İHALE İLANI
DALAMAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü, Dalaman Orman İşletme Şefliği 1-)- Kapıkargın Mahallesi
Küçük sarsala mevkii 1,18 hektarlık ormanlık alanda Küçük sarsala C Tipi Mesire Yeri, 2-)Kapıkargın Mahallesi Göbün mevkii 1,14 hektarlık ormanlık alanda Göbün C Tipi Mesire Yeri, 3-)Kapıkargın Mahallesi Akbük mevkii 1,04 hektarlık ormanlık alanda Akbük C Tipi Mesire Yeri, 4-)Kapıkargın Mahallesi Taşyaka mevkii 1,93 hektarlık ormanlık alanda Taşyaka C Tipi Mesire Yeri
yapılacak tesislerle birlikte, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36 ncı maddesi ve bu kanunda
değişiklik yapan 5577 sayılı kanun hükümlerine ve ayrıca Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale
Yönetmeliği 29/a maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile (artırmalı) ihale edilmek suretiyle 29 (yirmi
dokuz) yıl süre ile kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1.İdarenin:
a) Adresi
:Altıntas
Mah.
Gazi
Dalaman/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası
: 0252 697 60 01-02
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : http://www.ogm.gov.tr
2.İhale Konusu Taşınmazların:
a) İşin Niteliği, Nev’i ve Miktarı (Fiziki)
b) Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli
c) Geçici teminatın miktarı
3.İhalenin:
a) Yapılacağı yer
b) Tarih ve Saati
bulvarı.
149/A
: 4 adet C tipi mesire yeri (ayrıntılı liste aşağıya
çıkarılmıştır) ve yapılacak tesislerin işletme
hakkının 29 (yirmi dokuz) yıl süre ile kiraya
verilmesi.
:Aşağıya liste olarak çıkarılmıştır.
:Aşağıya liste olarak çıkarılmıştır.
: Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü ihale Salonu (Z-14 numaralı oda)
:Aşağıya liste olarak çıkarılmıştır.
4.İhaleye Katılabilmek için istenen belgeler:
1- İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C.
kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.
2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak. (Gerçek kişilerde nüfus dairesinden alınmış yerleşim yeri belgesi,
Tüzel kişilerde ise adresini bildiren odadan alınmış oda kayıt belgesi veya faaliyet belgesi gibi belge)
3- Türkiye'de tebligat için adres göstermek.
4-Mali durum bildirimi ve belgelerini vermek.( Muhammen bedele denk gelecek kullanılmamış
nakit veya kredisine yönelik, banka veya finans kuruluşun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden
alınmış belgelerin aslını vermek zorundadır. Bankadan alınan belgelerin, işin adına alınmış ve banka
Genel Müdürlüğü teyidinin alınmış olması şarttır.)Ek-1
5- Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı
olduğunu gösterir belge getirmek.
b) Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve
(b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve
görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan
alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
d) İhaleye katılmak isteyen anonim şirketler için Türk Ticaret Kanunu’nun 329. Maddesi, limitet
şirketler için 573. Maddesi kapsamında olma şartı aranır.
e) İsteklinin turistik ve benzeri amaçlı faaliyetler (restoran, kafeterya, büfe vb.) yapabileceğine dair
Ticaret Ve Sanayi Odası,Turizm İl Müdürlükleri veya ilgili Meslek Odalarından alacağı sicil kaydı.
6- İmza sirküleri vermek:
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza
sirkülerini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve
(b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.
7- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi
ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli
ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini
şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar. (EK-2)
9- Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.
10- İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydı ile bağlı olduğu vergi dairesine
borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.
11- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna
(SGK) borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.
12- İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir).
13-İhaleye katılmaya yeterlik almak için yukarıdaki belgelerin eksiksiz getirilmesi şart olup, şartname
ekinde bulunan “İhaleye Katılacak Olanlarda Yeterlik İçin Puanlamaya Esas Kriterler” tablosundaki
puanlamaya göre değerlendirme yapılacaktır. İhale Yeterlik komisyonundan öngörülen yeterlik puanı
almak şarttır.
14- İDARE adına alınmış (aşağıdaki listede belirtilen tutarlarada) geçici teminata ait alındı makbuzu
veya en az 90 gün süreli banka teminat mektubu düzenlenmesi şarttır.
15-Şekli ve içeriği ihale dökümanında bulunan dilekçe.
16- Şekli ve içeriği ihale dökümanında bulunan teklif mektubu.
5.Tekliflerin hazırlanması, sunulması ve değerlendirme şekli:
a)-Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve
tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından
imzalanmış ve mühürlenmiş olacaktır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve
istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılacaktır.
b)- Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılı
olacaktır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin
tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak
yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya
düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
c)- Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
ç)- İstekliler tekliflerini “Tahmin edilen ilk yıl kira bedeli” üzerinden artırma yapmak süretiyle
vereceklerdir. Bu ihalede uygun fiyat teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
d)- İstekliler, ihale ilanında belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun
hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını aşağıdaki tabloda belirtilen ihale
tarih ve saatine kadar Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü Altıntaş Mahallesi, Gazi Bulvarı, 149/A
Dalaman/MUĞLA adresindeki ihale komisyon başkanlığına sıra numaralı alındı karşılığında
vereceklerdir.
e)- Geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya
yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla
olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç
teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler
dahil edilmek suretiyle yapılacaktır.
6.İhale şartnamesi ve sözleşmesi örneği Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü adresinden 100,00 TL
(yüz) karşılığında temin edilebilir ve aynı adresten ücretsiz görülebilir.
7-İstekliler, aşağıda listede belirtilen her mesire yeri için ayrı dosya hazırlamak ve teminatını yatırmak
şartıyla birden fazla mesire yeri için ihaleye katılabilirler.
8-İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların
ihaleyi yapmama kararı kesindir.
Mesire Yerinin Adı
Akbük C Tipi
Mesire Yeri
Taşyaka C Tipi
Mesire Yeri
Göbün C Tipi
Mesire Yeri
Küçük Sarsala C
Tipi Mesire Yeri
İli / İlçesi/
Mevkii
Muğla
Dalaman
Kapıkargın
Mahallesi
Muğla
Dalaman
Kapıkargın
Mahallesi
Muğla
Dalaman
Kapıkargın
Mahallesi
Muğla
Dalaman
Kapıkargın
Mahallesi
Yüz
Ölçümü /
Muhdesatı
Muhammen
Bedeli / Kira
Süresi
Geçici
Teminat/tl
İhale Tarihi
İhale
Saati
1.04 ha.
Tesissiz
110 000,00 tl/yıl
29 Yıl
11 000,00 tl
26/03/2015
10:00
1.93 ha.
Tesissiz
90 000,00 tl/yıl
29 Yıl
9 000,00 tl
26/03/2015
14:00
1.14 ha.
Tesissiz
120 000,00 tl/yıl
29 Yıl
12 000,00 tl
27/03/2015
10:00
1.18 ha.
Tesissiz
80 000,00 tl/yıl
29 Yıl
8 000,00 tl
27/03/2015
14:00
İLAN OLUNUR
Download

Dalaman İhale ilanı.pdf - Muğla Orman Bölge Müdürlüğü