TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
SIĞIR SÜT YEMİ ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİDİR
Bu şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü “TİGEM” Koçaş Tarım İşletmesi
Müdürlüğü “İŞLETME” ihaleye katılan veya üzerine ihale yapılan gerçek ya da tüzel kişilerde
“FİRMA” olarak adlandırılmıştır.
1- İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ
:
İşletmemizin ihtiyacı olan 150 Ton dökme Süt -1 yemi ve 600 Ton dökme Süt -2
yemi Olmak üzere toplam 750 Ton Sığır süt yemi kapalı zarf teklif alma usulü ile satın
alınacaktır.
İhale, tek parti halinde yapılacak olup ihalenin tamamı için teklif verilecektir. Teklifin
toplam tutar üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
2- İHALENİN YAPILACAĞI YER VE ZAMAN :
İhale 24 / 02 / 2015 Salı günü, saat 14.00’de işletme ihale salonunda Alım-Satım ve
İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak olmadığı veya verilen fiyatlar uygun
görülmediği takdirde ihale, 03 /03/2015 Salı günü aynı şartlarda tekrar edilecektir.
İşletmemiz Aksaray-Ankara yolu üzerinde olup, Aksaray’a 22 km uzaklıktadır. Telefon
0.382 233 25 00, Faks 0.382.233 25 10 - 233 25 03 ’dır.
3- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
:
İhaleye katılmak isteyen firmalarda aşağıdaki şartlar aranır;
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi.
b) Geçici teminat vermesi,
c) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarına ve hali
hazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri,
d) Firmanın tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin
ibraz edilmesi,
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya
ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4-İHALEYE KATILAMAYACAKLAR
:
Aşağıda yazılı kimseler doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar;
a) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün tüm personeli,
b) Evvelce sözleşme yapılanlardan taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine getirmedikleri
için veya buna benzer nedenlerle ihaleye iştirak ettirilmemelerine karar alınıp tamim edilen kimseler,
c) Kanunlarla, Hükümet ve ilgili Bakanlıkların kararları ile geçici veya daimi olarak ihaleye
katılamayacaklarına dair hakkında karar alınmış olanlar,
d) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli
olanlarla bu şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) olan kan ve sıhri
hısımları ve bunların ortakları,
Yukarıda sayılan yasaklara uyulmadan ihaleye girenlerin teklifleri geçersiz sayılacağı
gibi geçici teminatları da cezai şart olarak irad kaydedilir. Sözleşme yapılmış ise feshedilerek
kati teminatları cezai şart olarak irad kaydedileceği gibi ikinci, ihale yapıldığı takdirde İşletme
aleyhine meydana gelebilecek zarar-ziyanın hükmen tahsili yoluna gidilir.
5- TAHMİN EDİLEN BEDEL VE İHALE FİYATI:
a) Fiyatlar KDV hariç ve TL. olarak verilecektir.
b) Kabul edilen ve siparişe esas olan fiyat sabit olacak ve işin bitimine kadar değişmeyecektir.
c) Fiyat, nakliyesi firmaya ait olmak üzere İşletme teslimi verilecektir. Kamyonlar
damperli veya damper kasalı olacaktır.
1
6- TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR
:
a) İhaleye ilişkin Geçici Teminat teklif tutarının en az % 3 'ü nispetinde olacaktır.
Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar işletme veznesine veya İşletmemizin TC Ziraat
Bankası Aksaray İli Şubesi nezdindeki TR 69 0001 0000 26 0599 4378 5257 no’lu hesabına
veya TC Halkbankası Aksaray Şubesindeki TR 66 0001 2009 1780 0013 0000 06 no’lu
hesabına yatırılarak alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir. Geçici teminatın Banka
Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde, teminat mektubunun süresi ihale tarihinden itibaren
en az 30 gün süreli olacaktır. 8.000,00 TL üzerindeki nakit teminatlar İşletmemiz veznesi
tarafından alınmayıp, yukarıda belirtilen banka hesaplarına yatırılacaktır.
b) Kati Teminat İhale tutarının % 6 'sı nispetinde olacaktır,
c) Teminat olarak kabul edilebilecek kıymetler aşağıda gösterilmiştir.
1-Tedavüldeki Türk parası,
2-Döviz, İhale günündeki T.C. Merkez Bankası Döviz alış kuruna göre TL. teminat
tutarını karşılamak ve kesin teminat olması halinde Türk Lirasına çevrilmek kaydıyla teminat
olarak kabul edilir.
3- Kesin teminat olarak verilmesi halinde Banka teminat mektupları, (Sözleşme
tarihinden itibaren 3 ay süreli olacaktır.)
4-Devlet istikraz tahvilleri, Hazine kefaletine haiz tahviller ve hususi kanunlarında
teminat olarak kabul edileceği açıklanan belgeler.
d) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası kamu
sektörüne ait bulunan kuruluşlardan da geçici teminat şartı aranır.
e) Üzerinde ihale kalmayan firmaların geçici teminatları ihaleden sonra iade edilir.
7-TEKLİF MEKTUPLARININ HAZIRLANMASI VERİLMESİ VE ZARFLARIN AÇILMASI:
a) Teklif mektupları ……./……/ 2015 günü saat 14.00’te İşletme Alım Satım ve İhale
Komisyonu huzurunda açılıp değerlendirilecektir.
b) Teklif mektupları bir zarfa (iç zarf) konulup mühürlendikten sonra zarfın üzerine
“firma adı” açık olarak yazılacaktır. Bu zarf 3. maddede belirtilen hususlarla ilgili belgelerle ve
teminat makbuzu ile birlikte başka bir zarfa (dış zarf) konulup mühürlenecek üzerine “SIĞIR
SÜT YEMİ İLE İLGİLİ TEKLİFTİR” ibaresi yazılarak ihale günü en geç saat 14.00’e
kadar İşletmenin genel evrak servisine teslim edilecektir. Belirtilen saate kadar teklif
mektubunu teslim ettiklerine dair evrak kayıt numarasını ilgili servisten alacaklardır.
c) Teklif mektuplarında konu ile ilgili “İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMENİN”
okunduğu ve aynen kabul edildiği açıkça belirtilecektir. Belirtmeyenler idari ve teknik
şartnamedeki bütün şartları kabul etmiş sayılırlar.
d) Teknik şartnamede belirtilen özellikler dışındaki alternatif içeren tekliflerin
değerlendirilip değerlendirilmeyeceği İşletmenin takdirindedir.
e) Tekliflerin eşit çıkması halinde teklifleri eşit çıkan firmalardan ikinci bir teklif
vermeleri istenecektir.
f) Tekliflerde verilen fiyatlar hem rakam ile hem de yazı ile yazılacaktır.
g) Firmalar teklif zarflarını ihale tarih ve saatinden önce kargo veya posta ile
gönderebilirler. Kargo ve Posta’daki gecikmeden veya kaybolmadan dolayı İşletmemiz
sorumlu değildir.
8-TEKLİFLERİN OPSİYONU
:
Teklifler ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) gün opsiyonlu olacaktır. Bu süre
zarfında firmanın vermiş olduğu teklif ile İşletmeye bağımlılığı devam edecektir. Teklifler
verildikten sonra tekliften vazgeçilemez ve değişiklik talebi kabul edilmez.
İhale yapıldıktan sonra fiyatlarda indirim teklifleri kabul edilmez.
2
9-SÖZLEŞME VE KESİN TEMİNAT
:
a) İhale kararının onaylanmasından sonra ihalenin yapıldığı firmaya yazılı olarak bildirilir.
Firma tebliğ tarihinden itibaren (Faksla) aynı gün firmaya tebliğ edildiği tarih sayılacaktır. Beş (5)
gün içerisinde sözleşme yapmaya kesin teminatını teslim etmeye ve ihaleyle ilgili vergi ve giderleri
yatırmaya mecburdur. Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde protesto çekmeye ve hüküm
istihsaline gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat şartı ceza olarak irat kaydedilir.
Ayrıca işletmenin bu durumdan dolayı uğrayacağı zarar ve ziyan firmadan hükmen tahsil
edilir. Yeniden yapılan ihalede işletme aleyhine zarar meydana gelir ise bu zarar firmadan tahsil
edilir. İhale daha ucuza yapılacak olursa bu durumdan dolayı firma bir hak talebinde bulunamaz.
10-VERGİ RESİM VE HARÇLAR
:
İhale, sözleşme ve taahhüdün yapılmasına ait bütün vergi-resim ve harçlarla sözleşme
giderleri firmaya aittir. Mal bedeline ait KDV ayrıca firmaya işletme tarafından ödenecektir.
11-TAAHHÜDÜN MİKTARI – SÜRESİ VE TERMİN :
a) Firma, taahhüdünde kalan Süt Yemlerini İşletmenin yaptığı termin proğramına göre
Mart ve Nisan aylarında teslim edecektir.
b) İşletme taahhüt miktarını (+, -) % 25 oranında değiştirebilir. Firma miktar değişikliğini
kabul etmek zorundadır. Ancak taahhüt ve termin miktarındaki değişiklik makul bir süre önce
Firmaya yazılı olarak bildirilecektir. Miktar artırımı için gerekirse ek süre verilecektir.
12- TESLİM- TESELLÜM YERİ VE ŞARTLARI
:
a) Malın teslim yeri işletmemizin sığırcılık tesislerindeki yem silolarıdır. Yemler
İşletme kantarında tartılacak. İşletme kantarında çıkan miktara göre fatura düzenlenecektir.
Firma miktarı işletmeden almadan fatura düzenlemeyecektir.
b) İşletmeye teslim edilen Süt Yemlerinden; İşletme istediği takdirde Hayvancılık
Şubesi Teknik elamanları ve firma temsilcisinin de iştirakiyle tekniğine uygun olarak alacağı
numuneleri İşletmenin belirleyeceği akredite Laboratuvarında analiz ettirecektir. Firmanın
temsilcisi bulunmaması halinde işletmenin hayvancılık şubesi teknik elemanlarının aldığı
numuneler geçerli olacaktır.
c) Analiz raporları Teknik şartnamelerde belirtilen değerlerde olmaması durumunda Karma
Yem AlımıTeknik Şartnamesinin Yedinci (7) maddesi, hükümleri uygulanır.
d) Analiz ücretleri satıcı firmaya aittir.
e) Firmanın Yemleri geç teslim etmesi yada eksik teslim etmesi halinde İşletme firma
nam ve hesabına piyasadan Sığır süt yemini alır ve bedelini firmanın alacağından mahsup
eder.
13-TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI VEYA EKSİK YAPILMASI:
a) Sözleşme yapıldıktan sonra firmanın taahhüdünden kısmen veya tamamen vazgeçmesi
yada taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, yapılan en
fazla 3 (üç) gün süreli yazılı ihtara rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca
protesto çekmeye ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın kesin teminat şartı ceza olarak irad
kaydedilir. Sözleşme feshedilerek bundan dolayı İşletmenin uğrayacağı zarar-ziyanın tahsili
için kanuni yollara başvurulur. Gelir kaydedilen teminat firmanın borcuna mahsup edilmez.
Borcu varsa ayrıca tahsili yoluna gidilir.
b) Firma zamanında teslim edilmeyen yem için sipariş edilen yem bedelinin % 10 u
tutarında ceza uygulanır. Bu durum 3 (üç) günü geçemez. Gecikme 3 (üç) günü geçerse
İşletme gecikme cezası almaya devam ederek beklemekte veya şartnamenin 13/a maddesi
esasları dahilinde sözleşmeyi feshetmekte serbesttir.
3
14-SÖZLEŞMEMİN VE ALACAĞIN DEVRİ :
İşletmenin yazılı izni olmadan firma sözleşmeyi ve alacağını bir başkasına devredemez.
Sözleşmenin ve alacağının devrine müsaade edildiği takdirde devir alacaklarda ilk ihaledeki
şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması halinde sözleşme bozulur ve firma hakkında 13.madde
hükümleri uygulanır.
15- ÖDEME ŞARTLARI
:
İşletmece teslim alınan Süt Yemlerinin bedeli mal teslimi sonunda kesilecek faturaya
istinaden İşletmenin nakit durumuna göre Mali İşler şefliğince ödenecektir.
16-MÜCBİR SEBEPLER
:
Firma ve İşletmenin iradesi dışında kalan ve taahhüdün yerine getirilmesini imkansız
kılan veya geciktiren olaylar (Yangın, tabii afetler, Salgın hastalıklar, grev hükümet kararları
vs.) ilgili resmi makamlarca tevsik edilmek kaydıyla mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebin
varlığı taahhüdün ifasını imkansız kılması halinde İşletme veya firmanın talebi üzerine
sözleşme feshedilir. Mücbir sebep taahhüdün ifasını bir süre geciktiriyorsa İşletme ya
sözleşmeyi fesheder veya makul bir ek süre verilir. Mücbir sebep taahhüdün mücbir sebebin
vukuundan önceki kısmının yerine getirilmesi ile ilgili hükümleri değiştirmez.
17-TEMİNATIN İADESİ
:
Kati teminat firmanın taahhüdünü sözleşme ve şartname esasları dahilinde yerine
getirmesini müteakip iade edilir.
18-GENEL HÜKÜMLER
:
a) Bu şartname ve akdedilecek sözleşmeden doğacak her türlü ihtilafların hallinde
ANKARA mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.
b) Firmanın göstermiş olduğu adrese yapılan tebligat firmanın kendisine yapılmış sayılır.
c) TİGEM bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3-g maddesi gereğince istisna
kapsamında olup, İhale Tigem Alım-Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
d) Bu şartname ekli teknik şartnameler ile birlikte hüküm ifade eder.
e) Bu şartname 18 (on sekiz) maddeden ibaret olup, ihaleye iştirak etmiş olanlar
şartnameyi tüm maddeleriyle birlikte aynen kabul etmiş sayılırlar.
KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Selahattin HAYLAZ
Ticaret Şefi
4
Abdurrahim ORBAY
İşletme Müdürü
Download

İDARİ ŞARTNAME