İLAN
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜN’DEN
1- Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünce 2015 yılı çalışma dönemi içerisinde 10.000 ton Balyalı kuru
ot ve Balyalı hububat sapı işletme arazisinden eski ve yeni sığırcılık tesislerine taşınması işi yaptırılacaktır.
(balyaların toplanması, yüklenmesi, boşaltılması ve istenen yere istif edilmesi üzerinin kapatılması dahil)
2- İhale, 18.03.2015 günü saat 14.00’te Alım- Satım ve İhale Komisyonu huzurunda kapalı zarf
usulü ile ihalesi yapılacaktır. Teklif mektuplarının en geç ihale saatine kadar İşletmemizin Genel Evrak
Servisine teslim edilmesi şarttır. İhaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi
halinde ihale 25/03/2015 tarihinde aynı şartlarda tekrar edilecektir.
3- İhaleye ait geçici teminat teklif tutarın %5’i oranında olup, Kat’i teminat ise geçici teminatın iki
katı dır.
4- İhaleye katılacak istekliler, geçici teminatlarını işletmemiz veznesine veya İşletmenin T.C Ziraat
Bankası, Aksaray İli şubesi nezdindeki TR 69 0001 0000 26 0599 4378 5257 nolu hesabına yatırarak
alacakları makbuzu komisyona ibraz etmek zorundadır.8.000,00TL nin üzerindeki nakit teminatlar İşletme
veznesine yatırılmayıp yukarıda belirtilen hesaba yatırılacak ve alınan makbuz İhale komisyonuna ibraz
edilecektir.
5- İhaleye Katılacak isteklilerden istenen belgeler
5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta
adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret
ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik
eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli
vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı
beyannamesi
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı
ayrı verilmesi zorunludur.
5.2. İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi Dairesi
ile Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine veya
taksitlendirildiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur. İsteklinin iş ortaklığı olması
halinde 5.2. maddesinde istenen belgenin /belgelerin, her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
6- İhalenin yapılacağı Adres: Koçaş tarım İşletmesi Müdürlüğü / AKSARAY olup, ihale şartnamesi bu
adresten temin edilebilir, ayrıca telefon ve faks aracılığı ile ayrıntılı bilgi alınabilir. Telefon: 0382 233 25 00
– 233 25 01 Faks: 0382 233 25 03-233 25 10
7- Bu ihale 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve
ihale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
İLAN OLUNUR.
KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Selahattin HAYLAZ
Ticaret Şefi
Abdurrahim ORBAY
İşletme Müdürü
Download

İLAN TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOÇAŞ