların mülkiyet devri
gerçekleştirilmeyecektir. Kiracı bu hususa ilişkin olarak kendi kusuruyla sebep olmayan kiralayandan maddi/manevi herhangi bir talepte
bulunamaz.
c-KİRACI'nın yukarıda belirtilen tüm borçlarını tamamen yerine getirmemesi halinde, yukarıda (b) bendinde belirtilen bütün borçlarını ve
bu borçların geç ödenmesi halinde geç ödenmesinden doğan bütün akdi ve kanuni faizleri ve borçları nedeniyle malların KİRACI’ya geç
fatura edilmesi nedeniyle bu dönemde yenilenmiş sigorta poliçelerinden doğan borçları faiz ve ferileriyle ve yapmak zorunda kalınan diğer
masrafları ile birlikte tamamen ödeyinceye kadar KİRALAYAN, kiralananın mülkiyetini KİRACI'ya devir etmeme hakkına sahip olacaktır.
Ayrıca KİRALAYAN’ın, KİRACI'ya verdiği süre sonunda da KİRACI'nın yukarıda (b) bendinde belirtilen borçlarını tamamen yerine
getirmemesi halinde, kiralananın satışından, mülkiyetini KİRACI'ya devretmekten rücu etmek hakkı bulunacaktır.
d-KİRALAYAN, yukarıda (c) bendi hükümleri gereği kiralananın satışından, mülkiyetini KİRACI’ya devretmekten rücu ettiği takdirde;
kiralananın mülkiyetini KİRACI'ya devretmekten rücu etmesi nedeniyle yaptığı masraflar dahil olmak üzere uğradığı bütün zararlar,
KİRALAYAN’ın sözleşme gereğince sahip bulunduğu bütün hakları aynen saklı kalmak kaydıyla, KİRACI tarafından KİRALAYAN’a
ödenecektir.
e-KİRACI kiralananı satın alma hakkından KİRALAYAN'ın yazılı izni olmadan tek taraflı olarak vazgeçemez, satın alma hakkını üçüncü
şahıslara devir edemez ve kiralananı satın alma hakkını kullanmayacağını ileri sürerek borç ve taahhütlerini ve bunlara ait bütün temerrüt
faizlerini kısmen de olsa ödemekten kaçınamaz.
f- Kiralananın tescile tabi taşınır mal olması halinde taraflar, KİRACI’nın satın alma hakkını, bu hakkın doğumundan itibaren 30 gün içinde
kullanmaması, malın da iade edilmemiş bulunması, Kiracı’ya konu hakkında tebligatın yapılmış veya adresinde bulunamadığından
tebligatın yapılamamış olması kaydıyla, KİRALAYAN’ın kiralananın mülkiyetinin KİRACI’ya devrine ilişkin tüm devir işlemlerini tek taraflı
olarak yapma ve ilgili sicillere bu hususta tek taraflı taleplerde bulunma, sonuçlandırma hakkının bulunduğunu kararlaştırmışlardır.
X. KİRALANANIN SİGORTA EDİLMESİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Madde 31) Sigorta Yaptırma Zorunluluğu
Kiralama konusu malın sigorta ettirilmesi zorunludur. Malın kimin tarafından sigorta ettirileceği ÖZEL ŞARTLAR EK-1’de belirtilmektedir.
Madde 32) Sigortanın Kiralayan tarafından yaptırılması
8
a-Sözleşmede sigortanın KİRALAYAN tarafından yaptırılmasına karar verilmesi halinde KİRALAYAN kiralananı, Satıcı tarafından KİRACI'ya
tesliminden sözleşme süresinin sona erdiği tarihe kadar sigorta ettirecek olup, sigorta sözleşmesi ve sigorta poliçesinin sigortalı ve lehdarı
KİRALAYAN olacaktır.
b-Sigorta sözleşmesi ve sigorta poliçesinin düzenlenmesi öncesinde KİRACI, sigorta kapsamına dahil edilmesini istediği rizikoları
KİRALAYAN’a yazılı olarak bildirmedikçe sigorta kapsamı dışında kalacak olan rizikoların gerçekleşmesinden doğacak her türlü hasar, zarar
ve kayıptan sorumluluk KİRACI’ya ait olacaktır.
Madde 33) Sigortanın Kiracı tarafından yaptırılması
a-Sözleşmede sigortanın kiracı tarafından yaptırılmasına karar verilmesi halinde veya sözleşmede sigortanın Kiralayan tarafından
yaptırılacağının kararlaştırılmış olmasına rağmen, KİRACI’nın yazılı talebi KİRALAYAN’ın da uygun bulması halinde sigorta KİRACI tarafından
yaptırılabilir.
b-KİRACI kiralananı tüm rizikolara karşı (All Risks) sigorta ettirmek ve sigorta poliçelerini süresi dolduğunda yeniletmek zorundadır. Sigorta
kapsamı dışında kalabilecek olan rizikoların gerçekleşmesinden doğacak her türlü hasar, zarar ve kayıptan KİRALAYAN’ın hiçbir
sorumluluğu bulunmayacak, tüm sorumluluk KİRACI’ya ait olacaktır.
c-KİRACI kiralanan’ı, Satıcı tarafından KİRACI’ya tesliminden sözleşme süresinin sona erdiği tarihe kadar sigorta ettirecek olup, sigorta
sözleşmesi ve sigorta poliçesinin sigortalı ve lehtarı KİRALAYAN olacaktır.
d-KİRACI, yurtiçi alımlarda; satıcıya ödeme öncesinde, yurtdışı alımlarda; gümrükleme işlemi öncesinde Kiralanana ait, Kiralayan adına
tanzim edilmiş olan sigorta poliçesi örneğini Kiralayana derhal ibraz edecektir. Aksi takdirde Kiralanana ilişkin sigorta poliçesi Kiralayan
tarafından düzenlenip, poliçe bedeli Kiracı tarafından ödenecektir.
Sözleşmenin devamı sırasında sigortanın Kiracı tarafından yaptırılmasının uygun bulunması halinde, Kiralanana ilişkin yapılan sigorta
poliçelerinin örneklerini poliçenin tanzim tarihinden itibaren 3 iş günü içinde, yenilenecek poliçelerin ise vade bitiminden 5 işgünü önce
yenilenerek, Kiralayana göndermek zorundadır.
e-Kiracının, Kiralanana ilişkin sigorta poliçesini muteber bir sigorta şirketine yaptırmaması, sigorta poliçesini yenilememesi, eksik ve/veya
muafiyetli sigorta poliçesi yaptırması, sigorta poliçe prim bedellerini vadelerinde ödememesi veya sigorta sözleşmesinde belirtilen
yükümlülüklere aykırı davranması suretiyle poliçenin iptal edilmesi veya kendiliğinden geçersiz hale gelmesi veya Sigorta Şirketi'nin başka
defilerden yararlanması nedenleriyle kiralananın sigorta teminatı dışında kalması halinde Kiralayana başvurup kendi veya üçüncü
şahısların zararını tazmin ettirmek hakkı yoktur. Kiracı ve müteselsil kefiller, bu ve benzeri hallerde Kiralanana bir hasar ve/veya ziya
vukuunda, Kiralananın, Kiralayanın veya üçüncü şahısların uğradıkları tüm hasar ve ziyanın Kiracı ve müteselsil kefiller tarafından
karşılanacağını, Kiralayandan herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunulmayacağını ve bu hususlarda Kiralayanı ibra ettiklerini
kabul, beyan ve taahhüt ederler.
f) Kiralayan, sözleşme yükümlülüklerine uymaması halinde Kiralananın Kiracı tarafından sigorta ettirilmesi yetkisini geri alabilir. Bu husus
yazı ile Kiracıya bildirilir. Bu durumda Kiralanan Kiralayan tarafından sigorta ettirilecek olup, sigorta poliçe prim borçlarının ödenmesi
Kiracıya aittir. Poliçe borcunun ödenmemesi üzerine sigorta poliçesinin geçerliliğini yitirme ve Kiralananın kuvertürsüz kalması halinde
sözleşme Kiralayan tarafından derhal feshedilebilecektir.
KİRACI’nın, kiralananın sigorta ettirilmesi ile ilgili olarak bu sözleşmede düzenlenen yükümlülük ve sorumlulukları, kiralananın mülkiyetinin
KİRACI’ya devrine ya da kiralananın kararlaştırıldığı şekilde ve şartlarda KİRALAYAN’a iadesine kadar devam eder.
Madde 34) Sigorta Primlerini Ödeme Yükümlülüğü
Kiralananın, yukarıdaki Madde 31 ila 33 üncü Madde hükümleri uyarınca yapılmış olan sigortasına ait primler, işbu sözleşme ve sigorta
sözleşmesine uygun olarak KİRACI tarafından ödenecektir. KİRACI, sigorta primlerini sözleşme hükümlerine uygun olarak ödememesi
ayrıca kira süresinin sonunda borçların tamamen ödenmemesi nedeniyle KİRALAYAN’ın devre kadar yaptıracağı yeni sigorta poliçe
bedellerinden de madde 18’deki temerrüt faizi ile birlikte sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.
a-Sigorta primlerinin kira planı dışında tahsil edildiği yıllık poliçe: Kesin Ödeme Planına dahil edilmemiş olan sigorta primleri, poliçede
belirtilen tarihlerde Kiracı tarafından Kiralayanın bildireceği hesaba ödenir.
Primlerin poliçede belirtilen vadelerden itibaren en geç 15 gün içinde Kiracı tarafından ödenmemesi halinde, Kiralayan Sözleşmeyi haklı
sebeple feshedebilir, bu primler Temerrüt Faizi ile birlikte Kiracıdan tahsil edilir. Bu madde kapsamında yapılacak sigorta poliçeleri yıllık
olarak düzenlenir, vadesinde yenilenir.
b-Sigorta primlerinin kira planına dahil edilerek tahsil edildiği uzun vadeli poliçe: Kiralayan, Kiralananı Sözleşmenin başlangıcından,
Sözleşme Süresinin sonuna kadar sigorta ettirir. Kira bedellerinin ödemeleri süresince sigorta poliçesi ile ilgili doğacak toplam prim tutarı
kiralamaya esas teşkil edecek bedele dahil edilir ve Kiracı tarafından, Kesin Ödeme Planı çerçevesinde, kira ödemeleriyle birlikte
Kiralayana ödenir. Poliçe süresi içinde; halihazırda zorunlu olan tarife, düzenleme ve uygulamalarda oluşabilecek değişikliklerden ve/veya
ilgili kurumlar ve otoriteler tarafından zorunlu hale getirilecek tarife, düzenleme ve uygulamalardan (Deprem, Grev-Lokavt-Kargaşalık,
Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör vb.) doğan prim farkları ile ilgili olarak ek zeyil poliçesi düzenlenecek olup, doğan prim
ve/veya yaptırımlar Kiracı tarafından kira planı haricinde nakden ve defaten karşılanacaktır. Ayrıca, oluşması halinde sigorta ile ilgili ek
prim ve masraflar Kiracı tarafından kira planı haricinde nakden ve defaten karşılanacaktır. Poliçelerin TL düzenlenmesi ve enflasyon
oranının poliçede belirtilen orandan yüksek gerçekleşmesi halinde, Kiracının Kiralayana yazılı talebi olması durumunda, eksik sigorta
olmaması için ek zeyil poliçesi düzenlenecek ve enflasyon farkı nedeniyle doğan prim tutarı Kiracı tarafından kira planı haricinde nakden
ve defaten karşılanacaktır. Poliçelerin yabancı para birimi üzerinden düzenlenmesi ve kur/parite artışının poliçede belirtilenlerin üzerinde
gerçekleşmesi halinde, Kiracının Kiralayana yazılı talebi olması durumunda, eksik sigorta olmaması için ek zeyil poliçesi düzenlenecek ve
kur/parite farkı nedeniyle doğan prim tutarı Kiracı tarafından kira planı haricinde nakden ve defaten karşılanacaktır. Kiracının Kiralayana
yazılı talebinin bulunmadığı durumlarda, kiralananın hasarlanması halinde eksik sigorta nedeniyle oluşabilecek farklardan Kiracı sorumlu
olacaktır. Kiracı, Kiralayanın öngördüğü riskler dışında Kiralananın niteliğine bağlı olarak Sigorta kapsamına dahil edilmesini istediği
teminatları Kiralayana yazılı olarak bildirmek ve bu kapsamda sigorta poliçe şartlarının değiştirilmesini talep etmek zorundadır. Kiracının
bu yönde bir talebi olması halinde Kiralayan, sigorta şirketi nezdinde teminat altına alınabilecek olması kaydı ile talep edilen teminatları
poliçeye ilave ettirecektir. Kiracı işbu sebeple doğacak ek prim bedellerini Kiralayana nakden ve defaten ödemek zorundadır. Kiracının bu
yönde bir talepte bulunmaması ve doğabilecek herhangi bir risk durumunda sigorta şirketinin eksik teminat gerekçesi ile hasarı
9
karşılamaması durumunda Kiracı, Kiralayanı hiçbir şekilde sorumlu tutamaz ve ayrıca Kiralayanın uğradığı/uğrayacağı her türlü zararını
karşılamakla yükümlüdür. Sözleşme Süresinin sona erdiği tarihte Kiralayanın sigorta yükümlülüğü sona erer. Bu tarihten itibaren sigorta
yaptırma yükümlülüğü Kiracıya geçer, Kiracının bu kapsamdaki sigorta yükümlülüğünü yerine getirmemesinden Kiralayan hiçbir şekilde
sorumlu tutulamaz. Kiracı, Sözleşme Süresi sona ermesine rağmen faturalanmış kira borcu bulunması halinde, Kiralayanın uygun göreceği
durumlarda sigorta poliçesinin Kiralayan tarafından yenilenmesini ve sigorta primlerinin ödenmesi yükümlülüğünün kendisine ait olacağını
beyan ve taahhüt eder.
c-Kiracı, Kiralananın hasarlanması veya tam ziyaı halinde, mal bedeli, para birimi ve ödeme planı para birimi arasında oluşabilecek
kur/parite farkları nedeniyle, sigorta şirketi tarafından ödenecek tazminat bedelinin, mal bedeli ve masraflar toplamını karşılamaması
halinde oluşacak farktan sorumlu olacağını ve bu hususlarda Kiralayanı gayrikabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 35) Sigorta Primlerinin Ödenmemesi
KİRACI'nın sigorta primlerinin ödenmesine ilişkin yükümlülüğünü işbu sözleşme ve sigorta sözleşmesinin hükümlerine uygun olarak yerine
getirmemesi ve bu durumun tespiti halinde, KİRALAYAN primleri ödemek yetkisine sahip olup, bu yetkisini kullanarak primleri bizzat
ödemesi halinde KİRACI, KİRALAYAN'a karşı söz konusu primlerden doğan sorumluluğuna ek olarak, bu primlerin sigorta poliçesi ve/veya
poliçe ekinde KİRACI'ya gönderilen ödeme planı üzerinde gösterilen taksit vade tarihlerinden itibaren Madde 18’de kararlaştırılmış olan
temerrüt faizini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
Madde 36) İhbar Yükümlülüğü
KİRACI, sigorta sözleşmesi ve poliçesinde yazılı rizikoların kısmen veya tamamen gerçekleştiğini veya kiralananın neden olduğu herhangi
bir kişisel yaralama, kayıp, hırsızlık, tahribat veya hasar vukuunda KİRALAYAN’a da haber vermek suretiyle sigorta şirketine derhal ihbarda
bulunacaktır.
KİRALAYAN rizikonun kısmen veya tamamen gerçekleştiğinin sigorta şirketine bildirilmesi üzerine hasar tespiti yaptırmaya, hakem, hakem
bilirkişi, bilirkişi seçimi ve tayinine, mahkemeye, icraya başvurmaya, sigorta tazminatını tahsile, tazminatın işbu sözleşme hükümleri
uyarınca tahsis ve tediye cihet ve amacını tayin ve tespite, sigortacı ile tazminatın tespbit ve tediyesi hakkında anlaşma yapmaya, sulh
olmaya ve ibra etmeye yetkilidir. KİRACI, yazılı sigorta yaptırma talebi, KİRALAYAN tarafından uygun görülmediği sürece sigorta
yaptıramaz, bu nedenle de sigorta yaptırdığı gerekçesiyle KİRALAYAN tarafından yaptırılan sigorta işlemine itiraz hakkı yoktur.
Madde 37) Teminatın sigortalanması
KİRACI, KİRALAYAN’ın talebi halinde, sözleşmenin teminatına alınan menkul ve gayrimenkulleri KİRALAYAN’ın talep ettiği kapsam ve
şartlar dahilinde KİRALAYAN “dain-i mürtehin” sıfatını içerecek şekilde sigorta ettirmek ve sigorta poliçelerini her yıl yenilemek, ilgili
sigorta poliçesi ve ödeme belgelerini derhal KİRALAYAN’a ibraz etmek yükümlülüğündedir.
Yukarıdaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda KİRALAYAN, sigorta primlerini ödeme yükümlülüğü KİRACI’ya ait olmak üzere
teminata konu malları sigorta ettirebilir ve/veya sigorta poliçelerini yenileyebilir. Sözleşmenin 31 ila 41 inci Madde’lerinde kiralananın
sigortası ile ilgili hak ve yükümlülükler teminat sigortalarında da uygulanır.
Madde 38) Sigorta ile teminat altına alınan risklerin gerçekleşmesi
KİRACI, sigorta ile teminat kapsamında bulunan veya bulunmayan, hangi nedenle ortaya çıkarsa çıksın, her cins ve kategorideki riskin
kısmen veya tamamen gerçekleşmesi veya gerçekleşme ihtimalinin artması halinde, kiralananda bir hasar, kayıp olmamasını temin etmek,
can ve mal emniyetini sağlamak için gerekli bütün tedbirleri derhal ve vakit geçirmeksizin almak, polis, jandarma, kolluk ve güvenlik
kuvvetlerine, itfaiyeye, ilgili yardım ve kurtarma ekiplerine, ilgili bütün makam ve mercilere haber vermek, mevcut veya gelebilecek
tehlikenin en az zarar ve kayıpla atlatılmasını temin için gerekli her türlü koruyucu tedbirleri almak, alınmasını sağlamak, kiralananın kısmi
veya tam hasara uğraması halinde; kiralanandan geriye kalan enkazın, arta kalan parçaların ve her türlü değerlerin korunmasını sağlamak,
bu hususlarla ilgili bütün olayları, kazayı, hasarı, alınan tedbirleri belgelemek, olayın araştırılmasını ve hasarın tespitini ve tazminini
kolaylaştıracak her türlü delil, belge ve bilgileri tespit, temin ve muhafaza etmek doğrudan doğruya KİRACI'nın sorumluluğu altında olup,
KİRACI bu sorumluluğunu yerine getirirken bütün gelişmeleri derhal ve en süratli haberleşme araçlarını kullanarak Sigorta Şirketi'ne ve
KİRALAYAN'a bildirmek, hadiseyi ve oluş nedenlerini belgelendirmek, Cumhuriyet Savcılığı'na ve Mahkemeye başvurmak, resmi yollardan
hasar ve delil tespiti yaptırmak, sigorta tazminatının tahsili için gerekli bütün maddi ve hukuki tedbirleri almak, gerekli belgeleri ilgili
makam ve mercilere, Sigorta Şirketi ve KİRALAYAN'a ibraz etmek, olayda kasdı veya kusuru bulunanları polise, jandarmaya, güvenlik
güçlerine ve ilgili mercilere bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.
KİRACI bu sorumluluklarını ve kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde, KİRALAYAN'ın uğradığı bütün zararları, yaptığı
masrafları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
Madde 39) Sigorta riskinin artması
KİRACI, sigorta riskinin artmasına ve/veya sigorta sözleşmesi ve sigorta poliçesi kapsamı dışında kalmasına sigorta tazminatının
kalkmasına, azalmasına yol açacak bir işleme veya faaliyete girişeceği zaman bu hususu en geç 7 (yedi) gün önceden yazılı olarak ve imza
mukabili teslim edilmek üzere KİRALAYAN’a ve Sigorta Şirketi'ne ihbar edecek ve gerekli ilave prim tutarı KİRACI tarafından ödenmek
koşuluyla ek teminat temin edilecektir.
KİRACI, bu Sözleşme hükümlerine aykırı hareketlerde bulunmadan dahi, her türlü işlemleri, faaliyetleri, tutum ve davranışları sonucunda
sigorta riskinin artmasına ve/veya KİRALAYAN’ın sigorta tazminatı dışında kalmasına yol açtığı takdirde, bu durumu Sigorta Şirketine veya
KİRALAYAN’a bildirmez ise, bu durum tespit edilir edilmez, sigorta teminatının devamının sağlanması için gerekli sigorta primlerini derhal
ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. KİRACI'nın işbu maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirmemesi, 6361 Sayılı Finansal Kiralama ,
Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 31/2 maddesi hükmünde yer alan, Sözleşme'nin devam ettirilmesinin beklenemeyeceği
hallerden sayılır ve bu durumda KİRALAYAN, ek bir süre tanımaksızın Sözleşme'yi tek yanlı olarak serbestçe ve tazminatsız fesih etme
hakkına sahip olur.
Madde 40) Sigorta Tazminatının Tahsisi
Sigorta teminatı kapsamında bir hasar meydana geldiği takdirde sigorta tazminatı, öncelikle KİRACI’nın vadesi geçmiş kira, sigorta,
temerrüt ve diğer borçlarına mahsup edilecektir. Bu mahsup işleminden sonra; sigorta tazminatı kısmi hasar halinde kiralananın
hasarlarına, kiralananın tam ziyaı veya kullanılmayacak duruma gelmesi halinde kiralananın ikamesine tahsis edilecektir.
10
Ancak hasarın giderilmesi veya tam hasar halinde kiralananın ikamesi sırasında, sigorta teminatı kapsamı dışında bulunan riskler nedeniyle
ve/veya sigorta tazminatını aşan her tür, nitelik, kategori ve sebep ile yapılan bütün gider, masraf ve ödemeler KİRACI tarafından
karşılanacaktır.
Kiralananın tam ziyaı veya kullanılmayacak duruma gelmesi ve sözleşmenin KİRALAYAN tarafından feshi halinde sigorta tazminatı,
KİRACI’nın vadesi geçmiş kira, sigorta, temerrüt ve diğer borçlarına ve henüz vadesi gelmemiş kira bedellerine mahsup edilir. Mahsup
işleminden sonra varsa artan sigorta tazminatı KİRACI’ya ödenir.
Hasarın giderilmesi veya tam hasar halinde Kiralanan'ın ikamesi için harcanan süre, bu sözleşmede kiralama süresi olarak belirtilen süreye
eklenmeyecek olup, bu süre içinde Kiracı işbu Sözleşme'den doğan tüm borç ve taahhütlerini yerine getirmeye kesintisiz bir biçimde
devam edecektir.
Sigorta Şirketi ile uyuşmazlık çıkması halinde, KİRALAYAN’ın hakem, bilirkişi, eksper, uzman tayini için yaptığı masraflar ile diğer bütün
giderleri, Sigorta Şirketi’ne dava açılması halinde bütün dava ve takip masrafları ve KİRALAYAN’ın avukatlarına ödeyeceği ücretler KİRACI
tarafından karşılanacaktır.
Kiralayan, rizikonun kısmen veya tamamen gerçekleşmesi halinde sigorta şirketi ile sulh olmaya yetkilidir.
Madde 41) Sigorta yaptırılmasına İlişkin diğer düzenlemeler
a- KİRACI, Satıcı ödemesi öncesinde, Satıcının Kiralananı Kiracıya tamamen veya kısmen teslimi sırasında; “Nakliyat ve Montaj Sigortası”nın
yaptırılmasını teminen Kiralayana detay bilgi vereceğini; bu bilgilerin Kiralayana yazılı olarak zamanında veya hiç ulaştırılmaması halinde
Kiralanan nezdinde oluşabilecek hasar, ziya ve diğer tüm sorumlulukların kendisine ait olacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
b- Kiralananın kullanılmış olması durumunda sigorta bedelinin, Kiralananın (var ise nakliye, montaj, gümrük, resim, vergi, harç ve
masrafları dahil) yeni ikame bedeline eşit olması gerekmektedir. Yeni ikame bedeli Kiracı tarafından yazı ile iadeli taahhütlü olarak
Kiralayana bildirilecektir. Aksi takdirde, Kiralanan yurt içinden temin edilmiş ise KDV dahil fatura değeri üzerinden, ithal ise fatura değeri
üzerine KDV ve %10 marj ilave edilerek sigortalanır. Kiracı, ikame bedelinin eksik bildirilmesi veya bildirilmemesi durumunda oluşabilecek
eksik sigorta ile ilgili tüm sorumlulukların kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
c- Kiralayanın sorumluluğu; Kiracı tarafından malın teslim alınmasına ilişkin onaylı sevk irsaliyesinin Kiralayana ibrazı ve Kiralayan
tarafından satıcı ödemesinin yapılmasını takiben başlayacaktır. Aksi takdirde oluşabilecek hasarlardan Kiracı sorumlu olacaktır. Kiracı,
satıcıya peşin/avans ödeme yapıldığı ve malın teslim alındığı durumlarda, sigorta poliçesinin düzenlenebilmesi için Kiralananın teslim
tarihinde yazılı olarak, Kiralayana bildirimde bulunmak zorunda olup, bildirimin zamanında yapılmaması halinde, oluşabilecek hasarlardan
sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
d- Kiralananın iş makinası olması halinde Kiracı, çalınma riskine karşılık gerekli önlemleri alacağını, iş makinasına çalınmayı önleyici
elektronik sistem/immobilizer cihazı taktıracağını, taktırmaması durumunda, Kiralayan tarafından yapılan sigorta poliçesinin hırsızlık
klozunu kapsamayacağını ve bu nedenle herhangi bir hırsızlık vukuunda tüm sorumluluğun kayıtsız şartsız Kiracıya ait olacağını, bu
nedenle oluşacak her türlü riskten Kiralayanı ibra ettiğini kabul beyan ve taahhüt eder.
e- Kiralananın binek veya ticari araç olması halinde ilk yıla ait mecburi mali mesuliyet trafik sigortası poliçesi Kiralayan tarafından
yaptırılacaktır. Trafik sigortası mecburi mali mesuliyet poliçesinin yenilenmesi ilk yıldan sonra Kiracıya ait olup, yenilenmemesi durumunda
oluşabilecek her türlü tazminat ve diğer ödemeler Kiracı tarafından karşılanacaktır.
f- Kiralayan, ithal işlemlerle ilgili yurtdışı nakliyat sigortalarını, mal bedeli para birimi cinsinden düzenletir. Kiracı, Kiralananın hasarlanması
veya tam ziyaı halinde, sigorta şirketi tarafından ödenecek tazminat bedelinin, mal bedeli ve masraflar toplamını karşılamaması halinde
oluşacak farktan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
g- Sigorta şirketinin, Kiracının veya istihdam edilen şahısların kastı veya ağır kusuru dolayısıyla meydana gelen trafik kazası neticesinde
üçüncü şahısların zararını karşılayıp, ilgili mevzuat çerçevesinde sigorta ettiren Kiralayana başvurması halinde, Kiracı ve/veya müteselsil
kefiller sigorta şirketinin talep ettiği tazminat tutarını Kiralanan devredilmiş olsa bile, tüm ferileri ile birlikte karşılamak zorundadırlar.
XI- KİRACI'NIN DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 42) KİRACI’nın KİRALAYAN’ın Mülkiyet Hakkını İddia Etme Yükümlülüğü
KİRACI, KİRALAYAN'ın talimatı uyarınca, malın/malların KİRALAYAN'ın mülkü olduğunu gösteren yazı ve/veya işaretleri kiralananın uygun
yerlerine asmak veya takmak mecburiyetindedir. KİRACI, kiralanana ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tedbir, haciz konulması, üçüncü kişilerin
kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde ilgililere ve iddia sahiplerine KİRALAYAN’ın mülkiyet hakkını ileri sürmek ve durumu en seri
bir biçimde derhal KİRALAYAN’a bildirmekle yükümlüdür.
KİRACI, kira dönemi süresince Kiralanana yönelecek haciz vb girişimlerde; Kiralanan’ın malikinin Ziraat Finansal Kiralama A.Ş olduğunu,
6361 sayılı Kanunun 28/2 maddesi gereği kira konusu malların takip dışında tutulması gerektiğini, Kiralanan’ın İcra İflas Kanunun 82/1de
ifade edildiği üzere “ …mahsus Kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar” niteliğinde olduğunu beyan ve zapta işletecektir.
Takiben 5 gün içinde itiraz ve gerekli hukuki girişimlere başvurarak KİRALAYAN’ı yazılı olarak eksiksiz bir şekilde tanzim edilecek ek
belgeleri ile birlikte bilgilendirecektir.
Madde 43) KİRACI’nın Kiralananın Yerini Değiştirmeme Yükümlülüğü
KİRACI, sözleşme konusu kiralananı Ek: 1 (Özel Şartlar)'da belirtilen ve riziko adresi olarak Sigorta Şirketine de beyan edilen yerden
KİRALAYAN’ın yazılı izni olmaksızın başka bir yere nakledemez. KİRACI’nın işbu maddede belirtilen yükümlülüklerine herhangi bir şekilde
uymaması halinde bu durum, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 31/2 maddesinde sayılan
hallerden kabul edileceği ve KİRALAYAN'a sözleşmeyi derhal tek yanlı olarak fesih etme ve işbu sözleşmenin ve mevzuatın fesihle ilgili
hükümlerini uygulama yetkisini vereceği taraflarca kararlaştırılmıştır.
Madde 44) Hasar ve Ziya
Isbu sözlesmenin imzalanması ile birlikte Kiralananın ziya ve hasarına iliskin her türlü sorumluluk Kiracıya ait olur.
Madde 45) KİRACI'nın Mali Tablolarını Verme Yükümlülüğü
Gerçek kişi KİRACI ve Kefil/ler, her mali yılın bitiminden itibaren 4. (dördüncü) ayın sonuna kadar; tüzel kişi KİRACI ve Kefiller ise her mali
yılın bitiminden itibaren 5.(beşinci) ayın sonuna kadar ve ayrıca talep edildiği her zaman Türkiye Bankalar Birliği ve ilgili kurumların,
kuruluşların belirlediği forma uygun hesap durumlarını ve ilgili vergi dairesinden aslının aynı olduğuna dair onaylı bilanço ve gelir
tablolarını ve mali bilgilerini KİRALAYAN’a vermekle yükümlüdür. Diğer taraftan KİRACI, kendisine ait internet sitesinde yayımlanan bilgi ve
11
belgelerin gerçeğe uygun bulunduğunu taahhüt etmektedir. KİRACI’nın, KİRALAYAN’a vermekle yükümlü bulunduğu, bilgi ve belgeleri
KİRALAYAN’a yazılı talebine rağmen en geç (7) gün içinde teslim etmemesinin, tahrif ve gerçeğe aykırı belgeler teslim etmesinin,
yayımlamasının 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri 31/2 Maddesi hükmü çerçevesinde yer alan hallerden
sayılacağı ve Kiralayan’a sözleşmeyi derhal fesih hakkını vereceği taraflarca kararlaştırılmıştır.
Madde 46) KİRACI'nın Teminat Verme Yükümlülüğü
İş bu sözleşme için alınan tüm teminatlar KİRACI ile KİRALAYAN arasında bugüne kadar imzalanmış/imzalanacak olan tüm finansal
kiralama sözleşmelerinin teminatı olacaktır. KİRACI, süresi dolan teminatların süresini uzatmak veya uzatılmasını temin etmekle,
KİRACI’nın bu sözleşme ile üstlendiği yükümlülüklerini ifada geciktiği, KİRACI ya da Kefillerin ödeme güçlüğü içine düşmeleri veya teminat
açığının doğacağı, doğduğu, borçlarını vadelerinde yerine getirmeyeceğinin anlaşıldığı hallerde KİRALAYAN’a yeterli, kabul edilebilir ek
teminatlar vermekle yükümlü olup, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde KİRALAYAN ek bir süre tanımaksızın Sözleşme'yi tek
yanlı olarak derhal, tazminatsız fesih hakkına sahip olacaktır.
Madde 47) KİRACI'nın ve Kefil/lerin Değişiklikleri KİRALAYAN’a Bildirme Yükümlülüğü
a- KİRACI ve Kefiller, yönetim kurulunda, müdürlerinde, kendisini temsil ve ilzam edecek kişilerde ve/veya temsil ve ilzam yetkilerinin
kapsamında, ticaret unvanında, ticaret merkezlerinde, yerleşim yerlerinde ve diğer hususlarda meydana gelen bütün değişiklikleri derhal
ve herhalde 1 ay içerisinde noter kanalıyla KİRALAYAN’a bildirmeyi, bildirmesinden veya usulüne uygun bir biçimde bildirmemesinden
doğan tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu, yapılan işlemlerin kendilerini bağlayacağını, söz konusu değişikliklerin Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi veya başka bir yerde ilanının KİRALAYAN’a karşı ileri sürülebilmesi için yeterli olmadığını kabul ve taahhüt ederler.
b-KİRACI, ortaklık yapısının değişmesinden ya da müşterinin hakim ortağının yönetimdeki hakimiyetinin kaybına neden olacak ana
sözleşme değişikliklerinden önce, gerekli tüm belge ve bilgilerle KİRALAYAN’a, ortaklık yapısının değişeceğine ilişkin yazılı bildirimde
bulunmayı ve ayrıca bu hususta KİRALAYAN’ın talep edeceği başkaca tüm belge ve bilgileri de derhal ibraz etmeyi kabul ve beyan eder.
Madde 48) KİRACI’nın Devir Yasağı
KİRACI, iş bu sözleşmeden, her ne nam altında ve sebeple olursa olsun doğmuş, doğabilecek, hak, talep veya alacaklarını KİRALAYAN’ın
yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.
Madde 49) Beyan Yükümlülüğü
KİRACI, KİRALAYAN ile arasında yapılan ve yapılacak olan tüm işlemlerde, talep aşamasında kalmış olsa bile, kendi nam ve hesabına
hareket ettiğini ve/veya edeceğini, bir başkası hesabına işlem yapmadığını, yapılmayacağını, KİRALAYAN tarafından ilgili mevzuatın
gerekleri hakkında bilgilendirildiğini ve böyle bir durum olması ve/veya 5549 sayılı Kanun’a ve/veya bununla ilgili yürürlükteki mevzuata
herhangi bir aykırılığın olması halinde ise KİRALAYAN’a yazılı bildirimde bulunacağını beyan ve taahhüt etmektedir.
KİRACI, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki 5549 sayılı Kanun gereğince, KİRALAYAN’a vermiş bulunduğu kimlik, adres ve
ortaklık yapısına ilişkin bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda, değişiklikleri en geç 1 ay içerisinde KİRALAYAN’a bildireceğini beyan ve
taahhüt etmektedir.
XII. MÜTESELSİL KEFALET İLE İLGİLİ ESASLAR
Madde 50) İşbu Sözleşme'yi müteselsil kefil sıfatı ile imzalayan gerçek ve/veya tüzel kişiler bu sözleşme hükümleri gereğince veya bu
sözleşme'nin ihlal edilmesi nedeni ile KİRACI'nın KİRALAYAN’a ödemeyi yüklendiği veya KİRALAYAN’ın talep etmeye hak kazandığı doğmuş
ve doğacak her türlü alacak, taksit, borç, tazminat ve benzeri diğer tüm ödeme ve bu ödemelere ilişkin temerrüt faizi, komisyon her türlü
masraf ve sair diğer giderlerden sözleşmenin imza sayfasında ad, soyad/ticaret unvanları yer alan tutarda müteselsil sorumlu
bulunmaktadırlar.
XIII- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Madde 51)
a-İşbu sözleşme, kiralama süresi sona erdiğinde Kiralanan'ın Sözleşme hükümlerine uygun olarak KİRACI'ya satılmasıyla, ayrıca bir ihtar ve
ihbara gerek kalmadan kendiliğinden sona erer. Taraflar, KİRALAYAN’ın düzenleyeceği faturanın tanzimi ve gönderilmesi ile satımın
tamamlandığını, mülkiyetin KİRACI’ya intikal ettiğini kabul etmişlerdir.
Kiracının sermaye yapısının ortaklarının, yetkililerinin değişmesinden kaynaklı olarak mevzuat gereği ortaya çıkacak devir engellerinden
KİRALAYAN sorumlu olmayıp Kiracı gerekli işlemleri usulünce gerçekleştirecek ve gerekir ise sermaye yapısını uygun hale getirecektir.
b- Kiralananın KİRACI’ya teslimi ve zilyetliğin devrinden sonra, kiralanan aşağıda yer alan sebeplerle kısmen veya tamamen kullanılamaz
hale gelir veya işbu sözleşme ile öngörülen amaca uygun olarak kullanılması mümkün olmaz veya söz konusu amaç ortadan kalkar ise işbu
Sözleşme'nin yürürlüğü, geçerliliği ve hükümleri hiçbir surette etkilenmeyeceği gibi KİRACI'nın işbu Sözleşme'den doğan borç ve
taahhütleri aynen devam edecektir;
Her tür ve nitelikteki mücbir sebepler, yangın ve her türlü tabiat olayları ile olumsuz iklim koşulları, toplumsal olaylar, halk hareketleri,
yasal veya yasal olmayan her türlü işçi veya işveren hareketleri, grev, lokavt, sendikal hareketler ve iş yavaşlatma eylemleri ve benzeri
sebepler; savaş ve seferberlik hali, iç savaş, silahlı çatışma, ihtilal, sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilanı, gruplar arası çatışma ve
ayaklanmalar, politik rizikolar, ülke riskleri; her türlü kazai ve/veya icrai hüküm ve tasarruflar, Satıcı'nın alacaklıları tarafından veya
kiralanan üzerinde hak iddia eden diğer üçüncü kişiler tarafından kiralanan üzerine haciz, ihtiyati haciz, tedbir konulması veya kiralanan
üzerinde hak iddia eden kişilerin her türlü idari, kazai veya icrai tasarruflarda bulunması, takiplere geçilmesi, Satıcı'nın Kiralanan'ı teslim
etmemesi, Satıcı'nın acze düşmesi, iflas etmesi, konkordato ilan etmesi, faaliyetlerini tatil etmesi veya Kiralanan'ın kaybolması, çalınması,
yanması, hasara uğraması, kullanılamayacak hale gelmesi, ulaşım ve nakliye engelleri nedeniyle KİRACI'ya ulaştırılamaması, teslim
tesellüm engelleri, Türk veya yabancı mevzuat hükümleri nedeniyle doğan engeller, kamusal, yargısal hüküm ve tasarruflar, Türk veya
yabancı idari, icrai, kazai makam ve mercilerin, organların, örgüt ve ittifakların hüküm ve tasarrufları, engellemeleri, yasaklamaları, izin ve
müsaade vermemeleri, Kiralanan'a el koymaları.
KİRACI, bu hallerde KİRALAYAN’dan her ne nam altında ve her ne sebepler olursa olsun bir talepte bulunamaz.
XIV- SÖZLEŞME'NİN KİRALAYAN'IN FESİH HAKKINI KULLANMASI İLE SONA ERECEĞİ SAİR HALLER
Madde 52) Genel Olarak
a-Kiralayan aşağıdaki hallerde finansal kiralama sözleşmesini derhal, tazminatsız fesih etme hakkına sahiptir;
12
Kiracı'nın ölümü, tüzel kişiliğinin sona ermesi, fiil ehliyetini kaybetmesi, feshi veya hakkında tasfiye kararı alınması, alması, iflas etmesi,
iflas erteleme talebinde bulunması, konkordatoya başvurması, hakkındaki icra takibinin semeresiz kalması veya aciz vesikası alınması,
ödeme güçlüğü içine düşmesi, başka bir şirket ile birleşmesi, mal varlığının kısmen de olsa devredilmesi, ortaklık ve yönetimdeki
yapısındaki önemli değişiklikler sonucu KİRALAYAN’ın anlaşmaya daha fazla sadık kalmasının beklenemeyeceği sair haller ile KİRACI’nın
ve/veya Kefillerin hisselerinin hangi oran ve miktarlarda olursa olsun kısmen veya tamamen devir edilmesi, teminat gösterilmemesi,
şirketin veya işletmenin iştigal konusunu fiilen önemli ölçüde ya da tamamen değiştirmesi, terk etmesi, ticari faaliyetlerini önemli ölçüde
azaltması, ticari faaliyetlerine fiilen bir ayı aşan bir süre ara vermesi hallerinden birinin veya işbu sözleşmede fesih sebebi olarak
kararlaştırılan diğer hallerin ortaya çıkması durumunda KİRALAYAN isterse, herhangi bir süre vermeksizin Sözleşme'yi derhal, tazminatsız
fesih etmek hakkına sahiptir.
Sözleşme süresinin dolması, kiracının iflası, ölümü veya fiil ehliyetini kaybetmesi nedeniyle sözleşme kendiliğinden sona ermeyeceği gibi
Kiracı’nın, tasfiye sürecine girmesi veya tasfiye sürecine girmeksizin finansal kiralama konusu malın tahsis edildiği işletmesini tasfiye
etmesi halinde sözleşmeyi feshi yetkisi bulunmamaktadır.
b-KİRALAYAN’ın ilgili mevzuat ve işbu sözleşme ve bilcümle ekleri uyarınca sahip bulunduğu sair fesih hakları saklıdır.
c-KİRACI ve/veya kefiller ile imzalanmış diğer bir sözleşmenin hangi sebep ve suret veya gerekçe ile olursa olsun Kiralayan tarafından fesh
edilmesi, işbu sözleşmenin 6361 sayılı Kanunu’nun 31/2 maddesi kapsamında Kiralayan tarafından feshedilmesi için haklı sebep teşkil
edecektir.
Madde 53) KİRACI'nın Sigorta Primlerini Ödemede Temerrüde Düşmesi
KİRACI'nın işbu Sözleşme ve Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre ödemekle yükümlü olduğu sigorta primlerini ödemede
temerrüde düşmesi veya sigorta primlerinin KİRALAYAN tarafından karşılanması halinde ve verdiği 60 (altmış) günlük süre zarfında da işbu
Sözleşme de belirtilen temerrüt faizi ile birlikte tam olarak ödememesi veya sigorta primlerinin ödenmemesinin Kiralananın sigorta
teminatı dışında kalmasına yol açması halinde bu durum 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 31/2
Maddesi'nde belirtilen hallerden sayılır ve bu durumda KİRACI’ya ayrıca ek bir süre tanımaksızın tek yanlı olarak sözleşmeyi derhal fesih
etmek hakkı kazanır.
Madde 54) Kiralananın Tam Ziya Ve/Veya Kullanılmayacak Duruma Gelmesi Halinde KİRALAYAN'ın Fesih Hakkı
Kiralananın, KİRACI'nın herhangi bir kusuru sonucu veya herhangi bir kusuru olmaksızın tam hasara, ziyaa uğraması ve işbu sözleşme ile
güdülen amaca uygun bir biçimde kullanılmayacak bir duruma gelmesi ve kiralananın ikame edilememesi halinde KİRALAYAN sözleşmeyi
fesih hakkına sahiptir.
Bu sözleşmenin konusunu birden fazla kiralananın teşkil etmesi halinde, kiralananlardan her hangi birinin ya da bir kaçının tam ziyaı,
güdülen amaca uygun bir biçimde kullanılmayacak bir duruma gelmesi veya her ne sebeple olursa olsun sözleşmenin kapsamı dışında
kalması durumunda, sözleşme diğer kiralananlar hakkında aynen uygulanacak ve geçerliliğini sürdürecektir. Sözleşmesi devam edecek
olan mal/mallara ilişkin kira bedelleri ve ödeme planı yeniden oluşturularak KİRACI ve müteselsil kefillere noter vasıtasıyla bildirilir.
Kiralananların arasında iktisadi veya teknik bir ilişkinin varlığından bahisle sözleşmenin geçersiz kaldığı ileri sürülemez.
Madde 55) Feshi İhbardan Rücu
KİRALAYAN tarafından sözleşmenin feshi ihbarı yapıldıktan sonra, KİRACI’nın KİRALAYAN’ın kabul ettiği ödeme ve teminatları vermesi
durumunda KİRALAYAN’ın feshi ihbardan rücu etme hakkı vardır. KİRALAYAN bu haktan rücu ettiğini zımni veya bir ihtarla veya yanlı
beyanla KİRACI’ya bildirebilir. Bu durumda sözleşme hükümlerinin mevcut ve ilave alınacak teminatlar kapsamı ile birlikte yürürlüğü
devam eder.
XV- SÖZLEŞME'NİN KİRALAYAN'IN FESİH HAKKINI KULLANMASI İLE SONA ERMESİNİN HÜKÜMLERİ
Madde 56) KİRACI Tarafından Kiralananın KİRALAYAN’a İade Edilmesi
a- İşbu Sözleşme hükümleri uyarınca, KİRACI'nın KİRALAYAN’ın yazılı izni ile malı/malları satın almaktan vazgeçmesi veya KİRALAYAN’ın,
satıştan rücu etmesi halinde ve/veya Sözleşme ve Kanunda belirtilen fesih haklarından bir ya da birkaçına dayanarak Sözleşme'yi fesih
etmesi halinde kiralanan, 5 (beş) gün zarfında, tüm sökme, nakliye, nakliye sigortası, taşıma ve yükleme masrafları KİRACI'ya ait olmak
üzere KİRACI tarafından KİRALAYAN’a iade ve teslim edilecektir.
b- KİRACI, sözleşme konusu malı iade etmeden, malda üçüncü kişilere ait olabilecek her türlü bilgi, belge, resim, plan, üretim usulleri,
program, yazılım ve benzerlerini tamamen silmek, bütün bu hususların, bilgilerin iade konusu mal ile birlikte, KİRALAYAN ya da
başkalarının eline geçmemesi, öğrenilmemesi, kopyalanmaması için her türlü işlemi gerçekleştirmekle yükümlüdür. KİRACI bu
yükümlülüklerine aykırılık halinde, KİRALAYAN’ın ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacakları her türlü zararı tazmin etmeyi, bu sebeple
KİRALAYAN’a karşı yöneltilebilecek taleplerden KİRALAYAN’ı derhal, açılmış davalardan, davaların sonuçlarını beklemeksizin kurtarmayı
kabul ve taahhüt etmiştir.
c-Sözleşme konusu mal KİRALAYAN’a iade edildikten sonra KİRALAYAN tarafından üçüncü kişilere satışı gerçekleştirildiğinde veya yeniden
finansal kiralamaya konu edildiğinde, malın KDV hariç satış bedeli, KİRACI’nın borcundan ve varsa KİRALAYAN’ın bunu aşan zararından
mahsup edilir. Satış bedeli bu miktardan fazla ise fazla kısım KİRACI’ya ödenir, eksik ise KİRACI bu bedeli KİRALAYAN’a ödemekle
yükümlüdür. İade alınan malın satışının gerçekleşmemesi halinde KİRALAYAN’ın KİRACI’ya karşı herhangi bir yükümlülüğü
bulunmamaktadır.
Madde 57) Bütün Kira Bedellerinin Muaccel Hale Gelmesi
KIRACI, KİRALAYAN’ın bu Sözleşme hükümlerine göre kiralananın KİRACI'ya satışından rücu etmesi, ödemede temerrüde düşen Kiracıya
verilen 60 gün sürede de kira bedellerinin ödenmemesi ve/veya Kiracı’nın bir yıl içinde kiralama bedellerinden üçünü veya üst üste iki kira
bedelini zamanında ödememesi nedeniyle ihtara muhatap olan Kiracı’ya başkaca bir süre vermeksizin iş bu sözleşmeyi derhal fesih etmesi
veya işbu Sözleşme ve Kanun’da yer alan diğer sebeplerle Sözleşmenin feshi hallerinde vadesi gelmemiş tüm kiralama bedelleri ve
KİRACI’nın sair borçlarının kendiliğinden muaccel hale geleceğini, KİRACI’nın kiralananın iadesi yanında muaccel hale gelen bütün kiralama
bedellerini 5 (beş) gün zarfında ödemekle yükümlü olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
XVI. DAVA VE TAKİPLER
Madde 58) Dava ve Takipler
13
KİRACI ve KEFİLLERİN işbu sözleşmeden doğan borç ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmemeleri, borçların muaccel
olması veya temerrüde düşmesi hallerinde;
a-Kiralayan, esasen muacceliyet tarihleri belli olan hak ve alacaklarının temini ve tahsili için ihtar veya ihbar etmek, süre vermek zorunda
olmaksızın kiracıya ve usulüne göre kefillere karşı her türlü talebi ileri sürmek, haciz veya iflas takibi yapmak ve diğer hukuki yollara
başvurma hakkına sahiptir.
b-KİRALAYAN ayrıca ihtara, ihbara, süre vermeye gerek olmaksızın, KİRACI ve KEFİLLERE karşı her türlü talebin ileri sürülmesi, takip
yapılması, haciz, tedbir, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir yoluna gidilmesi ve diğer bütün yasal yollara başvurulması hakkına sahip olacaktır.
KİRALAYAN alacağı, rehin ile teminat altına alınmış, alacağı için kişisel teminat verilmiş dahi olsa KİRACI'yı, Türk Borçlar Kanununda yer
alan hükümler çerçevesinde Kefilleri, garanti verenleri birlikte veya ayrı ayrı takip edebilir. Bu hususlarla ilgili KİRALAYAN’ın yapacağı
bütün masraf ve harcamalar ile her türlü dava, takip ve icra giderleri, tahsil harcı, damga resmi, cezaevi harcı ve diğer masraf ve
harcamalar ve yasal vekalet ücreti KİRALAYAN’a ayrıca ödenecektir.
c-KİRACI ve Kefiller, iş bu sözleşme ve bilcümle ekleri ve ilgili mevzuat gereği KİRACI’nın üstlendiği yükümlülüklerden herhangi birinin
kararlaştırılan tarihte kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi halinde hüküm istihsaline gerek olmaksızın nakit blokaj/ mevduat
rehnini kısmen veya tamamen derhal tahvil hakkına sahip bulunduğunu, KİRALAYAN’ın bu hakkını kullanmasının sözleşmenin feshi şartına
bağlı bulunmadığını, KİRALAYAN’ın sözleşmeyi fesih etmeksizin dahi bu haklarını kullanabileceğini kabul ve taahhüt etmektedirler.
d-Sözleşmede yer alan tüm teminatların, sözleşmenin yürürlüğe girmemesi sebebiyle KİRALAYAN’ın uğrayacağı bilcümle zararlarını da
kapsadığını kabul ve taahhüt etmektedirler.
e-KİRACI, KİRALAYAN’ın ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerinde bulunması halinde, teminat verme sorumluluğunun bulunmadığını beyan
ve kabul etmektedir. Ayrıca Kiracı, kiralanan ile ilgili ihtilaflarda, mahkemece kiralananın ihtiyati tedbir kararı alınarak kiralayan veya
üçüncü bir şahsa bırakılması durumunda, kiralayanın mahkemeye malın rayiç değeri kadar teminat yatırmak zorunda olmadığını, buna
rağmen kiralayanın kiralanan üzerinde tasarruf edebileceğini kabul ve taahhüt etmiştir. Ancak, herhangi bir nedenle teminat mektubu
ibrazı gerekmesi halinde bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyonlar da dahil olmak üzere, sarf ettiği masraflarını,
tüm zararlarını, karşılayacağını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.
f-Kefillerin Kiracının işbu finansal kiralama sözleşmesinden doğan borçları nedeniyle Kiralayana herhangi bir ödeme yapması nedeniyle,
Borçlar Kanunu’nun 596.maddesinde belirtilen, Kiralayana ifada bulundugu ölçüde, Kiralayanın haklarına halef olmasına ilişkin, haklarını
kullanabilmesi ve bu hakkı Kiralayana karşı ileri sürebilmesi için, Kiralayana ödemenin yapılmasını takip eden en geç 15 gün içerisinde bu
hakkı kullanmak istediğine ilişkin yazılı olarak Kiralayana bildirim yapmaları gerekir. Aksi durumda, Kefiller onayları alınmadan, Kiralayanın
rehin, ipotek hakları ile aynı alacak için sağlanmış diğer tüm güvenceleri kaldırılması nedeniyle, Kiralayandan her hangi bir hak talebinde
bulunmayacaklarını kabul beyan ve taahhüt ederler.
g- Kiracı ve kefiller, sözleşme için verdikleri teminatların ve teferruatların, borsada rayici bulunduğu takdirde bu rayiç üzerinden, aksi
takdirde cari piyasa değeri üzerinden mahkemeye veya İcra ve İflas Kanunu’da öngörülen yollara başvurmadan kiralayanın paraya
çevrilebileceğini ve elde edilen parayı borca mahsup edebileceğini kabul ve taahhüt etmişlerdir.
h- Kiralanan ile ilgili olarak üçüncü şahıs veya herhangi bir kurum tarafından bir dava açılması halinde Kiralayanın bu dava ile ilgili yaptığı
tüm giderler, yol ücretleri, konaklama giderleri ve diğer giderler Kiracı ile müteselsil kefiller tarafından karşılanacaktır.
XVII. DİĞER HÜKÜMLER
Madde 59) Gizlilik
KİRACI ve Kefiller, bu sözleşme ve ekleri hükümleri, işleyişi ile ilgili olarak üçüncü kişilere herhangi bir bilgi vermeyeceklerini, tüm bu
hususların KİRALAYAN’ın ticari faaliyetlerine ilişkin gizli bilgilerini oluşturduğunu, bu gizli bilgilerin açıklanması nedeniyle KİRALAYAN’ın
uğrayabileceği her türlü zararı derhal tazmin edeceklerini peşinen kabul, beyan ve ikrar etmektedirler. Diğer taraftan KİRACI ve Kefiller,
KİRALAYAN’ın mevzuat hükümleri elverdiği çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Sermeye Piyasası Kurulu, Tapu Sicil
Müdürlükleri, Vergi Daireleri, Borsalar gibi resmi kuruluşlar ile Türkiye’de faaliyet gösteren resmi ve özel Bankalar, finansman şirketleri ve
benzerlerinden elde edebileceği ve finansal kiralama sözleşmesi sebebiyle öğrendiği ya da öğreneceği bilgileri grup şirketleri ile serbestçe
paylaşabileceğini, bu sebeple KİRACI ve Kefillerin, KİRALAYAN’dan her ne nam altında olursa olsun bir dava, talep hakkı olmadığını beyan
ve taahhüt etmektedirler.
Madde 60) Tek Taraflı Tescil ve Şerh Hakkı
KİRALAYAN’ın işbu sözleşmeyi ilgili kurum ve kuruluşlara, tapu müdürlüğüne müracaat ederek tek taraflı olarak tescil ve şerh ettirmeye
yetkili olduğunu KİRACI kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kiracı, Finansal Kiralama Sözleşmesinin KİRALAYAN tarafından 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun
31.Maddesi gereğince feshedilmesi halinde, başkaca herhangi bir işleme ve Yargı kararına gerek olmaksızın 6361 Sayılı Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 22. Maddesi gereğince Taşınmaz malların tapu kütüğünün şerhler hanesine, kendilerine
mahsus özel sicili bulunan malların kayıtlı oldukları sicile yapılan tescil ve şerhin KİRALAYAN tarafından fekkinin talep edilebileceğini ve bu
hususta yapılması gereken her türlü işlemin KİRALAYAN tarafından tek başına ifa ve ikmal edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 61) Zarar Ziyan Tazmini
KİRACI, sözleşmenin feshedilmesi veya yürürlüğe girmemesi nedenleri ile KİRALAYAN’ın uğrayacağı her türlü zararı faizi ile birlikte tazmin
edecek; sözleşme için verilmiş bulunan ayni teminatlar KİRALAYAN tarafından bu zararların giderilmesi için paraya çevrilebilecektir.
Madde 62) Delil Sözleşmesi
KİRALAYAN ile KİRACI ve Kefiller arasında doğan her türlü uyuşmazlıklarda, icra, iflas ve yargı yollarında KİRALAYAN’ın belge ve
kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş, bilgisayar ve elektronik ortam haberleşme kayıtlarının müstenitli olsun ya da olmasın geçerli ve bağlayıcı
delil olacağını Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193.maddesi hükmü uyarınca kabul ve ikrar ederler.
Madde 63) Faks Talimatları
Kiracı ve müteselsil kefiller faks ile talimat iletilmesinin tüm sonuç ve sorumluluklarını üstlenmişlerdir. Kiracının faks talimatı Kiralayana
ulaştığında, Kiralayan aslını beklemeksizin talimatı işleme alma yetkisine haizdir. Kiralayan, herhangi bir sebep göstermeksizin faks
talimatlarını uygulamayıp, asıl metnin kendisine ulaşmasını istemek hakkına sahiptir. Kiracı ve müteselsil kefiller, yanlış, hatalı, eksik, sahte
veya tahrif edilmiş belge gönderimi sonucu Kiralayanın yanıltılmasından doğacak her türlü zararın tazminini kabul ederler. Kiralayan ve
14
personelinin gerekli dikkat ve özeni gösterdiği karine olarak kabul edilir ve Kiralayan faks talimatı ile işlem yapmasından veya asıl metnin
kendisine ulaşmasını beklemesinden doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz.
Madde 64) Tebligat
KİRACI ve Kefiller, işbu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve KİRALAYAN tarafından kendilerine gerekli tebligatın
yapılabilmesi için bu sözleşmede isim ve unvanları yanında belirtilmiş adresleri kanuni yerleşim yeri ittihaz ettiklerini, belirtilen yerde
adres yazılmaması halinde Ticaret Sicil Dosyalarındaki son adreslerinin veya KİRALAYAN tarafından son olarak herhangi bir bildirim
gönderilen adreslerinin, muhtarlıkta kayıtları bulunmasa bile yasal yerleşim yerleri olduğunu, ileride diğer bir mahalli kanuni yerleşim yeri
ittihaz edecek olurlarsa, bu yeni adresi derhal noter aracılığı ile KİRALAYAN’a bildirmeyi, bildirmedikleri takdirde bu sözleşmede yazılı ya
da yukarıda yer alan adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 10. ve devamı hükümlerinde yer alan usule göre gönderilecek her türlü
tebligatın, kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağını kabul ve taahhüt ederler.
KİRACI ve Kefiller’in ticaret merkezleri, yerleşim yerleri yurtdışında bulunduğu ya da yurt dışında yerleşim yeri, ticaret merkezi
edindiklerinde dahi KİRALAYAN’a mutlaka Türkiye’de bir tebligat adresi bildireceklerini, Türkiye’de adres bildirmedikleri takdirde veya
Türkiye’de bildirecekleri adrese yapılacak tebligatlar için de yukarıdaki hükmün geçerli olacağını kabul ve beyan ederler.
KİRACI ve kefiller, KİRALAYAN tarafından herhangi bir husus için, sözleşmenin özel şartlar bölümünde (Ek 1) yer alan adreslerine yapılacak
her türlü tebligatı ve _____________ mail adresine yapılan bildirimlerin kanuni ikametgahlarına veya kendilerine yapılmış tebligat
olduğunu, Tebligat Kanunu’nun 35, 6099 sayılı yasa ile eklenen 7201 sayılı yasanın 7/a ve İcra ve İflas Kanunu’nun 21.maddesindeki usulün
uygulanmasını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Madde 65) Hakların Mahfuziyeti
Kiralayanın isbu sözleşmeden dogan hak, yetki ve defilerinin bir veya bir kaçını kullanmamıs olması söz konusu haklar yetkiler veya
defilerden feragat ettigi şeklinde yorumlanmayacaktır.
Madde 66) Sözleşmeden Doğan Borç ve Taahhütlerin İfa Yeri
İşbu Sözleşme'ye taraf olan bütün kişilerin, işbu Sözleşme'den doğan borç ve taahhütlerinin ifa yeri, aksi kararlaştırılmadıkça KİRALAYAN’ın
ticaret merkezi, yerleşim yeridir. KİRACI Özel Şartlar EK:1’deki kesin ödeme planındaki usul ve şekillerde hesaplanarak belirlenmiş kira
bedellerini Özel Şartlar Ek:1’de yer alan veya KİRALAYAN’ın sonradan gönderdiği ödeme planında belirtilen miktarlarda, tarihlerde ve
şekillerde KİRALAYAN’ın orada belirtilen hesaplarına yatırmakla yükümlüdür.
Madde 67) Yetkili Mahkeme
İşbu Sözleşme'ye taraf olan kişiler arasında, işbu Sözleşme'nin ve eklerinin yorumlanması ve uygulanmasından doğacak her türlü ihtilafın
hallinde İstanbul (Çağlayan) Ticaret Mahkemeleri ve İstanbul (Çağlayan) İcra Müdürlükleri yetkilidir.
İşbu 67 maddeden ibaret Genel Hükümlerin ekinde bulunan Özel Şartlar, Genel Hükümlerin eki ve tamamlayıcısı niteliğindedir. Özel
Şartlar Genel Hükümler ve ilgili tüm ekleri ile birlikte yorumlanacak ve uygulanacaktır. Ancak Genel ve Özel Şartlar arasında çelişkili
hükümler bulunması halinde Özel Şartlar hükümleri geçerli olacaktır..
15
Download

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ