TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI BALYALI KURU OT VE HUBUBAT SAPI NAKLİYESİ
HİZMET ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAMEDİR.
Bu Şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü “TİGEM”, Anadolu Tarım İşletmesi
Müdürlüğü “İDARE”, ihaleye katılan gerçek veya tüzel kişiler “İSTEKLİ” ve üzerine ihale yapılan
gerçek veya tüzel kişiler de “YÜKLENİCİ” olarak adlandırılmışlardır.
MADDE 1-İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ:
1.1. İhalenin konusu; İdaremizce 2015 yılı çalışma döneminde gerçekleştirilecek aşağıda cins ve
takribi miktarları belirtilen Balyalı kuru ot, Yonca, Çayır Otu ve hububat saplarının parselden
toplanması, araçlara yüklenmesi, nakliyesi, idarenin belirleyeceği yere istiflenmesi ve üzerinin
örtülmesi işinin yaptırılmasıdır.
Sıra
No
1
2
3
4
Balya Tipi
İşin Adı
Esenbel Arazisinden İşletme Merkez Arazisinde bulunan Atçılık ve
Sığırcılık tesislerine Hasıl Fiğ, Yonca, Çayır Kuru Ot ve Buğday sap Prizmatik
balyası nakliyesi ve istifi
Esenbel Arazisinden İşletme Merkez Arazisinde bulunan Atçılık ve
Sığırcılık tesislerine Hasıl Fiğ, Yonca, Çayır Kuru Ot ve Buğday sap
Rulo
balyası nakliyesi ve istifi
Merkez Araziden Yine İşletme Merkez Arazisinde bulunan Atçılık
ve Sığırcılık tesislerine Hasıl Fiğ, Yonca, Çayır Kuru Ot ve Buğday Prizmatik
sap balyası nakliyesi ve istifi
Merkez Araziden Yine İşletme Merkez Arazisinde bulunan Atçılık
ve Sığırcılık tesislerine Hasıl Fiğ, Yonca, Çayır Kuru Ot ve Buğday
Rulo
sap balyası nakliyesi ve istifi
Toplam
Tahmini
Miktar
2.100 Ton
1.600 Ton
2.200 Ton
1.600 Ton
7.500 Ton
1.2. İşlerin yapılış şekli Teknik Şartnamede belirtilmiş olup, bu şartname ekli teknik şartname ile
birlikte hüküm ifade eder.
1.3. İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacaktır.
MADDE 2-İHALENİN YAPILACAĞI YER VE ZAMAN:
İhale 14 / 04 / 2015 tarihinde saat 14.oo’te İdare Binasında Alım Satım ve İhale Komisyonu
huzurunda yapılacaktır. Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun
görülmemesi halinde 21 / 04 / 2015 tarihinde aynı yer ve saate ikinci ihale yapılacaktır.
MADDE 3-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
3.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları
gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik
posta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası
Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
-1-
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu
hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter
tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı
beyannamesi
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak
tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
3.2. İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi
Dairesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcunun olmadığına veya borcu var ise
ertelendiğine veya taksitlendirildiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 3.2. maddesinde istenen belgenin/belgelerin, her bir ortak
tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
MADDE 4-ORTAK GİRİŞİM:
4.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.
4.2. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair
pilot ortağın da belirtildiği, iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.
4.3. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığından sözleşme imzalanmadan önce
noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir.
4.4. İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde iş ortaklığını oluşturan
gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu
oldukları belirtilecektir.
4.5. İş ortaklığında pilot ortak en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları,
ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir.
MADDE 5-İHALEYE KATILAMAYACAKLAR:
5.1. Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları
adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar.
a) 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak
kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
ç) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci
dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları.
e) Kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin yüzde onundan
fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları
ile şirketleri.
f) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar.
Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar.
Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin
yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.
g) Sermaye paylarına bakılmaksızın idarenin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu
şirketler, 22/1/2004 tarihli ve 5072 sayılı Dernekler ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile
İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki vakıf ve dernekler.
5.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir
kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi
-2-
nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. İkinci
ihale yapıldığı takdirde idare aleyhine meydana gelecek zarar ziyanın hükmen tahsili yoluna gidilir.
MADDE 6-YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLAR:
6.1. İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya
başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak
veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya
başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten yada vekaleten birden fazla teklif vermek.
d) Bu Şartnamenin 5. inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye
katılmak.
6.2. Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci, 59 uncu,
60 ıncı ve 61 inci maddelerindeki hükümler uygulanır.
MADDE 7-İHALE FİYATI VE FİYAT FARKI:
7.1. İhalede, teklifler KDV hariç olmak üzere Türk Lirası’na göre verilecektir.
7.2. İhalede işin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi teklifler değerlendirmeye alınmaz. Tekliflerin
değerlendirilmesi toplam bedel üzerinden yapılacaktır.
7.3. Teklifler birim fiyat üzerinden verilecek olup. İhale üzerinde kalan yüklenici ile birim fiyat
sözleşme imzalanacaktır.
7.4. Fiyat farkı verilmeyecektir. Verilen teklifler sabit olup, işin bitimine kadar değişmeyecektir.
Akaryakıt fiyat değişiklikleri veya asgari ücretteki değişiklikler hiçbir şekilde teklif fiyatını
etkilemeyecektir.
MADDE 8-TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:
8.1. İhaleye iştirak edecek istekliler teklif tutarının %5’inden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat yatıracaklardır.
8.2. Geçici teminat olarak sunulan banka teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu
tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce
belirlenir. (Geçici teminat mektubunun geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış)
gün olmalıdır.)
8.3. Kesin teminat, ihale bedeli üzerinden % 10 dur.
8.4. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına bakılmaksızın
ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
8.5. Teminat olarak kabul edilecek kıymetler aşağıda belirtilmiştir:
a) Tedavüldeki Türk Parası,
b) Karşılığı bloke edilmiş çekler,
c) Geçerlilik süresi şartnamelerde ve sözleşmelerde öngörülen süreye uygun olacak şekilde
bankalar ve özel finans kuruluşları tarafından verilen teminat mektupları,
ç) Devlet istikraz tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller ve özel kanunlarla teminat olarak
kabul edileceği açıklanan belgeler,
d) Belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, ana paraya tekabül eden
satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin
yerine düzenlenen belgeler,
e) İhale günündeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuruna göre TL teminat
tutarını karşılamak ve kesin teminat olması halinde Türk Lirasına çevrilmek şartıyla döviz,
f) İlgili mevzuata göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların
düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzer
kredi kuruluşlarının kontr garantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel
finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları.
-3-
g) İnteraktif sistem ile İdarenin Banka hesaplarına yatırılan nakit teminat tutarları, İhale saati
itibariyle İdarenin Banka hesaplarına intikal etmiş olmadıkça yatırılmamış sayılır.
8.6 Teminatın nakit veya Döviz olması halinde İdare veznesine veya İdarenin Ziraat Bankası
Mahmudiye Şubesi nezdindeki TR 45 0001 0005 1205 9943 7852 51 no.lu hesabına yatırılarak
alınacak makbuz teklif zarfına (dış zarf) konulacaktır. 8.000,00 TL nin üzerindeki nakit teminatlar
İşletme veznesine yatırılmayıp, yukarıda belirtilen hesaba yatırılacak ve alınan makbuz ihale
komisyonuna ibraz edilecektir.
8.7. Her ne surette olursa olsun İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir
koyulamaz.
8.8. İsteklinin; Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası kamu
sektörüne ait bulunan kuruluşlardan olması halinde geçici teminat şartı aranmaz. Ancak, kamu
kuruluşu olan İsteklilerin yetkili Makam veya Resmi organın yazısını veya kararını ihaleye girerken
İdareye vermeleri zorunludur.
8.9. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait
teminat mektupları ihaleden sonra idarenin Mali İşler Şube şefliğinden teslim edilir. Diğer isteklilere
ait teminatlar ise hemen iade edilir.
MADDE 9-TEKLİF MEKTUPLARININ HAZIRLANMASI, VERİLMESİ VE ZARFLARIN
AÇILMASI:
9.1. Teklif mektupları 14 / 04 / 2015 Salı günü saat 14’oo’te İdarenin Alım -Satım ve İhale
komisyonu huzurunda açılıp değerlendirilecektir.
9.2. Teklif mektubu bir zarfa (İÇ ZARF) konulup mühürlendikten veya kaşelendikten sonra, zarfın
üzerine İstekli adı açık olarak yazılacaktır. İçerisine Teklif Mektubu konulan bu zarf (kapalı iç zarf)
ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile istenilen
bütün belgeler bir zarfa (DIŞ ZARF) veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya
ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, “.BALYALI KURU OT NAKLİYE İHALESİ İLE İLGİLİ
TEKLİFTİR” ibaresi ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli
tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.
9.3. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında
idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve
açılmadan istekliye iade edilir.
9.4. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin
ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme
nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve
değerlendirmeye alınmaz.
9.5. Verilen teklifler, bu Şartname hükümlerine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi
bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
9.6. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, idare ve isteklilerin ilk teklif verme
tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme
tarihine ve saatine kadar uzatılmış sayılır.
9.7. Teklif Mektuplarında ihale konusuyla ilgili “İdari ve Teknik Şartnamenin” okunduğu ve
aynen kabul edildiği açıkça belirtilecektir. Mukabil veya alternatif içeren teklif mektuplarının dikkate
alınıp alınmayacağının takdiri İdareye aittir. Tekliflerde fiyatlar hem rakam ile hem de yazı ile
yazılacak tutarsızlık halinde yazıya itibar edilecektir.
9.8. Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından
veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.
9.9. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az otuz (30) takvim günü olmalıdır.
Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
MADDE 10-TEKLİFLERİN AYNI OLMASI:
Birkaç istekli tarafından aynı fiyatla teklif yapıldığı ve bunlar da uygun görüldüğü takdirde, bu
oturumda aynı teklifte bulunan isteklilerin hazır olması halinde bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif
alınır. İsteklilerin hazır olmaması halinde ise eş değerli teklifte bulunan ve huzurda hazır olmayan
isteklilerden İhale komisyonunca kararlaştırılacak belli gün ve saate kadar ikinci bir yazılı teklifte
-4-
bulunmaları istenir. Alınan veya gönderilen ikinci yazılı tekliflerden en uygun olan teklif sahibine
ihale yapılır. Bu durumda da tekliflerin aynı olması halinde ad çekme suretiyle ihale sonuçlandırılır.
MADDE 11-TEKLİFLERİN OPSİYONU, İNDİRİM YAPILMASI VE İHALENİN KARARA
BAĞLANMASI:
11.1. Teklifler ihale tarihinden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacak İsteklilerin bu süre zarfında
teklifleri ile İdareye bağımlıkları devam edecektir. Teklifler verildikten sonra tekliften vazgeçilmez
ve değişiklik talebi kabul edilmez.
11.2. İhale yapıldıktan sonra indirim teklifleri kabul edilmez.
11.3. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından birinci ve ikinci en avantajlı
teklif veren istekliler belirlenir ve ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde
bırakılır. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik
açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi
istekliyle sözleşme imzalanabilir.
MADDE 12-SÖZLEŞME VE KESİN TEMİNAT:
12.1. İhale kararının onaylanmasından sonra ihalenin yapıldığı İstekliye yazılı olarak bildirilir. İhale
konusu hizmet alım işi ile ilgili sözleşme, üzerinde ihale kalan istekli ile İdaremiz arasında noter
huzurunda imzalanacak ve notere tasdik ettirilecektir. İstekli tebliğ tarihinden itibaren beş (5) gün
içerisinde sözleşme yapmaya, kesin ve varsa ek teminatını teslim etmeye, ihale ile ilgili vergi ve
giderleri yatırmaya mecburdur. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde ayrıca protesto çekmeye ve
hüküm istihsaline gerek kalmaksızın ihale fesh edilir ve geçici teminat şartı ceza olarak irat (gelir)
kaydedilir.
12.2. Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan
istekli hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca altı aydan az olmamak üzere bir
yıla kadar 4734 sayılı kanunun 2.inci ve 3. üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu
kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.
MADDE 13-VERGİ, RESİM VE HARÇLAR:
İhale, sözleşme ve taahhüdün yapılmasına ait bütün vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri
İstekliye aittir.
MADDE 14-İŞLERİN YAPILMA ŞEKLİ YERİ VE ÇALIŞMA ŞARTLARI:
14.1. İhale konusu işlerin yapılma yeri İdarenin Esenbel ve Merkez arazisi ile Atçılık ve sığırcılık
tesisleridir.
Yüklenici işleri İdare yetkililerince verilecek program dâhilinde ve Teknik
Şartnamelerde belirtilen esaslarda yapacaktır.
14.2. İşlerin yürütülmesi esnasında Yüklenici ve kanuni vekili bizzat işlerin başında bulunacak,
yükleme, nakliye, boşaltma ve istifleme işlerinin sevk ve idaresini yapacaktır. Bu Şartnamenin 5.
ve 6. maddesi kapsamında bulunanlara vekâlet verilemez.
14.3. İşin yapılması esnasında Yüklenicinin çalıştırdığı işçiler için mevzuatta belirlenenler ve
gerekli olacak diğer alet, araç, gereç, koruma malzemeleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
Bunların noksanlığı durumunda olabilecek arzu edilmeyen olaylardan Yüklenici sorumludur.
14.4. Yüklenici çalıştırdığı işçilerin kimlik ve isim listelerini istenen esaslar dahilinde kolluk
kuvvetlerine bildirecektir. Çeşitli suçlardan aranan ve çalıştırılmasında sakınca olan kişilerin
çalıştırılmasının sorumluluğu Yükleniciye aittir.
14.5. Yüklenici ve çalıştırdığı işçilerin her türlü tedbirsizlik, kasıt, kusur ve ihmalinden dolayı
İdarenin uğradığı kaza ve maddi zararlardan Yüklenici sorumludur.
14.6. Yükleniciye bağlı işçilerin işyerine geliş-gidiş ve İdarenin işyerleri içerisindeki taşınmaları
yükleniciye aittir. İşçilerin taşınması sırasında doğabilecek maddi ve manevi zararlar Yükleniciye
aittir. Bu konuda İdare sorumluluk kabul etmez.
14.7. Yükleniciye ait işçilere, İdarece, bir (1) öğün ücretsiz yemek verilecektir.
14.8. İdare, yükleniciden çalıştırılmasında veya işyerinde bulunmasında engel durumu olduğunu
tespit ettiği, uygunsuz davrandığı veya görevlerini yerine getirmekte yetersiz kaldığı kanısında
-5-
olduğu veya işyerinde çalıştırılmasında sakınca gördüğü her kademe ve nitelikteki elemanların
(teknik ve idareci personel, hizmetli, işçi ve diğerleri) iş başından veya işyerinden
uzaklaştırılmasını talep etme hakkına sahiptir. Yüklenici, bu talebi idare tarafından yapılacak
tebligat üzerine ve verilen süre içinde yerine getirmek zorundadır. Yüklenicinin bu yükümlülüğü
verilen süre içinde yerine getirmemesi halinde, söz konusu kişiler İdare tarafından uzaklaştırılır
veya uzaklaştırılmaları sağlanır. Uzaklaştırılmaları istenilenler, İdarenin izni ve onayı alınmaksızın
bir daha ihale konusu işlerde görev alamaz. Yüklenici, uzaklaştırılan kişilerin yerine en kısa
zamanda uygun nitelikli başkalarını getirmek zorundadır.
14.9. Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken
bütün önlemleri almak ve İdare tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek
talimatların hepsine uymak zorundadır.
14.10. İdare, yüklenici tarafından işçilerin işletmeye giriş-çıkışlarını ve çalıştığı sahadaki
kontrolünü teknoloji kullanarak yapmaya yetkilidir.
14.11. İşlerin detaylı olarak yapılma şekli ekli Teknik Şartnamelerde belirtilmiştir.
MADDE 15-TAAHHÜDÜN MİKTARI VE SÜRESİ:
15.1.Yaptırılacak işlerin cinsleri ve takribi miktarları 1. inci maddede belirtilmiş olup, miktarlar iklim
durumuna ve verim değişikliğine bağlı olarak %30 oranında artıp, eksilebilir. Ayrıca en az onbeş
(15) gün önceden haber verilmek kaydıyla, doğal afetler, olağanüstü haller (iklim değişiklikleri,
hastalıklar, vb) vs gibi durumlarda İdare işlerin bir kısmını veya tamamını devreden çıkartabilir.
Yüklenici bu hususlara itiraz edemez.
15.2. Taahhüdün süresi teknik şartnamede belirtilmiş olup, İdare en az 10 gün önceden haber
vermek kaydıyla işin bitim süresini aynı şartlarla Bir (1) ay daha uzatabilir.
MADDE 16-İŞ KANUNU, SGK VE DİĞER KANUNLAR İLE YÖNETMELİKLERLE İLİGİLİ
HÜKÜMLER:
16.1. Yüklenici çalıştıracağı işçilerin ücretlerini ve SGK primlerini mevzuatlar çerçevesinde
ödeyecektir. İşçiler Yüklenici nam ve hesabına İdareden bağımsız çalışmakta olup, ödenmeyen
ücret, SGK primleri, meydana gelebilecek tüm iş kazalarından münhasıran Yüklenici sorumludur.
16.2. Yüklenici, bu şartname esasları dahilinde üstlendiği işin ifasında “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Tüzüğü” hükümleri ile diğer mevzuata uymakla yükümlüdür. Yüklenici bu yükümlülüğe uymaması
sonucu meydana gelecek kazalar ve hukuki sonuçlardan sorumlu olacaktır.
16.3. Yüklenici, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında çalıştıracağı işçilere eğitim vermek ve
gerektiğinde belge aldırmak ve gerektiğinde çalışma mevzuatı ile ilgili denetim yapan birimlerce
belgelendirmek istenildiğinde bunu belgelendirmek zorundadır. Yüklenici, bu yükümlülüğe
uymaması sonucu meydana gelecek kazalar ve hukuki sonuçlardan sorumludur.
16.4. Yüklenici, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından, çalıştıracağı işçilerin araç, gereç ve koruma
malzemelerini işbaşı tarihinden önce temin etmek ve çalıştırmak zorundadır. Yüklenici, bu
yükümlülüğe uyulmaması sonucu meydana gelecek kazalardan ve hukuki sonuçlardan
sorumludur.
16.5. Yüklenici işin ifası sırasında işçilerinin Üçüncü şahıslar ve bu şahısların menkul ve
gayrimenkul mallarına verdikleri zararlardan ve gayrimenkul mal hukuku ve haksız fiillerden doğan
sorumluluğunun karşılığı olan tazminattan da sorumludur. Yüklenici bu hususlarda İdareden
herhangi bir ödeme talebinde bulunamaz.
MADDE 17-ÖDEME ŞARTLARI:
17.1. İhale konusu hizmete ilişkin ödeme; Hizmetin şartnameye uygun bir şekilde tamamlandığının
tevsikinden sonra düzenlenecek hak edişe istinaden yüklenici tarafından kesilecek fatura
karşılığında İdarenin Mali İşler Şefliğince yapılacaktır.
17.2. Sosyal Güvenlik Kurumu, Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Mahsubu, Ödenmesi ve
İlişiksizlik Belgesinin aranması hakkındaki yönetmelik hükümleri gereğince Yüklenicinin bağlı
bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu ile Vergi Dairesinden “borcu yoktur” yazılarının alınmasını
müteakip Yükleniciye yedi(7) gün içerisinde hakediş ödemesi yapılacaktır.
17.3. Ödeme ihale fiyatı üzerinden doğrudan Yükleniciye yapılacaktır. Konu ile ilgili, Yüklenici
tarafından ödenmesi gereken her türlü vergi, Sosyal Güvenlik primi, ücret vs. nin ödenmesinden
-6-
Yüklenici sorumludur. Ancak, idarenin denetlemeleri sırasında işbu ödemelerin yüklenici tarafından
yapılmadığının tespiti halinde, yüklenici tarafından çalıştırılan işçilere ait ücret, SGK primi, ücrete bağlı
vergiler Yüklenicinin hakedişinden kesilmek suretiyle İdarece ilgili kurumlara resen ödenebilir.
MADDE 18-TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI VEYA EKSİK YAPILMASI:
18.1. Yüklenicinin Sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname
ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütmemesi, yapılan en fazla on (10) gün süreli yazılı ihtara
rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm istihsaline gerek
kalmaksızın sözleşme fesh edilerek kesin teminatı şartı ceza olarak irat kaydedilir ve yeniden ihale
yapılması halinde iki ihale arasında idare aleyhine bir fark zuhur ederse, o; ve varsa sözleşmenin
feshinden dolayı İdarenin uğradığı diğer zararlar önce rızaen, olmadığı takdirde 6183 sayılı Amme
alacakları tahsili usulü hakkındaki kanununda belirtilen gecikme faizi ile birlikte Yükleniciden hükmen
tahsil edilir.
18.2. İdare dilerse 18.1. maddesinde belirtilen fiillerin vukuu halinde, sözleşmeyi feshetmeyerek, 10
gün süreli bir yazı ile Yükleniciyi ifaya davet eder, olmadığı takdirde, sözleşmeyi feshetmeyerek
Yüklenici nam ve hesabına ihale konusu hizmeti dilediği bedelle ve dilediğinden en kısa zamanda
pazarlıkla satın alıp, bedelini Yüklenicinin alacağından, onun yetmemesi halinde önce rızaen, olmadığı
takdirde 6183 sayılı Amme alacakları tahsili kanununda belirtilen gecikme faizi ile birlikte Yükleniciden
hükmen tahsil eder.
18.3. Gelir kaydedilen teminat, yüklenici borcuna mahsup edilmez, borcu varsa ayrıca tahsili yoluna
gidilir.
18.4. Yüklenici, taahhütleri çerçevesinde kusurlu, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün
Sözleşme ve Şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya
çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan öncelikle yüklenicinin alacağından,
alacağı karşılamadığı takdirde İdareye vermiş olduğu teminatlarından, buradan da netice alınamazsa
genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirilir.
MADDE 19-CEZALAR VE KESİNTİLER:
19.1. Yüklenici çalışmanın başlaması için yapılan yazılı ihbar üzerine belirtilen günde işe başlayacaktır.
Belirtilen günde işe başlamadığı takdirde beher gün için sözleşme tutarının % 1 (yüzdebir)’i miktarında
ceza alınacaktır. Bu cezalı süre üç (3) günü geçtiği takdirde İdare, ceza almaya devam ederek
beklemekte veya idari şartnamenin 18.1. maddesi esaslarında sözleşmeyi fesh etmekte serbesttir.
19.2. İşe başlamasına rağmen günlük istenen miktarda işin yapılmaması durumunda beher gün için
yapılması gereken günlük iş tutarının %25 (yüzde yirmi beş)’i miktarında ceza alınacaktır. Bu cezalı
süre üç (3) günü geçtiği takdirde ceza tutarını iki katına çıkararak İdare ceza almaya devam ederek
beklemekte veya idari şartnamenin 18.1. maddesi esaslarında sözleşmeyi fesh etmekte serbesttir.
19.3. Yüklenicinin talebi üzerine İdarece uygun görülmesi halinde cezalı süre uzatılabilir.
19.4. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz.
19.5. Verilen ek süreler mücbir sebepten dolayı verilir ise cezasız, diğer hallerde cezalı uzatılır.
19.6. Gecikme cezası, yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu
cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
19.7. Yukarıda belirtilen sürelere rağmen ihale konusu işin yapılamaması halinde idari şartnamenin
18.1. maddesindeki fesih hükümleri yürürlüğe konulur.
19.8.Teknik şartnamelerde ceza uygulanması gereken hususlarda gerekli cezalar teknik şartnamede
belirtildiği şekliyle tahakkuk ettirilir.
MADDE 20-SÖZLEŞME VE ALACAĞIN DEVRİ:
Onay makamının yazılı izni olmadan Yüklenici sözleşmeyi ve alacağını bir başkasına devir ve temlik
edemez. Sözleşmenin devrine müsaade edildiği takdirde devir alacaklardan ilk ihaledeki şartlar aranır.
İzinsiz devir yapılması halinde sözleşme bozulur ve Yüklenici hakkında bu Şartnamenin 18. inci madde
hükümleri uygulanır.
MADDE 21-MÜCBİR SEBEPLER:
21.1. Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller ve uygulanacak hükümler aşağıda belirtilmiştir.
a) Yangın, su taşkını, sel, kasırga, deprem ve benzeri gibi doğal afetler,
b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
-7-
ç) Kısmi ve genel seferberlik ilanı,
d) Sözleşme yapılmasından önce yürürlükte bulunan kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklerden
doğan imkânsızlıklar, hükümet kararları.
21.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi
için mücbir sebep oluşturacak durumun;
a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,
ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yedi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak
bildirimde bulunması ve yetkili mercilerce onaylanan belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.
21.3. Mücbir sebebin idarece kabulü halinde, mücbir sebep halinin sözleşmenin ifasını imkânsız
kılması halinde sözleşme feshedilir. Sözleşmenin ifasını geciktirmesi halinde uygun bir ek süre verilir.
21.4. Zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
21.5. Mücbir sebeplerden etkilenen Yüklenici, mücbir sebeplerin etkisinden kaç gün içinde
kurtulacağını idareye bildirmek zorundadır.
21.6. İdarece süre uzatımı talebinin kabul edilmesi halinde, süre uzatımı verildiği ve bunun kapsamı
Yükleniciye bildirilir.
21.7. Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine
getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri iyi niyet kuralları içerisinde en aza indirmek için azami
gayreti gösterirler.
MADDE 22-TEMİNATIN İADESİ:
22.1. Kesin teminat; Yüklenicinin taahhüdünü sözleşme ve şartname esasları dahilinde yerine
getirmesini ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak ilişiksizlik belgesinin İdareye ibrazına müteakip
Yükleniciye iade edilir.
22.2. Taahhüdün tamamlandığı hususu, İdarenin ilgili görevlileri ile Yüklenicinin katılımıyla hazırlanan
ve İdarece onaylanacak raporla belgelenecektir.
22.3. Yüklenicinin ihale konusu iş nedeniyle idare veya Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile
ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi
halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın teminatları paraya çevrilerek
borçlarına karşılık mahsup edilir. Varsa kalan meblağ Yükleniciye geri verilir.
MADDE 23-GENEL HÜKÜMLER:
23.1. Bu şartname ve akdedilecek Sözleşmeden doğacak her türlü ihtilafların hallinde. ANKARA
Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
23.2. İsteklinin göstermiş olduğu adrese yapılacak tebligat İsteklinin kendisine yapılmış sayılır.
23.3. Bu ihale 4734 sayılı kanunun 3./g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, İhale TİGEM
Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
23.4. Bu şartname ekli Teknik Şartnameler ile birlikte hüküm ifade eder.
23.5.Yüklenicinin işin yapılmasına yönelik olarak üçüncü kişiler ile taahhüt altına girmesi ve bundan
dolayı bir ödeme yapması TİGEM’i bağlamaz.
23.6. Bu şartname 23 maddeden ibaret olup ihaleye iştirak edenler bu Şartnameyi tüm maddeleriyle
birlikte aynen kabul etmiş sayılırlar.
ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tahsin BACI
Ticaret Şefi
-8-
Zafer ÖZ
İşletme Müdürü
Download

İDARİ ŞARTNAME