TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ALTINOVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
REFORME MERİNOS KOYUN VE KOÇ SATIŞ ŞARTNAMESİDİR.
Bu şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü “TİGEM”, Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü “İŞLETME”, İhaleye katılan veya üzerine ihale yapılan gerçek ya da tüzel kişilerde “MÜŞTERİ” olarak adlandırılmıştır.
1- İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ
:
İşletmemiz yetiştirmesi merinos ırkı 150 baş reforme koyun, 20 baş reforme Koç partiler
halinde Açık Arttırma Usulüyle satılacaktır.
2- İHALENİN YAPILACAĞI YER VE ZAMAN
:
İhale, 20./04/2015 günü saat 14.30’da işletme ihale salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun
görülmemesi halinde 27/04/2015 tarihinde aynı yer ve saatte ikinci ihale yapılacaktır.
İşletmemiz Kadınhanı-Polatlı karayolunun 60. kilometresinde olup, Tel:0.332.846 43 20, Faks:
0.332.846 43 25’dir.
3- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
:
İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Kanuni ikametgahı olması,
b) Geçici teminat vermesi,
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz
edilmesi,
4- İHALEYE KATILAMAYACAKLAR
:
Aşağıda yazılı kimseler doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar,
a) TİGEM’ in tüm personeli,
b) Evvelce sözleşme yapılanlardan taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine getirmedikleri
için veya buna benzer nedenlerle ihaleye iştirak ettirilmemelerine dair karar alınıp tamim edilen
kimseler,
c) Kanunlarla, Hükümet veya ilgili Bakanlıkların kararları ile geçici veya daimi olarak ihaleye katılamayacaklarına dair karar alınmış olanlar.
d) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlarla
bu şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları ve bunların
ortakları.
Yukarıda sayılan yasaklara uyulmadan ihaleye girenlerin teklifleri geçersiz sayılacağı gibi
geçici teminatları da cezai şart olarak irad kaydedilir. Sözleşme yapılmış ise feshedilerek kati teminat cezai şart olarak irad kaydedileceği gibi ikinci bir ihale yapıldığı taktirde işletme aleyhine meydana gelebilecek zarar ve ziyanında hükmen tahsili yoluna gidilir.
5- TAHMİN EDİLEN BEDEL VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:
a) Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarları aşağıya çıkarılmıştır.
P. No Cinsi
1
2
3
4
Reforme Merinos Koyun
Reforme Merinos Koyun
Reforme Merinos Koyun
Reforme Merinos Koç
TOPLAM
Miktarı Tah. Canlı Muh. Fiyatı Muhammen
Geçici
(Baş) Ağırlığı (Kg.) (TL./C.Kg.) Tutarı (TL.) Teminat(%5)
50
3.000
7,50
22.500,00
1.125,00
50
3.000
7,50
22.500,00
1.125,00
50
3.000
7,50
22.500,00
1.125,00
20
1.400
8,00
11.200,00
560,00
170
78.700,00
3.935,00
b) İhale ile ilgili geçici teminat muhammen bedelin %5’i nispetindedir.
c) Kati teminat ise ihale bedelinin %10’u tutarındadır.
d) Teminat olarak kabul edilecek kıymetler aşağıya çıkarılmıştır.
1- Tedavüldeki Türk parası,
2- Döviz, İhale günündeki T.C. Merkez Bankası döviz alım kuruna göre TL teminat tutarını karşılamak kaydıyla geçici teminat olarak kabul edilir. Ancak döviz kati teminat olarak kabul
edilmez.
3- Banka ve Özel Finans Kurumlarının verdikleri teminat mektupları, (limit dahili ve ihale tarihinden itibaren en az 3 (üç) ay geçerli olacaktır.)
4- Devlet istikraz tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller ve hususi kanunlarında teminat olarak kabul edileceği açıklanan belgeler.
e) Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası kamu sektörüne ait bulunan kuruluşlardan da geçici teminat alınır.
f) Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar işletme veznesine yatırılacağı gibi işletmenin ZİRAAT BANKASI KADINHANI ŞUBESİ’ndeki TR52 0001 0001 7405 9943 7852 44
nolu hesabına yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir. Banka teminat mektupları
yada para mahiyetindeki kıymetler işletme veznesine teslim edilecektir.
g) Üzerinde ihale kalmayan veya teklifi uygun görülmeyen firmaların geçici teminatları hemen iade edilir.
6- FİYAT
:
a) Fiyat Türk Lirasına göre belirlenecektir.
b) İhaleye çıkarılan Reforme Koyun ve Kuzular TL./Kg. canlı ağırlık üzerinden ihale edilecektir.
c) Teklif edilen fiyat sabit olup, işin bitimine kadar değişmeyecektir.
7- TEKLİFLERİN OPSİYONU VE ARTIRIM YAPILMASI :
a) Teklifler, ihale tarihinden itibaren en az 30 (0tuz) gün opsiyonlu olacaktır. Müşterilerin bu
süre zarfında teklifleriyle işletmeye bağımlılığı devam edecektir. Teklifler verildikten sonra tekliften vazgeçilemez ve değişiklik talebi kabul edilmez.
b) İhale yapıldıktan sonra artırım teklifleri kabul edilmez.
8- SÖZLEŞME VE KESİN TEMİNAT
:
İhale kararının onaylanmasından sonra ihalenin yapıldığı müşteriye yazılı olarak bildirilir.
Müşteri tebliğ tarihinden itibaren (En geç mektubun postaya verildiği tarihi izleyen 7. (yedinci) gün
tebligat tarihi sayılacaktır.) 5 gün içerisinde sözleşme yapmaya, kesin teminatını teslim etmeye ve
ihale ile ilgili vergi ve giderleri yatırmaya Mecburdur. Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde protesto
çekmeye ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat cezai şart olarak irat
kaydedilir.
9- VERGİ-RESİM VE HARÇLAR
:
a) İhale, sözleşme ve taahhüdün yapılmasına ait bütün vergi-resim, harçlar, sözleşme giderleri ve borsa tescili müşteriye aittir.
b) Yapılan teslime ait Katma Değer Vergisinin indirimli oranda uygulanabilmesi için, mevzuatta öngörülen diğer koşulların yanında; Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi Mükellefi olduğunu
kanıtlayan, Katma Değer Vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış belgenin ibraz
edilmesi zorunludur.
10- TAAHHÜDÜN MİKTARI-SÜRESİ VE TERMİN
:
Müşteri, almış olduğu hayvanları sözleşme tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde teslim
almak zorundadır.
İşletme taahhüt miktarını % 25 oranında arttırabilir veya eksiltebilir. Müşteri miktar değişikliğini kabul etmek zorundadır. Ancak taahhüt veya termin miktarındaki değişiklik müşteriye makul
bir süre önce yazılı olarak bildirilir.
11- TESLİM - TESELLÜM YERİ VE ŞARTLARI
:
a) Teslim yeri Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü tesisleridir.
b) Teslimde yetkili şahıslarca teslim fişi tanzim edilir.
c) Teslimden sonraki sorumluluk müşteriye aittir.
d) Nakliye müşteriye aittir. Tartımda işletme kantarı geçerlidir.
2
e) Hayvanların teslimatında %3 tokluk firesi düşülecektir. Teslimattan önce yem verme sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Normal yemleme devam edecektir.
f) İhaleye çıkarılan hayvanların canlı ağırlığı %30 oranında (+,-) değişebilir. Canlı ağırlık
eksik veya fazla çıktığında müşteri bir hak iddiasında bulunamaz.
12- ÖDEME ŞARTLARI
:
Müşteri alacağı malın bedelini İşletme veznesine yatırabileceği gibi işletmenin ZİRAATBANKASI KADINHANI ŞUBESİ’ndeki TR52 0001 0001 7405 9943 7852 44 nolu hesabına yatırarak alacağı makbuzu işletme yetkililerine ibraz etmek suretiyle makbuzda yazılı miktar karşılığı malı
teslim alır. 8.000.-TL’nin üzerindeki ödemeler banka aracılığı ile yapılacaktır.
13- TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI VEYA EKSİK YAPILMASI :
a) Sözleşme yapıldıktan sonra müşterinin taahhüdünden kısmen veya tamamen vazgeçmesi veya
taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde yapılan en fazla
5 (beş) gün süreli yazılı ihtara rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye ve
hüküm istihsaline gerek kalmaksızın kati teminat cezai şart olarak irat kaydedilir. Sözleşme feshedilerek bundan dolayı işletmenin uğrayacağı zarar ve ziyanında hükmen tahsili yoluna gidilir.
Gelir kaydedilen teminat müşterinin borcuna mahsup edilmez. Borcu varsa ayrıca tahsili yoluna gidilir.
b) Müşteri taahhüdünü gecikme ile yaptığı taktirde gecikilen beher gün için hayvan başına
2,00.-TL bakım ve işgaliye masrafı tahsil edilir. Ancak bu gecikme 5 (beş) iş gününü geçerse işletme gecikme cezası almaya devam ederek beklemekte veya şartnamenin 13-a maddesi esasları dahilinde sözleşmeyi feshetmekte serbesttir.
14- SÖZLEŞMENİN VE ALACAĞIN DEVRİ
:
Onay makamının yazılı izni olmadan müşteri sözleşmeyi ve alacağını bir başkasına devir ve
temlik edemez. Sözleşmenin devrine müsaade edildiği taktirde devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar
aranır. İzinsiz devir yapılması halinde sözleşme bozulur ve müşteri hakkında 13. madde hükümleri
uygulanır.
15- MÜCBİR SEBEPLER
:
Müşteri ve işletmenin iradesi dışında kalan ve taahhüdün yerine getirilmesini imkansız kılan
veya geciktiren olaylar (yangın, tabii afetler, salgın hastalıklar, grev vs.) ilgili resmi makamlarca tevsik
edilmek kaydıyla ve takdiri işletmeye ait olmak üzere mücbir sebep sayılır. Mücbir sebep halinde sözleşmenin durumu ve cezasız ek süre miktarı işletmece takdir edilecektir.
16- TEMİNATIN İADESİ
:
Kesin teminat müşterinin taahhüdünü tamamen sözleşme ve şartname esasları dahilinde yerine
getirmesini müteakip müşteriye iade edilir.
17- GENEL HÜKÜMLER
:
a) Bu şartname ve akdedilecek sözleşmeden doğacak her türlü ihtilafların hallinde Kadınhanı Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
b) Müşterinin göstermiş olduğu adrese yapılacak tebligat müşterinin kendisine yapılmış sayılır.
c) Bu İhale 4734 sayılı kamu ihale kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup,
ihale TİGEM Alım-Satım ve ihale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
d) Bu şartname, 17 madde ve şıklarından ibaret olup, ihaleye iştirak etmiş olanlar şartnameyi
tüm maddeleri ile birlikte aynen kabul etmiş sayılırlar.
ALTINOVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mustafa KIRMACIOĞLU
Ticaret Şefi V.
3
Ali Rıza BULUTÇU
İşletme Müdürü
Download

İDARİ ŞARTNAME.pdf