Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi
FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ.
YIL: 22 SAYI: 3448 10 NÝSAN 2015 CUMA
Ýhaleler Tek
Tek Ýptal...
Taþyaka, Göbün ve Sarsala
koylarýnýn ihalesi durduruldu.
Orman Genel Müdürlüðü Dalaman Orman
Ýþletme Þefliði’nin Dalaman ilçesindeki
Göbün, Akbük, Taþkaya (Bedri Rahmi) ve
Küçük Sarsala koylarýnýn 'C tipi mesire yeri'
olarak ihaleyle 29 yýllýðýna kiraya verilmesiyle
ilgili hukuki mücadele devam ediyor.
Muðla Büyükþehir Belediyesi yaptýðý
açýklamayla Muðla 2. Ýdare Mahkemesi’nin,
“Taþyaka, Göbün ve Sarsala koyu” için
ihaleyi durdurma kararý aldýðýný, Akbük koyu
için ise karar bekleniyor.
Yapýlan açýklamada; “Dalaman Ýlçesi,
Kapýkargýn Mahallesi, Göbün Mevkii'ndeki
ormanlýk alan, Taþyaka ve Göbün koyunun
iþletilmesi için Dalaman Orman Ýþletme
Müdürlüðü’nün yapmýþ olduðu ihalenin iptali
için Muðla Büyükþehir Belediyesi’nin yaptýðý
baþvuru sonucunda, Muðla 2. Ýdare
Mahkemesi ihaleyi durdurma kararý aldý”
denildi.
Muðla Büyükþehir Belediyesi, dava
gerekçesi olarak Ýl Özel Ýdaresine tanýnan
haklarýn kendilerine geçtiðini, Orman Ýþletme
Müdürlüðünce ihaleye çýkýlamayacaðý ileri
sürerek iptali ve yürütmenin durdurulmasýný
istediðini, gündemde olan diðer koylar için de
iptal baþvurusu yaptýðýný bildirdi.
Muðla Büyükþehir Belediyesi tarafýndan
yapýlan açýklamaya göre Akbük koyu için de
iptal baþvurusu yapýldýðýný ve karar için
beklendiði belirtildi.
Orman Genel Müdürlüðü Dalaman Orman
Ýþletme Þefliði’nin ihalesi, Göcek Koylarý diye
bilinen Göbün, Akbük, Taþkaya ve Küçük
Sarsala koylarýnda toplam 5.5 hektarlýk
ormanlýk alaný kapsýyor. Ýhaleyle, koylar 29
yýllýðýna kiralanacak. Kiraya çýkarýlan koylardan
Akbük için 110 bin lira, Taþyaka (Bedri
Rahmi) için 90 bin lira, Göbün için 120 bin lira
ve Küçük Sarsala için 80 bin lira deðer
biçilmiþ, ihalelerde bu yerlere yaklaþýk 2
milyon lira teklif verilmiþti.
-Ömer Kundakçý
MUÐLA
MÝLLETVEKÝLÝ
ADAYLARI
BELLÝ OLDU
100 YILDA
100 KADIN
Muðla Kadýn Giriþimciler Ýcra Komitesi (KAGÝK)’in
1914-2013 yýllarýný kapsayan “Muðla’da 100 Yýlda 100
Kadýn” projesi; Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý ile Muðla
Sýtký Koçman Üniversitesi’nin iþbirliðinde, Bodrum ve
Marmaris Ticaret Odalarýnýn maddi katkýlarýyla kitap
haline getirildi. HABERÝ 6.SAYFADA
2B MAÐDURLARINDAN
HÜKÜMETE DESTEK
nOrtaca’nýn Gökbel mahallesinde 2B arazilerinin rayiç
bedelini yüksek bulan vatandaþlar, belirlenen rayiç
bedellere tepki gösterdi, eylem yaptý.
Ortaca’nýn Gökbel mahallesinde
2B arazilerinin rayiç bedelini yüksek
bulan vatandaþlar, belirlenen rayiç
bedellere tepki gösterdi, eylem yaptý.
Gökbel Mahallesi Kýzýlcapýnar
n7 Haziran’da yapýlacak olan 25.
Dönem Milletvekili seçimlerinde
yarýþacak olan adaylar belli oldu.
HABERÝ 6.SAYFADA
Ortaca’da “Yerel
Tohum” projesi
nOrtaca Kent Konseyi Yerel Tohum
Çalýþma Grubu tarafýndan “Hibrit ve
GDO’lu” tohumlara karþý baþlatýlan
“Yerel Tohum” projesi üreticiler
tarafýndan ilgi gördü. Temin edilen
tohumlar gönüllü üreticilere daðýtýlarak
bahçelerine ekimi yapýldý. 2.SAYFA
mevkisinde toplanan vatandaþlar,
Türk bayraðý ve dövizler taþýdý, 2B
rayiç bedellerine tepki gösteren
sloganlar attý. Rayiç bedellerin yüksek
bulunduðuna iliþkin yapýlan
açýklamalarýn sonunda, “Bu güne
kadar hükümetimizin yanýnda olduk,
yine olmaya devam edeceðiz” denildi.
Gökbel köyü muhtarý Mehmet
Aslanpay, Gökbel’deki topraklarýn
dedelerinden kaldýðýný, satýþa
çýkarýlmasý halinde vatandaþlarýn bunu
alamayacaðýný söyledi.
Grup adýna açýklama yapan
Hakverdi Kýlýçarslan, Gökbel'in
önceleri orman köyü olduðunu,
büyükþehir yasasýndan sonra mahalle
statüsüne geçtiðini ve 90'ýnýn 2b
kapsamýnda olduðunu söyledi.
Gökbel'de 2b rayiç bedelleri çok
yüksek belirlendiðini, 5 lira ila 150 lira
arasýnda belirlenen 2b kapsamýndaki
yerleri hak sahibi olan köylünün
almasý imkansýz olduðunu belirten
Kýlýçarslan,
"Fiyat tespit komisyonu, ayný ada
üzerinde yan yana iki tarlanýn birine
150 bin lira deðer biçerken diðerine 70
bin lira rayiç bedel çýkartmýþtýr.
Komisyonun rayiç bedelleri belirlerken
neye göre karar verdiðini anlamakta
güçlük çekiyoruz" dedi.
Kýlýçarslar, fiyatlar belirlenirken
deniz gören yer ile görmeyen yer
ayrýmý yapýldýðýný, komisyonun denize
20 metre olan yere 5 bin lira deðer
biçerken denize 20 kilometre olan yeri
150 bin lira olarak belirlediðini iddia
etti.
Gökbel'de 670 parsel, 3 bin
dönüm 2b arazisinin satýþa çýktýðýný
ifade eden Kýlýçarslan þunlarý kaydetti:
"Ortalama bir dönüm 50 bin liraya
gelmektedir. Bir dönüm 2b arazisinin
deðeri, 20 inek ya da 400
keçi ya da 5 ton
zeytinyaðý veya 200
teneke bal karþýlýðýna
gelmektedir. Belirlenen bu
fiyatlarla bu arazileri
almamýz mümkün deðildir.
Ýlgili komisyon yasa
gereði yapýlmasý gereken
kýymet takdirlerine
uymayarak internetteki
emlakçýlarýn yayýnladýðý
bedelleri dikkate almýþ,
köylüyü sokaða atmak
için elinden geleni
yapmýþtýr. Yabancýya fýrsat
tanýmýþtýr."
Kýlýçaraslan,
yetkililerden Gökbel halký
olarak maðduriyetlerinin
giderilmesini, 2b arazi
bedellerinin köylünün alým
gücüne göre yeniden
deðerlendirilmesini talep
ettiklerini dile getirdi.
Açýklamanýn ardýndan
bir süre ellerindeki dövizlerle, slogan
atarak yürüyen vatandaþlar daha
sonra daðýldý.
-ÖMER KUNDAKÇI
2
10 NÝSAN 2015 CUMA
MUÐLA’YI
UÇURACAK
PROJE
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
Ortaca’da “Yerel
Tohum” projesi
nMuðla’da 1943 yýlýnda Ýngilizler
tarafýndan yapýlan, sonra kaderine terk
edilen askeri havaalaný, uçuþ okulu
olarak düzenlenecek
Muðla’da 1943 yýlýnda Ýngilizler tarafýndan
yapýlan, sonra kaderine terk edilen askeri
havaalaný, uçuþ okulu olarak düzenlenecek
Muðla’nýn Ula ilçesinde, Ýngilizler
tarafýndan 1943 yýlýnda yapýlan ve dönemin
“Ýncirlik Üssü” konumundaki askeri havaalaný,
hazýrlanan projeyle bölgeye yeni bir ekonomik
kaynak olacak. 2. Dünya Savaþý sýrasýnda bir
süre kullanýldýktan sonra kaderine terk edilen
havaalaný ineklerin otlaðý, hangarlarý da ahýr
haline geldi. Havaalanýnýn tekrar uçuþlara
açýlmasý için hazýrlanan projeye göre uçuþ
okulu kurulacak, sivil ticari uçaklar, planörler
ve model uçaklar inip kalkacak. Muðla’nýn
mavi tur yapýlan koylarý, 45 dakikada havadan
gezilebilecek. 10 milyon liraya hayata geçmesi
düþünülen projeyle Muðla havadan para
kazanmaya baþlayacak.
HAVACILIK ÝÇÝN MERKEZ
OLABÝLÝR
Havaalanýnýn tekrar havacýlýkla ilgili
kullanýlmasý için 2009’da Muðla Sportif
Havacýlýk Kulübü giriþimlerde bulundu.
Giriþimler sonucunda alanla ilgili proje
geliþtirildi. Ula Kaymakamlýðý öncülüðünde
kurulan proje ekibi, burada neler
yapýlabileceðine yönelik çalýþma yaptý. Muðla
Sportif Havacýlýk Kulübü Baþkaný Can
Gökovalý, proje hakkýnda þöyle konuþtu:
“Proje kabul edilirse, gerekli destek alýndýðý
takdirde birkaç yýlda hayata geçer. Burayý uçuþ
okulu, planör, model uçak, sivil ticari uçak ve
model uçak alaný yapmayý planlýyoruz. Hem
yeni havacýlar yetiþecek hem de sivil havacýlýk
için önemli bir merkez haline gelecek.
Havaalanýnýn yeniden düzenlenmesiyle yeþil ve
mavi turlar canlanacak. Muðla’dan Efes’e
gitmek isteyenler baþta olmak üzere herkes
kýsa sürede istediði yere gidip dönebilecek.”
Projeye yerel yönetimlerin de sýcak baktýðý
öðrenildi. Ula Esnaf Odasý Baþkaný Kemal
Özçelik, havaalanýyla ilgili her türlü projeye
destek vereceklerini söyledi.
Kaynak: http://www.sabah.com.tr
nOrtaca Kent Konseyi Yerel Tohum Çalýþma Grubu
tarafýndan “Hibrit ve GDO’lu” tohumlara karþý baþlatýlan
“Yerel Tohum” projesi üreticiler tarafýndan ilgi gördü.
Temin edilen tohumlar gönüllü üreticilere daðýtýlarak
bahçelerine ekimi yapýldý.
Ortaca Kent Konseyi Yerel
Tohum Çalýþma Grubu tarafýndan
“Hibrit ve GDO’lu” tohumlara
karþý baþlatýlan “Yerel Tohum”
projesi üreticiler tarafýndan ilgi
gördü. Temin edilen tohumlar
gönüllü üreticilere daðýtýlarak
bahçelerine ekimi yapýldý.
Gönüllü uzmanlardan
destek
tarafýndan üreticilere verildiðini,
süreç içerisinde bahçelere
gidilerek yerinde inceleme
yapýlacaðýný da sözlerine ekledi.
Elde edilen tohumlar
takas yolu ile
paylaþýlacak
Amaçlarýnýn Hibrit ve GDO’lu
tohumdan kurtularak üreticilere
yerel tohum alýþkanlýðý
kazandýrmak olduðunu söyleyen
Serpil Koç, “Bilindiði üzere yerel
tohumlarýn satýþý yasak.
Çalýþmalarýmýza elde ettiðimiz
yerel tohumlarý çoðaltarak
baþlýyoruz. Bunun için de bize
talepte bulunan yaklaþýk 30
gönüllü üreticilerimizle yola çýktýk.
Ekimleri yapýldý, hocalarýmýzla
birlikte kontrollerini
sürdürüyoruz. Önümüzdeki
dönemlerde yöremize uygun
tohumlarý elde ederek takas
yoluyla daðýtýmýný yapacaðýz ve
elde ettiðimiz tohumlarý da diðer
bölgelerdeki üreticilerle
paylaþacaðýz” dedi.
Domates, biber,
patlýcan…
Tohumluklarý daðýtýlan ürünler
arasýnda; Can Yücel Uzun Patlýcan, Ispanak, Can Yücel Yerli Domates, Pembe Domates, Salatalýk,
Yeþil Kavun, Acý Süsbiberi, Manisa Biberi, Dolmalýk Biber, Gül Biber, Salatalýk Biber, Kýnalý Bamba,
Kýr Karpuzu, Ýspir Fasulyesi,
Mýsýr gibi tohumlar bulunuyor.
-Ömer Kundakçý
Ortaca Kent Konseyi Yerel
Tohum Çalýþma Grubu gönüllüsü
Serpil Koç, projeyi, Ortaca Kent
Konseyi Yerel Tohum Çalýþma
Grubu gönüllülerinin yaný sýra
Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi
Ortaca Meslek Yüksekokulu’nda
görevli Ziraat Mühendisi Yard.
Doç. Dr. Hakan Altunlu ve Dr.
Nazan Türkmen Korkmaz’ýn
destekleriyle sürdürdüklerini
söyledi.
Koç, tohumlarýn ekim ve
yetiþmesi aþamasýnda her türlü
bilginin Altunlu ve Korkmaz
- Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar.
- Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar
yayýnlansýn veya yayýnlanmasýn iade edilemez.
- Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir.
- Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993
ÖÐRENCÝLERE YEREL
YÖNETÝM DERSÝ
ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ
- Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür
vs) Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr.
- RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 9,63 TL
- Fiyatlara KDV Dahil Deðildir.
Dalaman Merkez Mahalle Muhtarý Mustafa Kemal Yaman ve azalar Güngör
Çoban ile Veli Sunar Dalaman Bahçeþehir Kolejinin öðrencilerine yerel
yönetim dersine katýldý.
Dalaman Merkez Mahalle Muhtarý Mustafa
Kemal Yaman ve azalar Güngör Çoban ile Veli
Sunar Dalaman Bahçeþehir Kolejinin öðrencilerine
yerel yönetim dersine katýldý.
Dalaman Merkez mahalle muhtarý Mustafa
Kemal Yaman, Dalaman'da yeni açýlan Bahçeþehir
koleji 5. sýnýf öðrencileri sosyal bilgiler
derslerindeki yerel yönetimler konusuna istinaden
sýnýf öðretmenleri Burcu Üçok tarafýndan muhtar
nOrtaca’da meydana gelen
motosiklet kazalarýnda ikisi aðýr 3
kiþi yaralandý.
Ortaca’da meydana gelen motosiklet
kazalarýnda ikisi aðýr 3 kiþi yaralandý.
Öðle yemeði için çalýþtýðý araziden
eve dönerken kaza yaptý
Ýlk kaza öðle saatlerinde meydana geldi.
Salim Özdemir (40) kullandýðý 20 DV 429
plakalý motosiklet, Ekþiliyurt Mahallesi'nde,
sürücüsünün direksiyon hakimiyeti
kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada Özdemir
yaralandý.
Çevredekilerin haber vermesiyle saðlýk
ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapýlan
Motosiklet ile Otomobil çarpýþtý
YIL: 22 SAYI: 3448 10 NÝSAN 2015
CUMA
HaberMerkezi Tel/fax : 282 86450530.923 8381
3 YARALI
Özdemir, Ortaca Devlet Hastanesine kaldýrýldý.
Hayati tehlikesinin bulunduðu öðrenilen
Özdemir'in Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildiði
bildirildi.
Haftalýk Siyasi Süreli Yerel Haber
Gazetesi
Yayýn sahibi:
kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik
Sayfa editörü: Soner Aydýn
Muhabir: Ömer Kundakçý
Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk.
No:14/1
Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye
iþhaný B:203 ORTACA
Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt
Adres: Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11
Ortaca/Muðla
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.ortacahaber.com
ORTACA’DA
MOTOSÝKLET
KAZALARI:
vazifeleri, seçimler, azalar, görevler gibi konularda
ders vermesi için davet edildiðini söyledi.
Yaman, Bahçeþehir kolejinde yaklaþýk 64
öðrenciye, Yerel yönetimin amaçlarýný ve
görevlerini, Muhtarlýklarýn neden var olduðunu,
görevlerini, seçilme süreçlerini, muhtarlýðýn
yapmakla yükümlü olduðu görevlerini anlatarak,
karþýlýklý soru-cevap þeklinde yaklaþýk 1 saat ders
verdi. -Tuncay Karaçelik
Ýkinci kaza ise otomobil ile motosikletin
çarpýþmasý sonucu meydana geldi.
Mustafa Ýzbaþ yönetimindeki 48 RK 949
plakalý otomobil, Çaylý Mahallesi'nde Sezgin
Karakaþ'ýn kullandýðý 48 RL 147 plakalý
motosiklet ile çarpýþtý. Kazada, Karakaþ ile
motosiklette bulunan Tezcan Gümüþ
yaralandý.
Karakaþ ile Gümüþ ambulansla Ortaca
Devlet Hastanesine kaldýrýldý.
Hayati tehlikesinin bulunduðu öðrenilen
Gümüþ'ün, Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildiði
öðrenildi.
-Ömer Kundakçý
EGE HABER
bayinizde & internette
ortacahaber.com
3
10 NÝSAN 2015 CUMA
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
KERMES’E ÖZEL DESTEK
Ortaca’da
Avukatlar günü
ÝZTUZU
YOLUNDA
ÖLÜMLÜ
KAZA
nOrtaca’da meydana gelen trafik
kazasýnda Denizli’nin Bekilli ilçesi
emniyet Amiri Yalçýn Bulut’un 19
yaþýndaki oðlu Bayram Burak
Bulut hayatýný kaybetti.
Ortaca’da meydana gelen trafik kazasýnda
Denizli’nin Bekilli ilçesi emniyet Amiri Yalçýn
Bulut’un 19 yaþýndaki oðlu Bayram Burak
Bulut hayatýný kaybetti.
Dalyan Mahallesi, Ýztuzu Plajý yolu
üzerinde Emre K.’nin kullandýðý 48 RY 862
plakalý otomobil, yoldan çýkarak sulama
kanalýna devrildi. Kazada, otomobilde yolcu
olarak bulunduðu tespit edilen Bayram Burak
Bulut (19) aðýr yaralandý.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay
yerine gelen saðlýk ekipleri, Bulut’u Ortaca
Özel Yücelen Hastanesine kaldýrdý.
Bulut’un yapýlan müdahalelere raðmen
hayatýný kaybettiði bildirildi.
Öte yandan, kazanýn ardýndan olay
yerinden kaçtýðý tespit edilen sürücü, kazadan
1 gün sonra Dalyan Jandarma Karakol
Komutanlýðýna teslim oldu.
-Ömer Kundakçý
Çanakkale Þehitleri
Köyceðiz’de anýldý
nKöyceðiz Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi Denizcilik Alaný öðrencileri
Çanakkale þehitleri anma etkinliði
düzenledi.
Köyceðiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Denizcilik Alaný öðrencileri Çanakkale þehitleri
anma etkinliði düzenledi.
Köyceðiz Halk Eðitim Merkezinde yapýlan etkinlikte yapýlan konuþmalarýn ardýndan Çanakkale
savaþý belgeseli, Çanakkale savaþlarýndan kalan
gizli fotoðraflar albümü, Ýstiklal marþýnýn doðuþ
hikayesi videolarýyla devam etti.
Çanakkale zaferi ile ilgili þiir ve kompozisyonlar okunduktan sonra Çanakkale türküsü
öðrenciler tarafýndan okundu. Programýn son
bölümünde, okul öðrencilerinden oluþan grup
“Çanakkale’de Bir Alman” adlý piyesi canlandýrdý.
-Tuncay Karaçelik
nAnkara’da yapýlacak olan Otizm farkýndalýk ayý
kermesine Köyceðiz’den anlamlý destek.
Ankara’da yapýlacak olan
Otizm farkýndalýk ayý kermesine
Köyceðiz’den anlamlý destek.
Köyceðiz Belediyesi Kültür ve
Sosyal Ýþler Müdürlüðü
bünyesinde kurulan Kadýn
Akademisi ve Ortaca Özel Coþku
Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi
öðrencilerinin kurslarda
hazýrladýklarý el emekleri "Dünya
Otizm Farkýndalýk Ayý"
kermesinde satýlmak üzere
gönderildi.
Organik malzemelerden
yapýlan ürünler arasýnda, taký, el
iþleri, oyuncaklar ve Köyceðiz'in
yöresel ürünleri yer alýyor. Diðer
taraftan kermese katký için
Köyceðizli bazý esnaflar da destek
verdi. Hazýrlanan yaklaþýk bin adet
ürün paketlenerek ilgililere teslim
edildi.
Köyceðiz'i tanýtan ürünleri
göndererek bir farkýndalýk
yaratmýþ olmak istedik" dedi.
Kadýn Akademisi öðreticisi
Esin Pirci ise Ankara'da otizmli
çocuklar için düzenlenen kermese
akademideki kadýnlarla destek
olmak istediklerini ifade etti. Pirci,
kadýnlarýn kendi becerileri
doðrultusunda ve malzemeleriyle
gönüllü olarak süs eþyalarý
yaptýðýný kaydetti.
Kadýn Akademisi gönüllüsü
Dilek Küçükdere de “Kadýn
akademisi adýna otizmli çocuklar
için elde yapmýþ olduðumuz
Eylem Tan, Köyceðiz Kadýn
Akademisi'nin Otizm Dernekler
Federasyonu'na göndereceði
ürünlere, eðitim kurumu olarak
destek verdiklerini dile getirdi.
Kadýnlarýn el emekleriyle
yaptýklarý malzemelerle
düzenlenecek kermeste, otizmli
çocuklarýn yararýna kullanýlacaðýný
belirten Tan þöyle konuþtu:
"Biz de özel eðitim kurumu
olarak öðrencilerimizin yaptýðý
malzemelerle onlara destek
veriyoruz. Çünkü bu bir gönül iþi.
Kurumumuzda eðitim gören
çocuklarýmýzýn yaptýðý
malzemelerle çok daha anlamlý
olacaðýný düþünüyorum.
Kendilerinin yaptýðý þeyleri
Üretilen eþyalar otizmli
çocuklar yararýna
Köyceðiz Belediyesi Kültür ve
Sosyal Ýþler Müdürü Halil
Karanfiloðlu, Kadýn Akademisi
üyesi kadýnlarýn da gönüllü olarak
bu güne destek vermek
istediklerini söyledi.
Karanfiloðlu, "Bunun için 'Gel
sen de birþey yap' adý altýnda
etkinlik baþlattýk. Bu etkinliðimize
gönüllü engelli gruplarýmýz ve
kadýnlarýmýz destek verdiler. Bu
destekle Otizm Dernekleri
Federasyonu'nun düzenlediði
kermese göndermek üzere
yaklaþýk bin parça el ürünü ve
Fýrat Ýnþaat
10 yaþýnda
ürünlerle katkýda bulunuyoruz. Üç
gün içerisinde yaptýðýmýz en güzel
ve anlamý büyük olan çalýþma
oldu”
Engelli öðrencilerden
de destek
Ortaca Özel Coþku Eðitim ve
Rehabilitasyon Merkezi müdürü
arkadaþlarýna baðýþlamýþ
oluyorlar. Biz de bu farkýndalýk
ayýna bu þekilde katkýda
bulunmak istedik. Kadýn
Akademisi ile iþ birliðinde
federasyonun düzenlediði
kermese bir þeyler göndermek
istedik."
-Ömer Kundakçý
Ortacalýlar müþteri
iliþkilerine aðýrlýk verecek
nÜye eðitimlerine
aðýrlýk veren Muðla
Ticaret ve Sanayi
Odasý (MUTSO)
Ortaca'da "Müþteri
Ýliþkileri Yönetimi
eðitimi"
düzenleyerek sektör
çalýþanlarýný
bilgilendirecek.
Ortaca’da 5 Nisan Avukatlar günü
dolayýsýyla Muðla Barosu Ortaca Ýlçe
Temsilciliði tarafýndan Atatürk anýtýna çelenk
koydu, saygý duruþunda bulunularak basýn
açýklamasý yapýldý.
Muðla Barosu Ortaca Ýlçe Temsilcisi Av.
Hasan Ýzmirlioðlu, konuþmasýna Ýstanbul
adliyesinde öldürülen Savcý Mehmet Selim
Kiraz’ý anarak baþladý.
Ýzmirlioðlu, Türkiye’nin övündüðü bir
adliyede güvenlik saðlanamadýðý için savcýnýn
öldürüldüðünü, bu olayýn sebebinin güvenlik
zaafiyeti olduðunu söyledi.
Ýzmirlioðlu, “bir devlet sadece savcýsýnýn
deðil, tüm vatandaþlarýnýn yaþamýný korumak
zorundadýr. Yaþama hakký en temel insan
hakkýdýr” dedi.
Yapýlan açýklamanýn ardýndan baro çelengi,
Muðla Barosu Ortaca Ýlçe Temsilcisi Av.
Hasan Ýzmirlioðlu, Musa Müfit Elitaþ ve
Gökhan Güneþ tarafýndan konuldu.
-Ömer kundakçý
Üye eðitimlerine aðýrlýk veren
Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý
(MUTSO) Ortaca'da "Müþteri
Ýliþkileri Yönetimi eðitimi"
düzenleyerek sektör çalýþanlarýný
bilgilendirecek.
Üye odaklý hizmet anlayýþýyla
hizmet veren MUTSO ilçelerde
düzenlediði üye eðitimlerini artýrarak,
üyeye yerinde hizmet vermeye devam
ediyor. Yaz mevsiminin yaklaþmasý ve
deniz turizminin yoðun yaþandýðý
ilçelerde sektör çalýþanlarýnýn müþteri
potansiyallerini arttýrmak amacýyla
çalýþmalarýný sürdüren MUTSO,
Ortaca'da Müþteri Ýliþkileri Yönetimi
eðitimi gerçekleþtirecek.
Muðla Odalarý ve Borsa Akademik
Danýþmaný Prof. Dr. Mehmet
Marangoz tarafýndan 11 Nisan
Cumartesi günü, Ortaca Kent Konseyi
salonunda gerçekleþtirilecek olan
eðitimde, iþletmelerin mevcut
müþterilerini korumak ve gelecekteki
müþteri sadakatini oluþturmak
amaçlanarak iþletme davranýþlarýný
geliþtirmeye yönelik bilgiler
aktarýlacak.
Ortaca Fýrat Ýnþaat 10.ncu yýlýnda tedarikçileri
ve iþçileri ile birlik ve beraberlik gecesi
düzenledi.
Fýrat Ýnþaat sahibi Fýrat Eriþen, ‘’Ortaca’ da
10 yýldýr kaliteli iþçilik kaliteli malzeme
sloganýyla hizmet verdiklerini, Ortaca’nýn
deðiþmesinde ve geliþmesinde kendilerince
katký koyduklarýný söyledi.
Eriþen, “Biz Ortaca’yý hiçbir zaman bina,
inþaat, imar olarak görmedik. O yüzden Fýrat
Ýnþaat olarak Ortaca’nýn her türlü eðitim,
öðretim, kültür ve spor alanýnda elimizden
geldiði son noktaya kadar destek olduk,
bundan sonrada olmaya devam edeceðiz.
Firmamýza vermiþ olduðunuz destek, emek ve
alýn terinizden dolayý hepinize ayrý ayrý
teþekkür ederim” dedi.
-Soner Aydýn
ORMESKOOP
Dünya’ya açýlýyor
4
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
10 NÝSAN 2015 CUMA
Polis Teþkilatý 170 Yaþýnda
nPolis
teþkilatýnýn 170. kuruluþ yýlý Ortaca Ýlçe Emniyet Müdürlüðü
tarafýndan yapýlan çeþitli etkinliklerle kutlanýyor.
Polis teþkilatýnýn 170. kuruluþ yýlý Ortaca Ýlçe
Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yapýlan çeþitli
etkinliklerle kutlanýyor.
6-10 Nisan polis haftasý etkinliklerinde, Ortacaspor
Veteranlarý ile Emniyet personeli arasýnda Yunus Emre
Anadolu Lisesi halý sahasýnda futbol müsabakasý
düzenlendi.
Ýlk yarý Veteranlar, ikinci yarý
Emniyet
Karþýlaþmanýn ilk yarýsý Ortacaspor Veteranlarý’nýn
4-3’lük üstünlüðü ile tamamlandý.
Ýkinci yarýya hýzlý baþlayan Ortaca Emniyet takýmý
ilk 5 dakikada eþitliði yakaladý, ardýndan da öne geçti.
Ýkinci yarýda 2 gol yiyen Ortaca Emniyet takýmý üst
üste attýðý gollerle karþýlaþmadan 8-6 galip ayrýldý.
nOrtaca merkezli olarak Dalaman ve
Köyceðiz çiftçileri ile birlikte kurulan
ORMESKOOP Yaþ Sebze ve Meyve
Kooperatifi kuruluþunun ilk yýlýnda
ithalatçý firmalarýn çekim merkezi oldu.
Ortaca Turunçgiller Birliði Baþkaný Mehmet
Keza Kundakçý ve Rus sebze ve meyve ithalat
firmasý ORMESKOOP yetkilileriyle görüþtü.
Kurucu Baþkan Salim Çöllü ile birlikte Ortaca
bölgesinde seralarda incelemelerde bulundular.
ORMESKOOP kurucu baþkaný Salim Çöllü,
yaptýðý açýklamada, ’’ORMESKOOP kuruluþunun ilk yýlýnda çok güzel taleplerle karþýlaþýyor.
Vatandaþlarýmýzýn ürünlerini deðerlendirmek için
elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Firma yetkilileri alým garantili ürün yetiþtirilmesi konusunda
taleplerini ilettiler. Profesyonelce bir pazarlama
çalýþmasý yapmak için ekibimizi kuruyoruz.
Ýthalatçý firma temsilcileri ile görüþüyoruz.
Vatandaþlarýmýzýn da kooperatifimize sahip
çýkmalarý ile önümüzdeki günlerde daha iyi iþler
yapacaðýmýza inanýyorum’’ dedi.
Çöllü, Avustralya’da faaliyet gösteren bir
ithalat firmasýnýn da internet üzerinden tanýdýðý
ve daha sonra iletiþime geçtiði ORMESKOOP
yetkilileri ile Ortaca’ da buluþtuðunu, firmanýn
500 ton narenciye alýmý konusunda kooperatif
yetkilileri ile görüþmeler yaptýðýný da sözlerine
ekledi. -Soner Aydýn-Cihat Cura
Dostluk kazandý
ORTACA BELEDÝYESPOR
TURU ERTELEDÝ
Dalaman
Anadolu Lisesi
Ýzmir yolcusu
MUTSO, ORTACALI
GÝRÝÞÝMCÝLERÝ
DESTEKLÝYOR
nTalepler üzerine KOSGEB
Giriþimcilik Eðitimlerine ilçelerde
aðýrlýk veren MUTSO, Ortacalý
giriþimcileri destekliyor.
Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme
ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB),
Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý (MUTSO) ile
Çalýþma ve iþ Kurumu Ýl Müdürlüðü (ÝÞKUR)
iþbirliði ile sürdürülen Giriþimcilik Eðitimleri ilçelerde verilmeye devam ediyor. Gelen talepler üzerine 3 Nisan Cuma günü Ortaca’da baþlatýlan
Giriþimcilik Eðitimleri, MUTSO Akademik
Danýþmaný Prof. Dr. Mehmet Marangoz tarafýndan veriliyor. Giriþimci olmak amacýyla baþvuranlarýn arasýndan seçilen 25 kiþi ile baþlatýlan
eðitimler 9 gün sürecek olup Ortaca Kent Konseyi
binasýnda sürdürülmektedir.
MUTSO organizasyonu ile verilen eðitimlerde, iþ planý nasýl yapýlýr, iþ kurarken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir, hangi planlamalar
yapýlmalý ana baþlýklarý altýnda giriþimcilere detaylý
bilgilendirmeler yapýlmaktadýr. Giriþimciler
eðitimden sonra sunacaklarý iþ planý ile kuracaklarý iþler için KOSGEB’in 30 bin TL hibe, 70 bin
TL kredi desteðinden yararlanabileceklerdir.
Çekiþmeli geçen karþýlaþmayý Ortaca Ýlçe Jandarma
Komutaný Yzb. Haluk Türkoðlu, Belediye baþkaný
Hasan Karaçelik ve sporseverler izledi. Karþýlaþma
öncesi takýmlar birlikte hatýra fotoðrafý çektirdi.
Ortaca Ýlçe Emniyet Müdürü Ýsmail Ayhan, tüm
katýlýmcýlara teþekkür etti.
-Tuncay Karaçelik
Muðla Süper Amatör kümeden BAL’a çýkma
mücadelesi veren Ortaca Belediyespor, Ahmet Ateþ
stadýnda Yeni Milasspor ile oynadýðý karþýlaþmadan
1-0 galip ayrýldý.
Ortaca Belediyespor, Þampiyonluk umutlarýný
hafta sonunda deplasmanda oynayacaðý Muðla
Üniversitesi maçýna erteledi.
Ortaca Belediyespor’lu futbolcular “Her türlü
futbol terörüne karþýyýz” yazýlý pankartla çýktý.
Taraftarlar Muðla’da oynanacak olan karþýlaþmada
takýmlarýný þampiyonluk yolunda desteklemeye
davet edildi. -SONER AYDIN
SÜPER AMATÖR LÝG
Muðla´da 16-17 Mart 2015 tarihleri
arasýnda yapýlan Puanlý Atletizm Ýl Birinciliði
Yarýþmalarýna katýlan Dalaman Anadolu Lisesi
Kýz ve Erkek Takýmý þampiyon oldu.
Þampiyon öðrenciler okul idarecileri ile
birlikte Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet
Þaþmaz’ý ziyaret etti.
Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet
Þaþmaz, “Okullarýmýzýn aldýklarý bu baþarýlar
bizleri gururlandýrýyor. Bizde Dalaman
Belediyesi olarak okullarýmýzýn spor ve kültürel
faaliyetlerine destek olmaya çalýþýyoruz.
Bundan sonra futbol dýþýnda da diðer
branþlarda Dalaman Belediyespor Takýmý
olarak yer vereceðiz. Çocuklarýmýzýn daha
büyük baþarýlar kazanmasý için çalýþmalarýmýzý
yoðunlaþtýracaðýz. Dalaman’a böyle bir gurur
yaþattýklarý için çocuklarýmýza teþekkür
ederim” dedi.
Muðla´da 16-17 Mart 2015 tarihleri
arasýnda yapýlan Puanlý Atletizm Ýl Birinciliði
Yarýþmalarýnda Kýz ve Erkek Takýmlarý, 14-15
Nisan 2015´de Ýzmir´de yapýlacak olan
Atletizm Grup Yarýþmalarýnda Muðla’yý temsil
edecekler.
-Soner Aydýn
DALAMAN’DAN 3 TÜRKÝYE ÞAMPÝYONU
Aydýn’da düzenlenen, 8-9-10 Yaþ arasý Türkiye Tenis
Þampiyonasý’na Dalaman’dan katýlarak Türkiye
Þampiyonu olan tenisçiler sevinçlerini Dalaman Belediye
Baþkaný Muhammet Þaþmaz ile paylaþtýlar.
Türkiye Þampiyonu tenisçiler
Kaan Can Gökçe, Efe Isparta ve
Rasim Efe Kahraman, Tenis
Öðretmeni Mehmet Aþýk,
desteklerinden dolayý baþkan
Muhammet Þaþmaz’a teþekkür
ettiler.
Türkiye Þampiyonu olan
tenisçilerin öðretmeni Mehmet
Aþýk, “Dalaman’dan 3
sporcumuz ile þampiyonaya
katýldýk. Üçü de Türkiye birincisi
oldular. Bu baþarýda emeði geçen
Kaymakamýmýz Yýlmaz
Þimþek’e, Belediye Baþkanýmýz
Muhammet Þaþmaz’a, Ýl ve Ýlçe
Gençlik Spor Müdürlerimize ve
öðrenci velilerimize çok teþekkür
ediyorum” dedi.
Dalaman Belediye Baþkaný
Muhammet Þaþmaz
“Çocuklarýmýzýn bu þekilde
baþarýlý olmalarý bizleri mutlu
ediyor. Dalaman’ýmýzýn ismini
tüm Türkiye’ye duyuran bu
çocuklarýmýza teþekkür
ediyorum. Kendilerine bundan
sonraki eðitim hayatlarýnda ve
spor hayatlarýnda baþarýlar
diliyorum. Bizlerin bu tür
etkinliklere ve faaliyetlere
desteðimiz sürekli devam
edecektir” diye konuþtu.
-Tuncay Karaçelik
100 YILDA
5
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
10 NÝSAN 2015 CUMA
100 KADIN
Muðla Kadýn Giriþimciler Ýcra Komitesi (KAGÝK)’in
1914-2013 yýllarýný kapsayan “Muðla’da 100 Yýlda 100
Kadýn” projesi; Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý ile
Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi’nin iþbirliðinde,
Bodrum ve Marmaris Ticaret Odalarýnýn maddi
katkýlarýyla kitap haline getirildi.
Muðla Kadýn Giriþimciler Ýcra
Komitesi (KAGÝK)’in 1914-2013 yýllarýný
kapsayan “Muðla’da 100 Yýlda 100
Kadýn” projesi; Muðla Ticaret ve Sanayi
Odasý ile Muðla Sýtký Koçman
Üniversitesi’nin iþbirliðinde, Bodrum ve
Marmaris Ticaret Odalarýnýn maddi
katkýlarýyla kitap haline getirildi.
100 Yýlda 100 Kadýn kitap projesini
hayata geçirerek Muðla’ya adayan
MUTSO, projenin tanýtýmýný, düzenlediði
130’ncu yýl resepsiyonunda
gerçekleþtirdi. 130’ncu yýlýný böyle
önemli bir proje ile taçlandýran
MUTSO’nun resepsiyonuna Muðla
protokolü baþta olmak üzere 500’ün
üzerinde misafir katýldý. Konferans
salonunda gerçekleþtirilen programýn
ardýndan kitaplarýný alan kadýnlar ve
misafirler, fuaye alanýnda gerçekleþtirilen
kokteyl ve sergi alanýna geçerek,
MUTSO’nun 1923-1950 yýllarý arasý üye
kayýt defterlerinden oluþturulan sergiyi
gezdiler.
Kitapta, Yangýn kulesi
gözetlemecilerinden, ilk kadýn baþbakan
Tansu Çiller’e, hayýrsever kadýnlardan,
Muðla ticaretine yön veren ilk kadýnlara
olmak üzere 100’ün üzerinde kadýn yer
aldý. Kitabýn tanýtýmý MUTSO’nun
verdiði resepsiyonla yapýldý. Kitapta yer
alan kadýnlara veya yakýnlarýna plaket ve
kitap sunuldu.
130 yýl anýsýna
1884 yýlýnda kurulan ve Türkiye’nin
en eski üç Odasý içerisinde yer alan
Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý
(MUTSO), kuruluþunun 130’ncu yýlýný
görkemli bir tören ile kutladý. Kadýn
Giriþimciler Kurulu Ýl Ýcra Komitesi
(KAGÝK)’nin projesi olarak hayata
geçirilen, Muðla’da 100 Yýlda 100 Kadýn
kitabýnýn tanýtýmýnýn da gerçekleþtirildiði
bu önemli gecede MUTSO, böyle bir
projeyi 130’ncu yýlý anýsýna Muðla’ya
adayarak, Muðla adýna yapýlan
çalýþmalara öncülük etmeye devam
ediyor.
MUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný
Bülent Karakuþ, “Odamýzýn 130’ncu
yýlýný kutladýðýmýz bu günlerde ‘Muðla’da
100 Yýlda 100 Kadýn’ kitabýný Muðla
arþivine kazandýrmaktan büyük mutluluk
duyuyoruz. Kurulduðu 1884 yýlýndan bu
yana Muðla ticaret hayatýna yön veren
bir kurum olma vasfýmýzla üyelerimize
hizmet vermekten gurur
duymaktayýz.130 yýl süresince
üyelerimizle büyüyüp geliþtik. Bu süreçte
kurum kültürümüzün oluþturulmasý,
verdiðimiz kaliteli hizmetin en iyi
seviyelere çýkartýlmasý ve Muðla’ya en iyi
þekilde hizmet edebilmemiz için çaba
gösteren, özveride bulunan geçmiþ
dönemde görev yapan 13 meclis
baþkanýmýza, 15 yönetim kurulu
baþkanýmýza ve 2 genel sekreterimize
teþekkürü bir borç bilirim. Tüm
çalýþmalarýmýz paydaþlarýmýzla daha etkili
ve güçlü bir hal almaktadýr. 130 yýllýk
geçmiþimizin verdiði tecrübe ile gelecek
yýllara daha saðlam adýmlarla Muðla’ya
hizmete devam edeceðiz”
MUTSO 130. Yýlýný
Taçlandýrdý
Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný
Osman Gürün, “130 yýldýr Muðla’ya
hizmet veren Ticaret ve Sanayi Odamýz,
Muðla’da kendi alaný içerisinde hem
görev tarifi içerisinde yer alan konularda
hem de toplumsal her konuda pozitif
olarak yer almýþ ve Muðla’nýn hem ticari
hem de sosyal kültürel alanda
geliþmesinde ve kazanmasýnda oldukça
baþarýlý görev almýþlardýr. Bu 130 yýlda
100 yýlýn içerisindeki 100 önemli kadýný
çeþitli kategorilerde, farklý alanlarda
toplum içerisinde yaptýklarý hizmetlerle
bize sundular. Bu kitap yeni kitaplarýn
ortaya çýkmasý için tetikleyici bir rol
alacak. Muðla kadýnlarý ve kadýna verdiði
önemle gerçekten bir farklýlýk yaratýyor.
Kendi aile yapýmýz içerisinde de bunu
deðerlendirdiðimizde bunu görebilmemiz
mümkün.130’ncu yýl ancak böyle güzel
kutlanabilirdi”
Muðla bundan 130 yýl önce
kaderini belirlemiþ
Muðla Valisi Amir Çiçek, “Böyle
güzide bir toplulukta sizlere hitap etmek
benim için bir þanstýr. Muðla 130 yýl
önce ticaret odasýný kurarak kaderini
belirlemiþ. Muðla’nýn ekonomisinin daha
da güçleneceðine inanýyorum. Kalkýnma
sadece þehir yöneticileri ile deðil sivil
toplum kuruluþlarýmýzýn en
önemlilerinden ticaret odalarý ve
iþadamlarý sayesinde gerçekleþmektedir.
Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý meclis
üyelerimizi ve yönetim kurulumuzu
huzurunuzda kutluyorum. Ýlk göreve
geldiðim günden itibaren Muðla Ticaret
ve Sanayi Odasýnýn özellikle yönetimini
Türkan Daðdelen:
“Bugüne kadar aldýðým
en güzel hediye”
ve meclisinin Muðla’nýn geliþimi için
canla baþla çalýþtýklarýný bizzat gördüm.
Ortak akýlla kollektif hareketle yolumuza
devam edeceðiz. Hizmet iþte böyle
baþarýlýr.”
Beklenen Proje, 100 Yýlda
100 Kadýn
2 yýllýk bir çalýþmanýn ardýndan hayata
geçirilen 100 Yýlda 100 Kadýn kitabý
projesinin geliþme sürecini anlatan Sultan
Yýlmaz, “Amacýmýz kadýnýn adýný
duyurmak ve gelecek nesillere deðerli bir
belge býrakmak oldu. Bizden maddi ve
manevi desteklerini esirgemeyen Muðla
Ticaret ve Sanayi Odasýna, Bodrum
Ticaret Odasýna, Marmaris Ticaret
Odasýna ve projenin hazýrlanmasýnda
emeði geçen herkese özellikle de projenin
içerisinde yer alan birbirinden deðerli
kadýnlarýmýza sonsuz teþekkürlerimi
sunarým”
KAGÝK Baþkaný Aslý Karataþ, “Muðla
Ticaret ve Sanayi Odasý,1884 yýlýndan
bu yana Muðla ticaret hayatýna yön
veren ve kaliteli hizmet anlayýþý ile
Muðla’ya yakýþýr bir kurum olmayý
baþarmýþ, Muðla’nýn sembollerinden biri
haline gelmiþtir. 100 Yýlda 100 Kadýn
kitabýnýn Muðla ve Muðlalý kadýnlar için
çok önemli bir proje olduðunu
düþünüyorum. Projede emeði geçen
geçmiþ dönem KAGÝK baþkanýmýza,
Üniversitemizin deðerli hocalarýna ve
Muðla Odalarýna teþekkürlerimi
sunuyorum Teslim aldýðýmýz bu bayraðý
bizden sonraki dönemlere baþarýlý
projeler ortaya koyarak, geliþtirerek
aktarmak þahsým ve icra kurulumun en
büyük hedefidir”
“100 YILDA 100 KADIN”
projesinde yer alan kadýnlar þu
isimlerden oluþtu.
1-Abide Zekir, 2-Akile Olcay Arýkan,
3-Aliye Cengiz, 4-Annelýese PeschlowBýndokat, 5-Arzu Aldemir, 6- Aþkýdil
100 YILDA 100 KADIN projesinde yer alan HAYTAP Ýl Temsilcisi
ve Ortaca Hayvan Dostlarý Derneði (HAYDOS) baþkaný Türkan
Daðdelen, bu güne kadar aldýðý en güzel hediye olduðunu söyledi.
Daðdelen, “projeye daha önce hiç tanýmadýðým Duygu Ak isimli bir
bayan tarafýndan önerildiðimi öðrendim. Çok deðerli bir projede yer
almak mutluluk verici. 10 yýldýr hayvan haklarý savunuculuðunu
yapýyorum, mücadele veriyorum. Aldýðým en güzel hediye, önerenlere
ve emeði geçenlere teþekkür ediyorum” dedi.
Akarca, 7-Avniye Gülsüm Çetme Ýbrikçi
8-Ayla Kara, 9-Ayþe Anýl, 10-Ayþe
Karakafa, 11-Ayþe Sumru Noyan, 12Ayten Çelik Özteper, 13-Ayten Taþpýnar,
14-Bakiye Aktürk, 15-Balýkçý Kadýnlar,
16-Bedriye Gürkan, 17-Bedriye Þeker,
18-Birsen Akýn, 19-Cemile Gönenç, 20Çiðdem Özkan Süner, 21-Çomakdað
Kadýnlarý, 22-Deniz Kader Þarlak, 23Dudu Yýldýrým, 24-Ergül Türkmen, 25Esin Arýcan, 26-Ev Tüccarý KadýnlarMuðla Ticaretine Yön Veren Ýlk
Kadýnlar: (A.Aliye Ayyýldýz, B.Bakiye
Tekinalp, C.Hacý Hayriye Madanoðlu,
Özver, G. Nedime Beler, H.Semiha
Altunkan, Ý. Þerefnaz Baþoðlu, J. Suat
Dereli, K. Þehbal Baydur, L. Zehra
Ýyibilir, M. Zehra Terzibaþýoðlu) 44Hayriye Demiralp, 45-Hayriye Özsoy,
46-Hoca Nuriye Haným, 47-Ýffet Ýnan,
48-June Haýmoff, 49-Kurtuluþ Savaþýnda
Muðla Mekkârecileri, 50-Lale Aytaman,
51-Makbule Kaya, 52-Mefharet Tüzün,
53-Mehtap Birgili, 54-Melda Türkeþ, 55Melda Zirek, 56-Melek Menteþoðlu, 57Mesude Özbayýr, 58-Mualla Hatice
Akarca, 59-Mürselin Kurt, 60-Naciye
Poyraz Makal, 61-Nahide Uçar, 62-
D.Melek Koçer, E.Meliha Koçal,
F.Mesude Narin, G.Naciye Önüçan,
H.Sabiha Baþer, Ý.Sevdiye Ahder
Demirtaþ, J.Sevgi Sandýkçýoðlu, K.Þerife
Uysal) 27-Fatma Erdinç, 28-Fatma
Gebeþ Çimen, 23-Fatma Gökbel, 30Fazilet Tütüncü, 31-Fethiye Tözün, 32Filiz Baþak Erdal, 33-Gaye Cön, 34Gülnihal Demir, 35-Gülnur Efendioðlu,
36-Gülören Sungur, 37-Gülsüm
Bozkurt, 38-Gülsün Konuk Çakmakçý,
39-Habibe Tenlik, 40-Halet Çambel, 41Halime Karagöz, 42-Hatice Yücel, 43Hayýrsever Kadýnlar (A.Abide Öncüer,
B.Afet Koçer, C.Fatma Akbaþ, D.Gülþen
Derince, E.Güzide Alper, F. Melek
Necibe Oran, 63-Neþe Gökbel, 64Nezahat Baydur, 65-Nilüfer Caner, 66Nurten Doðu, 67-Nüfus Müdürlüðü
Yapmýþ Kadýnlar (A.Refika Marçalý,
B.Sabire Saatçioðlu, C.Süheyla Þengül)
68-Nüzhet Bozkurt, 69-Özgönül Arun
Deniz, 70-Rana Demiriz, 71-Raziye
Akkol, 72-Raziye Bozkurt Aydýn, 73Saadet Öztürk, 74-Sabahat Aykýn, 75Sabiha Öncel, 76-Sacide Akman, 77Saynur Gelendost, 78-Selime Uzun
Gümüþel, 79-Selma Sonat, 80-Selma
Ünal, 81-Sevinç Göçügenci, 82-Sporcu
Kadýnlar (A.Merve Ceylan, B. Nazlý
Çaðla Dönertaþ, C.Tuðba Çaylý,
D.Vildan Þenocak) 83-Þakire Ertekin,
84-Þemsi Ýkbal Köprülü, 85-Þenay
Bodur, 86-Þengül Cengiz, 87-Þeniz
Ceviz Balcý, 88-Þerife Ertekin, 89-Þiir
Dürüst, 90-Tansu Çiller, 91-Tayyibe
Çüçen, 92-Tomris Bilgi Mergen, 93Tülay Kayar, 94-Türkan Daðdelen, 95Türkan Yeþil, 96-Tütüncü Kadýnlar, 97Yangýn Kulesi Gözetlemeci Kadýnlar
(A.Güllü Þahin, B.Miside Baykara,
C.Raziye Dikmentepe) 98-Yeþim Salkým,
99-Zübeyda Fellahoðlu, 100-Zühra
Dönmez,
Muðla Kültürü Ýle Anýlan
Kadýnlar
-Onursal Kadýnlar
Pembe Ana, Sarý Ana, Þemsi Ana,
Özellikleriyle Halkýn
Sembolleþtirdiði Kadýnlar
Serpil, Sultan Tolga
-Ömer Kundakçý
6
10 NÝSAN 2015 CUMA
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
MUÐLA MÝLLETVEKÝLÝ
ADAYLARI BELLÝ OLDU
n7 Haziran’da yapýlacak olan 25. Dönem
“Bir Kuruþlar Akýllý
Can Meleðe”
Vatandaþlara yönelik olarak “Kuruþuna
Sahip Çýk”, iþletmeler için “Can Meleði
Destekliyoruz” sloganý ile kampanya
baþlatýldý. Proje ile tüm engellilere
ücretsiz daðýtýmýný gerçekleþtirilebilecek
bir sistem planlanýyor.
Muðla Yöresinde Yaþayan Yabancýlarýn Dayanýþma Derneði ve Muðla Üniversitesi ortaklýðýnda
Ortaca Özel Coþku eðitim kurumlarý iþtirakinde
hazýrlanan proje kapsamýnda, engelli bireylerin,
belirli alan dýþýna çýkmasý durumunda data veri
takibi ve uzaktan kontrol edilebilen “Akýllý Can
Melek” projesinin sürdürülebilirliði kapsamýnda
Marmaris’ten kampanya baþlatýldý.
Kampanya, Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi
Rektörü Prof.Dr.Mansur Harmandar, Muðla Yöresinde Yaþayan Yabancýlarýn Dayanýþma Derneði
baþkaný Halil Karanfiloðlu, MSKÜ CBS & Uzal
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Coþku
Eðitim Kurumlarý müdürü Eylem Tan ve BluePort
AVM Halkla Ýliþkiler sorumlusu Gülçin Yenipazar
Özkan’ýn katýldýðý toplantýda tanýtýldý.
Muðla yöresinde yaþayan yabancýlarýn dayanýþma derneði baþkaný Halil Karanfiloðlu, “Engelli, yaþlý ve çocuk kayboldu haberini duymak
istemiyoruz. Vatandaþlarýmýzdan zaten almadýklarý 1 kuruþlarýný can meleðe vermelerini
bekliyoruz. Üniversitemiz bünyesinde açýlacak
ve en kýsa zamanda ilan edilecek hesapta
toplanacak paralarla Akýllý Can melek projesinin
Türkiye çapýnda uygulanabilirliði için harcanacaktýr” dedi.
Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr.Mansur Harmandar, amaçlarýnýn Türkiye’de yaþayan mümkün olursa bütün dünyadaki
engelli bireylere ‘Akýllý Can Melek’ projesi
kapsamýnda akýllý bilekliði teslim etmek ve
kaybolmalarýný engellemek olduðunu söyledi.
Bu projenin sürdürülebilirliðini saðlayabilmek
için insanlarýn kullanmadýklarý bir kuruþlarýný
buraya yönlendirmek istediklerini ifade eden
Harmandar, ‘Bir kuruþ’ deyip geçmemek lazým.
Damlaya damlaya göl olur. Bunu da engellisine
duyarlý Marmaris’ten baþlatmayý uygun gördük.
Üniversite olarak bilimsel çalýþmalarýmýzý
engellinin yararýna kullanmak istiyoruz.
Muðla’dan bir dünya engelli projesi çýkarmak
istiyoruz. Tüm iþletmelerin bu projeye destek
vermesini bekliyoruz” diye konuþtu.
Akýllý Can Melek bileklikler
Proje kapsamýnda, konum takibi yapmaya
olanak saðlayan, zihinsel engelli bireyler için
anýnda ses ve veri iletiþimi imkâný tanýyan, yersel
konumlarý izlenebilen ve istenilen mesafeler dýþýna
çýkýldýðýnda öncelikli kiþilere otomatik haberdar
edebilen bileklikler geliþtiriliyor.
-Tuncay Karaçelik
Milletvekili seçimlerinde yarýþacak olan adaylar
belli oldu.
7 Haziran’da yapýlacak olan
25. Dönem Milletvekili
seçimlerinde yarýþacak olan
adaylar belli oldu.Seçimlerde
Mevcut milletvekillerinden CHP
Milletvekili Tolga Çandar ön
seçimde aday adayý olamadý. Ak
Parti’de ise Yüksel Özden ile Ali
Boða aday gösterilmedi.
AK PARTÝ
1) HASAN ÖZYER
2) HASAN KÖKTEN
3) ELVAN GÖÇER
4) MEHMET YAVUZ
5) MUHÝTTÝN KAYABAÞ
6) ÖZBEN YELDA EROL
GÖKCAN
CHP
1) AKIN ÜSTÜNDAÐ
2) ÖMER SÜHA ALDAN
3) NURETTÝN DEMÝR
4) BURAK ERBAY
5) EMRAH DOÐU
6) SÜLEYMAN GÝRGÝN
MHP
1) MEHMET ERDOÐAN
2) PEYAMÝ CÝNAS
3) ASIM BAÞARAN
4) RAMAZAN KIVRAK
5) FERAT YÜKSEL
6) ARÝF ZÝYA KELOÐLU
HDP
1) HÜRRÝYET KARADENÝZ
2) MEHMET POLAT
3) NURHAYAT TEKGÜL
4) KAMURAN
RESULOÐULLARI
5) AYLAAPLEYLA
6) MEHMET EMÝN GERS
ANADOLU PARTÝSÝ
1) ENÝZ TUNCA
2) ÜNAL GÖKSU
3) FATMA GÖNÜL TUNCAY
4) ZÜBEYDE DEMDÝ
5) TOLGA ÖZGAN
6) ÞAFAK SEVÝN
VATAN PARTÝSÝ
1) MUSTAFA GÜLEÇ
2) SÜHA ZÝYA GÖKALP
3) HÜSEYÝN ÜNLÜ
4) ÞEFÝK ÇAKMAK
5) SERPÝL DEVRÝM
6) FEHMÝ OÐUZ ÇAKMAK
11 Parti Seçime
Girmiyor! Oy Pusulasý
Deðiþti
n11 Parti Seçime Girmiyor! Oy
Pusulasý Deðiþti 11 Parti Seçime
Girmiyor! Oy Pusulasý Deðiþti 11
Parti Seçime Girmiyor! Oy
Pusulasý Deðiþti
Seçimlere katýlma yeterliliði bulunan
31 partiden 11'i seçimlere girmeme
kararý aldý ve listelerini göndermeyerek
baþvuru yapmadý. Toplam 20 parti
baþvuruda bulundu. Büyük Birlik Partisi
ise, Saadet Partisi çatýsý altýnda seçime
gireceklerini açýkladý.
Böylece, seçimlerde kullanýlacak birleþik oy pusulasýnda yer alacak parti sayýsý 19'a düþtü. Partilerin oy pusulasýndaki yerleri de deðiþmiþ oldu.
SEÇÝME KATILMAYAN
PARTÝLER
Hür Dava Partisi, Halkýn Yükseliþi
Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Demokratik Geliþim Partisi, Muhafazakar
Yükseliþ Partisi, Hak ve Adalet Partisi,
ÖDP, Genç Parti, Ýlk Parti, Hak ve Eþitlik Partisi, Türkiye Komünist Partisi
PUSULALARDAKÝ YERLER
DEÐÝÞTÝ
Partilerin pusulalardaki yerleri de deðiþti. Buna göre, pusulanýn 1. sýrasýnda
Doðru Yol Partisi yer alýrken, daha önce
18. sýrada yer alan MHP 10. sýraya, 19.
sýrada yer alan HDP11. sýraya, 22. sýrada yer alan CHP 13. sýraya, 23. sýrada
yer alan AKP ise 14. sýrada yer alacak.
Buna göre oy pusulalarýndaki yeni
sýralama þöyle olacak:
DYP 1, Millet ve Adalet Partisi 2,
Anadolu Partisi 3, Komünist Parti 4,
Millet Partisi 5, Merkez Parti 6,
Toplumsal Uzlaþma Reform ve
Kalkýnma Partisi 7, Halkýn Kurtuluþu
Partisi 8, Liberal Demokrat Parti 9,
MHP 10, HDP 11, BBP ve Saadet Partisi
12, CHP 13, AKP 14, DSP 15, Yurt
Partisi 16, Demokrat Parti 17, Vatan
Partisi 18, Baðýmsýz Türkiye Partisi 19
CHP Vekil adaylarý
pasta kesti
nCHP Muðla Milletvekili adaylarý
seçim çalýþmalarýna Ortaca’dan
baþladý.
CHP’den 4. Sýra Milletvekili adayý Avukat Burak Erbay ve 6. Sýra adayý sendikacý Süleyman
Girgin partisinin Ortaca ilçe örgütünü ziyaret
ettiler. Partililer, adaylarý 6 oklu pasta keserek
karþýladýlar ve seçimlerde baþarýlar dilediler.
AKP iktidarý her gün deðiþik
senaryo gündeme getiriyor
CHP Ortaca Ýlçe Baþkaný Mehmet Sertkaya,
CHP iktidarýnýn yakýn olduðunu ifade etti.
Ülkenin artýk her gün deðiþik olaylara, deðiþik
geliþmelere gebe olan bir yer haline geldiðini dile
getiren Sertkaya, “Hepinizin bildiði, artýk
televizyonlarýn da saklayamadýðý AKP iktidarýnýn
dibe doðru gidiþini izliyoruz. Ancak AKP iktidarý
hemen teslim olmayý düþünmüyor. Ýktidarý
kaybetmemek için de yerelde, Muðla’da ve
Türkiye’de her gün deðiþik senaryolarý gündeme
getiriyor. Bu senaryolara kanmadýklarýnýn yanýtýný
halk sandýkta verecektir” dedi.
Çatýrdamaya baþladýlar
Milletvekili adayý Avukat Burak Erbay,
seçimlere 60 günden az kaldýðýný bunun fazla bir
süre olmadýðýný söyledi.
Erbay, “herkes þikayet ediyor, esnaf þikayet
ediyor, köylü þikayet ediyor. Gençlerimiz,
kadýnlarýmýz ‘Televizyonlarý açmýyoruz yeter artýk
bunlarý görmek istemiyoruz kapattýk diyorlar’
herkes bunu söylüyor. Bunlardan kurtulalým
diyorlar. O zaman buyurun diyorum. Bu 60 gün
hesap sorma günü. Bu 60 gün kapý kapý
dolaþarak hesap sormak zorundayýz” dedi.
Muðla’da 4-5 milletvekili çýkaracaklarýný
savunan Erbay, “dördüde çýkaracaðýz, beþide
çýkaracaðýz. Ben buna yürekten inanýyorum. Biz
her halükarda bu adamlarý iktidardan düþüreceðiz.
Çünkü görülüyorki bunlar yukarýdan
çatýrdýyorlar, birbirlerine girdiler. O onun dosyasý
diyor, bu bunun dosyasý diyor. Yok saray ayrý
liste yaptý, burasý ayrý liste yaptý. Ayný çatýrdama
Muðla’da da var” diye konuþtu.
-Ömer Kundakçý
Caretta Caretta heykeli yenileniyor
Dalyan Mahallesi'ndeki
caretta caretta heykeli
yenileniyor.
Dalyan Mahallesi'ndeki caretta
caretta heykeli yenileniyor.
Atatürk Caddesi ile Cumhuriyet
Meydaný'nýn kesiþtiði noktadaki döner
kavþaktaki süs havuzu içinde bulunan
Dalyan'ýn simgesi caretta caretta
heykeli bakýma alýndý. 30 yýl önce
Ýzmirli ünlü heykeltraþ Eray Okkan
tarafýndan yapýlan fiber heykelin
bakýmýný asistaný Gülay Özkan
yapýyor. Annesinin kollarý arasýndaki
iki yavru caretta carettanýn temsil
edildiði heykelin bakým çalýþmalarý
beldedeki az sayýda turistin de ilgisini
çekti.
Heykeltraþ Okkan'ýn Ýzmir deki
atölyesinde asistanlýðýný yapan Gülay
Özkan, caretta careta heykelini sezona
hazýr hale getireceklerini söyledi.
Özkan, "30 yýl önce Eray Okkan
tarafýndan yapýlmýþ olan bu heykeli
restore ediyoruz. Strafor üzerine fiber
kaplanarak yapýlan heykelin önce
yýpranmýþ yerlerinin kaba temizliðini
yaptýk. Özel hazýrlanan macunla
heykelin hasarlý olan bölgelerini
kapladýktan sonra aslýna uygun
renklerde boyanacak. Heykel, bunca
zaman çok iyi dayanmýþ. 3 günlük bir
çalýþma sonucunda turizm sezonuna
hazýr hale getireceðiz" dedi.
-Süleyman ÝLTER
7
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
10 NÝSAN 2015 CUMA
MHP Köyceðiz’den Çocuklar
Tiyatroyla
seçim startý
Büyükþehir Üretici
ve Halcinin Yanýnda
Buluþuyor
nMuðla Büyükþehir Belediyesi, Kültür
ve Sosyal Ýþler Dairesi Baþkanlýðý
“Güneþin Çocuklarý” isimli tiyatro
oyununu çocuklar ile buluþturuyor.
nMHP Köyceðiz Ýlçe Teþkilatý, 7 Haziran milletvekili
seçimleri için çalýþmalara baþladý.
Ekincik, Sultaniye, Çandýr,
Döðüþbelen, Köyceðiz köyü,
Kavakarasý ve Pýnar mahallerinde
mahalle muhtarlarý ve vatandaþlarla
buluþan Keramettin Tülerli, sorunlarý
dinledi ve çözüm yollarý hakkýnda fikir
alýþveriþinde bulunarak MHP
iktidarýnda uygulanabilecek çözüm
yollarýný anlattý.
MHP Köyceðiz Ýlçe Baþkaný
Keramettin Tülerli, ’’Milliyetçi Hareket
Partisi Köyceðiz Ýlçe Teþkilatý olarak,
Köyceðiz’de yaþayan hemþerilerimizin
yerel yönetimlerden (ilçe Belediyesi ile
Büyükþehir Belediyesi aldýklarý
hizmetler noktasýnda) ve ülkenin
idaresindeki mevcut iktidardan
ekonomik, sosyal, kültürel, birlik ve
beraberlik açýsýndan içinde bulunulan
durumlar açýsýndan görüþ ve
düþüncelerini öðrenmek için
toplantýlar yapýyoruz. Bu
toplantýlarýmýzýn bizim açýmýzdan
olmazsa olmazlarý mahalle
muhtarlarýmýz olmuþtur. Bundan
sonrada bu ve benzeri
toplantýlarýmýzda vatandaþlarýmýzýn
yanýnda muhtarlarýmýzdan gerek
geçmiþle, gerekse geleceðe yönelik
görüþ ve düþüncelerinden istifade
edeceðiz. Böylece Köyceðizli tüm
hemþerilerimiz kendilerini dinleyen,
sorunlarýný çözme noktasýnda irade
gösteren, kalkýnmýþ ve geliþmiþ
Köyceðiz için Köyceðiz MHP 7 gün
24 saat hizmetlerinde olacaktýr’’ dedi.
-Salih Cura
Muðla Büyükþehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal
Ýþler Dairesi Baþkanlýðý “Güneþin Çocuklarý” isimli
tiyatro oyununu çocuklar ile buluþturuyor.
Muðla Büyükþehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal
Ýþler Dairesi Baþkanlýðý’nýn düzenlediði Güneþin
Çocuklarý tiyatro
turnesi 07.05.2015
tarihine kadar 11
ilçe ve 5 mahallede
sahnelenerek
çocuklar ile
buluþacak. Ýlk
olarak Menteþe
Ýlçesinde sahnelenen
tiyatro oyunu
çocuklardan yoðun
ilgi gördü.
Muðla
Büyükþehir
Belediyesi, Kültür
ve Sosyal Ýþler Dairesi Baþkan Vekili Hasan Basri
Yücedað konu ile ilgili yaptýðý açýklamada,
“Büyükþehir Belediyesi olarak düzenlediðimiz sosyal
ve kültürel etkinlikleri vatandaþlarýmýzla
buluþturmaya devam ediyoruz. Güneþin Çocuklarý
isimli tiyatro oyunumuzu 11 ilçede sahneleyerek 22
bin çocuðumuzun izlemesini hedefliyoruz.
Çocuklarýn erken yaþta tiyatroyu sevmeleri ve
tiyatro izleme alýþkanlýðý edinebilmeleri için
çalýþmalarýmýz devam ediyor” dedi.
-Tuncay Karaçelik
Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün, Muðla
Büyükþehir Belediyesi Fethiye Karaçulha Toptancý Hali’nde açýlan
Çiftçi Sergisi’ne katýldý.
Muðla Büyükþehir Belediyesi,
Fethiye Ziraat Odasý, Türkiye Haller
Birliði, Türkiye Tohumcular Birliði
tarafýndan ilk defa düzenlenen Bitkisel
Ürünler ve Üretim Girdileri
Sergisi’nde konuþan Muðla
Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr.
Osman Gürün, Çiftçi Sergisi’ne
katýlýmýn yoðun olduðunu, üreticilerle,
üreticilere araç, gereç, malzeme
saðlayanlarý bir araya geldiðini, burada
Tarým Fuarý’nýn alt yapýsýný
oluþturduklarýný söyledi.
Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný
Dr. Osman Gürün; “ Muðla’nýn
Büyükþehir olmasýndan sonra
Karaçulha, Ortaca, Karadere,
Kumluova, Eþen Halleri Büyükþehir
Belediye’mize devredildi. Yaptýðýmýz
çalýþmalarla hallerin sorunlarýný,
ihtiyaçlarýný belirledik. Alt yapý,
aydýnlatma, iþçi bekleme yerleri, hal
giriþ çýkýþlarýný kontrol altýna alma gibi
iyileþtirme çalýþmalarýný gerçekleþtirdik.
Üretici alacaklarý ile ilgili düzenlemeler
yaptýk ve teminat koyduk. Sistemin
kurulu olduðu Gezici bir denetleme
aracýný hizmete sokarak hale girmeden
geçen mallarý denetim altýna aldýk.
Burada önemli olan üreticinin ve
halcinin ortak menfaatlerini korumak
ve birlikte olduklarý yapýyý kurmak.”
dedi.
Muðla için tarýmýn can damarý
olduðunu söyleyen Muðla Büyükþehir
Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün,
birim baþýna deðerlerin çok düþük
olmasýna raðmen, üreticinin emeðinin
karþýlýðýný alamamasýna raðmen
Muðla’nýn tarým gelirlerinin turizm
sektöründen fazla olduðunu söyledi.
Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný
Dr. Osman Gürün; “Üreticimiz, kendi
topraðýna, bölgesel ürünlerine sahip
çýkýyor, bütün sýkýntýlarýna raðmen
bunlarý yetiþtirmeye devam ediyor ve
ülkemize katma deðer olarak
kazandýrýyor. Bizim mutlak suretle
tarýmý desteklememiz ve üreticimizin
yanýnda olmamýz gerekiyor.
Kooperatifleþmeyi teþvik etmeli, daha
güçlü bir Muðla için birlikte
üretmeliyiz.” dedi.
Muðla Büyükþehir Belediyesi
Fethiye Karaçulha Toptancý Hali’nde ki
Çiftçi Sergisi’nin açýlýþýna Muðla
Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr.
Osman Gürün ile birlikte, CHP Muðla
Milletvekilleri Prof.Dr. Nurettin Demir,
Ömer Süha Aldan, Türkiye Haller
Birliði Baþkaný Yüksel Tavþan, Fethiye
Ziraat Odasý Baþkaný Kenan Karayiðit,
Fethiye Hal Birliði Baþkaný Atabey
Akgün katýldý. -Soner Aydýn
8
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
10 NÝSAN 2015 CUMA
1.KÖYCEÐÝZ
HAVZASI ÇALIÞTAYI
(24-25 NÝSAN 2015)
Muðla Valiliði, Muðla Sýtký
Koçman Üniversitesi, Köyceðiz
Kaymakamlýðý ve Köyceðiz
Belediyesinin desteklediði 1.
Köyceðiz Havzasý Çalýþtayý, 2425 Nisan 2015 tarihlerinde
Köyceðiz Halk Eðitim Merkezi
toplantý salonunda yapýlacak.
ETKÝNLÝK
TAKVÝMÝ
Köyceðiz Belediyesi 2015 yýlý
etkinlik takvimini açýkladý.
nKöyceðiz Belediyesi 2015 yýlý etkinlik
takvimini açýkladý. Açýklamada yer verilen
etkinlikler þu þekilde:
1- 24-25 Nisan 2015 3. Köyceðiz Havzasý Çalýþtayý
2- 01-03 Mayýs 2015 Portakal Çiçeði Günleri
3- 06 Mayýs 2015 3. Köyceðiz Yaðlý Pehlivan Güreþleri
4- 13-17 Haziran 2015 18. Türkiye Üniversiteler Köyceðiz
Yaþar Sevim Plaj Hentbol Þampiyonasý
5- 03-05 Temmuz 2015 20. Cennet Köyceðiz Briç Festivali
6- 20-23 Aðustos 2015 4. Köyceðiz Motosiklet Festivali
7- 22-25 Aðustos 2015 10. Köyceðiz Kaunos Altýn Aslan Türk
Filmleri Festivali
3. KÖYCEÐÝZ YAÐLI
PEHLÝVAN GÜREÞLERÝ
Köyceðiz belediyesi kültür etkinlikleri
kapsamýnda; organize ettiði 3. Köyceðiz
Yaðlý Pehlivan Güreþleri, 6 Mayýs 2015
Çarþamba günü Toparlar mahallesi Kazancý
mevkisinde yapýlacak.
Köyceðiz Belediye Baþkaný Kamil
Ceylan, “Ata sporumuz yaðlý güreþi
yaþatmak için dü-zenlenen ve geleneksel hale
gelen güreþlerimizi izlemek üzere tüm bölge
halkýný Köyceðiz’de görmek istiyoruz” dedi.
-Soner Aydýn
T.C. ORTACA 1. ÝCRA DAÝRESÝ
2014/590 TLMT. TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
2 KALEM DANA ETÝ VE DANA CÝÐERÝ VE 3 KALEM
TAVUK ETÝ VE TAVUK ÜRÜNÜ ALIMI
DEVLET HASTANESÝ -ORTACA SAÐLIK BAKANLIÐI
TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU
2 KALEM DANA ETÝ VE DANA CÝÐERÝ VE 3 KALEM TAVUK ETÝ VE TAVUK ÜRÜNÜ ALIMI alýmý
4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye
iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2015/42480
1-Ýdarenin
a) Adresi
: BESKÖPRÜ MAH. CUMHURIYET CD. NO:110 48600 ORTACA/MUÐLA
b) Telefon ve faks numarasý: 2522825313 - 2522826545
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði
internet adresi (varsa)
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý: 2 KALEM KEMÝKSÝZ DANA ETÝ VE DANA CÝÐERÝ ÝLE 3 KALEM BÜTÜN
TAVUK, TAVUK SARMA, TAVUK BAGET ALIMI Ayrýntýlý bilgiye EKAP’ta
yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Teslim yeri
: ORTACA DEVLET HASTANESÝ
c) Teslim tarihi
: Teslimat günlük, haftalýk veya aylýk yapýlacak olup, kurumun ihtiyacý
kadar, ürünler hafta içi her gün saat: 09.00-15.00 saatleri arasýnda
hastanemiz gýda deposuna fiþ karþýlýðýnda muayene komisyonu
huzurunda teslim edilecektir. Teslim fiþleri, hastane yönetimi tarafýndan
2 (iki) nüsha hazýrlanacak, bir nüshasý yükleniciye verilecektir
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
: ORTACA DEVLET HSTANESÝ
b) Tarihi ve saati
: 20.04.2015 - 10:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan,
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel
kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý ORTACA DEVLET
HASTANESÝ SATIN ALMA BÝRÝMÝ adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ORTACA DELET HASTANESÝ adresine elden teslim edilebileceði
gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu,
üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn
çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN GÜN) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
RESMÝ ÝLANLAR www.ilan.gov.tr.’de
BASIN NO.: 57886
Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup;
Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine
istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý;
þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin
alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve
paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere
artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki
beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda
teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý
ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin
isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize
baþvurmalarý ilan olunur. 27.03.2015
Hasan Aykut - Ýcra Müdür Yardýmcýsý-174817
1. Ýhale Tarihi : 07/05/2015 günü, saat 10:00 - 10:05 arasý.
2. Ýhale Tarihi : 27/05/2015 günü, saat 10:00 - 10:05 arasý.
Ýhale Yeri
: Muðla ili, Ortaca ilçesi, Fethiye Karayolu Üzeri, Ortaca Adliyesi Bina giriþi null null / null
No
Takdir Edilen
Deðeri TL.
Adedi
1
17.000,00
1
KDV
%18
Cinsi
(Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
48 RA 849 Plakalý, 2009 Model, FIAT Marka, 223 Tipli,
199A20002907159 Motor No'lu, NM422300007196530 Þasi
No'lu, Yakýt Tipi Dizel, 48 RA 849 Plakalý, 2009 Model, Fiat
Marka, 223 Tipli, 2009 Model, Kamyonet-Kapalý Kasa Cinsli,
Gri (Mistik) Renkli, 199A20002907159 Motor Nolu,
NM422300007196530 Þase Nolu, Dizel Yakýtlý, ön tamponda
sað-sol tarafta çizik ve ezikler mevcut durumda, lastikler orta
vaziyette, sað-sol ve arka tarafýnda hafif çizikler mevcut,
anahtar ve ruhsat mevcut durumda araçta
(ÝÝK m.114/1, 114/3)
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir.
RESMÝ ÝLANLAR www.ilan.gov.tr.’de
Basýn No: 58045
T.C. ORTACA 1. ÝCRA DAÝRESÝ
2012/1182 TLMT. TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup:
Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine
istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý;
þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50's.ni bulmasýnýn ve satýþ isteyenin
alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve
paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere
artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki
beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda
teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý
ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin
isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize
baþvurmalarý ilan olunur. 25/03/2015
Hasan Aykut – Ýcra Müdür Yardýmcýsý - 174817
1. Ýhale Tarihi : 05/05/2015 günü, saat 10:00 -10:05 arasý.
2. Ýhale Tarihi : 25/05/2015 günü, saat 10:00 - 10:05 arasý.
Ýhale Yeri
: Muðla Ýli, Ortaca ilçesi, Fethiye Karayolu üzeri. Ortaca Adliye Bina Giriþinull / null / null
No
Takdir Edilen
Deðeri TL.
Adedi
1
2.000,00
1
KDV
%8
Cinsi
(Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
35 HNL 76 Plakalý, 1976 Model. MASSEY FERGUSON
Marka, MF175 Tipli, 236EA73011 Motor No'lu, 5T6X148547
Þasi Nolu, Yakýt Tipi Dizel, Rengi Kýrmýzý, 35 HNL 76 Plakalý,
Massey Ferguson Marka, MF175 Tipli, 1976 Model, Traktör
Cinsli, Kýrmýzý Renkli, 236EA73011 motor Nolu, 5T6X148547
Þase Nolu, Dizel Yakýtlý, hurda þeklinde, tekerlekleri patlamýþ
vaziyette, koltuðunun olmadýðý, aracýn demir aksamlarýndan
baþka bir þeyin olmadýðý, demir aksamlarýn paslanmýþ ve
çýkmýþ vaziyette olduðu görüldü.
(ÝÝKm.114/1, 114/3)
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir.
RESMÝ ÝLANLAR www.ilan.gov.tr.’de
Basýn No: 58133
Download

100 YILDA 100 KADIN