T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya
YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ
İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI
Madde 1- a) İhalenin Konusu : Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmesi’nin 2014
yılında üretmiş olduğu aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen Yağlık Ayçiçeğinin satılmasına ait şartlara ilişkin
hususları, teslim ve ödemeler ile ilgili esasları kapsar.
b) İhalenin Şekli: 8213 Sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29’uncu maddesinin a bendi
gereğince Kapalı Teklif Usulü ihale yapılacaktır.
c) İşin Niteliği ve Nevi : Satılacak olan Yağlık Ayçiçeği, Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Döner
Sermaye İşletmesi’nin ürünüdür.
d) İşin Miktarı : Yaklaşık 169.000 Kg (Yüzaltmışdokuzbinkilogram) Yağlık Ayçiçeğidir.
İHALENİN NEREDE HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI
Madde 2- İhale; 24.09.2014 Çarşamba günü saat 14.00’de Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Hanlı
Köy Mahallesi, Arifiye Cad. No: 20 Arifiye/SAKARYA adresinde yapılacaktır.
İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI VE BELGELER
Madde 3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır ve istenilen belgelerin aslı veya
suretlerinin 2014 yılında Noter tarafından tasdik edilmiş olması şarttır.
1. Ticaret Sicil Gazetesi,
2. Kanuni İkametgâh Olması,
3. Türkiye’de Tebligat için Adres göstermesi,
4. Ticaret Ve Sanayi Odası Belgesi vermesi, (Yıl içinde alınmış )
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline
kayıt olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya
İdari Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı
yıl içinde alınmış Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye’de şubesi
bulunmayan Yabancı Tüzel Kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk
Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
c) Ortak Girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan Gerçek veya Tüzel Kişilerin her birinin (a)
ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.
5. İmza Sirküleri Verilmesi,
a) Gerçek Kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi
bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk
Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c) Ortak Girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve
(b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,
6. İstekliler adına ve vekâleten ihaleye katılıyor ise; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri
ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel
Sayfa 1 / 5
kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri
Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
7. Bu şartnamenin 6/C maddesinde yazılı miktarda Geçici Teminat vermesi,
8. Bu şartnamenin 16. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak teklifi vermesi,
9. Diğer belgeler;
a) İstekli firmanın SGK ve Vergi Dairesi Borcu Olmadığına Dair Belge vermesi,
İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
Madde 4- 8213 Sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar ihale yönetmeliğinin 5. maddesinde yazılı olan kişiler
doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış
ise ihale bozularak varsa geçici teminatı, geçici teminat kesin talimata çevrilmiş ve sözleşme yapılmışsa kesin
teminat bütçeye gelir kaydedilir.
TAHMİN EDİLEN BEDEL
Madde 5- Tahmini bedel KDV hariç, 206.180,00-TL (ikiyüzaltıbinyüzseksen) ’dir.
Fiyat belirleme şekli Kilogram (Kg) üzerinden yapılacaktır.
TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR
Madde 6- A) Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler;
a) Tedavüldeki Türk parası,
b) Hazine Ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 sayılı
kanunun 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları.
B) Teminatların Teslim Yeri; Banka teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Döner
Sermaye Saymanlığı veznesine yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine
ihale yapılmayanların teminatları hemen geri verilir.
Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.
C) Geçici Teminat Miktarı: 6.185,40- TL(AltıbinyüzseksenbeşLirakırkkuruş)’dir.
İŞİN YAPILMA YERİ
Madde 7- İşin yapılma yeri; Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Hanlı Köy Mahallesi, Arifiye Cad. No: 20
Arifiye/SAKARYA adresidir.
İŞE BAŞLAMA VE İŞİ BİTİRME( TESLİM ) TARİHİ
Madde 8- Satışı yapılan yağlık ayçiçeği, sözleşmesinin imzalanmasından sonra 15 gün içinde teslim
alınacaktır. Süreler takvim günüdür.
TESLİM ALMA, TESLİM ETME, MUAYENE VE KABUL ŞEKİL ŞARTLARI
Madde 9- Satışı yapılan Yağlık Ayçiçeği ücreti, Müdürlüğümüz Döner Sermaye Saymanlığına peşin
yatırılacak olup, ürün Müdürlüğümüz Merkez İşletmesinden görevli personelimizce alıcılara teslim edilir.
Teslimlerde işletmemiz kantar tartıları esas alınacaktır.
Yağlık Ayçiçeğinin kamyonlara yüklenmesi ve nakliyesi alıcıya ait olup, ayrıca satışa konulan yağlık
ayçiçeğinin miktarı tahmin olduğundan % 30 eksik veya fazla gelebilir.
Alıcı yağlık ayçiçeği miktarının eksik gelmesine itiraz edemeyeceği gibi fazlasını da bu satış şartnamesi
çerçevesinde en geç 5 (Beş) gün içerisinde teslim almak zorundadır.
Satışa konulan yağlık Ayçiçeğinden alınan numuneler her ne kadar ihale sırasında teşhir edilecek ise de
isteyen satıştan evvel işletmemiz depolarında yeniden görebilirler. İhaleye iştirak edenler yağlık ayçiçeğini
Sayfa 2 / 5
yerinde görmüş addedilir. Bu nedenle yağlık ayçiçeğinin kalitesi vb. konusunda sonradan ileri sürülecek
itirazlar dikkate alınmayacaktır.
GECİKME HALİNDE ALINACAK CEZALAR
Madde 10- Alıcı süresi içinde şartname ve sözleşme hükümlerine göre yağlık ayçiçeğini teslim almadığı
takdirde her geçen gün için 250-TL. (İkiyüzelliTürkLirası) gecikme cezası verecektir. Ancak bu gecikme 5.
günü geçerse 25. madde hükümleri uygulanacaktır.
VERGİ, RESİM VE HARÇLARLA SÖZLEŞME GİDERLERİNİN KİMİN TARAFINDAN
ÖDENECEĞİ
Madde 11-İhale ve sözleşmeye, taahhüdün tamamının yapılmasına ait bütün vergi, resim ve harçlarla
sözleşme giderleri Alıcı firmaya aittir.
ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI
Madde 12- Satışı yapılan Yağlık Ayçiçeğinin bedeli, alıcı tarafından sözleşme tarihinden itibaren en fazla 3
(Üç) takvim günü içerisinde, Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Döner Sermaye Samanlığı Veznesine
veya Ziraat Bankası Sakarya – Arifiye Şubesinde bulunan IBAN: TR 18 0001 0023 5229 5163 2850 17 No’lu
hesaba yatıracaktır.
AVANS VERİLMESİ VE ŞARTLARI
Madde 13- Herhangi bir avans ödemesi yapılmayacaktır.
FİYAT FARKI
Madde 14- Alıcı gerek esas taahhüt süresi içinde, gerekse mücbir sebeplerden dolayı uzatılan süre içinde
taahhüdün tamamen ifasına kadar vergi artışları veya yeni vergi ve resimler konulması veya fiyatların
yükselmesi ya da eksilmesi, taşıma ve işçi ücretlerinin artması vs. sebeplere dayanarak fazla yağlık ayçiçeği
verilmesi, fiyat indirimi veya süre uzatımı isteğinde bulunamaz.
SÜRE UZATIMINI BELİRLEYECEK HALLER VE ŞARTLAR
Madde 15-İşin bitim veya teslim tarihinin uzatılmasını gerektiren mücbir sebepler aşağıda belirtilmiştir. Bu
mücbir sebeplerle sürenin uzatılabilmesi için müteahhidin atfı mümkün bir kusurunun bulunmaması ve
mücbir sebebin iş üzerinde geciktirmeye etkili olması ve mahiyetine göre bu sebepleri müteahhidin ortadan
kaldırmaya gücü yetmemiş bulunması icap ettiği gibi idarenin sebep olduğu haller dışında mücbir sebep
vukuundan itibaren 10 gün içinde müteahhidin idareye yazılı olarak haber vermek suretiyle yetkili
makamlarca usulüne göre tanzim edilmiş belgelerle mücbir sebebin vuruğunu ispat etmesi lazımdır.
a) İdarenin sebebiyet verdiği haller,
b) Olağanüstü tabiat olaylarından veya hasar neticesinden işte bir gerileme veya gecikme olması,
c)Kanuni grev vukuu bulunması,
d) Bulaşıcı hastalık vukuu bulması,
e) Kısmi veya genel seferberlik ilan edilmesi,
TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI
Madde 16- teklifler aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.
A) İç zarfın hazırlanması: İç zarfın içine idarece verilen örneğe uygun olarak hazırlanan teklif mektubu konur.
Teklif mektubunun istekliler tarafından imzalanması ve bu şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul
edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç
yapılmamış sayılır.
Sayfa 3 / 5
B) Dış zarfın hazırlanması: iç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ile bu şartnamenin
3. maddesinde istenilen belgelerle birlikte ikinci bir zarfa, dış zarfa konularak kapatılır. Bu zarfın üzerine
isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
TEKLİFLERİN VERİLMESİ
Madde 17- Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına
verilecektir.
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine, komisyon başkanlığının
adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile
gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada
olacak gecikmeler kabul edilmez.
Komisyon başkanlığına verilecek teklifler herhangi bir sebeple geri alınmaz.
Saat ayarında, Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarı esas alınır.
TEKLİFLERİN AÇILMASI
Madde 18- Teklifler 2. maddede belirtilen yer, gün ve saatte ihale komisyonunca isteklilerin veya bunların
noter tasdikli vekâletnameyi haiz kanuni temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda açılacaktır.
İstenilen belgeler ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan istekliler ihaleye alınmayarak, diğer belgelerle
birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.
Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya bu şartnamenin 16. maddesinin (A) fıkrasına uygun
olmayan teklif mektupları kabul edilmez.
İhale zamanında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler
ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
İÇ ZARFLARIN AÇILMASI
Madde 19- Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce ihaleye katılacaklardan başkası ihale
odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak teklifler komisyon başkanı tarafından
okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.
İDARENİN YETKİSİ
Madde 20- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
ZAM VE İNDİRİM TEKLİFLERİ
Madde 21- Teklifler verildikten sonra 8213 sayılı yönetmelikte yazılı haller dışında zam veya indirim
teklifleri kabul edilmez.
İHALENİN ONAYI
Madde 22- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, karar tarihinden itibaren en geç 10 iş günü
içinde İta Amirince onaylanır veya iptal edilir.
İta Amirince onaylanan ihale kararı, onaylandığı günden itibaren en geç 5 (Beş) iş günü içinde üzerine ihale
yapılana veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilecek veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine
postalanacaktır. Mektubun tebliğ tarihinin bilinmemesi veya tebliğinin postaya verilmesini takip eden 7.
günden sonra yapılması veya hiç yapılmaması hallerinde mektubun postaya verilmesini takip eden 7. gün,
kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır.
İhale kararının ita amirince iptal edilmesi halinde, durum istekliye yukarıdaki gibi bildirilecektir.
Sayfa 4 / 5
İSTEKLİNİN YETKİSİ
Madde 23- İstekli, teklif verdikten sonra teklifinden geri dönemez. Ancak 8213 sayılı Döner Sermayeli
kuruluşlar ihale yönetmeliğinin 50. maddesinde yazılı süre içinde, idare sözleşme yapılması hususunda
kendisine düşen görevleri yapmadığı takdirde, istekli sürenin bitmesinden itibaren 15 gün içinde, 10 gün
müddetli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartı ile taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminatı geri
verilir.
SÖZLEŞME VE KESİN TEMİNAT
Madde 24- İhale üzerine kalan istekliden ihale bedelinin % 6 ‘ sına tekabül eden miktarda ve bu şartnamenin
6. maddesinde belirtilen değerlerden kesin teminat alınır.
Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde alıcı, karar tarihinden itibaren 10 (On) iş günü içinde İta Amirince
onaylanan ihale kararı, 8213 sayılı Döner Sermayeli kuruluşlar ihale yönetmeliğinin 26. maddesine göre,
kendisine bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek
sözleşmeyi idareye vermek zorundadır.
Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur,
teminat gelir kaydedilir ve ayrıca 2886 sayılı Devlet İhaleleri Kanununun 84. maddesi uygulanır.
Alıcı tarafından verilen kesin teminatlar teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI
Madde 25- Sözleşme yapıldıktan sonra alıcının taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve
sözleşme hükmüne uygun olarak yerine getirmemesi üzerine idarenin en az 10 gün süreli ihtarına rağmen aynı
durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı
gelir kaydedilir. Ve Sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ayrıca 2886 sayılı
kanunun 84. maddesi uygulanır. Gelir kaydedilen teminat alıcının borcuna mahsup edilemez.
SÖZLEŞMENİN VE ALACAĞIN DEVRİ
Madde 26- Onay makamının yazılı izni olmadan alıcı sözleşmeyi ve alacağını (malını) bir başkasına devir ve
temlik edemez. Sözleşmenin ve alacağının devrine müsaade edildiği takdirde devir ve alacaklarda ilk
ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması halinde sözleşme bozulur ve müşteri hakkında 21. madde
hükümleri uygulanır.
YASAK VE CEZALAR
Madde 27- İhalede;
a) Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama sureti ile veya başka yollarla ihaleye
ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,
b) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek,
c) Taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek,
d) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapma,
e) İşin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, yasak olup bu
yasaklara uymayanlar hakkında 2886 sayılı Devlet İhaleleri Kanununun 84 ve 85. maddelerindeki hükümlere
göre işlemler yapılır.
KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ
Madde 28- Taahhüdünün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği usulüne göre
anlaşıldıktan sonra 8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 49. maddesindeki
hükümlerine göre kesin teminat geri verilir.
İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM ŞEKLİ
Madde 29- Bu şartnamenin ve yapılacak sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar, Sakarya ili
Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde çözümlenir. Bu şartname 29 maddeden ibaret olup, ihaleye iştirak etmiş
olanlar şartnameyi tüm maddeleriyle kabul etmiş sayılırlar.
Sayfa 5 / 5
Download

ayçiçek satış şartnamesi-2014