Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi
Dalaman Belediye
Baþkaný Kalp Krizi
Geçirdi...
DALYAN’DA ÇALIÞTAY
nKalp krizi geçiren
FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ.
YIL: 22 SAYI: 3449 17 NÝSAN 2015 CUMA
Dalaman Belediye baþkaný
Muhammet Þaþmaz Muðla
Özel Yücelen Hastanesinde
tedavi altýna alýndý. Anjiyo
olan Þaþmaz’ýn saðlýk
durumu iyi. 4.sf
"Küresel kozmetik ve ilaç sektörleri
için ülkemizin bitkisel hammadde
kaynaklarý" çalýþtayý düzenlendi. 5.sf
ORTACA BELEDÝYESPOR
YOL VE SU
VATANDAÞI BIKTIRDI
nDalaman ve Köyceðiz’de yaþanan yol
ve su sýkýntýlarý bölge halkýný isyan
ettirdi.
BAL LÝGÝ’NDE
Muðla Büyükþehir Belediyesi sorumluluk
alaný içinde olan þehir þebeke suyu
hizmetlerinden ve yol bakýmlarýndan þikayetçi
olan vatandaþlar sorunlarýnýn kýsa sürede
çözüme kavuþturulmasýný bekliyor.
Banyo yapmak için su yok
Dalaman Karaçalý Mahallesi Cevat Þakir
Caddesi sakinleri 40 gündür akmayan þebeke
suyu nedeni ile çamaþýrlarýný
yýkamak ve banyo yapmak
için yakýnlarýnýn evlerine
gittiklerini anlattýlar.
Dalaman Karaçalý
Mahallesi Cevat Þakir
Caddesi sakinleri 40 gündür
Kamil
akmayan þehir þebeke suyu
Ceylan
nedeniyle yaþadýklarý
maðduriyeti anlatýrlarken bir
mahalle sakini “Basýnç o kadar düþük ki,
musluklardan su akmýyor. Daha önce böyle bir
sýkýntý hiç olmamýþtý. Makineler çalýþmýyor.
Çamaþýrlarý bile eþim ailesinde yýkýyor. Üst
kata su çýkmýyor. Engelli bir kýzým olduðu
halde bu durum ile ilgilenen yok. MUSKÝ'den
görevliler geldi gördüler durumu. Üç kez de
farklý tarihlerde Muðla Büyükþehir Belediyesini
aradým telefonla sorunu ilettim, ilgilenen
olmadý”
Diðer bir mahalle sakini ise, ‘’buraya
taþýnalý 6 yýl oldu. Böyle bir sorunla hiç
karþýlaþmadýk. Bu sene suyumuz yok. 40 gün
oldu suyumuz yok. Biz yabancýyýz çamaþýr
yýkamaya, banyo yapmaya gidecek yerimiz
yok. Taþýma suyla ihtiyaçlarýmýzý gideriyoruz,
reziliz’’ dedi.
Bu Nasýl Yol
Köyceðiz’e baðlý Beyobasý, Pýnar, Karaçam
Mahallesi ve devamýndaki Denizli’ye baðlanan
yolun son hali vatandaþlarý isyan ettirdi.
Köyceðiz’i Denizli’ye baðlayan yolun bakým
çalýþmasý yapýlmamasý nedeniyle kullanýlamaz
hale geldi.
Vatandaþlarýn ortak tepkisi þu þekilde; “Bu
yol Büyükþehir Belediyesine aitmiþ. Bu yolu
her gün kullanmak zorundayýz. Araçlara zarar
veriyor, kazalara davetiye çýkarýyor. Yaðmurda
çamurdan, kuru havada tozdan geçemiyoruz.
Tüm aramalarýmýza raðmen bir sonuca ulaþamadýk. Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz bizim
sesimizi bu güne kadar maalesef duymadý.
Nasýl Büyükþehir olduk biz, Beyobasý
Belediyesi varken bundan iyiydi bizim halimiz”
Yol, Büyükþehir’e ait
Köyceðiz Belediye Baþkaný Kamil Ceylan
söz konusu yolun Büyükþehir Belediyesine ait
olduðunu söyledi. Ceylan, “Beyobasý yol
kavþaðýndan itibaren Karaçam Mahallesine
kadar bu yol Büyükþehir Belediye
Baþkanlýðýnýn sorumluluk alaný içindedir. Biz
Köyceðiz Belediyesi olarak belediyemiz
sorumluluk alaný içinde olan ara yollarda parke
çalýþmalarý yapýyoruz. Ama maalesef bu yolda
herhangi bir tasarrufumuzun olmasý mümkün
deðil” dedi. -Ömer Kundakçý-Cihat Cura
Muðla Süper Amatör ligin Þampiyonu
Ortaca Belediyespor, deplasmanda Muðla
Üniversitesi’ni 2-0 yenerek 51 puanla
þampiyonluk ipini göðüsledi.
Muðla Süper Amatör ligin
Þampiyonu Ortaca belediyespor,
deplasmanda Muðla
Üniversitesi’ni 2-0 yenerek 51
puanla þampiyonluk ipini
göðüsledi.
BAL ligini play-off maçlarýnda
kaçýran Ortaca belediyespor ilk
kez BAL ligine çýkma baþarýsý
gösterdi.
Ortaca Belediyespor’u
Muðla’da oynanan karþýlaþmada
taraftarlarý da yalnýz býrakmadý.
Þampiyonluk mücadelesini
yaklaþýk 2 bin kiþilik taraftar
grubu izledi.
Ortaca Belediyespor Kulüp
Baþkaný Metin Yýldýrým, “kýl payý
kaçýrdýðýmýz BAL ligine bu sezon
yükseldik. Tüm sporcularýmýzý
kutluyorum. Taraftarlarýmýza
teþekkür ediyorum” dedi.
Karþýlaþmayý izleyen Ortaca
Kaymakamý Hüseyin Yýlmaz ve
Belediye baþkaný Hasan Karaçelik,
þampiyon takýmýn oyuncularýný
tek tek kutlayarak tebrik ettiler,
BAL liginde baþarýlar dilediler.
Þampiyon Ortaca Belediyespor
þehir turu atarak ilçeye geldi.
Ortaca pazaryerinde karþýlanan
sporcular davul zurna eþliðinde
þampiyonluðu kutladýlar.
BAL nedir?
Bölgesel Amatör Lig (BAL),
Türkiye'nin 5. seviyedeki futbol
ligi konumundadýr. Ýlk olarak
1991-1995 yýllarý arasýnda
oynanan bu lig, 2010 yýlýnda
yeniden kurulmuþtur.
Çift devreli lig usulüne göre
deplasmanlý olarak oynanacak
müsabakalar sonrasýnda
gruplarýnda ilk 2 sýrayý alan
takýmlar TFF 3. Lig’e yükselmek
için play off oynar. Grubu ilk
sýrada bitiren takýmlar ilk turda
maç yapmaz. 2. turda 13 grup
birincisi ile ilk turda baþarýlý olan 5
grup ikincisi eþleþir. Bu maçlar
sonunda toplam 9 takým TFF 3.
Lig'e yükselir. Gruplarýnda son iki
sýrayý alan takýmlar yerel amatör
lige düþerler. Ayrýca oluþan lig
tablosu sonucunda her takým ilinin
kontenjanýna göre ligden düþebilir,
play out oynar veya doðrudan
ligde kalabilir.
-ÖMER KUNDAKÇI
2
17 NÝSAN 2015 CUMA
nKöyceðiz’de yaþayan 65 yaþýndaki Ali
Girgin, 15 yaþýndan bu yana
babasýndan öðrendiði demircilik
mesleðiyle geçimini saðlýyor
nBabasýndan öðrendiði demirciliði
yarým asýrdýr devam ettiren Girgin,
balta, keser, orak, tahra gibi tarým
aletleri üretiyor
Köyceðiz’de yaþayan 65 yaþýndaki Ali Girgin, 15
yaþýndan bu yana babasýndan kalan demircilik
mesleðini yapýyor.
Gülpýnar Mahallesi Fevzipaþa Caddesi'ndeki iþ
yerinde bölgede kullanýmý yaygýn olan tarým aletleri
üreten Girgin, özellikle balta, keser, orak, tahra
yaparak mesleðini yýllardýr özveriyle sürdürüyor.
Girgin, babasýndan öðrendiði mesleðine 15
yaþýnda baþladýðýný söyledi.
Ýlkokulu bitirdikten sonra babasýnýn yanýnda
demirciliðe baþladýðýný anlatan Girgin, "Askere gidip
geldikten sonra yine bu iþi yapmaya devam ettim.
50 yýldýr da bu iþi yapýyorum. Burada balta, keser,
saban, tahra gibi her türlü tarým aletini üretiyorum"
dedi.
Ürettiði aletlerin dayanýklý olduðunu anlatan
Girgin, "Ürettiðim aletler fabrikalarda da üretiliyor
ama ben isteðe göre yapýyorum. Fabrika ürünü bir
yýl dayanýr, benim yaptýðým 10 yýl kullanýlýr. Yaptýðým
tahrayý 30, baltayý 40, oraðý 20 liradan satýyorum"
diye konuþtu.
Girgin, çýrak bulamadýðýný ve demircilik
mesleðini bir kaç yýl sonra býrakacaðýný ifade etti.
Girgin, 3 çocuðunun da üniversite mezunu
olduðunu, çocuklarýný demircilikten kazandýðý
parayla okuttuðunu sözlerine ekledi.
Ýlçede yaþayan 68 yaþýndaki Ahmet Yücel ise, Ali
ustanýn yýllardýr Köyceðiz'de demircilik yaptýðýný
söyledi.
Köyceðiz'de Ali ustadan sonra bu iþi yapacak
kimsenin olmadýðýný vurgulayan Yücel þunlarý
kaydetti:
"Özel tarým aletlerini yapan bölgenin tek ustasý.
Bu bakýmdan zor bir meslek. Ter akýtýyor ve
ekmeðini böyle yiyor. Basit bir iþ deðil, haysiyetli bir
meslekle uðraþýyor. Ali usta son devri kapatýyor. Bu
meslekle uðraþan Köyceðizde baþka kimse yok."
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
YARIM ASIRDIR
DEMÝR DÖVÜYOR
Köyceðiz'den "Dünya Projesi"
ÇARÞISININ SÝMGELERÝNDEN
Ali Girgin ustanýn asýrlýk atölyesi Köceðiz
çarþýsýnýn simge mekanlarýndan. Çarþýnýn içinde
Ali ustanýn atölyesi turistlerin de ilgi odaðý.
nMuðla Yöresinde Yaþayan Yabancýlarýn Dayanýþma
Haftalýk Siyasi Süreli Yerel Haber
Gazetesi
YIL: 22 SAYI: 3449 17 NÝSAN 2015
CUMA
Yayýn sahibi:
kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik
Sayfa editörü: Soner Aydýn
Muhabir: Ömer Kundakçý
Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk.
No:14/1
Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye
iþhaný B:203 ORTACA
Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt
Adres: Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11
Ortaca/Muðla
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.ortacahaber.com
HaberMerkezi Tel/fax : 282 86450530.923 8381
- Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar.
- Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar
yayýnlansýn veya yayýnlanmasýn iade edilemez.
- Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir.
- Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993
ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ
- Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür
vs) Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr.
- RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 9,63 TL
- Fiyatlara KDV Dahil Deðildir.
Derneði'nin "Can Melek Bileklik projesi" Muðla Sýtký
Koçman Üniversitesi ortaklýlýðýnda akýllý can meleðe
dönüþtürülmesiyle ilgili toplantý düzenlendi.
Muðla Yöresinde Yaþayan
Yabancýlarýn Dayanýþma Derneði'nin
"Can Melek Bileklik projesi" Muðla
Sýtký Koçman Üniversitesi
ortaklýlýðýnda akýllý can meleðe
dönüþtürülmesiyle ilgili toplantý
düzenlendi.
Marmaris Grand Paþa Hotel'de
düzenlenen, Blue Port Avm ev
sahipliðinde 1. çalýþtay toplantýsý ve
gala yemeðinde can melek geliþimi
anlatýldý.
Gecede Akýllý can melek Muðla
spotu ve Can melek filmi gösterildi.
Film, davetlilerin büyük beðenisini
kazandý.
Gecede konuþan Muðla Valisi Amir
Çiçek, proje ve projede çalýþan ekibin
heyecanýnýn kendisini çok etkilediðini
söyledi.
Akýllý can melek projesinin
engelliler ve yaþlýlar için çok önemli
olduðunu vurgulayan Çiçek, "Projenin
daima yanýnda ve destekçisi olamaya
devam edeceðiz. Köyceðiz'den doðan
Can meleðin hýzlý yolculuðuna þahit
oluyoruz. Projeye emek veren herkesi
ve kutluyorum" dedi.
Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar
ise þunlarý söyledi:
"Akýllý can melek projenin engelliye
hizmet eden bir proje olduðuna
inancýmýz tamdýr. Araþtýrma uygulama
merkezimizce ilk denelerinden sonra
daha da geliþtireceðimiz sürece
girecektir. Projenin üniversite olarak
içinde olmaktan gurur ve mutluluk
duyuyorum."
Muðla Yöresinde Yaþayan
Yabancýlarýn Dayanýþma Derneði
Baþkaný Halil Karanfiloðlu da projenin
Köyceðiz’den yola çýkan bir dünya
projesi olma yolunda ilerlediðini
belirtti.
Coþku Eðitim kurumlarý adýna
konuþan Eylem Tan ise" Can meleðin
hayat hikâyesinin baþýndan beri kurum
olarak içindeyiz içinde olmaya ve
geliþmesine katký sunmaya devam
edeceðiz" diye konuþtu.
Ödül töreninde ise Özel coþku
rehabilitasyon merkezi engelli atölyesi,
Köyceðiz Belediyesi kadýn akademisi
iþ ve sanat atölyesi ve köyceðiz halk
eðitim müdürlüðü çini atölyesi
çalýþmalarýyla Köyceðiz geceye
damgasýný vurdu.
Daha sonra toplu halde Akýllý can
melek için baþlatýlan alýþveriþlerde
alýnmayan bir kuruþlar için "Kuruþuna
Sahip Çýk" kampanyasý ile hep birlikte
'1 Kuruþlar Can meleðe' diyerek
startýný verdiler.
Geceye, Muðla valisi Amir Çiçek,
Rektör Prof Dr Mansur Harmandar
ve eþi Suzan Harmandar, Marmaris
Kaymakamý Celalettin Yüksel ,
Köyceðiz kaymakamý Gürkan
Demirkale, Ortaca Kaymakamý
Hüseyin Yýlmaz, Ortaca Belediye
Baþkaný Hasan Karaçelik, Dalaman
Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz,
Köyceðiz Belediye Baþkan yardýmcýsý
Cemil Cem ve meclis üyeleri Nadi
Pirci ve Neriman Palancýoðlu,
yazarlar, muhtarlar, birçok sivil
toplum kuruluþu temsilcileri ve 400'e
yakýn davetli topluluðu katýldý.
3
17 NÝSAN 2015 CUMA
Tilki’ler tavuk
kurbaný oldu
nOrtaca Okçular mahallesinde bir
vatandaþ yaban hayvanlarýnýn
zehirlenerek öldürüldüðü
iddiasýyla Köyceðiz Doða Koruma
ve Milli Parklar þefliðine þikayette
bulundu.
Köyceðiz Doða Koruma ve Milli Parklar
þefliði ekipleri tarafýndan arazide yapýlan
incelemelerde ise bir süre önce öldüðü
belirlenen Tilki bulundu. Tilkinin ne þekilde
öldüðü ise tespit edilemedi, olayla ilgili
soruþturma baþlatýldý.
-1 yýldan 3 yýla kadar hapis
Olay yerinde bilgi alan görevliler, Orman ve
Su Ýþleri Bakanlýðý ile Merkez Av
Komisyonu’nca koruma altýna alýnan türler ile
Merkez Av Komisyonu’nca belli edilen
sürelerde avlanmasýna izin verilen türlerin Kara
Avcýlýðý Kanunu hükümlerine aykýrý
avlanmalarý ve tespit edilmeleri halinde, 1
yýldan 3 yýla kadar aðýr hapis cezasý. Bunun
yanýnda öldürülen her tilki için 600 lira idari
para cezasý verildiðini söylediler.
-Tavuk yiyor diye zehirleniyorlar
Cemal Can Kalsen, vatandaþlarýn tilkileri
tavuk yiyor diye öldürdüklerini söyledi.
Birçok canlý türünün yok olma tehlikesiyle
karþý karþýya olduðunu, bunlardan birinin de
tilki olduðunu ifade eden Kalsen, “ülkemizde
tilkiler maalesef nesli tükenmekte olan
hayvanlar arasýnda ve zehirlenerek
öldürülüyorlar. Maalesef bunun bir örneði de
mahallemde yaþanýyor. Mahallemde yaþayan
kimi insanlar tilkileri tavuklarýný yemesin diye
zehirli et atarak öldürüyorlar. Geçen ay 2 tilki
sýrf bu nedenle öldü. Ýlgili yerlere bildirimlerde
bulundum konuyu araþtýrýyorlar.
Vatandaþlarýmýzý doðaya karþý sorumluluða
davet ediyorum” dedi.
-Ömer Kundakçý
Ýngiliz Siyasetçinin
oðlu, Dalaman’dan
sýnýr dýþý edildi
Hatay´ýn Reyhanlý ilçesinde, Suriye´ye
yasadýþý yollarla geçmeye çalýþýrken yakalanan
Ýngiltere Ýþçi Partili Belediye Meclisi üyesi
Shakil Ahmed´in oðlu Wahaad Ahmed (21)
Dalaman Havalimaný´ndan sýnýr dýþý edildi.
Suriye sýnýrýnda görev yapan Hudut
Karakolu ekipleri, 1 Nisan´da Suriye´ye
geçmeye çalýþýrken 4´ü çocuk 9 Ýngiliz
vatandaþýný yakaladý.
Ekipler, yakalananlar arasýnda Ýngiltere Ýþçi
Partili Belediye Meclisi üyesi Shakil Ahmed´in
oðlu Wahaad Ahmed´in de olduðunu tespit etti.
Ahmed, Ýl Emniyet Müdürlüðü Yabancýlar
Þube Müdürlüðü´ndeki iþlemlerinin ardýndan
sýnýr dýþý edilmek üzere Muðla´ya gönderildi.
Ýki polis ile Dalaman Havalimaný´na
getirilen Ahmed, saat 22.00´de Ýngiltere´nin
Birmingham þehrine kalkan uçakla sýnýr dýþý
edildi. -Ömer Kundakçý
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
Dalaman Anadolu
Lisesi Ýddialý
nVodafone Freezone 18. Liselerarasý Müzik Yarýþmasý’nýn
þehir elemeleri, geçtiðimiz hafta sonu Ýzmir Atatürk Spor
Salonu’nda yapýlan elemelerle sona erdi.
nÝstanbul ve Ankara’dan sonra son olarak Ýzmir’de
gerçekleþen elemelerde büyük coþku yaþandý.
nDalaman Anadolu Lisesi öðrencileri 9 Mayýs’ta
Ýstanbul’da yapýlacak büyük final öncesi kendilerini
gösterme fýrsatý yakaladý.
Vodafone Freezone 18. Liselerarasý
Müzik Yarýþmasý’nýn þehir elemeleri,
geçtiðimiz hafta sonu Ýzmir Atatürk
Spor Salonu’nda yapýlan elemelerle
sona erdi. Ýstanbul ve Ankara’dan
sonra son olarak Ýzmir’de gerçekleþen
elemelerde büyük coþku yaþandý.
Dalaman Anadolu Lisesi öðrencileri 9
Mayýs’ta Ýstanbul’da yapýlacak büyük
final öncesi kendilerini gösterme
fýrsatý yakaladý.
Büyük bir heyecana sahne olan ve
2 gün boyunca 13 ilden toplam 109
okulun katýldýðý elemelerde Muðla’yý
10 okul temsil etti. Özel Profesyonel
baþladý. ‘’Büyük finale kalmak ve
muhteþem ödülleri kazanmak için her
þeyimizi ortaya koyduk’’ diyen
öðrenciler final için bir hayli iddialý.
Elemeler boyunca
yüzlerce okul sahne aldý
“Türkiye’nin her bir yanýndan
liselilerin hayallerini gerçekleþtirme’’
sloganýyla yola çýkan Serhat
Hacýpaþalýoðlu liderliðindeki End
Productions ekibi, Ýstanbul, Ankara ve
Ýzmir elemelerinde yüzlerce okulu
aðýrlayarak yeni bir rekora daha imza
attý. Toplam 43 ilden 378 okula destek
hem de en güzel þarkýlarýyla sahnede
olacak. Büyük finalde Nilüfer’in yaný
sýra sürpriz isimler hem jüride hem
sahnede olacak.
18. yýla özel ‘’hayalleri
süsleyen ödüller’’
Ýlgim Koleji, Nurettin Gençalioðlu
Anadolu Lisesi, Fethiye Anadolu
Lisesi, Turgut Reis Anadolu Lisesi,
Fethiye Belediye Fen Lisesi, Sabancý
Anadolu Lisesi, Fethiye Mustafa
Kemal Mesleki Ve Teknik Anadolu
Lisesi, Fethiye Ömer Özyer Anadolu
Öðretmen Lisesi, Menteþe Gazi
Anadolu Lisesi, Bodrum Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi, Halýcý Ahmet
Urkay Anadolu Lisesi ve Dalaman
Anadolu Lisesi öðrencileri 9 Mayýs’ta
Ýstanbul’da yapýlacak büyük final
öncesi kendilerini gösterme fýrsatý
yakaladý.
Muðla’dan öðretmenleri ve destek
veren arkadaþlarýyla birlikte büyük
hayallerle Ýzmir’e giden öðrencilerin
heyecanlarý görülmeye deðerdi. Sahne
performansýnýn yaný sýra kostüm ve
sahne þovlarýyla da jüriyi etkilemek
isteyen liselilerin heyecaný kuliste
olan ve profesyonel sahnede þarký
söyleme fýrsatý tanýnan yarýþmada
liseliler, Türkiye’nin en saygýn
müzisyenlerinden oluþan jürinin
seçeceði finalistlerin arasýnda yer
almak için bütün hünerlerini sergiledi.
Binlerce seyirciyle birlikte desteklerini
arkasýna alan gençler büyük coþku
yaþadý.
Ýstanbul ve Ankara elemelerinden
sonraki durak 11-12 Nisan’da Ýzmir
oldu. Türkiye’den tüm liselerin
katýlýmýna açýk olan yarýþmada elemeyi
geçip finale katýlmaya hak kazanan
liseli müzisyenleri, 9 Mayýs’ta
Ýstanbul’da yapýlacak büyük finalde
birbirinden güzel hediyeler bekliyor.
Ýcra dalýnda birinci olan okula
müzik stüdyosu ve bu yýl ilk kez
verilecek olan para ödüllerinin yaný
sýra; üstün baþarý gösteren iki öðrenci
de Bilgi Üniversitesi’nden karþýlýksýz
eðitim bursu kazanacak.
Yarýþmanýn “Ýcra”
dalýnda ilk üçe giren
gruplar için:
1.lik ödülü: 10.000 TL. 2.lik ödülü:
7.500 TL. 3.lük ödülü: 5.000 TL.
Orkestra / Sahne Performansý
dallarýnda ilk üçe giren gruplar
için:
1.lik ödülü: 6.000 TL. 2.lik ödülü:
4.000 TL. 3.lük ödülü: 2.000 TL.
Kýz Solist / Erkek Solist /
Enstrüman / Beste dallarýnda ilk
üçe giren yarýþmacýlar için:
1.lik ödülü: 3.000 TL. 2.lik ödülü:
2.000 TL. 3.lük ödülü: 1.000 TL.
Tuncay Karaçelik
Gençlerin idolü Nilüfer
büyük finalde sahnede!
Türk Pop Müzik tarihinin en
önemli sanatçýlarýndan biri olan Nilüfer
de müzik hayatýna, lise yýllarýnda
katýldýðý bir yarýþmada aldýðý birincilik
ile baþlamýþtý. Geçen seneki
yarýþmada, liseliler tarafýndan “Ýdol”
seçilen ve Türkiye’de ilk defa verilen
bu ödülü alan Nilüfer 9 Mayýs’ta
Bostancý Gösteri Merkezi’nde
gerçekleþecek büyük finalde hem
öðrencilerin heyecanýný paylaþacak
Dalaman’da Mýsýr Yetiþtiriciliði toplantýsý
Dalaman Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü,
Dalaman Ziraat Odasý Baþkanlýðý ve MAY Tohumculuk
ortaklaþa olarak mýsýr yetiþtiriciliði konusunda üreticilere
bilgilendirme toplantýsý yapýldý.
Dalaman Ýlçe Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Müdürlüðü, Dalaman Ziraat
Odasý Baþkanlýðý ve MAY Tohumculuk
ortaklaþa olarak mýsýr yetiþtiriciliði
konusunda üreticilere bilgilendirme
toplantýsý yapýldý.
Dalaman Ýlçe Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Müdürü Ergün Akdeniz,
Sofralarýmýzda yaz aylarýnda yer alan tatlý
(Göllelik) mýsýr Alternatif gelir kaynaðý
olarak yetiþtirilmesi konusunun
tartýþýldýðýný söyledi.
Ergün Akdeniz, “Antalya ve bazý
ilçelerinde tatlý mýsýr yetiþtiriciliði
yapýlýyor. Erkenci olarak yetiþtirilen bu
ürün yerel ve ulusal market ve pazarlarda
aranan bir gýda maddesi. Bu yýl
demonstrasyon amaçlý tatlý mýsýr
yetiþtiriciliði yapacaðýz. Gelecek yýl
erkenci olarak demene planlýyoruz” dedi.
Dalaman Ziraat Odasý Baþkaný Tevfik
Tayfun Tuncay ise; “Büyükbaþ hayvan
yetiþtiriciliði yapan üreticilerimiz üretim
maliyetlerini düþürmek için kaba yem
üretimini kendi imkanlarý ile yetiþtirmeleri
gerekmektedir. Kaba yemin kaliteli olmasý
süt üretimini yükseltmektedir.
Üreticilerimiz mýsýr çeþidini belirlerken
selüloz oraný düþük, protein oraný yüksek
çeþidi tercih etmelidirler. Bu toplantýda
bize yardýmcý olan May Tohum Batý
Akdeniz sorumlusu Serhat Karadal’a
teþekkür ederiz” diye konuþtu.
-Soner Aydýn
4
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
17 NÝSAN 2015 CUMA
Dalaman Belediye Baþkaný
Kalp Krizi Geçirdi
ULUSLARARASI TÜRKAN
DAÐDELEN HAFTASI
Ünlü hayvan haklarý savýnucusu eski
gazeteci Deniz Ýzgi tarafýndan internette
yayýnlanan “Siyasi Hayvan Dergisi
KARABAÞ”, 11-18 Nisan’ý “Uluslararasý
Türkan Daðdelen Haftasý” ilan etti.
Konuyla ilgili yaplan duyuruda þöyle
denmekte:
Türkan Daðdelen...
Ömrünü Hayvanlara Armaðan Etti...
Ve Türkiye'nin batýsýndan Ege'den
Bir Tanrýça gibi dünyaya ilham/ýþýk/öncü
oldu...
...
18 Nisan onun 50. Doðum Günü...
...
Onun þerefine
11 / 18 Nisan arasýný
dünyadaki tüm takipçileri ile birlikte
'ULUSLARARASI TÜRKAN DAÐDELEN
HAFTASI' olarak kutluyoruz...
nKalp krizi geçiren Dalaman Belediye baþkaný
Muhammet Þaþmaz Muðla Özel Yücelen Hastanesinde
tedavi altýna alýndý. Anjiyo olan Þaþmaz’ýn saðlýk durumu
iyi.
Öðrencilerden
örnek davranýþ
Kalp krizi geçiren Dalaman
Belediye baþkaný Muhammet Þaþmaz
Muðla Özel Yücelen Hastanesinde
tedavi altýna alýndý. Anjiyo olan
Þaþmaz’ýn saðlýk durumu iyi.
Edinilen bilgiye göre; Dalaman’da
bir restaurantta öðle yemeði yerken
tansiyonu yükselerek aniden
rahatsýzlanan Muhammet Þaþmaz
Ömer Süha Aldan ve Prof. Dr.
Nurettin Demir, Muðla Yücelen
Hastanesi yoðun bakým ünitesinde
tedavi gören Dalaman Belediye
Baþkaný Muhammet Þaþmaz'ý ziyaret
ederek durumu hakkýnda doktorlardan
bilgi aldý.
CHP Muðla Milletvekili adayý
Ömer Süha Aldan ziyaret sonrasý
sosyal medya hesabý üzerinden kalp
krizi geçiren Muhammet Þaþmaz’ý
hastanede ziyaret ettiklerini ifade
ederek, hastane odasýndan çekilen
fotoðrafýný paylaþtý.
Þaþmaz'ýn saðlýk durumunun iyi
olduðu ve bir süre kontrol altýnda
tutulacaðý öðrenildi.
-Baþkan’dan sevenlerine mesaj:
“iyiyim”
Dalaman Belediye Baþkaný
Muhammet Þaþmaz geçirdiði
rahatsýzlýk nedeniyle kendisiyle
ilgilenenlere ve arayanlara sosyal
medya üzerinden teþekkür etti.
Þaþmaz þu mesajý yayýmladý:
"Geçirmiþ olduðum rahatsýzlýktan
sonra bugün sabah kapalý olan bir
damarýn açýlmasý için Muðla Yücelen
Hastanesinde anjiyo oldum. Þu anda
saðlýk durumum gayet iyi. Göstermiþ
olduklarý duyarlýlýktan dolayý tüm
dostlarýma teþekkür ederim."
Dalaman Devlet hastanesine kaldýrýldý.
Acil serviste ilk müdahalesi yapýlan
Þaþmaz, kalp krizi þüphesi ile Muðla
Özel Yücelen hastanesine sevk edildi.
Tedavisi, Kardiyoloji Uzmaný Dr.
Þahin Aydýn tarafýndan yapýlan
Þaþmaz, yoðun bakým ünitesine
yatýrýlarak tedavi altýna alýndý.
CHP Muðla Milletvekili adaylarý
SOKAK OYUNLARI
Ortacalý Üreticilere
Tarsim Bilgilendirmesi SALONA GÝRDÝ
nOrtaca Ziraat Odasý Baþkanlýðý üreticilerin TARSÝM
(Devlet Destekli Tarým Sigortasý) hakkýnda bilgilenme
toplantýsý düzenledi.
Ortaca’da Kredi ve Yurtlar Kurumu Ortaca
Yurt Müdürlüðü ve ilçe Müftülüðü iþbirliðinde
öðrenciler, Merkez Yeni Cami ve Müftülük binasýnýn bahçe duvarýný boyadý, çevre düzenlemesi
yaptý. Öðrenciler böylesine anlamlý bir günde
etkinliðe katýlmýþ olmaktan mutlu olduklarýný
söylediler.
Kredi ve Yurtlar Kurumu Ortaca Yurt Müdürü
Bengül Yazar, yaptýðý açýklamada, Kutlu Doðum
Haftasý etkinlikleri çerçevesinde her yýl kurumda
farklý etkinlikler gerçekleþtirdiklerini söyledi.
Öðrencilerin isteðiyle müftülük binasýnýn dýþ
cephe boyasýný yapmak istediklerini belirten
Yazar, "Öðrencilerimizin katýlýmlarýndan dolayý
çok mutluyuz. Bu anlamda istekli öðrencilerimiz
çok fazla. Ortaca halký da bize gönülden destek
verdi ve müftülükle iþ birliði içerisinde bu projeyi
geliþtirdik. Bundan sonra da inþallah çok daha
güzel etkinliklere imza atarýz" dedi.
Ýlçe Müftüsü Zekeriya Çelik ise, Kutlu Doðum Haftasý'nýn Türkiye'nin hatta dünyanýn her
tarafýnda farklý etkinliklerle kutlandýðýný ifade etti.
Kutlu Doðum Haftasý dolayýsýyla, yurtta kalan
gençlerin kalýcý bir etkinlikle bu haftadaki
etkinliklere katýldýðýný anlatan Çelik, þunlarý
kaydetti:
"Öðrencilerimiz müftülükle birlikte ayný
bahçede bulunan camimizin bahçe duvarýnýn
boyadý. Bugün tatil olmasýna raðmen öðrenciler,
piknik havasýnda ve güzel bir havada boya yaptýlar. Çok da güzel oldu. Namazdan sonra cemaat
de hepsini taktir ederek teþekkür etti."
Çelik, Kutlu Doðum Haftasý'nýn farklý ve güzel etkinliklerle hafta boyunca ilçede kutlanacaðýný
bildirdi.
-Ömer Kundakçý
Tarsim Antalya Bölge Müdürü
Mustafa Deðer, Devlet Destekli Tarým
Sigortalarý Sistemi’nin iþleyiþi hakkýnda
bilgi verdi. Ürünler için dolu ana riski
ile birlikte fýrtýna, hortum, heyelan, deprem, sel ve su baskýný gibi hallerdeki konulara açýklýk getirdi.
Deðer, Ortaca’da yetiþtiriciliði önemli yer tutan portakal, nar ürünlerinin
sigortalanmasý ve teminat kapsamlarý
hakkýnda bilgiler verildi. Sistemin nasýl
iþlediði, hangi teminatlarýn kapsamda olduðu, teminat alýmýný etkileyen faktörler
ve yeni eklenen teminatlar ve geliþmeler,
hasar ödemeleri, sera poliçelerinde süreç, tarým sigortasýnýn Türkiye’deki geliþimi, hakkýnda bilgiler verdi, katýlýmcýlarýn sorularýný yanýtladý.
Ziraat Odasý Baþkaný Salim Çöllü,
toplantýnýn verimli geçtiðini, üreticilerin
bilgilendirilmesi konusunda bu tür toplantýlarýn gerçekleþtirileceðini söyledi.
Ziraat Odasý salonunda yapýlan toplantýya Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürü Okan Bilgiç, Ziraat Odasý Baþkaný Salim Çöllü, TARSÝM Antalya
Bölge Müdürü Mustafa Deðer ve
üreticiler katýldý. -Hüseyin Öçal
Muðla Eðitiminde Bilge Hareketi “Kültürümle Kucaklaþýyorum” projesi
kapsamýnda Ortaca Ortaokulu salonunda “Somut olmayan kültürel
mirasýmýz” konulu etkinlik düzenlendi. Sokaklarda oynanan oyunlar temsili
olarak salonda gerçekleþtirildi.
Ortaca Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan yapýlan etkinlikte öðrenciler
tarafýndan unutulmaya yüz tutmuþ, masal, hikaye ve efsaneler anlatýldý. Okullar
tarafýndan açýlan standlarda Çelik-Çomak, Dokuz taþ, Bez bebekler ve güncel
yaþamda kullanýlan ev ve iþ aletleri sergilendi.
Katýlýmcýlara, geleneksel Diþ hediði, Meneviþ kavurmasý, Kuzu Göbeði
kavurmasý ve Zerde tatlýsý ikram edildi.
Ortaca Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýsmet Hasgül, amaçlarýnýn unutulmaya
yüz tutan kültürel varlýklarýn çocuklar aracýlýðý ile yaþatmak olduðunu söyledi.
Hasgül, kültürel varlýklarýn gelecek kuþaklara aktarýlmasýnda ve
yaþatýlmasýnda eðitimcilere büyük sorumluluklar düþtüðünü de sözlerine
ekledi. -Ömer Kundakçý
5
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
17 NÝSAN 2015 CUMA
TURÝZM ÝLE SANAT BULUÞTU
nKöyceðiz de 12-22 Nisan Turizm haftasý
kapsamýnda etkinlik düzenlendi. Köyceðiz
kordonunda yapýlan yürüyüþ ile baþlayan
kutlamalar çeþitli gösteriler ve sergilerle
devam etti.
Köyceðiz de 12-22 Nisan Turizm haftasý
kapsamýnda etkinlik düzenlendi. Köyceðiz
kordonunda yapýlan yürüyüþ ile baþlayan kutlamalar
çeþitli gösteriler ve sergilerle devam etti.
Köyceðiz Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürlüðü Kadýn akademisi kursiyerleri tarafýndan
hazýrlanan, ipek koza, taþ, ahþap boyama, kaðýt
telkari, kaðýt rolyef, strafor, mozaik, keçe, kabak
süsleme, geri dönüþüm , yaðlý boya, sulu boya,
desing ve karakalem atölye çalýþmalarýndan oluþan
13 farklý atölyenin 300’e yakýn el emeði ürünü
sergilendi.
Köyceðiz Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Halil
Karanfiloðlu, 15 Nisan Dünya sanat günü ile turizmi
buluþturarak “Turizm ve sanat sergisi” açtýklarýný
Köyceðiz’e gelen tüm misafirleri Kültür ve sanat
etkinleriyle karþýlayacaklarýný söyledi.
Muðla Büyükþehir Kültür ve Sosyal Ýþler Daire
Baþkaný Hasan Basri Yücedað, Köyceðiz
kadýnlarýnýn el emeði göz nuru eserleri beðenerek
takip ettiklerini Kadýn Akademisi çalýþmalarýný
Muðla’ya taþýmak istediklerini ifade etti.
Köyceðiz Kaymakamý Gürkan Demirkale, Kadýn
akademisi üyelerine Keçeden Köyceðiz logosunun
iþlemeli çanta yapýlmasýný önerdi.
Köyceðiz’e gelen konuklara hediye verilirken bu
keçe çalýþmasýný kullanmak çok uygun olacaðýný dile
getiren kaymakam Demirkale, “Bu el ürünü doðal
çalýþmalarýn Köyceðiz’in organik yaþam ve
doðasýnýn tanýtýmýna uygun olduðunu düþünüyorum.
Muðla dünyanýn güzelliðe ve
saðlýða açýlan kapýsý olacak
Köyceðiz’in turizmine bu sanatsal çalýþmalar katký
sunmuþ olacaktýr” dedi
Etkinliðe, Kaymakamý Gürkan Demirkale,
Belediye Baþkan vekili Neriman Palancýoðlu,
Garnizon Komutaný Ali Akyýldýz, Muðla Büyükþehir
Belediyesi Kültür ve Sosyal iþler Daire Baþkaný
Hasan Basri Yücedað, Ýlçe Emniyet Müdürü Burhan
Þahin ve davetliler katýldý. -Soner Aydýn
“Altý ok bizim”
nVatan Partisi Ortaca Ýlçe Baþkanlýðýnýn düzenlediði aday
tanýtým toplantýsýnda konuþan Genel Baþkan Yardýmcýsý
Emekli Albay Hasan Atilla Uður, “AKP iktidarýný biz
yýkacaðýz, Mustafa Kemal’in Altý oku bizim” dedi.
Vatan Partisi Ortaca Ýlçe
Baþkanlýðýnýn düzenlediði aday
tanýtým toplantýsýnda konuþan
Genel Baþkan Yardýmcýsý Emekli
DALYAN’DA ÇALIÞTAY
katýlýmcýlara tanýtýldý.
Vatan Partisi Ortaca Ýlçe
sekreteri Mehmet Polat,
“Ülkemizin kurtuluþu olan Vatan
Partisinin bayraðý altýnda
toplanalým’’ dedi.
Vatan Partisi Genel Baþkan
Yardýmcýsý Hasan Atilla Uður ise,
hiçbir partinin tek baþýna iktidara
gelme olasýlýðýnýn olmadýðýný iddia
etti.
AKP’nin tek baþýna iktidarýný
meclise giren Vatan Partisi’nin
engelleyeceðini savunan Uður,
“Vatan Partisi, AKP iktidarýný
yýkarken Ortaca en büyük gayreti
gösterecek. Öyle bir kadroyla
geliyoruz ki iktidar kadrosu.
AKP’nin tek baþýna iktidarýný
meclise giren Vatan Partisi
engelleyecek. O zaman hiçbir
partinin tek baþýna iktidara gelme
olasýlýðý yok. Bunu bir kere Vatan
Partisi oy bölüyor diyenlere
söyleyin. 7 Haziran köprüden
önceki son çýkýþ noktasýdýr. Türk
milleti ayaða kalkmýþtýr ve Vatan
saflarýnda birleþmektedir.
Yozgat’ta 102 AKP’li partimize
katýldý. Yozgat’ta bu oluyorsa
Ortaca’da Muðla’da ben patlama
bekliyorum. Gümbür gümbür
iktidara geliyoruz. AKP”yi biz
yýkacaðýz. Mustafa Kemal’in altý
oku bizim” diye konuþtu.
-Ömer Kundakçý-Cihat Cura
Albay Hasan Atilla Uður, “AKP
iktidarýný biz yýkacaðýz, Mustafa
Kemal’in Altý oku bizim” dedi.
Ortaca Özalphan Otel’ de
yapýlan toplantýya Genel Baþkan
yardýmcýsý Em. Alb. Hasan Atilla
Uður, Ortaca Ýlçe Baþkaný,
yönetim kurulu üyeleri ve
partililer katýldý. Yapýlan
konuþmalarýn ardýndan partiye
yeni katýlanlara rozet takýldý.
Vatan Partisi Muðla Milletvekili
adaylarý Mustafa Güleç, Necla
Toraman, Prof. Dr. Fikret Turan,
Em. Alb. Aydýn Çetin, Süha Ziya
Gökalp, Hüseyin Ünlü
Ortaca'da "Küresel kozmetik ve ilaç sektörleri için ülkemizin bitkisel
hammadde kaynaklarý" çalýþtayý düzenlendi.
Ortaca'da "Küresel kozmetik
ve ilaç sektörleri için ülkemizin
bitkisel hammadde kaynaklarý"
çalýþtayý düzenlendi.
Dalyan Mahallesi'ndeki Dalyan
Resort Hotel'de düzenlenen
çalýþtayýn açýlýþ konuþmasýný
yapan Muðla Sýtký Koçman
Üniversitesi (MSKÜ) Araþtýrma
Laboratuvarlarý Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Nazan Demir, "Muðla,
bitkisel kaynaklar açýsýndan
ülkemiz ve dünya için çok önemli
bir nokta. Önümüzdeki 10 yýl
içerisinde Muðla, dünyanýn
güzelliðe ve saðlýða açýlan kapýsý
olacak" dedi.
Demir, insan doðasýyla
uyumlu, ekolojik dengeleri
bozmayan ürünlerin daha çok ilgi
çektiðini, sektörde
var olmanýn bu
dengelere dikkat
etmekle mümkün
olabileceðini
söyledi.
Türkiye'nin
konumu bakýmýndan
çok avantajlý bir
yerde olduðuna
dikkati çeken
Demir, "Doðal
kaynaklar ve bitkisel ham
maddeler açýsýndan ülkemiz çok
zengin. Baktýðýmýz zaman çok
farklý mikro iklimler oluþtuðu
görüyoruz. Bu küçük küçük
mikro iklimler de bizim endemik
bitkiler açsýnda çok zengin
olmamýzý saðlýyor" diye konuþtu.
Köyceðiz Çocuk Þenliði
Satranç Turnuvasý
Köyceðiz Çocuk Þenliði Satranç Turnuvasý 110 sporcunun katýlýmý
ile 5 tur üzerinden Köyceðiz Belediye Düðün Salonunda yapýldý. 5
kategoride yapýlan turnuvaya Köyceðiz, Dalaman, Ortaca ve Ula’dan
sporcular katýldý. Yapýlan turnuvanýn ardýndan dereceye giren
sporculara madalya ve kupalarý düzenlenen törenle verildi.
Diðer taraftan, 18-19 Nisan tarihlerinde Dalaman Çocuk Þenliði
Satranç Turnuvasýnýn yapýlacaðý bildirildi.
Dereceye giren sporcular
OSMANLICA KURSU TAMAMLANDI
nOrtaca Halk
Eðitimi Müdürlüðü
tarafýndan açýlan
birinci kademe
Osmanlýca kursu
tamamlandý.
Ortaca Halk Eðitimi
Müdürlüðü tarafýndan açýlan
birinci kademe Osmanlýca
kursu tamamlandý. 1,5 ay
süren kurs sonunda
sertifika almaya hak
kazananlara sertifikalarý;
Ortaca Halk Eðitimi Müdür
yardýmcýsý Mehmet Ali Top
ve kurs öðretmeni Alim
Çoban tarafýndan verildi.
7-8 yaþ miniminikler kategorisi: 1. Vahit Güldað, 2. Eren
Demir, 3. Atilla Çaðatay Türkmen
9-10 yaþ minikler kategorisi: 1. Dalaman Belediyespor Alperen
Özcan, 2. Dalaman Belediyespor Hakan Koyuncu, 3. Ortaca
Belediyespor ve Özalp Ýlkokulu öðrencisi Efe Arda Aybars
11-12 yaþ küçükler kategorisi: 1. Esra Sedanur Karabulut, 2.
Barýþ Yýlmaz, 3. Orhan Efe Eryýlmaz
13-14 yaþ yýldýzlar kategorisi: 1. Erdað Eryýlmaz, 2. Ortaca
Belediyespor Semiha Gülçin Geyik, 3. Damla Karaboa
Açýk kategorisi: 1. namaðlup Ortaca Belediyespor Okan Ýnci, 2.
Dalyan Belediyespor Engin Kesgin, 3. Dalyan Belediyespor Mehmet
Erensayýn
-Soner Aydýn
Demir, Avrupa'da yaklaþýk 12
bin 500 farklý bitki olduðunu,
bunlarýn da 11 binin Türkiye'de
yer aldýðýný vurguladý. Türkiye'nin
hemen hemen Avrupa'daki tüm
bitki çeþitliliðine tek baþýna sahip
olduðuna iþaret eden Demir
þunlarý kaydetti:
"Bu bitki çeþitliliðinin de
yaklaþýk yüzde 34'ü endemik
olarak ifade ediliyor. Bütün
Avrupa'da en fazla endemik bitki
bulunan ülke Türkiye. Bizim
ülkemizde 3 bin, en yakýndan
izleyen Yunanistan'da ise bu
rakam 800. Bunlar çok önemli
ekolojik zenginliklerimiz. Muðla,
bitkisel kaynaklar açýsýnda
ülkemiz de dünya için çok önemli
bir nokta. Önümüzdeki 10 yýl
içerisinde Muðla dünyanýn
güzelliðe ve saðlýða açýlan kapýsý
olacak."
Türkiye'de yetiþen 11 bin
bitkinin tamamýn endüstriyel
olarak ön plana çýkarýlamayacaðýný
belirten Demir, "Kendi bölgemizde
ve ülkede ilaç ve kozmetik
alanýndaki en çok turunçgiller, gül,
kantaron, kekik, defne yapraðý,
sýðla aðacý ve afyon kullanýlýyor"
dedi.
Muðla Valisi Amir Çiçek ise
ülke bütçesinin en önemli açýðýný
ilaç ihracatýnýn oluþturduðunu
ifade etti.
Kiþisel bakým ve kozmetik
ürünlerinin de birçoðunun yurt
dýþýndan alýndýðýný anlatan Çiçek,
þunlarý söyledi:
"Yurt dýþýndan aldýðýmýz ilaç ve
kozmetik ürünleri için döviz
ödüyoruz. Bu iki önemli sektörün
ham maddeleri Türkiye'de var mý
yok mu? Elbette ki var. Doðada
bulunan bu bitkisel florayý
sanayiye endüstriye çevirme
aþamasýndayýz. Bunun için önemli
bir noktadayýz. Üniversitemiz bu
noktada çok güzel iþlere imza
atýyor. Biz de diðer kurumlarla
birlikte koordineli olarak
üniversitemize yardýmcý olacaðýz.
Bu çalýþtayýn sonunda güzel bir
deðerlendirme de olacaktýr."
Konuþmalarýn ardýndan
katýlýmcýlara sertifika verildi.
-Ömer Kundakçý
6
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
17 NÝSAN 2015 CUMA
Bahçeþehir Koleji
Bisiklet Turu
nBu yýl eðitim öðretim hayatýna
baþlayan Bahçeþehir Koleji,
öðretimdeki baþarýsýnýn yaný sýra
sosyal etkinliklerine devam ediyor.
Son olarak Beden Eðitimi Öðretmeni Nazým
Esendemir öncülüðünde veli ve öðrencilerin katýlýmýyla Dalyan'da bir bisiklet turu gerçekleþtirildi.
Bisiklet turuna ilk olarak Günlüklü'den baþlandý
ve Dalyan Þehir Stadý'na doðru ilerlendi. Statta
hafif koþu ve toplu jimnastik hareketlerinin ardýndan tura devam edildi. Dalyan Boðazý kenarýnda toplu fotograf çekiminin devamýnda bisiklet
turu, þehir merkezinden üçüncü mola yeri olan
Özalphan Otel önüne ulaþtý. Daha sonra Ýztuzu
Yolu'na ve Arýkbaþý Mevki'ne dönülerek ve tekrar
baþlanýlan yer olan Günlüklü'ye gelinerek 14
km'lik tur tamamlanmýþ oldu.
Beden Eðitimi Öðretmeni Nazým Esendemir'in
düzenlemiþ olduðu bisiklet turunun sonunda veliler ve öðrenciler memnuniyetlerini dile getirdiler.
-Soner Aydýn
POLÝS TEÞKÝLATI
170 YAÞINDA
Polis teþkilatýnýn kuruluþ yýlý Ortaca Ýlçe Emniyet
Müdürlüðü tarafýndan yapýlan çeþitli etkinliklerle kutlandý.
Polis teþkilatýnýn kuruluþ yýlý
Ortaca Ýlçe Emniyet Müdürlüðü
tarafýndan yapýlan çeþitli etkinliklerle
kutlandý.
Hafta içerisinde düzenlenen
etkinliklerin ardýndan 10 Nisan günü
Ortaca Cumhuriyet meydanýnda tören
düzenlendi.
Törene Ortaca Kaymakamý
Hüseyin Yýlmaz, Ortaca Belediye
Baþkaný Hasan Karaçelik, Garnizon
Komutaný Haluk Türkoðlu, Ortaca
Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Yýlmaz,
emniyet personeli, aileleri, daire
amirleri ve siyasi parti temsilcileri
katýldý.
Ortaca Emniyet Müdürü Ýsmail
Ayhan’ýn yaptýðý konuþmadan sonra
Ýlçe Milli eðitim Müdürlüðü
bünyesinde düzenlenen resim, þiir ve
kompozisyon dallarýnda dereceye
giren öðrencilere ve bazý emniyet
personeline ödülleri verildi.
Ortaca Emniyet Müdürü Ýsmail
Ayhan, Polis teþkilatýnýn kendisini
sürekli yenileyerek Dünya polis
teþkilatlarý arasýnda yerini aldýðýný,
Türk halkýnýn güvenini kazanan,
demokratik hukuk devletinin Atatürk
ilke ve inkýlaplarýnýn ve laik Türkiye
Cumhuriyeti’nin teminatý olduðunu
vurguladý.
Ýsmail Ayhan, Ortaca’daki huzur
ve güven ortamýný vatandaþlardan
aldýklarý destekle saðladýklarýný ve
saðlamaya devam edeceklerini ifade
etti.
Kutlamalar, Ýlçe Emniyet
Müdürlüðü lokalinde düzenlenen
kokteyl ile sona erdi. Etkinlikler
çerçevesinde, 6 Nisan’da Ortacaspor
Veteranlar ile Emniyet personeli halý
saha maçý, 9 Nisan günü ise Ortaca
Merkez camiinde þehitler için mevlüdi þerif okutuldu.
kýsým amirlerini ziyaret ettiler.
Kan baðýþýna destek
Polis haftasý etkinlikleri
kapsamýnda Köyceðiz Ýlçe Emniyet
Müdürlüðü personeli Cumhuriyet
meydanýnda kurulan Kýzýlay çadýrýnda
kan baðýþýnda bulundu.
Emniyete ziyaret
Emniyet Müdürlüðünde
düzenlenen kokteylin ardýndan ilçedeki
kurum ve kuruluþlarýn temsilcileri
Emniyet müdürü Ýsmail Ayhan ve
Soner Aydýn
DALAMAN ÇAYI’NDA TALAN
Yasal olmayan ve yasaklanan av
malzemelerinin kullanýlmasýnýn
engellenmesi, bilinçli ve yasal ortamda balýk
avcýlýðý için herkese görev düþtüðünü dile
getiren Akdeniz, “Su ürünlerinin, su
ürünleri ile yaþamýný sürdüren hayvanlarýn
doðal yaþam alanlarýnýn korunmasý, üreme
ve geliþtirilmesi, sorumlu ve sürdürülebilir
balýk ve su ürünleri avcýlýðý yapýlmasýnýn
saðlanmasý amacýyla kontrol ve koruma
faaliyetlerinin etkin ve yaygýn yapýlabilmesi
için çevreye ve doðaya birçok zararý
bulunan bu tür malzemelerin kullanýldýðýný
gören vatandaþlarýmýz ilçe müdürlüðümüzü
ve günün 24 saatinde ücretsiz hizmet veren
“155 Pois”, " 156 Jandarma" telefon hattýný
arayarak ihbarda bulunabilirler”
açýklamasýnda bulundu.
Ortaca’nýn Gururu Oldular
Türkiye Özel Sporcular Federasyonu tarafýndan düzenlenen
atletizm turnuvasýna Ortaca’dan katýlan özel sporcular altýn
madalya ile döndü.
Türkiye Özel Sporcular
Federasyonu tarafýndan
düzenlenen atletizm turnuvasýna
Ortaca’dan katýlan özel sporcular
altýn madalya ile döndü.
Türkiye Özel Sporcular
Federasyonu tarafýndan 12-14
Mart tarihleri arasýnda Antalya’da
düzenlenen 3. Bölge mental otistik
down sendromlular atletizm
þampiyonasýna Ortaca’dan katýlan
sporcular Dalaman Anadolu lisesi
öðrencisi Murat Muslu, Ekþiliyurt
Þehit Er Gürsel Çelik ortaokulu
öðrencisi Mevlüt Olgun ve Ortaca
Ýmam Hatip öðrencisi Ramazan
Arýcý branþlarýnda birinci olarak
altýn madalya kazandýlar.
Altýn madalyalý sporculara
Ekþiliyurt Þehit Er Gürsel Çelik
ortaokulunda düzenlenen tören ile
hediye verildi. Törene okul
müdürü Engin Selvi, Sporcularýn
velileri, Atletizm Antrenörü Darika
Adatovna Acar, okul öðretmenleri
ve okulun öðrencileri katýldý.
Atletizm Antrenörü Darika
Adatovna Acar; “Antalya’da
gerçekleþtirilen turnuvada önemli
bir baþarý kazandýk. Ailelerinde
desteði ile çocuklarýmýz en iyi
þekilde turnuvaya hazýrlandýlar ve
baþarýlý oldular. Murat Muslu 100
metre ve gülle atmada, Mevlüt
Olgun bin 500 metrede, Ramazan
Arýcý ise 100 metrede Ege bölge
birincisi olarak Altýn madalya
kazandýlar. Þimdi ise hedefimiz
Adana’da yapýlacak olan
turnuvada bu çocuklarýmýza Milli
formayý giydirerek, Ülkemizi yurt
dýþýnda temsil etmek olacak” dedi.
Okul müdürü Engin Selvi
sporculara 17-19 Nisan tarihleri
arasýnda Adana düzenlenecek
Turnuvada baþarýlar diledi.
Soner Aydýn - Cihat Cura
Hayalet að
nGeçtiðimiz günlerde aþýrý yaðýþlardan dolayý Dalaman Çayý’nda
balýk çiftliklerinden kaçan alabalýklar amatör balýkçýlarýn talanýna
uðradý.
Geçtiðimiz günlerde aþýrý yaðýþlardan
dolayý Dalaman Çayý’nda balýk
çiftliklerinden kaçan alabalýklar amatör
balýkçýlarýn talanýna uðradý.
Muðla Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Müdürlüðü ve ilçe
müdürlüðü ekipleri Dalaman çayý
üzerindeki Hes3 ve Hes4 baraj
göletinde yaptýklarý incelemelerde
avcýlýkta kullanýlmasý yasak olan 32
adet týrývýrý adý verilen av malzemesi
ele geçirdi. Ýlçede av malzemesi
satan iþ yerleri de denetimden geçti.
Bölgedeki yasadýþý balýkçýlýðýn su
ürünleri potansiyelini tehlikeye
soktuðunu vurgulayan Dalaman
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü
Ergün Akdeniz, “Dalaman, su
kaynaklarý ve su ürünleri açýsýndan
zengindir. Su ürünlerinin ve özellikle
balýklarýn çoðalmasý için yasalara uygun
balýk avcýlýðýnýn sürdürülmesi kaçýnýlmaz bir
zorunluluktur” dedi.
Týrývýrý, paraþüt, katil tor ve hayalet að
adý ile bilinen av malzemesi; farklý ebatlarda
olabilen, genellikle 70 cm.x150cm.
Ebadýnda ve çeþitli göz aralýklarýnda
örülmüþ ince misina aðýndan ve aðýn ucuna
takýlmýþ kurþun aðýrlýktan oluþmakta olup,
olta ucuna takýlarak balýk avlamakta
kullanýlmaktadýr.
Yasal olmayan bu araçlar; genelde küçük
balýklarý (yavru balýk) avladýðýndan, balýk
neslinin yok olmasýna, suya atýþ sýrasýnda
veya su içerisinde takýlýp koptuðunda, su
içerisinde kalarak kendisine takýlan
balýklarýn ölmesine, ölü balýklarý
yemek için gelen diðer balýk,
yengeç, ördek, karabatak, balýkçýl,
su samuru gibi canlýlarýn týrývýrýya
dolaþmasý sonucunda boðularak
veya açlýktan ölümlerine neden
olmaktadýr.
Naylondan yapýldýðý için de
yýllarca yok olmayarak, yukarýda
sayýlan olumsuzluklarý sergilerken
ekolojik dengeyi bozmakta ve ayný
zamanda çevre kirliliðine sebep
olmaktadýr.
-Tuncay Karaçelik
Download

YOL VE SU - ege haber