PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YOLCU VAPURU
KİRALAMA
İHALE İ LANI
Perşembe Belediyesinin mülkiyetinde bulunan “Şehit Temel Şimşir” adlı yolcu vapuru
10 (on) yıl süre ile kullanım amacına ilave olarak restaurant, düğün, nişan, kokteyl, toplantı vb.
uygulamalara uygun olarak kullanılmak üzere kiraya verilecektir.
İHALENİN ZAMANI, YERİ , ŞEKLİ :
İhale;
a) Zamanı :
aa- Günü: 12.12.2014
bb- Saati : 15.00 de
b) Yeri
: Perşembe Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı salonu
c) Şekli
: aa - Encümen huzurunda
bb- İlk teklifler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35- a maddesine göre
”KAPALI TEKLİF USULÜ” ile yapılacaktır.
cc- Pey artırımı her tur için asgari 500.-TL olacaktır.
d) Müracaat zamanı ve yeri : En geç 12.12.2014 günü saat 10:30’a kadar elden Belediye
Destek Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.
TAHMİN EDİLEN BEDEL VE TEMİNATLARA İLİŞKİN ESASLAR :
a- Kiraya verilecek “Şehit Temel Şimşir” adlı yolcu vapurunun muhammen kira bedeli;
aa) bir aylık 4.500.- TL’ dir.
bb) on yıllık 540.000.- TL’ dir.
cc) teklifler KDV hariç olarak verilecektir.
b- Bu ihale ile ilgili şartname bedeli 330.-TL’dir.
c- Bu ihale ile ilgili geçici teminat 10 (on) yıllık KDV dahil muhammen bedel üzerinden
19.120.- TL’ dir.
d- İhaleye katılacak olan firma ihale şartnamesi alma ve/veya geçici teminat yatırma işleminden
önce Perşembe Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden sicil ( Ünvan, Vergi No,
Tebligat adresi, telefon, faks, e-posta belirtilen dilekçe ile) açtıracaktır.
e- İhale ile ilgili geçici teminatı Perşembe Belediye Başkanlığı’nın;
aa) T.C. Ziraat Bankası Ordu ili Perşembe Şubesindeki (İhale Teminatları Hesabı)
TR97 0001 0004 132 694 2453 5014 nolu hesabına
Veya
bb) Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine
yatırılacak, alınacak dekont / tahsilat makbuzu aslı ihale şartnamesinin 5. maddesinde yazılı
evraklarla birlikte ihale dosyasına (zarfına) konularak ihaleden önce İhale Komisyonuna
verilecektir.
Gayrimenkulün kiraya verilme ihalesi hakkındaki İhale şartnamesi;
a) Perşembe Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünden ücreti mukabilinde
temin edilebilir.
b) Perşembe Belediye Başkanlığı’nın (www.persembe.bel.tr) adresinde yayınlanmaktadır.
İlanen duyurulur.
Kemal BAHTİYAR
Belediye Başkanı
YOLCU VAPURU
KİRALAMA
İHALE
ŞARTNAMESİ
1- TANIMLAR :
Bu şartnamede yer alan tabirlerden ;
Belediye (İdare)
İhale Komisyonu
İhale Yetkilisi
Firma
Kiracı
İşin Adı
Kiralanan
Kiralayan
: Perşembe Belediye Başkanlığını,
: Perşembe Belediye Başkanlığı Encümenini,
: Perşembe Belediye Başkanı,
: İhaleye katılan ve kiralamayı gerçekleştirecek olan gerçek ya da tüzel
kişileri,
: Kiralamaya konu olan “Şehit Temel Şimşir” adlı yolcu vapurunu ücreti
karşılığında, belirlenen sürede kullanacak olan gerçek ve tüzel kişileri,
: “Şehit Temel Şimşir” adlı yolcu vapurunu kiralama,
: “Şehit Temel Şimşir” adlı yolcu vapuru
: Perşembe Belediye Başkanlığı’nı ifade eder.
2- İHALENİN KONUSU :
Belediyenin mülkiyetinde bulunan “Şehit Temel Şimşir” adlı yolcu vapuru 10 (on) yıl süre ile
kullanım amacına ilave olarak restaurant, düğün, nişan, kokteyl, toplantı vb. uygulamalara uygun
olarak kullanılmak üzere kiraya verilmesidir.
3- İHALENİN ZAMANI, YERİ , ŞEKLİ, MÜRACAAT :
İhale;
e) Zamanı :
cc- Günü: 12.12.2014
dd- Saati : 15.00’ de
f) Yeri
: Perşembe Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı salonu
g) Şekli
:
aa - Encümen huzurunda
dd- İlk teklifler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35- a maddesine göre ”KAPALI TEKLİF
USULÜ” ile yapılacaktır.
ee- Pey artırımı her tur için asgari 500.-TL olacaktır.
ff- Zarflar açıldıktan sonraki teklifler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35- c maddesine
göre ”AÇIK TEKLİF USULÜ” ile yazılı olarak geçerli en yüksek teklifin altında olmamak
üzere oturumda hazır bulunan isteklilerden yeniden teklif alınır. Teklif alma işi birden
fazla olabilir. Komisyon uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden
yazılı son tekliflerinin alarak ihaleyi sonuçlandırabilir.
gg- İhale Komisyonu, gerekçe belirtmeksizin ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespit
etmekte ve ihale yetkilisi ihaleyi onaylayıp onaylamamakta serbesttir. Bu kararlara itiraz
edilemez.
hh- İhale komisyonu tarafından alınan ihale kararı ihale yetkilisince, kararın verildiği gün
içinde onaylanır veya iptal edilir. İhale yetkilisince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz
sayılır.
2
ii- İhale yetkilisince onaylanan ihale kararı onaylandığı gün içinde, FİRMA yetkilisine veya
vekiline İDARE’de imzası alınmak suretiyle tebliğ edilir. Posta ile tebliğ yapılmayacaktır.
jj- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31.’ncı maddesine göre onaylanan ihale kararlarının
yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde FİRMA kesin teminatları
yatırmak, sözleşmeyi imzalamak ve ihaleyle ilgili vergi, resim, harç ve diğer giderleri
ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm
almaya gerek kalmaksızın ihale iptal edilir ve geçici teminat irat kaydedilir.
kk- İDARE’de aynı süre içerisinde taşınırı FİRMA’ya mahallinde tanzim edilecek tutanakla
şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre teslim eder. Tutanakta, taşınır üzerindeki
muhdesat ve diğer şeyler değerleri itibariyle gösterilir, teslim tutanağı ilgili memur ve
kiracı tarafından imzalanır. Kiralanan bu andan itibaren kiracının sorumluluğundadır.
h) Müracaat zamanı ve yeri : En geç 12.12.2014 günü saat 10:30’a kadar elden Belediye
Destek Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.
4- TAHMİN EDİLEN BEDEL VE TEMİNATLARA İLİŞKİN ESASLAR :
f- Kiraya verilecek “Şehit Temel Şimşir” adlı yolcu vapurunun muhammen kira bedeli;
dd) bir aylık 4.500.- TL’ dir.
ee) bir yıllık 54.000.- TL’ dir.
ff) on yıllık 540.000.- TL’ dir.
gg) teklifler KDV hariç olarak verilecektir.
g- İhaleye katılacak olan firma ihale şartnamesi alma ve/veya geçici teminat yatırma işleminden
önce Perşembe Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden sicil ( Ünvan, Vergi No,
Tebligat adresi, telefon, faks, e-posta belirtilen dilekçe ile) açtıracaktır.
h- Bu ihale ile ilgili şartname bedeli 330.-TL’dir.
i- Bu ihale ile ilgili geçici teminat 10 (on) yıllık KDV dahil muhammen bedel üzerinden
19.120.- TL’ dir.
j- Bu ihale ilgili kesin teminat ihale yetkilisince onaylanan en son pey bedeline göre
hesaplanacak 10 (on) yıllık KDV dahil kira bedelinin % 6 oranında olacaktır.
k- İhale ile ilgili geçici teminatı Perşembe Belediye Başkanlığı’nın;
aa) T.C. Ziraat Bankası Ordu ili Perşembe Şubesindeki (İhale Teminatları Hesabı)
TR97 0001 0004 132 694 2453 5014 nolu hesabına
veya
bb) Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine
yatırılacak, alınacak dekont / tahsilat makbuzu aslı 5. maddede yazılı evraklarla birlikte ihale
dosyasına konularak ihaleden önce İhale Komisyonuna verilecektir.
l- Teminat olarak kabul edilecek kıymetler aşağıdaki gibidir,
aa) Tedavüldeki Türk Parası,
bb) Banka teminat mektupları (süresiz olacaktır)
5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI :
İhaleye katılmak isteyen firmalarda aşağıdaki şartlar aranır:
a- Kanuni ikametgahının olduğuna dair belge,
b- Geçici teminat tahsilat makbuzu / banka dekontu,
c- Firmanın tüzel kişi olması halinde,
aa) Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmış sermayesini gösterir ihalenin yapılacağı tarihten en
az 1 (Bir) hafta, en çok 1 (Bir) ay öncesinden alınmış belge,
bb) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarını ve
halihazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapılacağı tarihten en az 1 (Bir) hafta,
en çok 1 (Bir) ay öncesinden alınmış belge,
cc) Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerinin son durumunu gösterir
3
Ticaret Sicil Gazetesi’nin noter/ ticaret odası tasdikli örneği,
dd) Şirket adına teklif veren kişi veya kişilerin bu teklifi vermeye yetkili olduklarını
gösterir belge ve imza sirküleri,
ee) Şirket adına vekaleten teklif verilecek ise, vekaletname (vekaletnamenin bu işe özel
vekaletname veya bu iş için teklif verme yetkilerine havi genel vekaletname olması)
aslı,
d- Firmanın gerçek kişi olması halinde,
aa) Vergi mükellefi olduğunu gösterir, ihalenin yapılacağı tarihten en az 1 (Bir) hafta,
en çok 1 (Bir) ay öncesinden alınmış belge,
bb) Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine uygun adres beyanı,
cc) Noter tasdikli nüfus cüzdan sureti ve imza sirküleri (beyanı),
dd) İhaleye vekil aracılığı ile katılma durumunda vekaletname (vekaletnamenin bu işe özel
vekaletname veya bu iş için teklif verme yetkilerine havi genel vekaletname olması)
aslı,
e- Başkanlığımıza, vergi dairesine, sosyal güvenlik kurumuna kesinleşmiş borcu olmadığına dair
ilgili kurumlardan alınmış (Perşembe Belediye Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi
Dairesi) belge,
f- İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
g- İhale şartnamesi ve kiralama şartlarının okunduğu, anlaşıldığı ve aynen kabul edildiği anlamına
gelmek üzere her sayfası imza edilip kaşelenerek,
h- İhale dokümanına ekli matbu teklif mektubuna uygun hazırlanmış, kaşeli ve imzalı teklif
mektubu
verilmesi gereklidir.
Bu belgelerden birinin eksik olması halinde firma ihaleye kabul edilmeyecektir.
6- İHALEYE KATILAMAYACAKLAR :
Aşağıda yazılı kimseler doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ihaleye giremezler.
a- İDARE’nin (Başkanlığımızın) tüm personeli,
b- Evvelce idare ile sözleşme yapılanlardan taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine
getirmedikleri için veya buna benzer nedenlerle ihaleye iştirak ettirilmemelerine karar alınıp
tamim edilen kimseler,
c- Kanunlarla, hükümet ve ilgili bakanlıkların kararı ile geçici veya daimi olarak ihalelere
katılmaları yasaklanmış olanlar,
d- İdareye, kesinleşmiş borcu bulunanlar bir başkası adına vekaleten,
e- İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak veya denetlemekle görevli olanlarla
bu şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar, ikinci derece dahil kan ve sıhri hısımları ve
bunların ortakları,
f- Başkanlığımıza, vergi dairesine, sosyal güvenlik kurumuna kesinleşmiş (vadesi geçmiş) borcu
bulunanlar,
g- Firmanın tüzel kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmış sermayesini
gösterir ihalenin yapılacağı tarihten en az 1 (Bir) hafta, en çok 1 (Bir) ay öncesinden alınmış
belgesi olmayanlar,
h- Firmanın gerçek kişi olması halinde, Vergi mükellefi olduğunu gösterir, ihalenin yapılacağı
tarihten en az 1 (Bir) hafta, en çok 1 (Bir) ay öncesinden alınmış belgesi olmayanlar,
Yukarıda sayılan yasaklara uyulmadan ihaleye girenlerin teklifleri geçersiz sayılır, geçici
teminatları da irad kaydedilir, sözleşme yapılmış ise feshedilerek kat’i teminatı irad kaydedilir.
Ayrıca işletme aleyhine meydana gelecek zarar-ziyanın hükmen tahsili yoluna gidilir.
7- TEKLİF MEKTUPLARININ;
HAZIRLANMASI, VERİLMESİ, AÇILMASI ve AÇIK İHALE YAPILMASI, İHALENİN
4
ONAYLANMASI (KESİNLEŞMESİ)
A) HAZIRLANMASI:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
a) 5/h maddesinde belirtilen kaşeli ve imzalı teklif (İdarece belirlenen aylık ve yıllık muhammen
kira bedelinden aşağı olmayacak) mektubunu küçük zarf,
b) Yukarıdaki şarta haiz teklif mektubunu koyduğu küçük zarfı ve bu şartnamenin 5.maddesinde
sayılan belgelerle birlikte büyük zarf
içersine koyacaktır.
Büyük zarfın;
a) Arkasında kapanan yeri imzalanıp kaşelenecektir.
b) Önünün sol üst kısmına isteklinin Adı-soyadı, ünvanı ve açık adresi yazılacaktır.
c) Önünün orta kısmına Perşembe Belediye Başkanlığı “Şehit Temel Şimşir” adlı yolcu
vapuru kiralama ihalesi teklifi yazılacaktır.
B) VERİLMESİ:
İstekliler,
a- İhale evraklarını / belgelerini tam ve eksiksiz olarak,
b- En geç ihalenin yapılacağı 12.12.2014 günü saat 10:30’a kadar elden Başkanlık Destek
Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim etmek zorundadırlar. Posta ile teklif kabul edilmeyecektir.
C) AÇILMASI:
a) İhale komisyonu, ihale günü saat 14:00’de isteklilerce verilen teklif zarflarını istekliler
huzurunda açarak ilk incelemesini yapar.
Kapalı zarf usulü verilip geçerli kabul edilen yazılı teklifleri hazırun huzurunda açıklar, eksik
evrakı olan ve muhammen bedel altında teklif veren isteklileri salon dışarısına çıkarır.
D) İHALENİN YAPILMASI (Açık Artırma Usulü):
a) Açık artırma 15:00 - 17:00 saatleri arasında yapılacak ve en fazla 2 saat içerisinde sona
erdirilecektir.
b) İhale komisyonu, bu şartname hükümlerine aykırı olmamak ve açık arttırmaya devam
etmekte olan tüm isteklilere eşit uygulanmak koşulu ile uygulama yapmakta serbesttir.
c) Açık artırmaya katılanlar, verecekleri tekliflerini ihale komisyonu huzurunda sözlü ifade
etmek (açık artırma) suretiyle vereceklerdir.
d) Açık artırmadan çekilenler, çekildiklerini yazılı olarak bildireceklerdir, çekildikleri turda
ihale zaptını da ayrıca imzalayacaklardır.
e) Verilen tekliflerin en son teklif olduğunun ihaleye devam eden istekli / isteklilerce sözlü
olarak bildirilmesi halinde açık artırma sona erecektir. Aksi takdirde saat 17:00’ye kadar açık
artırma devam edecektir.
f) İhale komisyonunun, saat 17:00’de son teklifleri istemesi sonrası sözlü olarak verilecek
teklifler son teklif kabul edilecektir. Bundan sonra başkaca teklif alınmayacaktır.
g) İhale komisyonu, son tekliflerin alınmasından sonraki durumu belirten bir tutanak (İhale
Zaptı) düzenlenecek ve imza altına alacaktır. Bu Tutanak açık arttırmaya katılan ve ihale
üzerinde kalan Firma tarafından da imzalanacaktır.
E) İHALENİN ONAYLANMASI (KESİNLEŞMESİ) :
İhale komisyonu (Belediye Encümeni) başkanı ( İta Amiri - Onay mercii ) aynı zamanda belediye
başkanı olduğundan son tekliflerin alınmasından sonraki durumu belirten bir tutanak (İhale
5
Zaptı) düzenlenecek ve imza altına alacaktır. Bu tutanak da belirtilen İPTAL / UYGUN
durumunu belediye başkanı da imzalamış olacağından ihale ayrıca onaya sunulmayacaktır.
8- TEKLİFLERİN OPSİYONU :
İhalede teklif edilen kira bedeli ihale tarihinden itibaren 90 gün opsiyonlu olacaktır. Firmaların bu
süre zarfında teklifleri ile idare’ye bağlılıkları devam edecektir. Teklifler verildikten sonra
tekliften vazgeçilemeyecek ve fiyat değişiklikleri ile ilgili teklifleri kabul edilmeyecektir.
9- SÖZLEŞME VE TEMİNATLAR :
a- İhale kararının onaylanmasından sonra, ihalenin sonuçlandığı İhale Zaptının UYGUN
ibaresiyle düzenlenmiş olması durumunda teklifi uygun görülen FİRMA’nın veya vekilinin
imzası alınmak suretiyle FİRMA teklifinin uygun görüldüğü tebliğ edilmiş sayılır ve Firma
tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde kira sözleşmesini yapmaya, kesin teminatı
teslim etmeye, ihale ile ilgili vergi ve giderleri yatırmaya mecburdur. Ayrıca, FİRMA
teklifinin uygun görüldüğü tebliğini müteakiben 15 (onbeş) gün içinde “Şehit Temel Şimşir”
adlı yolcu vapurunun sigortasını yaptıracaktır. Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde protesto
çekmeye ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın ihale fesh edilir ve geçici teminat cezai şart
olarak irat kaydedilir.
b-
- Firma, 10 (on) yıllık kira (Kdv dahil) bedelinin % 6’ sı olan kesin teminat (her yıl ÜFE +
TÜFE / 2 oranına göre artırılarak) ile,
- Olabilecek her türlü zarar ve hasarlara karşılık olmak üzere yolcu vapurunun ihale edilen
10 (on) yıllık KDV’li kira bedelinin 1,5 (birbuçuk) katı tutarında ek teminatı,
İDARE’ce kabul edilecek gayrikabili rucü, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli ve
istenildiğinde paraya çevrilebilir kesin ve ek teminat mektubunu en geç kira sözleşmesi
imzalanmadan önce idareye vermiş olacaktır. Aksi taktirde geçici teminat irat kaydedilir.
c- Banka teminat mektubu, zaman içerisinde değişen şartlara uyum sağlamak için her takvim
yılı başında belirlenecek yeni kira bedeline göre artırılarak 9/b maddesinde belirtilen şartlarda
yenilenir. Teminat mektubunun kısmen paraya çevrilmesi nedeniyle meydana gelecek
eksilmeler, paraya çevrilmeyi müteakip en geç bir ay içinde (b) bendinde belirtilen teminat
tutarına tamamlanacaktır. Aksi taktirde alınan teminat mektubunun tamamı nakde çevrilerek
irat kaydedilir.
10- VERGİ, RESİM VE HARÇLAR :
a- Sözleşme ve taahhüdün yapılması ile ilgili bütün vergi, resim, harçlarla, sözleşme giderleri,
karar pulu bu sözleşmeden doğabilecek her türlü kanuni ödemeler FİRMAya aittir.
b- İhalede oluşan kira ücretine yürürlükteki KDV oranı ilave edilecektir. KDV oranlarında
ileride olabilecek değişiklikler veya yeni getirilecek vergi ve benzeri ödemelerde aynen
geçerli olup, bu tür ödemeler de firma tarafından karşılanacaktır.
c- Ecrimisil ve/veya liman işgaliyesi vb. tahakkuku halinde söz konusu tahakkuk tutarı ilgili
kurum ve kurulaşa FİRMA tarafından ödenecek ve ödeme makbuzu İDARE’ye ibraz
edilecektir.
11- KİRALANAN TAŞINIRIN;
YERİ, TESLİMİ, KİRA BAŞLANGICI VE KİRALAMA ŞEKLİ:
a- Kiralanan taşınırın bağlı bulunduğu liman ORDU olup; yeri, Perşembe ilçesi kışla / kacalı
limanıdır. (balıkçı barınağıdır.)
b- Kiracı, kiralanana ait bağlı liman alanı sınırları dışında da herhangi bir kullanım ya da
6
tasarrufta bulunabilir.
c- Kiralanan taşınır, ihale gerçekleştiği gün ihale zaptı UYGUN ibareli olarak kiracı ve
kiralayan tarafından imzalandıktan sonra ayrıca düzenlenecek bir tutanakla (demirbaşında
kayıtlı belediye idari birimince) teslim edilir.
d- 01.01.2015 tarihinden başlamak üzere 12 aylık her takvim yılı bir kiralama dönemi olup, kira
süresi 10 (on) yıldır, kira bitiş tarihi 31.12.2024’dir.
e- Kiralanan taşınırda sözleşme tarihinden itibaren kiracı tadilat yapmak isterse İDARE’ye
yazılı müracaat edecek (tadilat gerekçesi ve projesi ile), İDARE tadilatı uygun görürse tadilat
4 (dört) ay içinde tamamlanarak işletme faaliyetine geçilecektir. Kiracının yazılı talebi
halinde İDARE gerekli ve uygun gördüğünde ek süre verebilir, ancak bu süreler kiralama
süresini değiştirmeyecektir.
12- KİRA BEDELİNİN ÖDEME ŞARTLARI :
a) İhalede belirlenen kira bedelinin ödenmesi ekli kira sözleşmesin VII. maddesinde gösterildiği
şekilde ödenir.
b) 2. (ikinci) ve diğer yılların kirası, her kiralama döneminin başında (Ocak ayının ilk
haftasında) TUİK tarafından açıklanacak olan ÜFE + TÜFE / 2 (bir önceki yılın aynı ayına
göre) oranında artırılacaktır.
13- TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI, EKSİK YAPILMASI VEYA KİRA SÖZLEŞMESİNE
AYKIRILIK HALLERİ :
a- Sözleşme yapıldıktan sonra kiracının taahhüdünden kısmen veya tamamen vazgeçmesi veya
sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemesi halinde, İDARE bu
durumu öğrendiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde aykırılığın giderilmesini kiracıya
ihtar eder, verilen süre içerisinde firma aynı durumu sürdürürse protesto çekmeye ve hüküm
istihsaline gerek kalmaksızın sözleşme fesh edilir. Kesin teminat irat kaydedilir. Gelir
kaydedilen teminat firmanın borcuna mahsup edilmez. Borcu varsa hükmen tahsili yoluna
gidilir.
b- Kiracının kiralamış olduğu taşınırı, kira sözleşmesinde belirtilen esaslar dahilinde amaç dışı
kullanması ya da hiç kullanmaması halinde durum kiracıya yazılı olarak ihtar edilir. Amaç
dışı kullanım faaliyetini durdurması talep edilir. Kiracının bu durumda ısrar etmesi halinde,
gerekli tespit ve tutanaklar yapılarak sözleşme feshedilir ve kanuni yollara başvurulur.
c- Kiracı, kiralamış olduğu taşınırda; makine, teçhizat ve diğer yapılar; ekip, ekipman ile sürekli
bakım gerektiren işleri ve evrak düzenlenmesi, vize yaptırılması vb. gibi periyodik olarak
yapılması zorunluluk arz eden iş ve işlemleri zamanında yapmak mecburiyetindedir.
14- DEVİR VE İZİN:
İDARE’nin yazılı müsaadesi olmadan firma, kiralamış olduğu taşınıra ilişkin sözleşmeyi üçüncü
şahıslara veya başka firmalara devir edemez. Sözleşmenin devrine müsaade edildiği takdirde
devralan firmalardan veya şahıslardan ilk ihaledeki ve buna bağlı olan sözleşmedeki şartları
yerine getirmeleri ve devirin talep edildiği yıldaki kiraya göre ((İDARE’nin 14.10.2004 tarih2004/12 ve 03.02.2010 tarih-2010/7-15 sayılı meclis kararı gereği)) devir ücreti istenir.
15- MUCBİR SEBEPLER :
Firma ve İDARE’nin iradesi dışında kalan ve çalışmaları 6 (altı) ay süreyle engelleyen savaş,
ayaklanma, deprem, yangın, doğal afetler, grev ve lokavtlar (mücbir sebep iddiasında bulunan
tarafın önleyebileceği grev ve lokavtlar bu duruma dahil değildir) gibi ilgili makamlarca tevsik
7
edilmek üzere, taktiri İDARE’ye ait olmak üzere mücbir sebep halinde sözleşmenin durumu,
cezasız ek süre miktarı İDARE’ce taktir edilecektir.
16- TEMİNAT (Geçici – Kesin) İADESİ :
a) Üzerinde ihale kalmayan isteklilerin geçici teminatları ihale onay tarihinden itibaren 15
(onbeş) gün içinde idareye müracaatları doğrultusunda;
aa) Teminat, nakit olarak verilmiş ise nakden veya banka hesaplarına (banka hesaplarına
havale veya EFT talep edenlerden, havale veya EFT masrafı düşülerek )
bb) Teminat, mektup olarak verilmiş ise taraflarına imza karşılığı veya iadeli taahhütlü
posta ile
iade edilir.
b) Firmadan alınan kesin teminat ve ek teminat, kira süresi sonunda, sözleşmede belirtilen
esasların yerine getirildiğinin İDARE’ce kabul edilmesi halinde serbest bırakılır.
17- GENEL HÜKÜMLER :
a- Bu şartname ve akdedilecek sözleşmeden doğacak ihtilafların hal mercii Perşembe ve / veya
ORDU Mahkeme ve icra daireleridir.
b- Firmanın göstermiş olduğu adrese yapılacak tebligatlar kendisine yapılmış sayılır.
c- Bu işlem bir kiralama işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri değil
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri uygulanır.
d- Bu şartname, ekinde bulunan kira (şartları) sözleşmesi ve teklif mektubu ile bir bütündür.
e- Kiracı, “Şehit Temel Şimşir” adlı yolcu vapurunu veya eşdeğeri bir vapuru İDARE’nin,
önceden bildirmek suretiyle talep edeceği Ulusal ve Dini bayramlar ile özel günlerde
(Anneler günü, Öğretmenler günü, festival, Mayıs Yedisi vb.) idareye ücretsiz tahsis
edecektir.
f- İDARE’nin tabi olduğu mevzuatta yapılacak bir değişiklik sonucunda kira sözleşmesinin
sona ermesi halinde kiracı herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
g- Kiracı sözleşmenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler haricinde,
sözleşmenin niteliğinin değiştirilmesi, sözleşmenin süresinin uzatılması, kira bedelinin
indirilmesi, kiralanan taşınırın yüzölçümünün (ebatlarının) değiştirilmesi talebinde
bulunamaz.
h- Kiracı, kiraladığı vapurda bulundurulması zorunlu personeli (Kaptan. Çarkçıbaşı vs.) temin
edecektir, temizlik ve sağlık koşullarına uygun olarak faaliyette bulunacaktır.
i- Kiraya verilen vapur; kiracı tarafından sabotaj, yangın, batma gibi tehlikelere karşı her türlü
tedbirleri almak, gerekli paket sigorta (İhtiyari ve Kasko) poliçelerini tanzim ettirmek
zorundadır.
j- Kiracı, gerektiğinde vapurun genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya, badana gibi
onarımını yapmak, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur, vb. gibi nedenlerle vukuu bulacak
zarar ve ziyanı karşılamak zorundadır.
k- Kiracı, vapuru çalışır ve yüzer halde bulundurmak için gerekli
aa) Yasal ekip ve belgeleri temin etmek ve de vapurda bulundurmak,
bb) Yasal ekip ve belgeleri temin etmek için ilgili mercilerce talep edilen her türlü (her ne ad
adı altında olursa olsun) ücreti, bedeli karşılamakla,
cc) Makine, teçhizat, akaryakıt, vb. gibi tüm tedbirleri almak, arızaları gidermek ile
mükelleftir.
dd) Kiracı, kiralanana ait bağlı liman alanı sınırları dışında da herhangi bir kullanım ya da
tasarrufta bulunması halinde, her hangi bir sebeple veya kira süresinin sona ermesi
nedeniyle sözleşmenin bitimi veya feshi halinde söz konusu vapuru ilk teslim aldığı
8
mahale getirmek zorundadır.
l- Yukarıda maddelerde yazılı hususlarla birlikte kiralayanın ( kiraya veren ) belirleyeceği ve bu
şartnameye veya kira sözleşmesine ilave edeceği kurallara kiracı tarafından riayet edilmediği
takdirde 2886 sayılı kanunun 62. maddesine göre işlem yapılır.
m-İş bu şartname 17 maddeden ibaret olup, ihaleye iştirak etmiş olan firmalar tamamını kabul
etmiş sayılırlar.
Kemal BAHTİYAR
Belediye Başkanı
Şartname Ekleri:
1) Kira (Şartları) Sözleşmesi
2) Teklif Mektubu
9
KİRA SÖZLEŞMESİ
I- TARAFLAR
1. KİRALAYAN
: Perşembe Belediye Başkanlığı
(Kozağzı Mahallesi Belediye Meydanı No:1 Perşembe / ORDU)
2. KİRACI
: …………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
II- KİRA KONUSU
Belediyenin mülkiyetinde bulunan “Şehit Temel Şimşir” adlı yolcu vapuru 10 yıl süre ile
kullanım amacına ilave olarak restaurant, düğün, nişan, kokteyl, toplantı vb. uygulamalara
uygun olarak kullanılmak üzere kiraya verilmesidir.
III- KİRALANAN MENKULÜN KULLANILMA ŞEKLİ
Kiralanan taşınır ve müştemilatı: Kiralanan üzerinde; 10 (on) yıl süre ile kullanım amacına
ilave olarak restaurant, düğün, nişan, kokteyl, toplantı vb. uygulamalara uygun olarak
kullanılacaktır.
Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadan iş bu sözleşmeden doğan haklarını ve belirtilen taşınırı
üçüncü şahıslara devir ve sözleşmeyi ciro edemez. Başkalarına kısmen veya tamamen
(toplu yemek, düğün, nişan, kokteyl, toplantı vb. amaç haricinde) kiralayamaz, taşınırı amaç
dışında kullanamaz, kullandıramaz.
IV- TARAFLARIN BİRBİRLERİNE YAPACAKLARI İHBAR VE İHTARLAR
Taraflar birbirlerine yapacakları ve hukuki sonuç doğuracak her türlü ihbar, ihtar ve irade
beyanlarını imza karşılığı veya noter aracılığı ile belirtilen adreslere yaparlar.
İhalenin sonucu; Kiralama İhalesi Şartnamesinin 7/E maddesine göre onaylanan ihale kararı
yine kiralama İhale Şartnamesinin 9/a maddesine göre teklifi uygun görülen FİRMA’nın veya
vekilinin imzası alınmak suretiyle FİRMA teklifinin uygun görüldüğü tebliğ edilmiş sayılır.
Bu durum için ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.
V- KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) Kiracı, Perşembe Belediye Başkanlığı’nın iş bu sözleşme metninde yer alan menkulünü,
kullanım amacına ilave olarak restaurant, düğün, nişan, kokteyl, toplantı vb.
uygulamalara uygun olarak kullanacaktır. Yapılacak yatırım veya faaliyetlerin belirtilen
amaca uygunluğunun denetimi Perşembe Belediye Başkanlığı’na aittir. Perşembe
Belediye Başkanlığı bu denetimi kuracağı bir komisyon veya görevlendireceği diğer
birimleri kanalıyla yapabilecektir.
b) Kiracı, yapacağı yatırım, tesis ve ıslah çalışmalarına ilişkin her türlü izin ve ruhsatı,
izin ve ruhsatın özelliğine göre ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile belediyelerden almak
10
zorundadır. Kiralayan, bu izin ve ruhsatların alınmasından sorumlu değildir. İzin ve ruhsat
alınmamasından dolayı gelebilecek her türlü cezai sorumluluk kiracıya aittir.
c) Kiracı, kiralamış olduğu gemi üzerindeki alet, edevat, teçhizatı v.b gibi sabit tesisleri
teslim aldığı şekilde korumayı, idame ettirmeyi, gerekli bakımları sağlamayı kabul ve
taahhüt eder. Bu gemi ve tesisatlarda bozulma/zarar görme tehlikesi geçirenler veya
zaman içerisinde yıprananlar kiracı tarafından tamir ettirilir. İzinsiz yapılan her türlü
tadilatlar için bu sözleşmenin XI. Maddesindeki cezai müeyyide uygulanır. Gemi
üzerindeki alet, edevat, teçhizatı v.b gibi tesislerinde kanuni mecburiyetin dışındaki
değişiklikler Perşembe Belediye Başkanlığı’nın iznine tabidir.
d) Kiralanan menkul ve eklentileri ile mütemmim cüzleri üzerinde kiracının hata ve
kusurundan doğan hasarlara karşılık olarak Perşembe Belediye Başkanlığı’nın tazmin
talebi saklıdır.
e) Kiracı, kiralanana üçüncü şahısların tecavüz etmesi halinde, gerekli önleyici tedbirleri
yasal çerçevede almak ve durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır.
f) Kiracı, kiralayanın üçüncü şahıslara karşı menkul mal hukukundan veya gemi malikinin
veya kanundan doğan sorumluluklarının karşılığı olan tazminat borcunu üstlenir.
g) Kiracı, kiralanana dahil menkulleri başkasına kiralayamaz, devredemez, bedelli veya
bedelsiz kullandıramaz. Kiracının bunları yapabilmesi Perşembe Belediye Başkanlığı’nın
iznine tabidir.
h) Üçüncü şahıslara karşı menkul(gemi) ve tesislerle ilgili her türlü kira, intifa, sulh, ibra ve
feragat yetkisi sadece Perşembe Belediye Başkanlığı ’na aittir.
i) Kiracı, kira dönemi içerisinde doğabilecek adli, idari ve mali yükümlülükleri kabul eder.
Yapacağı faaliyetler ile diğer iş ve işlemlerine ait Sosyal Güvenlik primi, vergi, fon, harç,
stopaj ve her türlü mali ve cezai yükümlülükler kiracıya aittir. Kira döneminin sona
ermesi bu yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
j) Kiracının, kiralanan menkul üzerinde yapacağı faaliyetlerin kullanım amacına ilave olarak
restaurant, düğün, nişan, kokteyl, toplantı vb. uygulamalara uygun olarak kullanıldığının
uygunluğunun tespiti ve denetimi Perşembe Belediye Başkanlığı’na aittir. Aykırılığın
Perşembe Belediye Başkanlığı’nca tespit edilmesi halinde tek taraflı olarak sözleşmeyi
fesih hakkı da Perşembe Belediye Başkanlığı’nındır.
k) Kiracı, kiralanan üzerinde yapacağı faaliyetlerin denetimi sırasında talep edilen her türlü
bilgi ve belgeleri vermek zorundadır.
l) Perşembe Belediye Başkanlığı’nın mülkiyetinde bulunan menkul(gemi) ve bunlara ait
tesislerinin, menkule ait mütemmim cüz ve eklentilerinin kiracı tarafından bütün unsurları
ile birlikte her türlü borç, taahhüt ve mükellefiyetlerden ari, bakımlı ve kullanılabilir
durumda bedelsiz olarak Perşembe Belediye Başkanlığı’na iadesinden kiracı sorumlu
olacak ve iade işleminde Perşembe Belediye Başkanlığı tarafından kiracıya devir ve
teslim işleminde izlenen yol uygulanacaktır.
m) Kiracı, İDARE’nin (Perşembe Belediye Başkanlığı’nın) adını ve amblemini işletme
faaliyetlerinde vb. işlerinde hiçbir şekilde kullanmayacaktır. Kiracı kiraya konu menkulün
mevcut fiziki durumunu önceden görerek devralmıştır. Kiracı sözleşme tarihinden sonra
tamir, bakım veya başka bir gerekçe ile hiçbir maddi talepte bulunmayacaktır.
11
n) Kiracı kiralanan üzerinde doğal afetler sonucunda oluşabilecek hasarlara karşı, kanunların
zorunlu kıldığı sigortaları Perşembe Belediye Başkanlığı lehine yaptıracaktır.
o) Kiracı, kiralanana ait her türlü vergi, mevzuattan doğabilecek ödenmesi gereken diğer
ödemeler ve yükümlülükleri de yerine getirecektir.
r) Kiracı sözleşmenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler
haricinde, sözleşmenin niteliğinin değiştirilmesi, sözleşme süresinin uzatılması, kira
bedelinin indirilmesi, kiralanan menkulün ebatlarının değiştirilmesi talebinde bulunamaz.
s) Kiracı, kiralanana ait bağlı liman alanı sınırları dışında da herhangi bir kullanım ya da
tasarrufta bulunabilir.
t) Kiracı kiralanan taşınır için gerekli olan elektrik, su, akaryakıt v.b. gibi giderleri kendi
adına yapacaktır.
u) Kiraya konu genel alanın üzerindeki can yelekleri idarenin izni olmadan azaltılmayacak
ancak artırılabilecektir.
VI- KİRALAYANIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1- FESİH HAKKI :
Kanunun öngördüğü ve bu sözleşme ve bu sözleşmenin ek ve tadillerinde gösterilen ihlal
hallerinde kiralayanın fesih hakkı vardır. İş bu sözleşme hükümlerine ve eklerine müspet ve
menfi aykırılık halleri fesih sebebidir. Perşembe Belediye Başkanlığı, aykırılığı öğrendiği
tarihten itibaren en kısa zaman içerisinde aykırılığın giderilmesini ihtar eder ve işin
mahiyetine uygun bir süre tayin eder. Perşembe Belediye Başkanlığı tarafından aykırılığın
giderilmesi ihtarı ve uygun süre tayin edilmemesi ne kadar süre geçerse geçsin zımni
muvafakat olarak kabul edilemez, defi olarak kullanılamaz.
Bu süre sonunda aykırılığın giderilmemesi üzerine Perşembe Belediye Başkanlığı ihbarsız
fesih hakkını ve tahliye talebini kullanır. Sözleşmeden doğan tazminat, cezai şart talep ve
teminatları paraya çevirme hakları saklıdır.
2- YÜKÜMLÜLÜKLERİ :
a) Perşembe Belediye Başkanlığı, kiracı aleyhine kiralananın ayni ile ilgili olarak üçüncü
şahıslarca açılan davalara gerek gördüğü takdirde müdahil olmak, kiralanan için açılan bu
davada kullanılmak üzere gerekli bilgi ve delilleri vermek zorundadır.
b) Perşembe Belediye Başkanlığı, kiralananla ilgili olarak menkul hukukundan doğan
ihtilafların giderilmesi için gerekli gördüğü takdirde üçüncü kişiler aleyhine dava açar.
VII- KİRA BEDELİ VE ÖDENMESİ
a) Kira bedeli ilk yıl için ……………….. TL.dir.
b) Kira bedeli her yıl TÜİK’nca belirlenen Üretici ve Tüketici Fiyatları Endeksinin her yıl
ÜFE + TÜFE / 2 oranına (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim ) göre
artırılacaktır.
12
c) Kira bedelinin ödenmesinde geciken kiracı XI. Maddede belirtilen cezai şarta maruz
kalır. Bu süre hiçbir şekilde 2 ayı geçemez. Bu sürenin bitiminde de kiracının ödeme
yapmaması durumunda sözleşme fesih edilir. Teminatlar (Kesin ve Ek) ceza olarak irat
kaydedilir. İrat kaydedilen teminatlar kiracının borcuna mahsup edilemez. Perşembe
Belediye Başkanlığı’nın kira ve sözleşmeden doğan diğer alacakları hükmen tahsil edilir.
d) Tespit olunun kira bedeli net olup, kesilen tahsilat makbuzuna (faturaya) KDV ilave
edilerek Perşembe Belediye Başkanlığı veznesine veya T.C. Ziraat Bankası Ordu ili
Perşembe Şubesindeki (Diğer Gelirler Hesabı) TR70 0001 0004 132 694 2453 5015
nolu hesabına yatıracaktır.
e) Kira bedeli, aylık olarak her ayın 10’una kadar peşin ödenecektir. Kira sözleşmesinin
Perşembe Belediye Başkanlığı tarafından haklı feshi veya kiracının haksız feshi halinde
kira döneminin tamamlanmasına kadar geçecek süre için peşin ödenen kira bedeli geri
istenemez.
f) Kira dönemi takvim yılı başından önceki bir zamanda başlatılır ise, kira ihalede belirlenen
yıllık kira bedeli üzerinden, takvim yılı başına kadar geçecek süre için hesaplanarak
alınır. Kati teminat ise kira sözleşmesinin X. Maddesinde belirtilen şekilde alınır.
Müteakip yılın başlaması ile yeni kira dönemi başlayacağından kira bedeli bir önceki
döneme ait kirada geçen aylar için Türkiye İstatistik Kurumunca belirlenen o aylara ait
toplam ÜFE + TÜFE / 2 oranında artırılarak yeni dönem kira bedeli tespit edilir.
Müteakip kira dönemleri için iş bu kira sözleşmesi ve ihale şartnamesinin ilgili
hükümleri aynen uygulanır.
VIII- KİRA SÜRESİ VE SONA ERMESİ
a) Kira süresi; kiralanan menkul için 01.01.2015 tarihinde başlayacak 10. yılın hitamı olan
31.12.2024 tarihinde sona erecektir. Kira müddeti sonunda, o an için mevcut bulunan
yasaların uygun olması ve Perşembe Belediye Başkanlığı’nın uygun görmesi halinde yeni
sözleşme yapılarak kiracılık ilişkisi devam ettirilebilir, veya o an için mevcut bulunan
yasaların amir hükümleri gereğince işlem yapılacaktır.
Ayrıca kiracının ölümü halinde kanuni mirasçılarının kiracılık ilişkisini sürdürme
yönündeki talepleri Perşembe Belediye Başkanlığı’nca kabul edildiği takdirde aynı
şartlarda kendileri ile sözleşme yapılır.
b) 01.01.2015 tarihinden itibaren başlayan her takvim yılı bir kira dönemidir.
IX- TASFİYE
a) Kira sözleşmesinin her ne sebepten olursa olsun sona ermesi ile 7 (yedi) gün içinde
işletme faaliyeti durdurularak kiralanan, kiralayana teslim edilir.
b) Kiracının kiralanana, sözleşmeye aykırı olarak verdiği zararlar tespit edilir, bu zararların
sonradan ortaya çıkması halinde kiracının sorumluluğu devam eder.
c)
Kiracının kiralanana, sözleşmeye aykırı olarak verdiği zarar ve ziyanlara karşılık,
kiralayan tarafından kiracının hak ve malları üzerinde hapis hakkı vardır.
d) Kira süresi sonunda kiracının tespit edilen bütün borçları ödendikten sonra teminat
serbest bırakılır.
13
e)
Kira süresi sonunda kiracı taşınırı tahliye etmezse, 2886 sayılı Kanunun 75 inci
maddesine göre kiracının tahliyesi sağlanacaktır.
X- TEMİNATLAR
a) İhale şartnamesinin 9/b maddesine uyulacaktır.
b) Alınan teminatlar zaman içerisinde değişen şartlara uyum sağlamak için her kira
başlangıcı olan takvim yılı başında belirlenecek yeni kira bedeline göre artırılarak
yenilenir. Teminat mektubunun kısmen paraya çevrilmesi nedeniyle meydana gelecek
eksilmeler, paraya çevrilmeyi müteakip en geç bir ay içerisinde (a) maddesinde belirtilen
teminat miktarına tamamlanacaktır. Aksi takdirde ifaya eklenen cezai şart için alınan
teminat mektubunun tamamı nakde çevrilerek irat kaydedilecektir.
c) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31. veya 76.’ncı maddelerine göre onaylanan ihale
kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren kiracı, 15 gün içinde kesin
teminatları yatırmak, sözleşmeyi düzenlemek, ihaleyle ilgili vergi, resim, harç ve diğer
giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve
hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat hazineye irat kaydedilir.
d) Kiracı …………………………………………………………………………..firmasını
temsile yetkili
Adı Soyadı
Adresi
T.C. Kimlik No
1.
2.
bu sözleşmeden doğan ve doğacak olan bütün borçlarından Perşembe Belediye
Başkanlığı’na karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur.
e) Kiracı şirket ise; şirket ortaklarının hisselerini devralanların kira borcundan dolayı
Perşembe Belediye Başkanlığı’na karşı müteselsilen sorumlu olacaklarına dair noterce
düzenlenmiş taahhütname vermeleri zorunludur.
XI- CEZAİ ŞARTLAR
a) Kira bedelinin ödenmesinde geciken kiracı, geciken kira bedelinin her ayı için
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi
gereğince belirlenen oranda gecikme zammı öder.
b) Kiracı, gemi, tesis ve varlıklar üzerindeki tadilat ve değişiklikleri V. maddede belirtilen
yükümlülükler çerçevesinde yerine getirmediği takdirde bedeli Perşembe Belediye
14
Başkanlığı’nca tespit ve takdir (1 veya 2 aylık kira tutarında kdv dahil) edilmek üzere
cezai şart olarak öder.
c) Kiracı Perşembe Belediye Başkanlığı’na yüklenemeyen bir nedenle sözleşmeyi, uygun
olmayan bir zamanda mücbir sebepler dışında haksız fesheder ise, toplam teminat
(Kesin+Ek Kati) tutarını cezai şart olarak öder.
d) Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde taşınırın idareye teslim
edilmeksizin geçen her gün için, cari yıl kira bedelinin %5’i oranında ceza, itirazsız
olarak ödenir. Ceza ödenmesi taşınmazın kullanılmasına ve tahliyenin geciktirilmesine
neden olamaz. Sonradan sözleşme ve şartnamede yazılı hususlara yapılan itirazlar kabul
edilmez.
XII- SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
Bu sözleşme, ihale tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yerine getirilmesi gerekli
olan iş ve işlemler tamamlanarak Perşembe Belediye Başkanlığı’nın ve Firmanın
(Kiracının) onayından sonra yürürlüğe girer.
Sözleşmenin onaylanmasından sonra takibini Perşembe Belediye Başkanlığı Mali
Hizmetler Müdürlüğü yürütür.
XIII- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İş bu sözleşmenin uygulanması esnasında doğması muhtemel ihtilafların hal mercii
Perşembe ve / ORDU Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.
XIV- KİRALANANIN DEVİR VE TESLİMİ
Kira konusu sözleşmenin yürürlük kazanmasından sonra Perşembe Belediye Başkanlığı’nca
Fen İşleri Biriminden oluşturulacak bir komisyon tarafından tutulacak tutanak ile teslim
edilir. Bu tutanak sözleşmenin ekidir.
Kiralayan ( Kiraya Veren ) taşınırı müşteriye mahallinde tanzim edilecek tutanakla
şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre teslim eder. Tutanakta, gemi ve müştemilatı
gösterilir, teslim tutanağı ilgili memur ve kiracı tarafından imzalanır. Kira müddeti,
01.01.2015 tarihinde başlar.
İş bu sözleşme 14 maddeden ibaret olup 3 nüsha olarak ..../..../.......tarihinde tanzim edilerek
taraflarca imzalanmıştır. Bu sözleşme ihale şartnamesi ile birlikte hüküm ifade eder. Bu
sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde mevzuat hükümleri uygulanır.
KİRACI
KİRALAYAN
(Kiraya Veren)
15
TEKLİF MEKTUBU
Perşembe Belediye Başkanlığı’nın mülkiyetinde bulunan ve bağlama limanı ORDU olan
“Şehit Temel Şimşir” adlı yolcu vapurunun kiralanması işine ait İhale Şartnamesi, Kira Sözleşmesi
ve bütün evrakları okudum, kiralanacak vapuru gezerek inceleyip bilgi sahibi oldum.
Bütün bu şartları kabul ederek,
Söz konusu vapuru kullanım amacına ilave olarak restaurant, düğün, nişan, kokteyl, toplantı
vb. uygulamalara uygun olarak kullanılmak ve kira sözleşmesinde belirtilen şekilde ödemek üzere,
(Rakam ile)
(Yazı ile)
Aylık ………..TL + KDV’ye
Aylık (……………………………………………………………………….+ KDV’ye)
bedelle kiralamayı kabul ve taahhüt ederim / ederiz.
İş bu teklif …../ …./ 20…. tarihine kadar geçerlidir.
TEKLİF
SAHİBİ
ŞAHIS/FİRMA
: ……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
KANUNİ ADRES
: ……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
TELEFON
:(....).................
(....).................
(....).................
FAKS
: (....).................
(....).................
E–POSTA
: ……………………………………………..
16
Download

Sayın Valimiz Azmi ÇELİK ` i Ziyaret Görüntüleri