Yýl : 2011 Sayý 174
73
74
24 Ocak 1933
Cumhurbaþkaný Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
Kütahya Tren Ýstasyonu'nda kendisine verilen dilekçeyi incelerken
‘’Bir millet, irfan ordusuna sahip olmadýkça savaþ meydanlarýnda ne kadar
parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferin köklü sonuçlar vermesi ancak
irfan ordusuyla mümkündür’’
24 Mart 1923, Kütahya-Hükümet Konaðý
Baþöðretmen Mustafa Kemal Atatürk
Ýçindekiler
Baþkandan
Kapak Konusu
Konuk
Ýþ Dünyasý
Sektör
Kobi
Güncel
Kültür - Sanat
Araþtýrma
Haberler
KUTSO
Kütahya
Ticaret ve Sanayi
Odasý
3|
Terör
ve
Deprem
Haberler
44|
Devlet Ana
730. Kez
Anýldý
5|
Kütahya’da
Sanayi
Devrimleri
Haberler
46|
Sosyal Sorumluluðun
En Güzel Örneði
Kutso Anaokulu
10|
Nihat ERGÜN
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakaný
Saðlýk
54| Opr.Dr.
Zeki Öner
14|
Hüsnü Olçar
Amerikalýlar Türk
Mermerini Keþfetti
Hukuk
18|
Kütahya Turizm
Yatýrýmcýlarýna
Büyük Fýrsatlar Sunuyor
Ekonomi
23|
Zafer
Kalkýnma
Ajansý
Üniversite
26|
Bir Efsaneden
Geriye
Kalanlar
56|
Ýþçi Ücret Bordrolarý
Neden
Ýmzalanmalý?
58|
Çalýþanlarýn
Kurumlarýna Karþý
Yükümlülükleri
60|
Dumlupýnar
Üniversitesi’nde
Hayat
Finans
62|
Türkiye Çin’den Sonra
Dünya’da En Çok
Büyüyen Ülke Oldu
28|
Hüseyin Yüce
Yüce Bir
Ressam
Seyhatname
64| Doðduðu
Topraklar
32|
Kütahya Turizm Ýçin
Yol Haritasý
Hazýrlýyor
Kitap
67|
36|
Meslek Komiteleri
Müþterek
Toplantýsý
Ajanda
70| Fuarlar
Ýmparatorluðun
Bir torna
tezgahýnda
baþlayan hikaye...
Ekim-Kasým 2011
Yýl :13 Sayý : 174
Yayýn Kurulu
KUTSO Dergisi
Yerel Süreli Bir Yayýndýr.
KUTSO DERGÝSÝ Sahibi
Kütahya Ticaret ve
Sanayi Odasý
Adýna
H.Mithat DELEN
H.Mithat DELEN
Mehmet YAYLIOÐLU
Kütahya Ticaret ve
Sanayi Odasý
Yönetim Kurulu Adýna
Reklam Ýrtibat
Melike KÖSE
Tel: 0 274 228 00 28
0 274 228 32 32
Faks: 0 274 228 04 40
[email protected]
Salih Nafi ALIÇ
Sorumlu Müdür
Salih Nafi ALIÇ
KUTSO Genel Sekreteri
Harun YURDAGÜL
Enver ÖZER
Eser ÇETÝNTAÞ
Melike KÖSE
Haluk AKSU
Hazýrlýk-Baský
Ekspres Matbaasý, Kütahya
Menderes Bulvarý Ata Apt
Zemin Kat
Tel: 0 274 216 00 01
Faks: 0 274 216 00 05
Baþkandan
Baþyazý
TERÖR
VE
DEPREM
Nafi GÜRAL
KUTSO
Yönetim Kurulu Baþkaný
Geçen sayýda görüþlerimi sizlerle paylaþýrken, gelecek sayýda
"yükselmeye layýk deðer, Kütahya" baþlýðý altýnda ilimizi ekonomik
anlamda tahlil etmeye çalýþacaðým." demiþtim, ama gündem
deðiþti, bugünün gündemini oluþturan en önemli geliþmeler,
terör ve deprem.
Ne garip tesadüf ki terör ve deprem güzel ülkemizin en güzel
köþelerinde bir arada yaþandý. Terörü ve teröre destek verenleri
anlamak mümkün deðil. Biliyorlar ki, terör yolu ile hiç bir ülkede
hiç bir talep karþýlanmýþ deðil, karþýlanmasý da mümkün deðil.
Önce teröre bulaþanlarý deðerlendirelim. Bunlar aldatýlmýþ ve
aldatan insanlar olarak iki gurupta toplanýyorlar. Aldatanlara
baktýðýmýzda, iyi bir hayat sürebilmelerini saðlamak karþýlýðýnda,
özellikle Türkiye’nin büyümesini, geliþmesini kendi çýkarlarýna
aykýrý gören ülkeler tarafýndan yönlendiriliyorlar, maddi olarak
destekleniyorlar, Türkiye dýþýndaki ülkelerde itibar görüyorlar.
Biliyorlar ki, terörü yönetmezlerse ne maddi çýkarlarý devam
edecek, ne de Türkiye dýþýnda itibarlarý kalacak.
Aldatýlanlara gelince, gazetelerde okuduðunuz yöntemlerle
beyinleri yýkanýp, robotlaþtýrýlýyorlar ve yazýk ki, teröre bulaþýyorlar.
Ve anlamak mümkün deðildir, hem aldatanlar hem aldatýlanlar
bu ülkenin vatandaþý, seçme seçilme haklarý var, iþ yapma,
seyahat özgürlükleri var, saðlýk, eðitim baþta olmak üzere
devletin tüm imkanlarýndan yararlanýyorlar, devlet adýna iþ
3
Baþkandan
Baþyazý
kalmadýðýný gördük çevremizde. Sadece üzülmekle kalmadýk,
tüm ülke yardýma koþtu. Yirmi dört saat geçmeden tüm
birimleri ile devletimiz ulaþtý deprem bölgesine. Taþkýn sel
halinde bölgeye akan yardýmlarla, acýlar biraz olsun hafifler mi
arayýþý içinde oldu doðudaki batýdaki tüm insanlarýmýz.
Ve inanýlmasý zor ama deprem acýsý yaþanýrken, taze þehit
haberlerini de almaya devam etmemiz kahretti bizleri. Ne acý,
ne acý.
Her þeye raðmen insanlarýmýz, bu ülkede yaþayan herkesi
kardeþi gördüðünü, deprem vesilesi ile ispatlamýþ oldu deprem
bölgesine olan ilgileri ile.
yapýlacak kurumlarda görev yapýyorlar, ama gene de teröre
bulaþanlar oluyor, biz ise sadece þehitlerimizi yüreklerimizde
yaþatýyoruz, yuvalar yýkýlýyor, ocaklar sönüyor.
Peki, ne olacak? Terörle mi yaþayacaðýz? Elbette hayýr.
Demokrasi kurallarý terk edilmeden, ülke olarak, siyaset olarak,
ekonomi olarak, hukuk olarak, topyekûn mücadele edilecek
ve terör bitecek. Örnek olarak Ýrlanda ÝRA, Ýspanya ETA
belalarýndan bu anlayýþla kurtuldu.
Yaþý müsait olanlar hatýrlayacaklar, 70’li yýllarda sað sol
çatýþmalarý nedeni ile sade vatandaþlar olarak sokaða çýkamaz
halde korku içinde yaþadýk, ana babalar çocuklarýný
üniversitelere göndermekten korkar oldular, vatandaþlarý,
kamplara ayrýlmaya zorladýlar, bir gurup diðer gurubu düþman
gördü, insanlar, özellikle gençler silahlandý, kardeþ kardeþi
vurdu. O yýllarda da gençleri yönlendirenler vardý, sonunda
sað sol bitti, halk derin bir nefes aldý.
Gene maziye baktýðýmýzda yurt dýþýndaki elçilik mensuplarýmýza,
Ermeni teröristler tarafýndan menfur saldýrýlar yapýldý, çok sayýda
diplomatýmýzý þehit verdik. Sonunda Ermeni terörü bitti. Bitti,
ama dýþ mihraklar bu defa baþka bir belayý bize musallat ettiler
ve o yýllardan beri terör ile yaþýyoruz. Ama inanýyorum ki bu
terör de bitecek ama ayný mihraklar kim bilir hangi baþka
belayý bize musallat edecekler.
Þehitlerimizin acýsý ile kavrulurken, bu defa deprem haberi ile
yýkýldýk. Bu yazý yazýldýðý saatlerde bebeklerden büyüklere 466
fidanýmýzý aldý bizden deprem. Acýlarý bizzat yaþayanlarý gördük
ekranlarda ve onlarýn acýlarýna ortak olma savaþý baþladý
ülkemizde. Göz pýnarlarý hareketlenmeyen hiç bir vatandaþýmýzýn
4
Bu nedenle bu ülke yýkýlmaz, bölünmez, terör asla amacýna
ulaþamaz, teröre destek verenler desteklerini çektikleri anda,
aldatýlmýþ vatandaþlarýmýz aldatýldýklarýný anlayacaklar ama vakit
geçmiþ olacak, çok sayýda þehidimiz þehadet mertebesine
ulaþacaklar. Onlarýn mekânlarýnýn cennet olacaðýný bilmemiz
bize teselli oluyor ama keþke yaþasalardý.
Ýnsanlarýmýzýn yardýmseverliði, toleransý, genlerinden geliyor.
Mevlana’nýn þu sözleri her þeyi açýklýyor zaten. "Yaradýlaný
sev, yaradandan ötürü”
Ýyi dileklerimle.
Kapak Konusu
Kütahya’da Sanayi Devrimleri
Anadolu'nun Türkleþtirilmesinde, Kurtuluþ
Savaþý'nýn sonuna kadar getirilmesinde
önemli vazifeler üstelenen Kütahya,
Cumhuriyet döneminden bu yana sanayi
alanýnda da önemli hamleler yapmýþtýr.
Cumhuriyetimizin 88. yýlýnda, 88 sanayi
kuruluþumuzun hikayesini bir yazý dizisi ile
okuyucularýmýzla paylaþýyor ve bu yazýyý
cumhuriyetimize armaðan ediyoruz.
Hazýrlayan:Eser Çetintaþ
Kaynaklar; Kütahya 1967 Ýl Yýllýðý,
Kütahya Ýl Çevre Durum Raporu 2004.
Ýktisadi Yönü ile Kütahya Kitabý
5
Kapak Konusu
Kütahya’da Sanayi Devrimleri
Dünyanýn ilk toplu iþ sözleþmesinin imzalandýðý Kütahya, 1766
yýlýndan bu yana tarihi önemi, sanayisi ve stratejik konumdaki
coðrafyasý ile bugün ülkemizin yükselen yýldýz þehirlerinden
biri.
Malazgirt Zaferi'nin ardýndan XI. yüzyýlýn sonunda Türk
uygarlýklarýyla tanýþan Kütahya, Germiyanoðlu Beyliði'ne
baþkentlik yapmýþ ve Osmanlý Devleti bu topraklar üzerinde
kurulmuþtur.
Dünyanýn ilk toplu iþ sözleþmesi 13 Temmuz 1766 tarihinde
Kütahya’da imzalanmýþ. Fincancýlar esnafýnýn çalýþma þartlarýný
düzenleyen “Sözleþme”, belirlediði ücret seviyesi ve bu
ücretlerin günün þartlarýna göre alým gücü itibariyle ayrýca
önem arz ediyor.
Kütahya, milli mücadelenin ardýndan sanayi alanýnda da önemli
hamleler yapmýþtýr.
Mustafa Kemal Atatürk’ün Kütahya ziyaretleri
Ýlk kez 06 Aðustos 1920 yýlýnda Kütahya’ya gelen Atatürk,
Türk tarihinin hemen her döneminde önemli rol oynayan
Kütahya’ya, 24 Mart 1923'te eþi Latife Haným'la, ardýndan 30
Aðustos 1924 ve 23 Ocak 1933'te ziyaretler gerçekleþtirmiþtir.
Kütahya, Anadolu'nun Türkleþtirilmesinde, Kurtuluþ Savaþý'nýn
sonuna kadar getirilmesinde üzerine düþen vazifeyi en iyi
þekilde yapmýþ, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri Kütahya'da
saðlamlaþtýrýlmýþtýr.
Baþöðretmen Mustafa Kemal Atatürk, 24 Mart 1923'te o
dönem Hükümet Konaðý olarak kullanýlan bugünün Kütahya
Lisesi’nde öðretmenlere hitap etmiþ ve konuþmasýnda;
‘’Bir millet, irfan ordusuna sahip olmadýkça savaþ meydanlarýnda
ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferin köklü
sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür’’ sözleriyle
bugün dahi deðerini yitirmeyen önemli mesajlar vermiþtir.
Cumhuriyet döneminden bu yana Kütahya’da sanayinin
kronolojik olarak nasýl geliþtiðini, hangi sektörlerde nasýl bir
büyüme yaþandýðý Cumhuriyetimizin 88. yýlýný kutladýðýmýz bu
sayýmýzda kaleme aldýk. Yazýmýzýn ilk bölümünde, Kütahya’da
1926-1960 yýllarýndaki sanayinin geliþimini inceliyoruz.
8 Ekim 1923’te vilayet haline getirilen Kütahya, 1926’da ilk
sanayi tesisi olan Sümerbank Kiremit Fabrikasý’na kavuþmuþ;
1931’de ise demiryolu ile Balýkesir’e baðlanmýþtýr. Tarým her
zaman önemini korumakla birlikte, Kütahya Cumhuriyet
döneminde madencilik ve sanayi açýsýndan önemli bir geliþme
göstermiþtir. Osmanlý döneminden beri çinicilik, dericilik ve
dokumacýlýk merkezi olan il, atölye üretiminden sýnai üretime
geçiþi de Cumhuriyet’ten sonra gerçekleþmiþtir.
Ýlk büyük sanayi tesisi olarak 1926’ yýlýnda kurulan Sümerbank
Seramik Fabrikasý, uzun yýllar tek iþletme olarak kalmýþtýr.
Kütahya 1948-1954 yýllarý arasýnda 4 kiremit ve tuðla fabrikasýyla
bu sektörde altýn yýllarýný yaþamýþtýr.
Kütahya'da 20 Eylül 1919'da Kuva-yi Milliye Teþkilatý kurulmuþ,
20 Ocak 1920'de halkýn çabalarý ile Kütahya Milli Alayý
oluþturulmuþtur. ''6 Aðustos 1920'de Kütahya’ya ilk defa teþrif
eden ve o dönem TBMM Baþkaný olan Büyük Önder Mustafa
Kemal Atatürk, Kütahya Milli Alayýný teftiþ etmiþ ve ziyaretinden
sonra Kütahya Mutasarrýfý Sait Beyefendiye Kütahya halkýna
iletilmek üzere bir yazý göndermiþtir.
Mustafa Kemal Atatürk yazýsýnda, Kütahya halkýnýn gayretiyle
5-10 günde kurulan askeri kýtanýn vatan mücadelesinde zafer
kazanmak için önemine iþaret ederek, halka teþekkür etmiþtir.
1921 yýlýnda Kütahya, Yunanlýlar tarafýndan iþgal edilmiþ, 30
Aðustos 1922'de Zafertepeçalköy ve Dumlupýnar'da
Baþkomutanlýk Meydan Savaþý'nýn kazanýlmasý Kütahya'nýn
kurtuluþuna da vesile olmuþtur. Kütahya'nýn kurtuluþu, tüm
yurdun kurtuluþu olmuþ ve 30 Aðustos 1924'te temeli atýlan
Þehit Sancaktar Anýtý'nýn yerini de bizzat Mustafa Kemal Atatürk
göstermiþtir.
6
14 Mayýs 1950'de "gizli oy açýk tasnif" ile yapýlan demokratik
seçimlerde ise DP % 52 oy oranýyla ezici bir çoðunluk
saðlayarak iktidara gelmiþ ve Adnan Menderes baþbakan
seçilmiþtir. Menderes’in 10 yýl süren baþbakanlýk döneminde
Türk iç ve dýþ politikasýnda büyük deðiþimler olurken Kütahya’da
bu deðiþimden nasibini almýþtýr.
Kapak Konusu
Kütahya’da Sanayi Devrimleri
Kütahya hýzla sanayileþmeye baþlamýþtýr. 1954 yýlýnda Kütahya
Þeker Fabrikasý, Tunçbilek Termik Santrali, Kütahya Azot
fabrikasý hizmete açýlmýþ ve þehrin cumhuriyet dönemi ardýndan
en büyük geliþim ataðý baþlamýþtýr. 1954 yýlý, Kütahya sanayi
tarihine altýn harflerle yazýlmýþtýr.
1970 yýlýnda kurulan Kütahya Porselen ve 1992’de açýlan
Dumlupýnar Üniversitesi ilin sosyal, ekonomik ve kültürel
hayatýna önemli katkýlar saðlamýþtýr.
1- Yýl 1926,
Sümerbank Keramik Sanayi
Nuri Conker ve arkadaþlarý tarafýndan inþaat malzemesi þirketi
olarak 1926 yýlýnda kurulan bu müessese, 1935 yýlýnda
Sümerbank tarafýndan 94.822 Türk Lirasýna satýn alýnmýþtýr.
O tarihten bu yana Sümerbank Keramik fabrikasý olarak
çalýþmakta olan fabrika her sene geliþmiþ ve kar etmiþtir.
Kömürle ýsýtýlan, zikzaklý iki fýrýný bulunan fabrika 250 iþçi ve
19 personele sahiptir. Her mevsim çalýþabilecek þekilde
kurulan bu tesis, 1967 yýlýnda 450.000 Türk Lirasý kar
saðlamýþtýr.
2 - Yýl 1940
GLÝ, Garp Linyitleri Ýþletmesi
Devlet eliyle yapýlan linyit iþletmeciliði ilk defa 16 Þubat 1938
tarihinde Etibank'a baðlý olarak Deðirmisaz iþletmesinin
kurulmasýyla baþlamýþtýr. Daha sonra 18 Mayýs 1939 tarihinde
Tunçbilek ve 23 Eylül 1939 tarihinde Soma Ýþletmeleri (Yunus
Nadi Þirketi'nden devir alýnarak) faaliyete geçmiþtir. Bu üç
iþletme 01 Ocak 1940 tarihinde birleþtirilerek Etibank'a baðlý
"Mahdut Mes'uliyetli Garp Linyitleri Ýþletmesi
Müessesesi" kurulmuþ ve
15 Eylül 1957 tarihinden itibaren 6974 sayýlý kanunla kurulan
"Türkiye Kömür Ýþletmeleri (TKÝ ) Kurumu" içinde yer almýþtýr.
Baþlangýçta Balýkesir'de bulunan müessese merkezi 07
Temmuz 1941 tarihinde Tavþanlý'ya nakledilmiþtir. Kütahya ili
hudutlarý içinde bulunan Seyitömer linyit havzasý ise 01 Haziran
1960 tarihinde üretim bölgesi olarak iþletmeye açýlmýþtýr.
Deðirmisaz Linyit Ýþletmesi 1966 yýlýnda rezervi tükenerek
kapatýlmýþ, Soma Bölgesi 1978 yýlýnda kurulan "Ege Linyitleri
Ýþletmesi (ELÝ) Müessesesine", Seyitömer Bölgesi de 1990
yýlýnda kurulan “Seyitömer Linyitleri Ýþletmesi (SLÝ) Müessesesine"
devredilmiþtir.
GLÝ Müessesesi Müdürlüðünde halen 4364 ruhsat nolu
Tunçbilek imtiyaz sahasýnda üretim yapýlmakta ve Tavþanlý
Domaniç karayolu üzerinde Tavþanlý' ya 13 km, Kütahya'ya
63 km. uzaklýktadýr.
Þirketin, aðustos 2011 itibariyle çalýþan sayýsý; 1778 iþçi, 335
memur olmak üzere toplam 2113 kiþidir.
3 - Yýl 1948,
Kütahya Toprak Sanayi A.Þ.
Kiremit ve Tuðla Fabrikasý
Kütahya topraklarýnýn çini, seramik, kiremit ve tuðla yapýmýna
elveriþli olduðu öteden beri bilinmektedir. 1924 yýlýnda Nuri
Conker ve arkadaþlarý tarafýndan Marsilya tipi kiremit fabrikasý
kurulmuþtur. Fakat bu tesis bir türlü geliþememiþ ve en
sonunda Sümerbank’a devredilmiþtir.
Komþu illerden Eskiþehir’de kurulan kiremit fabrikalarýnýn
Kütahya’dan toprak götürmelerine teþebbüs etmeleri üzerine,
þehrin uyanýk ve müteþebbis bazý insanlarý bir araya gelerek
kiremit ve tuðla fabrikasýnýn kurulmasýna ön ayak olmuþ ve
1948 yýlýnda Kütahya Toprak Sanayi Kiremit fabrikasý
kurulmuþtur.
Fabrikanýn halen birisi zikzaklý olmak üzere iki bacaklý, üç fýrýný
vardýr. Yaklaþýk 300 iþçinin çalýþtýðý bu tesis senede 4 milyon
kiremit, 1,5 milyon tuðla imal edebilecek üretim kapasitesine
sahiptir.
4 - Yýl 1950, Koçak Toprak Ýþ. Ltd. Þti.
Kiremit ve Tuðla Fabrikasý
Þirket, Remzi Koçak, Nedim Koçak, Selahattin Koçak,
Ahmet Bozbal, Nazik Köle ortaklarýnýn birleþmesiyle
1950 yýlýnda kurulmuþtur. Zikzaklý bir fýrýna sahip olan
bu tesiste, 90 kiþi çalýþmaktadýr. Fabrikanýn senelik
kiremit üretim kapasitesi 1,5 - 2 milyon adettir.
7
Kapak Konusu
Kütahya’da Sanayi Devrimleri
5- Yýl 1951,
Kömür Ýþletmeleri A.Þ.
Gediz Linyit Ýþletmesi
1951 ve 1956 yýllarýnda Gediz’de faaliyete açýlan kömür
iþletmeleri sahalarý, 1958 yýlýnda Kömür Ýþletmeleri A.Þ. Gediz
Linyit Ýþletmesi þirketi tarafýndan devir alýnmýþtýr. Sahalardaki
kömür teþekkülü birçok faylara parçalanarak bloklara ayrýlmýþ
durumdadýr. Kat’i rezerv tespiti için gerekli sondaj ve arama
çalýþmalarý devam etmekte olan tesisin, muhtemel rezervinin
1.000.000 tonu su üstü, 2.000.000 tonu su altý çalýþmalarý
ile alýnabileceði tahmin edilmektedir.
Þirketin Kütahya ili hudutlarýnda bulunan diðer maden sahalarý
Þapçý, Emirler ve Sekban demirli sahalarýnýn toplam kapasitesi
520.300 ton’dur.
6- Yýl 1952,
Azim Kiremit ve Tuðla Fabrikasý
Kooperatifleri ortaklýðýnda ticari hayatýna devam etmektedir.
Özelleþtirme ile birlikte her alanda modernizasyon ve otomasyon
yatýrýmlarý kýsa sürede hayata geçirilerek üretim kapasitesi
2000 ton/gün’den 4000 ton/güne yükselterek, %100 kapasite
artýrýmý gerçekleþtirmiþtir.
Çevre duyarlýlýðýna azami hassasiyet gösteren þirket, atýk su
arýtma ve baca gazý tesislerine 4 milyon Türk Lirasý tutarýnda
yatýrým gerçekleþtirerek, deþarj ve emisyon izinlerini almýþtýr.
Özelleþtirilme sonrasý yapýlan yatýrýmlarla toplam yatýrým tutarý
60 milyon Türk Lirasýna ulaþmýþtýr. 450 Çalýþaný ile üretimine
devam eden Kütahya Þeker Fabrikasý, üretim döneminde;
3000-5000 çiftçimize, 250-300 bin ton pancar ürettirmekte
(sözleþmeli olarak) ve üreticilere her yýl ortalama 30 milyon
Türk Lirasý ödeme gerçekleþtirmektedir.
Bu miktar pancarýn iþlenmesi ile 35-40 bin ton þeker, 60-80
bin ton yaþ pancar küspesi, 8-10 bin ton melas üretimi ile
bölgenin ticari hayatýna ve ülke ekonomisine önemli katkýlarda
bulunmaktadýr.
Sanatkar Mehmet Çini’nin oðullarý Talat Çini ve Rýfat Çini
tarafýndan 1952 yýlýnda kurulmuþtur. Fabrikanýn 70 personeli
olup, kömürle kýzdýrýlan tek bacalý ve zikzaklý bir fýrýný vardýr.
Fabrikanýn kapasitesi senede 2 milyon kiremit mahya ve 1
milyon tuðladýr. Tesisin yýllýk üretim miktarý ise 1,5 milyon kiremit
ve 500 bin tuðladýr.
7- Yýl 1953,
Gönen Kiremit
Gönen Türk Limited, Selim Özer, Mehmet Atak, Mehmet Yeþil,
Þevket Gönen, Kadir Adlým, Mustafa Gönen ve Nuri Köse
ortaklýðýnda 1953 yýlýnda kurulmuþtur. 18 Mayýs 1954 tarihinde
8.ortak olarak Kamil Erdem ortaklýða alýnmýþ ve 1957 yýlýnda
þirketin adý Gönen Limited Ortaklýðý, 1958 tarihinde de Kütahya
Gönen Ticaret ve Ýmalat Ltd. Þti. olmuþtur. 2003’te hissedarlarý
Ümran Gönen ve Muammer Gönen, 2005’te Metin Aytun,
Erdoðan Palangalý, Atilla Palangalý olarak deðiþmiþtir. 2010
tarihi itibariyle, Erdoðan Palangalý ve Atilla Palangalý ortaklýðý
tescil edilmiþ olup, þirket gayri faal olarak faaliyet göstermektedir.
8-Yýl 1953,
Kütahya Þeker Fabrikasý
Türkiye Þeker Fabrikasý A.Þ.‘ye baðlý olarak kurulan Kütahya
Þeker Fabrikasý, 04 Mart 1953 tarihinde kurulmuþ ve 04 Ekim
1954 tarihinde iþletmeye açýlmýþtýr. Kampanya sürelerinde
üretimde; 23.000 ton linyit kömürü, 10.000 ton kireç taþý,
500 ton kalorifer özel yakýtý, 1000 ton kok kömürü
kullanýlmaktadýr. Kütahya Þeker Fabrikasý, 08 Ekim 2004
tarihinde ÖÝB’ lýðý tarafýndan % 56’lýk kamu hissesi devredilerek
özelleþtirilmiþtir. Fabrika, Torunlar, Kiler ve Kütahya Pancar
8
9- Yýl 1954,
Tunçbilek Termik Santrali
Tavþanlý - Tunçbilek bölgesindeki kömür ocaklarýnda çýkan
kömürlerin deðerlendirilmesi ve ülke ihtiyacýnýn karþýlanmasý
için Tunçbilek kasabasýnda 1954 yýlýnda santral kurulmuþ ve
1956’da üretime geçmiþtir. Toplam 429 MW enerji üretim
kapasitesi olan Tunçbilek santralinin ünitelerinin kuruluþ ve
hizmete girdiði tarihleri aþaðýdaki gibidir.
Ünite No
I. ve II. Ünite
III. Ünite
IV. Ünite
V. Ünite
Temel Atýlma Tarihi
Tarihi
17 Eylül 1954
21 Mayýs 1963
02 Haziran 1973
02 Kasým 1974
Hizmete Girdiði Tarih
Tarih
19 Nisan 1956
18 Aðustos 1966
15Aðustos1977
10 Ekim 1978
Türkiye elektrik enerjisi üretiminin %3 ‘nü karþýlayan tesiste,
yýllýk 2.003.000.000 kWh elektrik üretimi yapýlmaktadýr.
Santralde nominal elektrik üretiminin saðlanmasý için yýlda
yaklaþýk 1.180.000 ton linyit kömürü tüketilmektedir. TEAÞ
Tunçbilek Termik Santrali; 23 mühendis, 86 idari, 8 teknisyen,
732 iþçi olmak üzere toplam 849 personele sahiptir.
Kapak Konusu
Kütahya’da Sanayi Devrimleri
10- Yýl 1954,
Kütahya Azot Fabrikasý
11- Yýl 1955,
Gediz Madencilik A.Þ.
SLÝ, linyitlerinin deðerlendirilmesi, ülkemizin azotlu gübre
ihtiyacýnýn karþýlanmasý ve patlayýcý madde yapýmýnda kullanýlan
nitrat asidi ile teknik amonyum nitrat üretimi amacýyla 21 Ekim
1954 yýlýnda kurulmuþ ve 27 Ekim 1961’de üretime baþlamýþtýr.
15 Temmuz 1955 tarihinde Gökler köyü Acemkýrý mevkiindeki
faaliyete geçen linyit ocaklarýnýn iþletmesi, tamamý ile bir halk
malý olarak kurulmuþtur. Ýþletmenin faaliyete geçmesi ilçe ve
civarýna bir önemli bir hareketlilik kazandýrmýþtýr. 1.200.000
Türk Lirasý sermayesi olan þirket, 40 yýllýk iþletme imtiyazlý
sahanýn sahibidir.
Gübre ihtiyacýnýn artmasý sebebi ile 20 Kasým 1965 yýlýnda
ek tesisler kurularak, 27 Ekim 1968 tarihinde iþletmeye
açýlmýþtýr. Üretilen gübrelerin torbalanmasý için kurulan polietilen
torbalama tesisleri 25 Ekim 1970 yýlýnda üretime geçmiþtir.
Tesis, 1987’de Kütahya Gübre Sanayi A.Þ.’ye dönüþerek
þirket hüviyeti kazanmýþ, kalite yönetimi tecrübesi ile kurumsallýða
adým atmýþtýr. 2004 yýlý ekim ayýnda özelleþtirilerek Yýldýz Entegre
Aðaç Entegre A.Þ þirketine devredilmiþtir.
Yapýlan sondajlar neticesinde 2 milyon ton rezerv tespiti
yapýlmýþtýr. Her sene yaklaþýk olarak 60.000 ton sanayide
kullanýlan linyit istihsal edilmektedir. Milli gelire iþtirak payý ise
7,5 milyon TL’dir. Þirketin iþçi ve personel olarak toplam
çalýþan sayýsý 400 civarýndadýr. Ýstihsal edilen kömürün kalori
ortalamasý 6.000 olup, MTA Enstitüsü raporlarýna göre taþ
kömürü vasýflarýna çok yakýndýr.
Son olarak 2007 yýlýnda Teknik Patlayýcý Tesisi’nin yatýrýmý
tamamlanarak hizmete açýlmýþtýr.
Þirket, kömür iþletmesi dýþýnda sahip olduðu Antimuvan
sahasýnýn faaliyetine de hýz vererek bu yönden çevre için de
önemli çalýþmalar gerçekleþtirmektedir.
Halen faaliyette bulunan tesislerin kapasiteleri ise;
12- Yýl 1958,
Emet Etibor Ýþletmeleri
* Amonyum Nitrat Gübresi ( % 26 N ) Pril: 338.500 Ton / Yýl
(Talebe baðlý olarak % 33’lük ANG üretimi yapýlmaktadýr)
* Derisik Nitrik Asit ( % 100 HNO3 ): 15.000 Ton / Yýl
* Teknik Amonyum Nitrat ( TAN ) ve Poraz Amonyum Nitrat
(PAN) toplam üretimi: 216.000 Ton / Yýl’dýr.
Fabrikada 14 mühendis, 31 idari, 23 teknisyen, 105 iþçi
olmak üzere toplam 173 kiþi çalýþmaktadýr.
Ürün Adý
Kurulu Kapasite (Ton/Yýl)
(Ton/Yýl)
Seyreltik nitrik asit
Amonyum nitrat gübresi
Deriþik nitrat asiti
PAN (amonyum nitrat)
210.300
338.500
15.000
216.000
Kütahya ilinin Güneybatýsýndaki Emet ilçesinde kurulan tesis
ve Kütahya’ya 100 km. uzaklýktadýr. Türkiye’nin bor mineralleri
rezervinin önemli bir bölümünü oluþturan Kütahya-Emet yataðý,
1956 yýlýnda MTA (Maden Teknik Arama ) Jeolog Dr. Gawlik
tarafýndan bulunmuþtur. 12 Aðustos 1958 tarihinde bölgedeki
Bor sahalarý, MTA tarafýndan Etibank’a devredilmiþtir.
1958 yýlýnda Etibank-Emet Kolemanit Maden Ýþletmesi Þantiye
Þefliði olarak kurulmuþ ve daha sonra 24 Þubat 1962 tarihinde
müessese haline getirilmiþtir. 01 Mayýs 1998 tarihinden itibaren
yeniden yapýlanma gereði iþletme haline dönüþtürülmüþtür.
MTA tarafýndan Etibank’a devredilen sahalar; güneyde Hisarcýk’a
4 km. mesafedeki Hamamköy ile kuzeyde Emet’e 3.5 km.
mesafede bulunan Espey bölgesini içine almaktadýr. Hisarcýk
ve Espey iþletmelerinde üretilen cevher yine buralardaki
konsantratörlerde zenginleþtirilerek satýþa hazýr hale
getirilmektedir.100.000 ton/yýl kapasiteli Borik Asit fabrikasý,
2004 yýlýnda þubat ayýnda devreye alýnarak üretime baþlamýþtýr.
Tesiste bugün, 185 memur, 482 iþçi ve 407 adet hizmet alým
iþçisi olarak toplam 1.074 personel istihdam edilmektedir.
Ürünleri
Hisarcýk Kolemanit (2CaO.3B2O3.5H2O )
Espey Kolemanit (2CaO.3B2O3.5H2O )
Borik Asit (H3BO3 )
Azot Fabrikasý temel atma töreni
Kütahya’nýn diðer sanayi kuruluþlarýnýn hikayesine dergimizin yeni
yeni sayýlarýnda
yer vereceðiz.
9
Konuk
Nihat Ergün
SANAYÝNÝN VE
TEKNOLOJÝNÝN
YÜKSELEN
YILDIZI
ANADOLU
Nihat ERGÜN
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakaný
10
Konuk
Nihat Ergün
Kütahya, hem Kurtuluþ Savaþýmýzýn en yoðun çarpýþmalarýnýn
ve Baþkomutanlýk Meydan Muharebesinin yaþandýðý, hem
de Cumhuriyet sonrasý sanayi devriminin ilk fabrikalarýnýn
yükseldiði kentlerimizden biridir.
biridir.
olmak üzere, Avrupa ülkelerinde sanayi sektörünün ve üretim
kültürünün zayýfladýðý görülmektedir. Biz, kalýcý zenginlik
saðlamanýn yolunun sadece ve sadece üretimden geçtiðine
inanýyoruz.
Cumhuriyetimizin ikinci sanayi devrimi denebilecek olumlu
geliþmelerin yaþandýðý, Türkiye’nin dünya sanayi devleri arasýna
girmeye hazýrlandýðý bir dönemdeyiz.
Bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileþerek ulusal ve
uluslararasý birer markaya dönüþmesi, mal ve hizmetlerin daha
yüksek katma deðerli ve nitelikli bir yapýya kavuþmasý için,
yeni küresel mimarinin gerçeklerine uygun bir üretim anlayýþýnýn
ülkemizde egemen olmasý gerekiyor ve bu konuda da
Bakanlýðýmýzýn gerekli reformlarý yapmak gibi çok ciddi
sorumluluðu bulunuyor.
Cumhuriyetimizin 88. yýlýnda, gerek ekonomik gerek siyasi
istikrar bakýmýndan Türkiye çok önemli bir noktaya geldi. Türkiye
bugün ekonomik alanda yardým alan ülkeler kategorisinden,
yardým eden ülkeler kategorisine girdi. Bu durumu hepimizin
ortak gururu olarak görüyoruz.
Bugün dünyanýn pek çok saygýn kuruluþu ekonomik kriz
sonrasýnda dünyanýn yeni çekim merkezi olarak Türkiye’yi
gösteriyorlar. Artan yerli ve yabancý yatýrýmlar sonucu
ekonomimizde gerçekleþen rekor büyümeler bunun açýk bir
göstergesidir. Bugün gelinen noktada ulusal ve uluslar arasý
yatýrýmcýlar bakýmýndan en büyük teþvik, siyasi istikrar ve güven
ortamýdýr.
Giriþimcilere, KOBݒlere, sanayicilere saðlanan imkanlar,
Türkiye
imkanlar, Türkiye
Sanayi Stratejisi, Türkiye’nin
Türkiye’nin 2023 vizyonu, yerli otomobil
çalýþmalarý, sanayi ve ticaret alanlarýnda plan, program, strateji
strateji
ve politikalar,
politikalar, iþ dünyasýndaki geliþmeler ve sanayicilere
tavsiyeleriniz konusundaki deðerli fikirlerinizi bizimle paylaþýr
paylaþýr
mýsýnýz?
Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaþtýrmada büyük katký verecek
olan ekonominin ana lokomotifi sanayi sektörü ile ilgili olarak,
Avrasya'nýn üretim üssü olmak vizyonu çerçevesinde
hazýrladýðýmýz Türkiye’nin sanayi stratejisini bu yýlýn baþýnda
kamuoyuna açýkladýk ve uygulamaya baþladýk.
Sanayi Strateji Belgesinde;
Gerek Hükümet olarak gerekse de Bakanlýk olarak
Cumhuriyetimizin yüzüncü yýlýnda siyasi ve ekonomik alanda
tarihteki hak ettiði yeri almasý için önemli çalýþmalar
yürütüyoruz. Gelinen noktada Türkiye,
teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat
dünyayla ilgili ekonomik ve siyasi kararlarýn
içindeki payýnýn artýrýlmasý,
alýmýnda, o kararlara uyan ülkelerden
KOSGEB olarak, yedi farklý program
birisi deðil, o kararlarý alan ülkelerden
çerçevesinde desteklerimizi
• Düþük teknolojili sektörlerde,
birisi haline geldi. Bunu daha ileri
sürdürüyoruz. KOBÝ'lere yönelik
katma deðeri yüksek ürünlere
seviyelere, noktalara taþýmak
genel desteklerimiz var. Ýþbirliði ve
geçiþin saðlanmasý,
istiyoruz.
proje desteklerimiz var. Üniversiteler,
• Becerilerini sürekli geliþtirebilen
olarak Cumhuriyetimizin yüzüncü
araþtýrma merkezleri ve diðer
þirketlerin ekonomideki aðýrlýðýnýn
yýlýna denk gelen 2023 yýlý için
kurum/kuruluþlar ile yaptýðýmýz
artýrýlmasý
iddialý hedefler ortaya koyduk.
protokolleri vasýtasý ile giriþimcilerin
Konularýný ülke olarak kendimize
Ýhracatýmýzý 500 milyar dolara
ve KOBݒlerin Ar-Ge, Ýnovasyon ve
üç
temel stratejik hedef olarak
çýkarmak, Avrasya’nýn üretim üssü
Endüstriyel Uygulama projelerine
belirledik.
Burada belirlediðimiz birinci
olmak, Gayri Safi Milli Hâsýla’yý 2 trilyon
destek saðlýyoruz.
ve ikinci hedefler doðrultusunda,
dolarýn üzerine çýkarmak, dünyanýn ilk 10
sanayideki
üretim yapýmýzda köklü deðiþikler
büyük ekonomisinden birisi olmak ortaya
yapmak için çalýþmalara baþladýk.
koyduðumuz hedeflerden bazýlarýdýr. Türkiye'nin bu hedeflere
ulaþabilecek gücü, yeteneði ve potansiyeli olduðuna inancýmýz
tamdýr.
Hükümetimizin ortaya koyduðu bu hedeflerin
gerçekleþmesinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý olarak
üzerimize düþen çok önemli görevler var.
Bugün küresel krizin etkilerinin halen devam ettiði baþta ABD
Yine 2011 yýlýnda Sanayi Strateji Belgesi ile birlikte, otomotiv
ve makine sektörlerine yönelik strateji belgeleri ve KOBÝ
Stratejisi gibi önemli belgeleri açýkladýk. Seramik, kimya,
elektrik-elektronik ve demir-çelik gibi sektörler için strateji
belgeleri de tamamlanma aþamasýna geldi. Bu strateji belgeleri
yapýlacak eylemlerin altyapýsýný hazýrlayan, planlayan ve daha
da önemlisi bir takvime baðlayan yol haritalarýdýr.
11
Konuk
Nihat Ergün
Bakanlýðýmýzýn yeniden yapýlandýðý bu yeni dönem, bu
belgelerde yer alan eylemlerin hayata geçeceði bir dönem
olacaktýr. Mesela otomotiv sektöründe montaj çalýþmalarýna
olduðu kadar, kendi marka, model ve tasarýmlarýmýzý
oluþturmanýn da gayretini gösteriyoruz. Türkiye, artýk kendine
ait bir otomobil markasýna sahip olmalý. Tasarýmý ve markasý
kendimize ait olan bir otomobili yapabilecek güç ve kabiliyete
sahibiz. Artýk birilerinin yeni bir marka, tasarým oluþturma ve
bu topraklara ait, bu ülkeye, bu millete ait bir markayý, tasarýmý
üretim bandýna sokma, iç pazara ve dýþ pazara açma cesaretini
gösterme zamaný gelmiþtir. ‘Yerli otomobil’ üretmekten kastýmýz
en küçük cývatasýna kadar her þeyin Türkiye'de üretilmesi
anlamýna da gelmiyor. Türk otomotiv sektörü, yerli otomobil
üretimi için gerekli olan sermaye birikimi, giriþimci, teknik
eleman, teknoloji ve yan sanayiye sahip bir sektördür. Türkiye’nin
50 yýllýk birikimi buna müsait.
Bu yeni dönemde önemli çalýþmalarýmýzdan birisi de, sanayi
sektörünü, yüksek deðerlerdeki ara ve yatýrým malý ithalinden
kurtaracak olan yapýsal reformlarý hayata geçirmek olacaktýr.
Ýhracata Dönük Üretim, Girdi Tedarik ve Ýhracat Pazarlarýnýn
Çeþitlendirilmesi Stratejileri çalýþmalarý kapsamýnda Ar-Ge ve
yenilikçiliðin geliþtirilmesine yönelik programlarýn da etkin bir
biçimde uygulanmasý ile birlikte cari açýða kalýcý bir çözüm
saðlamayý planlýyoruz.
Kýsacasý bilgiye, yeniliðe ve giriþimciliðe önem veriyoruz.
Yüksek katma deðerli ve ileri teknolojili üretim için, gerek
Bakanlýk olarak gerekse baðlý kuruluþlarýmýzdan KOSGEB ve
TÜBÝTAK olarak tüm imkânlarýmýzý seferber ediyoruz.
5746 sayýlý “Araþtýrma ve Geliþtirme Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkýnda Kanun” kapsamýnda Ar-Ge
merkezlerinin kurulmasýna yönelik önemli çalýþmalar yürütüyoruz.
Rekabet Öncesi Ýþbirliði Projelerini destekliyoruz. Þu an teknoloji
odaklý giriþimciliði artýrmak, yeni ürün geliþtirme süreçlerini
desteklemek, bilgiyi teknolojik ürüne dönüþtürmek için
yürüttüðümüz önemli programlar var.
San-Tez Programlarý ile üniversite sanayi iþbirliðini artýrmaya,
Teknogiriþim Sermaye Destek Programý ile gençlerimizin
fikirlerini ve projelerini hayata geçirmeye çalýþýyoruz. Her yýl
100 kiþiye vermekte olduðumuz Teknogiriþim sermaye
desteðini 500 kiþiye çýkardýk. Ülkemizde kurulu teknoparklarýn
sayýlarýný ve niteliklerini artýrarak, burada faaliyet gösteren
firmalarýn dünyaya açýlmalarý konusunda desteklerimize devam
edeceðiz.
KOSGEB olarak, yedi farklý program çerçevesinde desteklerimizi
sürdürüyoruz. KOBÝ'lere yönelik genel desteklerimiz var. Ýþbirliði
ve proje desteklerimiz var. Üniversiteler, araþtýrma merkezleri
ve diðer kurum/kuruluþlar ile yaptýðýmýz protokolleri vasýtasý ile
giriþimcilerin ve KOBݒlerin Ar-Ge, Ýnovasyon ve Endüstriyel
Uygulama projelerine destek saðlýyoruz.
Bununla birlikte KOSGEB Hizmet Merkezi sayýsý da arttýrýlarak
81 ili kapsayacak þekilde hizmet aðýný geniþletiyoruz. Bu
sayede, yerel dinamikler harekete geçirilerek KOBݒlerde belirli
bir Ar-Ge ve inovasyon bilinci oluþturulmasý ve proje yapma
becerileri geliþtirilerek yeni ürün/hizmet üretme, süreç geliþtirme
gibi konularda projeler üreterek KOSGEB desteklerinden
faydalandýrýlmalarý saðlanacaktýr.
Bilginin ve teknolojinin üretildiði, yüksek teknolojik ürünlerin
üretilmesi için gerekli olan iklimin oluþtuðu bir ülke olmayý arzu
ediyorsak, bunun için bizim eðitimli, genç, dinamik ayný
zamanda üretken ve çalýþkan insan kaynaðýmýzý en büyük
sermayemiz olarak görüp, onlardaki bu gücü, bu potansiyeli
harekete geçirmemiz gerekiyor.
12
Konuk
Nihat Ergün
Türkiye'nin artan genç nüfusunun istihdamýnda, yeni yatýrýmlara
olan ihtiyacýmýz günbegün artýyor. Bunun için de yeni yatýrýmlara
ihtiyaç duyulmakta, yeni yatýrýmlar için de yeni yatýrým alanlarýný
oluþturmak gerekmektedir.
Uzunca süren bir çalýþma sonucunda Bakanlýk olarak
yatýrýmcýlarýn yatýrým yeri sorununu çözecek yeni bir uygulama
baþlattýk. OSB’lerde atýl duran 10 bine yakýn sanayi parseli
tespit ettik. Yatýrýmcýlara bu arsalarý bedelsiz tahsis etmek için
yönetmelik hazýrladýk. Yatýrýmcýlara saðlanacak bedelsiz arsalar
için sadece iki þart aranýyor. Birincisi arsayý aldýktan üç yýl
sonra üretime geçmek, ikincisi ise en az 10 kiþi istihdam
etmek. Parsellerin tamamýný tahsis edeceðimizi kabul edersek,
30 milyar liralýk yatýrým ve 400 bin yeni istihdam oluþacaðýný
öngörüyoruz. Bu parsellerden 66'sýnýn da Kütahya'da olduðunu
hatýrlatmak isterim. Kütahya’mýza yatýrým yapmak isteyen
yatýrýmcýlarý da bu imkândan yararlanmaya davet ediyorum.
Önümüzdeki dönemde mevcut desteklerimizi geliþtireceðimiz
gibi, yeni destek programlarý da ortaya koyacaðýz. Biz
yatýrýmcýlarýn önünü açmak, üretimi, ihracatý ve istihdamý
artýrmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Sanayicilerimizin de
bizim ortaya koyduðumuz bu imkânlardan ve fýrsatlardan
faydalanmalarýný bekliyoruz. Çünkü günümüzün küresel rekabet
þartlarý, üreticilerimizin kendilerini sürekli yenilemelerini, Ar-Ge
ve yenilikçiliðe önem vermelerini gerektiriyor. Kimse tam olarak
kendini yeterli görmesin ve herkes kendini yenilemeye devam
etsin. Kendini yenilenmenin yolu da hiç þüphesiz Ar-Ge,
markalaþma, tasarým ve yenilikçilikten geçiyor.
Sonuç olarak, her geçen gün geliþimi devam eden ve trendi
hýzla yükselen Kütahya sanayisinin, ülkemizin ekonomik ve
sosyal geliþimine verdiði katký bizleri memnun etmektedir.
Kütahya sanayisi için bu olumlu sürecin devamý temennisiyle,
derginizde görüþlerimizi aktarma fýrsatý verdiðiniz için sizlere
teþekkür ediyor ve yayýn hayatýnýzda baþarýlar diliyorum.
13
Ýþ Dünyasý
Hürok Mermer
AMERÝKALILAR
TÜRK MERMERÝNÝ
KEÞFETTÝ
Kütahya’dan Miami’ye uzanan,
krizleri fýrsata çevirmeyi baþarmýþ
bir Türk firmasý olan Hürok Mermer’in
gurur kaynaðý hikayesini bu baþarýnýn
baþkahramaný Hüsnü Olçar’dan dinledik.
Hazýrlayan : Melike Köse
Fotoðraflar : M.Akif Çakmak
14
Ýþ Dünyasý
Hürok Mermer
Öncelikle firmanýz hakkýndaki genel bilgileri okuyucularýmýzla
paylaþmak istiyoruz.
Firmamýz 1981 yýlýnda kuruldu. O zaman ki þartlarda müteahhitlik
firmasý olarak baþlamýþtýk. Bu sene 30.yýlýmýzý kutluyoruz.
Mermer iþine ise 1992 yýlýnda girdik, basit bir atölyede küçük
bir fabrikayla baþladýk. Öncelikle iç piyasa için çalýþýyorduk,
apartmanlarýn merdiven basamaklarý, tatil köylerinin döþeme
iþleri gibi. Yaptýðýmýz iþleri 2001 krizinde tekrar deðerlendirmemiz
gerekti. Bu kriz bize gösterdi ki, Türkiye’nin ve firmalarýn
kurtuluþu ihracat ve istihdamdan geçiyordu. Biz de ihracat
yapmaya karar verdik. Ýhracat yapmak için mermer iyi bir
fýrsattý. Dünyadaki doðal kaynaklarýn yüzde 70’i Türkiye’de
fakat pazar Ýtalyanlarýn elindeydi. Öncelikle ihracat yapabilmenin
ana þartlarýný araþtýrdýk.
Fuarlarda tanýþtýðýmýz müþterileri bizzat ülkelerinde ve iþyerlerinde
ziyaret ettik. O zaman sizin güvenilir bir satýcý olduðunuzu
anlýyorlar, yüz yüze iletiþim bizim iþin olmazsa olmazlarýndan
biri.
Daha sonra kendi ihracatýmýzý kendimiz yapmaya karar verdik
ve direkt müþterilere ulaþmaya baþladýk. 2005 senesinde
gördük ki çalýþtýktan sonra pazar çok geniþ. Amerika’da kendi
iþyerimizi açmaya karar verdik. Ýlk önce 850 metrekare bir
alanda depo kiraladýk, bu kiraladýðýmýz yer Filorida’nýn Pompano
Belediye sýnýrlarý içerisindeydi. 2005 yýlýnda bu iþyerini
açtýðýmýzda iki oðlumu da oraya gönderdim. Ardýndan 2008
yýlýnda kriz patlak verdi, biz bu krizi çok daha önceden hissettik.
Bunun için;
Kriz zamaný yapýlmasý gereken üç önemli þart vardýr, birincisi
sýfýr stok, ikincisi tam zamanýnda üretim, üçüncüsü ise nakdi
cebinde tutmak.
1- Kaliteli Makine 2-Hammadde 3- Nitelikli Personel gerekliydi.
Biz bunun tam tersini uygulamaya karar verdik.
Hepsini yerine getirerek, 2002 yýlýnda ihracata baþladýk. Ýlk
önce ihraç kayýtlý ürünlerimizle baþladýk, lakin gördük ki bu
pazar Yahudilerin elindeydi. Bizden alýyorlar ve dünyanýn bütün
ülkelerine satýyorlardý. Bir süre sonra fuarlara katýlmaya baþladýk.
Bence, dünya pazarlarýna açýlmanýn en büyük þartlarýndan
birisi de fuarlar.
Full Stok: Amerika’da bir müþteri bir mal aradýðýnda stoklarda
bulamaz ise, Türkiye’den ya da baþka ülkeden ithal edeceði
bir ürün 3 ay sonra elinde olacak. Ama bize geldiðinde istediði
malý alýp gitme imkaný saðladýk.
Bu fuarlarda direkt müþteriler sizi buluyor, ürünlerinizi sergiliyor,
müþterilerle tanýþýyorsunuz, sonra yazýþmalar baþlýyor. Gördük
ki yazýþmalar yeterli deðil, sýcak temas, yüz yüze iletiþim lazým.
Ýkinci olarak full üretim anlayýþý ile 2008 Nisan ayý itibari ile
makinelerimizi tam kapasite çalýþtýrmaya baþladýk. Gördük ki
büyümemiz lazým. 2009 yýlý baþlarýnda 2000 metrekarelik yeni
bir yere taþýndýk.
15
Ýþ Dünyasý
Hürok Mermer
Kriz dönemleri için en çok söylenen þey, herkes tedbir alsýn.
Bütün uzmanlar tedbirler alýnmasý gerektiðini söyler ama
bunlarýn neler olduðunu söylemezler. Demek ki herkesin kendi
bünyesinde, firmanýn yapýsýna göre tedbirler almasý gerekiyor.
Siz bu konuda neler yaptýnýz, nasýl bir strateji izlediniz?
Krizlerden korkmamak lazým, nasýl depremlerle yaþamaya
alýþtýysak krizlerle de yaþamaya alýþmamýz gerekir. Fýrtýnadan
korkmamak lazým. Fýrtýna var diye denize açýlmazsak, kenarda
oturup beklemek gerekir. Halbuki doðrusu rüzgarýn yönünü
tayin edip, rüzgara hükmetmektir. Rüzgara hükmetmeyi
öðrenirsek, fýrtýnalardan, kasýrgalardan korkmadan, ondan
istifade edebiliriz. Tabii geminin gövdesi saðlam olmasý lazým.
2002 senesinde mermer, traverten, Türk doðal taþýyla dýþ
piyasalara açýldýk. Dýþ piyasalara açýldýðýmýzda, kendimizi
geliþtirmemiz, yenilememiz gerektiðini gördük. Bunun için
2008 senesinde organize sanayi bölgesine geldik. Þuanda
70 dönüm arazi üzerinde, 10 bin metrekare kapalý alanda
çalýþmaktayýz ve 150 çalýþanýmýz var.
Organize Sanayi bölgemizin bazý sýkýntýlarý var. En baþta
yollarýmýzýn, çaðýn gereklerine, Kütahya’ya yakýþýr biçimde
yapýlmasý gerekir. 2002 yýlýnda ihracata baþladýðýmýzda, iç
piyasa iþlerimizi tamamen durdurmuþtuk. Fakat
hemþerilerimizden gelen istekler üzerine, 2011 senesinin ikinci
çeyreðinde iç piyasa için de hazýrlýklar yaparak, fabrikamýz
16
bünyesinde 200 metrekarelik bir showroom inþa ettik ve
böylelikle Kütahya halkýna, mermer ve doðal taþý tanýtmaya
baþladýk.
2011 yýlýna geldiðimizde Amerika pazarýnda daha fazla
geliþmemiz gerektiðini düþündük ve yeni bir yer arayýþýna
girdik. 6 bin metrekare kapalý alanda 800 metrekare
showroomu olan yeni bir yer kiraladýk ve geçtiðimiz Eylül
ayýnda açýlýþýný gerçekleþtirdik. Açýlýþýmýza Pompano Beach
Belediye Baþkaný Lamar Fisher, Türkiye’nin Miami Ticaret
Ateþesi Halit Akçaðlayan ve birçok Türk ve Amerikalý dostlarýmýz
katýldý.
Hürmer Madencilik olarak þu an Kütahya ihracat sýralamasýnda
altýncýyýz ve 38 ülkeye ihracat yapmaktayýz.
Ýþ Dünyasý
Hürok Mermer
Kütahya Ticaret
Ticaret ve Sanayi Odasý’nda 2001-2009 yýllarýnda
Meclis Baþkaný olarak görev yaptýnýz. Odamýzýn çalýþmalarý
hakkýndaki düþüncelerinizi alabilir miyiz?
KUTSO’nun gerçekten çok güzel ve önemli çalýþmalarý var.
KUTSO dergimiz bile güzelleþmiþ.
Baþarý hikayeniz ile ilgili olarak genç giriþimcilere ve üyelerimize
üyelerimize
tavsiyeleriniz neler olabilir?
Bugün gençlerimiz fevkalade kendilerini yetiþtirmiþ durumda.
Yarýnýn teminatý sevgili gençlerimizden tek isteðimiz çalýþmak,
çalýþmak, çalýþmak, çok çalýþmak. Bugün görüyoruz ki
televizyonlarda Avrupa’nýn þýmarýk çocuðu Yunanistan tembellik
yapýp, az çalýþýp daha doðrusu çalýþmadan bedavadan
geçinmek, bol para harcamak, keyiflerini bozmamak istiyorlar.
Ne olacak derseniz, yine baþta Almanya olmak üzere, her
zaman olduðu gibi Avrupa’nýn þýmarýk çocuðu Yunanistan’a
biraz daha para verip, yine onlarýn þýmarýklýklarýna devam
etmelerini saðlayacaklar. Bence Avrupa Birliði’nin kurulmasýnýn
ana sebepleri arasýnda Almanya’nýn özellikle otomotiv sektörüne
pazar bulmaktý. Çünkü geçmiþ zamanlarda Almanya’da çalýþan
her 7 kiþiden birisi otomotiv sektöründeydi, bu sektörde bu
makineleri satmanýn en iyi yolu Avrupa pazarýydý, bunun için
de Avrupa Birliði kurulmasýna öncülük ettiler.
veriliyor.
Fuarlardan söz açýlmýþken, ben de sizin vasýtanýzla, gerek
kamuoyuna, gerek Sayýn Baþbakanýmýz Recep Tayip
Erdoðan’a, gerekse Ekonomi Bakanýmýz Sayýn Zafer Çaðlayan’a
bir mesaj iletmek istiyorum. Ülkemizde bir ‘’Türk Sanayi Ürünleri
Fuarý’’na ve bu fuarýn 340 gün açýk olmasýna ihtiyacýmýz var.
Bu fuar Suudi Arabistan pazarý ana hedefiyle, Mekke, Medine
ya da Cidde’de açýlmalý. Çünkü bu bölgeye gelen hazýr
müþteriler var, nedir bu hazýr müþteriler derseniz; Umre ve
hac ziyareti için gelen milyonlarca Müslüman. En az 200
ülkeden, hatta içlerinde gayri Müslim ülkelerden bile gelen
Müslümanlar bulunuyor, Amerika’dan ve Kanada’dan gelenler
bile var. Çoðu iþadamý olan bu kiþilerin böylesi bir fuarý mutlaka
ziyaret edeceklerini düþünüyorum. Fuarda Türk ürünlerinin
340 gün sunulmasý, bence ülkemiz için çok büyük bir çýkýþ
noktasý olacaktýr. Dünyanýn hemen hemen her ülkesinden
ziyaretçiler gelecektir.
Yine Yunanistan’a yardým etmeye devam edeceklerdir. Bu
durum bizim için esasýnda çok büyük bir fýrsat. Onlar ne kadar
az çalýþýrsa çalýþsýn, bizim gece gündüz çalýþýp onlarý
geçebileceðimiz tam bir fýrsat zamaný. Zaten bizim de
prensibimiz çok çalýþmak, kaliteden ödün vermemek ve daha
iyisini hedeflemek.
Bildiðiniz gibi yýldýz oyuncu, maç kazandýrýr. Takým oyunu
þampiyonluk getirir. Ekip çalýþmasýný mutlaka yapmalýyýz.
Dýþ pazarlarla tanýþmanýz, ihracata baþlamanýz nasýl oldu?
En kýymetli ürünlerden bazýlarý elmastýr, altýndýr. Elimizin altýnda
elmasýmýz, altýnýmýz varsa, yastýðýmýzýn altýndaysa, kasanýn
veya sandýðýn içindeyse hiç kimse bunun ne olduðunu bilemez.
Biz bunu pazara çýkarýrsak, halka sunarsak, ürünlerimizi takdim
edersek, gösterirsek, dolayýsýyla bize de satýþ fýrsatlarý çýkar.
Bu nedenle fuarlar çok önemli ve büyük bir pazar. Özellikle
bütün bu iþlerin, iç piyasa ya da dýþ piyasada bütün
iþadamlarýnýn kendi bünyesine uygun olan tüm fuarlara
katýlmasýný tavsiye ediyorum. Özellikle kendi sektörlerine uygun
fuarlarýn geçmiþini incelerlerse; kaç kiþi ve hangi firmalar
katýlmýþ, o firmalarý kimler ziyaret etmiþ, mevsimleri nelerdir?
Özellikle bunlarý araþtýrmalarýný tavsiye ederim. Biliyorsunuz
devlet tarafýndan fuarýn cinsine göre, çeþitli destekler de
17
Sektör
Turizm
KÜTAHYA TURÝZM
YATIRIMCILARINA
BÜYÜK FIRSATLAR
SUNUYOR
Hazýrlayan : Haluk Aksu
Fotoðraflar : Yaprak Sarýýþýk
SIRLAR KENTÝ KÜTAHYA
7000 yýllýk tarihi olan Kütahya’nýn adý
bilinen ilk halký, M.Ö. II. bin yýlda buraya
yerleþen Hititler.
Hititler.
Ýlin bilinen ilk adý da “Kotys’in Kenti”
anlamýna gelen Kotiaeion (Cotiaeion).
Anadolu’ya gönderilen Kotys (Koti) adlý
Romalý komutandan geldiði düþünülen
bu isim, daha sonra Türkler
Türkler tarafýndan
eski adýna benzetilerek Kütahya’ya
dönüþtürülmüþ. Kütahya, Hitit, Frig, Lidya,
Roma, Bizans, Selçuklu, Germiyan Beyliði
ve Osmanlý Ýmparatorluðu’nun ev sahibi,
Germiyan Beyliði’nin ise baþkenti.
Osmanlý Ýmparatorluðu’nun kurulduðu
Domaniç Yaylalarý
Yaylalarý ve Baþkumandanlýk
Meydan Muharebesi’nin yaþandýðý
Dumlupýnar,, Kuruluþ’tan Kurtuluþ’a tarih
Dumlupýnar
yazan Kütahya’da.
18
Sektör
Turizm
FRÝG VADÝSÝ
Dokunduðu her þeyin altýna dönüþtüðü efsanesiyle bilinen
Kral Midas zamanýnda en parlak dönemini yaþayan Frigler,
M.Ö. 1200 yýllarýnda Anadolu’daki Hitit hakimiyetine son
vermiþ. Friglerin bir kýsmý, Kütahya, Eskiþehir ve Afyonkarahisar
üçgeninde bulunan ve günümüzde Frig Vadisi (Phrygia
Epiktetus – Küçük Frigya) olarak bilinen bölgeye yerleþmiþ.
Kütahya’da sönmüþ bir yanardað olan Türkmen Daðý’nýn
volkan tüflerinin yayýldýðý Frig Vadisi, verimli arazisi ve kolay
iþlenebilen kayaç yapýsýyla önemli bir yerleþim alanýymýþ.
Frigler’in ana tanrýçasý Kybele’ye adanmýþ açýk hava tapýnaklarý,
sunaklarý, kaya mezarlarý ve aðýl-ahýr olarak kullanýlan, savunma
ve barýnma amacýyla insanlar tarafýndan oyulan yüzlerce
maðarasýyla Frig Vadisi, önemli bir tarihi barýndýrýyor.
Kayalarýn elle oyulmasýyla Deliktaþ ve Penteser doðal kaleleri,
Roma ve Bizans döneminde ise kilise ve þapeller yapýlmýþ.
Bu kilise ve kalelerde gizli geçit ve dehlizlerle birbirine baðlanan
birçok oda bulunuyor.
Kayaç yapýsýnýn benzerliði ve yerleþim alaný olarak kullanýlmasý
nedeniyle “Ýkinci Kapadokya” olarak anýlan Frig Vadisi’nde,
Frigya Kültürel Mirasýný Koruma ve Kalkýnma Birliði (FRÝGKÜM)
tarafýndan desteklenen 400 kilometrelik bir yürüyüþ yolu
yapýlýyor. 2011 yýlý içinde iþaretleme çalýþmalarýnýn bitmesiyle,
Frig Yürüyüþ Yolu’nun güzergahlarýný tanýmlayan bir rehber
kitap, rotalarýn ayrýntýlý haritasý ve GPS verilerinin de çýkarýlmasý
planlanmakta. Bisiklet turlarý için uygun parkurlar barýndýran
Frig Yürüyüþ Yolu’nda, atlý doða yürüyüþü yapýlabilecek bir
potansiyel de mevcut. Yolun baþlangýç noktalarýndan biri
Kütahya Ahmetoluðu Köyü.
II. Kapadokya olarak anýlan Frig Vadisi, büyük kýsmý çam
ormanlarýyla kaplý bir bölge. Vadi, yürüyüþ yolunun faaliyete
açýlmasý ve tarihte konaklama amacýyla kullanýlan maðaralarýn
butik otellere dönüþtürülmesiyle tarih ve doða turizmine
açýlabilecek, turizmciler ve turistler tarafýndan keþfedilmeyi
bekleyen bakir bir bölge. Kütahya Belediyesi, buradaki geniþ
maðaralarý doðal soðuk hava depolarý olarak tahsis etmeyi
planlýyor.
ÇAVDARHÝSAR AÝZANOÝ ANTÝK KENTÝ
Kütahya il merkezine 60 kilometre uzaklýkta bulunan
Çavdarhisar, Selçuklular döneminde buraya yerleþtirilen Çavdar
Tatarlarý tarafýndan üs olarak kullanýlmasýyla bu ismi almýþ.
Çavdarhisar, antik tarih turizmindeki yerini ise yakýnlarýnda
bulunan Aizanoi Antik Kenti’ne borçlu. Kentin adýnýn, Zeus’un
kýzý, su perisi Erato ile Frig Kralý Arkas’ýn oðlu Azan isimli mitoloji
kahramanýndan geldiði sanýlýyor.
Yapýlan kazýlarda M.Ö.III. bin yýllarýna ait yerleþim izleri bulunan
Aizanoi, antik Frigya’ya baðlý yaþayan Aizanitisler’in merkezi.
M.Ö.II. yüzyýlda Roma hakimiyetine girmesinden sonra, tahýl
ve yün üretimi sayesinde zenginleþen kent, en parlak dönemini
19
Sektör
Turizm
M.S.II. yüzyýlda yaþamýþ. Bu dönemde inþa edilen Zeus
Tapýnaðý, dünyadaki en saðlam örneklerinden biri. Tapýnaðýn
yakýnýnda batý kýsmýnda Kybele büstü, doðusunda ise Zeus
büstü bulunuyor. Altýnda ise tonozlarla örtülü baþka bir mekan
var.
Dünyadaki tek örnek olan stadyum - tiyatro kombinasyonu
toplam 28.000 kiþilik ve stadyum iki katlý olarak inþa edilmiþ.
Dünyanýn ilk ticaret borsasý olarak bilinen Borsa Binasý’nýn
duvarlarýnda Roma Ýmparatorluðu pazarlarýnda satýlan tüm
mallarýn fiyat listeleri bulunuyor.
Aizanoi’de, biri mozaikli hamam olarak bilinen iki hamam,
Kocaçay (antik Penkalas Çayý) üzerinde bulunan ve ikisi hala
kullanýlan beþ köprü, antik su barajý, bitiþik dükkan ve galerilerin
sýralandýðý sütunlu cadde, nekropol (mezarlýk) alanlarý ve Meter
Steunene’nin (Kybele) kutsal maðarasý bulunuyor. Greklerle
Amazonlar arasýndaki savaþlarý betimleyen yüksek kabartmalarýn
bulunduðu ve Aizanoi Antik Kenti’ndeki kazýlarda bulunan
dünyanýn en saðlam Amazonlar Lahdi, Kütahya Merkez
Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor.
Kültürel yapýsýyla sanat çevrelerince “Ýkinci Efes” olarak
adlandýrýlan Aizanoi, Bizans döneminde piskoposluk merkeziydi
ve burada 80.000 kiþi yaþýyordu.
20
2013 yýlýnda açýlmasý planlanan Zafer Uluslararasý Bölgesel
Havaalaný’ndan yapýlacak olan baðlantý yollarýyla havaalanýndan
yarým saatte ulaþýlabilecek Çavdarhisar Aizanoi Antik
Kenti’nde,1970 yýlýndan beri her yýl kazý çalýþmalarý devam
ediyor. Çavdarhisar’a gelen kazý ekipleri ve turistler Anemon
Oteli’nde konaklayabilirler. Havaalanýnýn açýlmasý ve Kütahya’daki
termal tesislerin tarih turizmiyle daha çok entegre olmasýyla
birlikte, antik kenti ziyarete gelen ve yakýn çevredeki termal
imkanlardan yararlanmak isteyen turistler için burada daha
çok konaklama tesisine ihtiyaç olacak.
Aizanoi,nam-ý diðer Ýkinci Efes
Dünyanýn en saðlam Zeus Tapýnaðý
Dünyanýn ilk ticaret borsa binasý
Dünyanýn en saðlam Amazonlar Lahdi
Dünyada tek örneði olan stadyum-tiyatro kombinasyonu
Antik su barajý
Hala kullanýlan antik köprüler
Sütunlu cadde
Biri mozaikli olmak üzere iki Roma hamamý
Nekropol Alanlarý
Sektör
Turizm
KISA KISA KÜTAHYA’NIN DÝÐER ZENGÝNLÝKLERÝ
Kütahya, “Kuruluþtan Kurtuluþa tarih yazan kent”.
Bu unvaný en çok hak eden illerin baþýnda geliyor. Ertuðrul
Gazi’nin Kayý boyu bu topraklara yerleþti, baþþehri Kütahya
olan Germiyanoðlu Beyliði’nden savaþsýz alýnan topraklarla
geniþledi ve üç kýtaya yayýlan büyük Osmanlý Devleti haline
geldi. 600 yýllýk bir ömürden sonra, zayýfladý ve daðýldý. Çok
geçmeden Osmanlý Devleti’nin küllerinden Türkiye Cumhuriyeti
doðdu. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Kurtuluþ Savaþý’nýn
dönüm noktasý olan Baþkumandan Meydan Muharebesi
yine Kütahya’da, bu kez Baþkomutan Gazi Mustafa Kemal’in
önderliðinde Dumlupýnar’da yaþandý.
Dünyanýn bilinen ilk toplu iþ sözleþmesi (Fincancýlar Esnafý
Anlaþmasý- 13 Temmuz 1766 ) Kütahya’da imzalandý.
Dünyaca ünlü masal babasý Ezop ile ünlü Seyyah Evliya
Çelebi, Kütahyalý.
250 yýllýk Türk Konaklarý da Kütahya merkezinde yer alan
Germiyan Sokaðý’nda bulunuyor.
Mevleviliðin Anadolu’daki 3. merkezi sayýlan Kütahya’da
bulunan ve eskiden Mevlevihane olan Dönenler Camii
mutlaka görülmeli.
Kütahya’nýn hemen her yerinde çini atölyelerine rastlanýyor.
Dünyanýn en kaliteli porselen, seramik ve çinileri ve dünya
çapýndaki markalarýyla Kütahya, çini, porselen ve seramikle
özdeþleþmiþ bir kent.
Dünyanýn çini baþkenti unvanýný hak eden Kütahya’da
dünyadaki ilk baðýmsýz Çini Müzesi bulunuyor.
Termal kaynaklarý oldukça zengin ve üstelik bu termal
kaynaklar kentin geneline yayýlmýþ durumda.
Þehirde, Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan “Turizm
Merkezi” ilan edilen 7 merkez ve aktif durumda olan otel,
motel ve hamamlarýyla hizmet veren 10’dan fazla jeotermal
saha bulunuyor.
Ege Bölgesinin en yüksek daðý olan Murat Daðý’nýn zirvesi,
karpuz çatlatan soðuk sularýn hemen yanýnda, þifalý sularýyla
hizmet veren bir termal turizm merkezi. Simav’daki termal
kapasite ise o kadar yüksek ki jeotermal enerji, hanelerin
ve seralarýn ýsýtmasý için bile kullanýlýyor.
Kütahya Belediyesi, Yoncalý’da 560 dönüm arazi üzerine
modern bir termal turizm merkezi projesi hazýrladý ve bu
projenin yaný baþýna büyük golf sahalarý yapýlmasý da
planlanýyor. Kütahya termal merkezlerine geldiðinizde Emet,
Simav, Gediz, Tavþanlý, Yoncalý ve Ilýca’da bulunan tesislerde
konaklayabilirsiniz.
%53’ü ormanlarla kaplý, flora ve fauna yönünden zengin
olan Kütahya tam anlamýyla bir tarih, kültür, doða ve saðlýk
þehri.
Türkiye’nin ilk bölgesel havaalaný olan Zafer Uluslararasý
Bölgesel Havaalaný 30 Aðustos 2013 tarihinde saat 13:13’te
açýlacak.
Çavdarhisar’da Anemon Oteli, Kütahya merkezinde Hilton
Garden Inn, Ilýca’da Güral Harlek Termal Resort Otel bulunuyor.
Þehirde yeni bir uluslararasý zincir otel ise konaklama tesisi
yapmak için yer arayýþýna girdi bile.
Kütahya’da, kaliteli þehir otelleri ve otantik bir ortamda
yemek yenebilecek tarihi konaklar da bulunuyor.
Kütahya, Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Antalya ve Konya gibi
büyükþehirlere 300-350 km mesafede ve bu illerin tam
ortasýnda, yollarýn kesiþtiði noktada yer alýyor. Bursa, Eskiþehir,
Afyonkarahisar, Uþak, Bilecik, Balýkesir ve Manisa’nýn komþusu
olan Kütahya, bu zenginliði fark edecek yatýrýmcýlara büyük
fýrsatlar sunuyor.
Kütahya, Orta ve Batý Anadolu’nun en çok teþvik alan
bölgesinde, 3 yýldýz ve üzeri otel yatýrýmlarý teþvik kapsamýna
giriyor.. Teþvikler;
giriyor
Teþvikler; KDV istisnasý, gümrük vergisi muafiyeti,
vergi indirimi, sigorta primi iþveren desteði, faiz desteði ve
yatýrým yeri tahsisini kapsýyor.
kapsýyor. Bu konuda detaylý bilgi almak
için Kütahya Ticaret
Ticaret ve Sanayi Odasý ve Zafer Kalkýnma
Ajansý’ndan destek alýnabilir.
alýnabilir.
Kütahya’mýzýn diðer zenginliklerini size baþka bir sayýda
anlatmaya devam edeceðiz. Turizm yatýrýmcýlarýmýzý sýrlar
þehri Kütahya’mýza davet ediyoruz.
21
Kütahya
BÝZÝMLE BAÞARIRSINIZ
Hilton Garden Inn
Kütahya
Konum
Atatürk Bulvarý üzerindeki Kütahya iþ ve alýþveriþ bölgesinin
tam ortasýnda konumlanan Hilton Garden Inn Kütahya,
büntyesinde bulundurduðu alýþveriþ merkezi ile þehrin
en önemli buluþma noktasýdýr.
Eskiþehirdeki Anadolu Havaalaný otele arabayla
50 dakika (75 km) uzaklýktadýr.
Servi Mah. Atatürk Bulvarý
No:21 - 43030 Kütahya
Tel : 0 274 229 55 55
Fax : 0 274 216 60 00
kutahya.hgi.com
Otel Hizmetleri
Oda Özellikleri
Otelin tüm konuk odalarý, toplantý odalarý ve
genel mekanlarda ücretsiz internet eriþimi
121 konforlu ve modern oda
En yeni teknoloji ile donatýlmýþ ve
gün ýþýðý alan 5 toplantý odasý
Faks/fotokopi makineleri, lazer-baský
hýzlý internet eriþimi ve ofis malzemelriyle
24 saat ücretsiz hizmet veren
Business Center
24 saat açýk egzersiz odasý ve odanýzda
kullanabileceðiniz Stay Fit Kit™
Serinletici kokteyl ve zengin içecek
seçenekleriyle Lobbu Bar
Zengin sabah kahvaltýsý, dünya ve
Türk mutfaðýndan lezzetleri
tadabileceðiniz aþkam yemekleriyle
Sumac Grill Hilton Garden Inn™
Akþamlarý oda servisimiz ile odanýzda
özel akþam yemeði olanaðý
24-saat açýk Pavilion Pantry™
HHONORS
HILTON WORLDWIDE
Her odada otomatik ayarlý Garden
Sleep System™ yataklarý
Masa seviyesinde kablo ve priz
giriþleri ile geniþ çalýþma masasý,
ayarlanabilir ýþýk düzeni ve Herman
Miller tasarýmý Mirra® sandalye
Business Center baðlantýlý güvenli ve
uzaktan baský alma sistemi
Sesli mesaj ve data port özelliði içeren
iki telefon
Yüksek çözünürlüklü düz ekran TV
Her odada ücretsiz 15 inç laptop
boyutunda kasa
Her odada buzdolabý, ücretsiz
çay-kahve ile kettle
Saç kurutma makinesi, ütü ve
ütü masasý
Taþýnabilir müzik aygýtý baðlayabileceðiniz,
kolay ayarlanabilir alarmlý radyo saat
Elektronik kapý kilitleri
SUMAC
GRILL
Hilton Garden Inn
KOBÝ
Zafer Kalkýnma Ajansý
ZAFER KALKINMA
AJANSI,
DOÐRUDAN
FAALÝYET DESTEK
PROGRAMLARI
Dr. Yýlmaz ÖZMEN
Genel Sekreter
Ramazan TUNÇ
PYB Uzmaný
Bilgi ve teknoloji üretim kapasitesi yüksek olan ekonomilerin
kalkýnma süreçleri þüphesiz daha hýzlý olmaktadýr. Kalkýnma
ve rekabet gücü üzerinde yapýlan çalýþmalarda bilgi üretme,
kullanma ve yaygýnlaþtýrma gücü yüksek olan ülkelerin daha
rekabetçi bir ekonomi yaratabildikleri görülmektedir. Üretim
ve yönetim sürecinde bilgi birikimi saðlayan ve bu birikimi
somut çýktýlara dönüþtürebilen nitelikli iþ gücünün artmasý ile
birlikte ekonomilerin inovasyon kabiliyeti de orantýlý olarak
artmaktadýr. Türkiye’nin yeni ‘’Bölgesel Kalkýnma Stratejisi’’nde,
kalkýnma sürecinde tetikleyici güç olma yolundaki Kalkýnma
Ajanslarýnýn; bölgesel geliþmeyi ve kalkýnmayý saðlamak, kurum
ve kuruluþlarýn bilgi, teknoloji üretme, inovasyon, iletiþim,
kurumsallaþma altyapýsýný güçlendirmek yoluyla kalkýnma
sürecini hýzlandýrmaya yönelik destek mekanizmalarýný
uygulamasý yerinde olacaktýr.
Zafer Kalkýnma Ajansý tarafýndan bölgemizin kalkýnmasýna
yönelik saðlanan bu destek mekanizmalarýndan bir tanesi de
‘’Doðrudan Faaliyet Destek Programýdýr’’(DFD). Bu program
ile yatýrým bileþeni olmayan faaliyetlerin desteklenmesi esastýr.
Burada odaklanýlmasý gereken nokta kapasite geliþtirici, knowhow (teknik bilgi) temelli geliþmenin saðlanmasýna yönelik
faaliyetlerin desteklenmesidir. Bununla birlikte öngörülen
sonuçlarýn elde edilebilmesi için zaruri olduðu durumlarda
istisnai olarak küçük ölçekli yatýrýmlar da uygun maliyet olarak
kabul edilebilir.
DFD’nin amacý;
• Bölgenin kalkýnmasý ve rekabet gücü açýsýndan önemli
fýrsatlardan yararlanýlmasýna,
• Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde
acil tedbirlerin alýnmasýna,
• Kritik öneme sahip araþtýrma ve planlama çalýþmalarýnýn
gerçekleþtirilmesine,
• Bölgenin yenilikçilik ve giriþimcilik kapasitesini geliþtirmeye
yönelik iþ geliþtirme merkezleri, teknoloji geliþtirme merkezleri,
teknoparklar gibi kuruluþlarýn ve bunlarýn tesislerinin kurulmasý
amacýyla yapýlacak fizibilite benzeri ön çalýþmalar gibi bölge
için önemli olabilecek stratejik eylemlerin baþlatýlmasýna,
• Büyük hacimli yatýrým kararlarýna kýsa vadede etki edilmesi
ve yönlendirilmesine katký saðlayacak olan faaliyetlere,
finansman desteðinin saðlanmasýdýr.
Zafer Kalkýnma Ajansý, DFD kapsamýnda bölgemizin kalkýnmasý
için belirlenmiþ olan stratejik öncelikler doðrultusunda
tanýmlanan faaliyetlere destek vermeyi kararlaþtýrmýþtýr.
23
KOBÝ
Zafer Kalkýnma Ajansý
2011 yýlý DFD programý için belirlenmiþ
olan stratejik önceliklerimiz þunlardýr.
1) Bölgenin ulusal ve uluslararasý alanda
rekabet gücünün ve tanýnýrlýðýnýn
arttýrýlmasý,
2) Bölgenin yenilikçilik ve giriþimcilik
kapasitesinin geliþtirilmesi,
3) Bölgede etkin iþbirliði aðlarý
oluþturulmasý ve bölgenin bilgi ve iletiþim
altyapýsýnýn geliþtirilmesi,
4) Bölgenin yaþam kalitesinin arttýrýlmasý.
DFD Programý için Zafer Kalkýnma
Ajansý’nýn 2011 yýlý bütçesinde tahsis
ettiði toplam kaynak tutarý 950 bin TL’dir.
Bu program çerçevesinde her bir proje
için verilecek asgari destek tutarý 20 bin
TL, azami destek tutarý ise 75 bin TL
olup, baþvurularda eþ finansman
saðlanmasý zorunluluðu bulunmamaktadýr.
DFD programýndan sadece kar amacý
gütmeyen kurum ve kuruluþlarýn
yararlanmasý söz konusudur. Bu özelliði
ile kar amacý gütmeyen kurum/kuruluþlarýn
alt yapýlarý, belirlenen stratejik öncelikler
doðrultusunda geliþtirilmesi saðlanacaktýr.
Nitelikli know-how (teknik bilgi)
kapasitesinin yaratýlmasý; bölge aktörlerinin
ortak çalýþmalarý artýrýlarak, bilgi üreten
birimlerin çok düzlemli bir yönetiþim
mekanizmasýnýn oluþturulmasý yoluyla
m ü m k ü n d ü r. B u k a p a s i t e n i n
yaratýlmasýnda odak güçlerden bir tanesi
de üniversitelerdir. Üniversitelerin gerek
tek baþlarýna gerekse ortak olarak
faaliyetlerde yer almasý DFD
mekanizmasýnýn etkin sonuçlar
doðurmasýna yol açacaktýr. Kurumsal alt
yapýlarýn geliþtirilmesi, bilgi ve iletiþim
kapasitesinin geliþtirilmesi, bölgemizin
ulusal ve uluslararasý alanda tanýnýrlýðýnýn
artýrýlmasý, yereldeki planlama faaliyetlerinin
desteklenmesi uzun vadede kalkýnma
kapasitesinin geliþtirilmesi ve
hýzlandýrýlmasýnda büyük rol oynayacaktýr.
2011 DFD programýnda ajans tarafýndan
16 tane proje desteklenmektedir.
Bu projeler yandaki tabloda belirtilmiþtir
24
Kurum/Kuruluþ
Proje Adý
Uþak Ýl Kültür Ve Turizm
Müdürlüðü
Ulubey Kanyonlarýnýn Alternatif Turizm Potansiyeli,
Turizm Fiziksel Planlamasý
Celal Bayar Üniversitesi
Rektörlüðü
Manisa Ýli Ar-ge Kapasitesinin Tespiti ve Teknoloji
Geliþtirme Bölgesi Fizibilite Çalýþmasý
Sandýklý Organize Sanayi
Bölgesi Müteþebbis Heyet
Baþkanlýðý
Afyonkarahisar’ýn Ulusaldaki Yatýrým Potansiyelini
Tanýtarak Yatýrýmlara Dayalý Kalkýnmanýn
Hýzlandýrýlmasý
Kütahya Belediye Baþkanlýðý
Kütahya Raylý Sistem Uygulama Projesi
Uþak Ticaret ve Sanayi Odasý
E-oda Uygulamasý
Fizibilite Çalýþmasý Projesi
Kütahya Organize Sanayi
Bölgesi Müteþebbis Heyet
Baþkanlýðý
Alayunt Lojistik Merkezi
Etüd-Araþtýrma Projesi
DPÜ Mühendislik Fakültesi
TR33 Bölgesi Maden Potansiyelinin Araþtýrýlmasý
Kütahya Ýl Afet ve Acil Durum
Müdürlüðü
Doðal Afet Zararlarýný Azaltma Projesi
Kütahya Ýl Özel Ýdaresi
Karar Destek Sistemi Oluþturma Çalýþmalarý
Uþak OSB Yönetim Kurulu
Baþkanlýðý
Uþak Ýli OSB'leri Mevcut Durum Analizi ve Stratejik
Plan Çalýþmasý
Uþak Deri Karma Organize
Sanayi Bölgesi Müteþebbis
Teþekkül Baþkanlýðý
UKOSB’nin Katý Atýk Geri Kazaným/Bertaraf
Yöntemlerinin Belirlenmesine Yönelik Fizibilite
Çalýþmasý
Uþak Genç Ýþadamlarý Derneði
Uþak'ýn Giriþimcilik Yol Haritasý
Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý
Destekleme Kurumu
Afyonkarahisar Ýl Koordin.
Yöresel Ürünlerin Ekonomik Deðerinin
Anlaþýlmasýna Yönelik Araþtýrma Raporu
Hazýrlanmasý
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Güneþ ve Rüzgar Enerjisi
Araþtýrma ve Uygulama
Merkezi
Afyonkarahisar Bölgesi’nde Enerji Verimliliði
Analizi, Verimlilik Arttýrýcý Önlemlerin Araþtýrýlmasý
Kütahya Valiliði Bilim Sanayi
ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü
Kütahya Ýli Stratejik Planý
Kütahya Merkez 2. OSB
Müdürlüðü
TR33 Bölgesi OSB Bilgi Sistem Modülü
KOBÝ
Zafer Kalkýnma Ajansý
DFD kapsamýnda Zafer Kalkýnma Ajansý’na gelen 16 projenin
illere göre daðýlýmý ve illerin destek miktarlarýndan aldýklarý
paylar aþaðýdaki grafikteki gibidir.
DFD ile desteklenen faaliyetler incelendiðinde harekete
geçirilmesi hedeflenen potansiyelleri þu þekilde sýralamak
mümkündür.
DESTEK MÝKTARI
Manisa
(1p, %7)
Sonuçlar
• Turizm fiziksel planlamasý ile Ulubey kanyonlarýnýn gezi alaný
olarak cazibesinin artýrýlmasý,
• Manisa ilinin Ar-Ge kapasitesinin tespiti ile ortaya çýkacak
fizibilite çalýþmasý teknoloji bölgesinin oluþturulmasý ve teknoloji
bölgesinin bölge ekonomisine maksimum etkiye sahip olacak
þekilde tasarýmlanmasý,
Uþak
(5p, %25)
Afyonkarahisar
(3p, %16)
Kütahya
(7p, %52)
• Bölgeye yatýrým çekilmesi için bölge illerinin yatýrým
potansiyelinin ortaya çýkarýlmasý ve yatýrýmcýlar için cazip hale
getirilmesi,
• Kütahya raylý sistem uygulama projesi etüt çalýþmasý ile
Kütahya ilindeki ulaþým altyapýsýnýn hizmet kullanýcýlarýna verimli
bir þekilde hizmet sunmasý için etkin güzergâhýn tespit edilmesi,
• TR33 Bölgesi maden potansiyelinin araþtýrýlmasý ve yeraltý
zenginliklerin gelecekte bölge ekonomisinin kalkýnmasýndaki
rolü üzerine bilgi havuzunun oluþturulmasý,
DFD kapsamýnda desteklenen 16 projenin illere göre daðýlýmý
þöyledir.
- Kütahya yedi proje ile toplam desteðin %52’sini;
- Uþak beþ proje ile toplam desteðin %25’ini;
- Afyonkarahisar üç proje ile toplam desteðin %16’sýný;
- Manisa bir proje ile toplam desteðin %7’sini almaya hak
kazanmýþtýr.
• Doðal afet zararlarýnýn azaltýlmasý projesi ile doðal afetlerden
sonra kayýplarýn minimize edilmesi için yerinde ve etkin
müdahalenin yapýlabilmesi için gerekli alt yapýnýn kurulmasý,
• Uþak giriþimcilik kapasitesinin geliþtirilmesi için yol haritasýnýn
oluþturulmasý,
• Enerji verimliliði araþtýrmasý çalýþmasý enerji artýrýcý önlemlerin
ortaya çýkartýlmasý,
• Kütahya ili stratejik planý ile Kütahya ilinin geliþmesi, kalkýnmasý
için ortaya konulmasý gereken stratejilerin belirlenmesi,
• E-Oda uygulamasý fizibilite çalýþmasý ile giriþimcilerin,
sanayicilerin, iþ adamlarýnýn resmi evrak ve dokümantasyon
süreçleri dijital ortamda takip edilebilir hale getirilecektir. Bu
sayede iþ süreçleri hýzlanacak, verilere ulaþým kolaylýðý,
• Alayunt lojistik merkezi etüt-araþtýrma projesi ile bölgenin
konumunun getirdiði fýrsatlardan yararlanýlmasý saðlanacak ve
lojistik yol aðýnýn ekonomik çýktýlara dönüþtürülmesi için alt yapý
hazýrlýðý,
• Karar destek sisteminin oluþturulmasý ile biliþim altyapýsý
geliþtirilerek hizmet sunum kapasitesinin artýrýlmasý,
• Uþak OSB’lerinin mevcut durum analizi ve stratejik planlarýnýn
oluþturulmasý projesi ile OSB’lerin yol haritasýnýn oluþturulmasý
ve yatýrýmlar için cazip hale getirilmesi,
• Uþak katý atýk problemlerinin bertaraf edilmesi için yapýlacak
çalýþmada etkin yöntemlerin belirlenerek kullanýlmasýna yönelik
bilgi, beceri ve teknoloji donanýmýnýn saðlanmasý için fizibilitenin
ortaya çýkmasý,
• Yöresel ürünlerin ekonomik katma deðerlerinin artýrýlmasý
için fizibilite sonucu,
• TR33 Bölgesi OSB bilgi modülü ile OSB’ler arasýndaki bilgi
akýþlarýnýn hýzlandýrýlmasý saðlanacak, bölgedeki yatýrýmlar ile
ilgili kararlar alýnýrken uygun yer seçiminin yapýlmasý için kaliteli
bilgi sunumunun yapýlmasý için alt yapý oluþturulmasý
saðlanacaktýr.
25
Güncel
Mehmet Dumlu
BÝR
EFSANEDEN
GERÝYE
KALANLAR
Kütahya’da “Dumlu Hoca” diye anýlan,
araþtýrmacý, yazar ve mutasavvýf Mehmet
Dumlu Hoca Efendiyi ebediyete uðurladýk.
1929 yýlýnda Kütahya’da baþlayan
bu büyük yolculuk 27 Aðustos 2011
günü Kütahya’da son buldu.
Hazýrlayan: Mehmet Yaylýoðlu
82 yaþýnda ebedi hayata göçen Mehmet Dumlu Hoca Efendi,
çok yönlü kiþiliði ile on binlerce insaný kendine hayran býrakarak
tasavvuf deryasýndan yararlanmalarý için yol gösterici olmuþtur.
Ýlköðretim eðitimini Kütahya’da yapan Mehmet Dumlu Hoca,
daha sonra Kütahya Müftüsü Hafýz Ýbrahim Efendi nezaretinde
hafýzlýk eðitimine baþlar. Sekiz ayda Kur’an-ý Kerim hafýzý olur.
Ýstanbul’a giderek Þeyh-ülhuffaz (hafýzlarýn þeyhi) Abdurrahman
Gürses Hoca efendiden eðitim alýr. Askerlik görevini Ýzmir
Gaziemir’de tamamlar ve askerlik dönüþü kýsa bir süre
memurluk yapar. Mehmet Dumlu Hoca, hafýzlýðýný devam
ettirebilmek için, memurluktan ayrýlýp Kütahya Þehitler Camii
imamlýðýna tayin edilir. Müftülük kadrosunda Mollabey Kur’an
kursunda görev alarak hafýzlar yetiþtirir. 1953 yýlýnda Kütahya’da
Ayþe Haným ile evlenir ve bu evlilikten iki oðlu bir kýzý olur.
Oðullarý Kamuran ve Sacit Bey Kütahya’da ticaretle
uðraþmaktadýr. Kýzý Asuman Haným evli ve Kütahya’da
yaþamaktadýr. Eþi Ayþe Haným’ý 11 yýl önce kaybeden Mehmet
Dumlu Hoca Efendi’nin evlilik hayatý 47 yýl sürer.
26
Batmayan Güneþ Devam Eden Gölgeler, Kütahyalý Gönül
Sultanlarý, Hüvel BâkîHiyel Fâni isimli 3 basýlý eseri bulunan
Mehmet Dumlu Hoca’nýn, Yeni Kütahya Gazetesi için yazdýðý
yüzlerce makalesi vardýr. 15 yýl Kütahya Birlik TV’de de “Gönül
Sultanlarý” isimli televizyon programýný sürdüren Hoca Efendi,
Halvetî Tarikatý Þa’bân-î kolunun son temsilcisi olup, çini sanatý,
neyzenlik ve Türk Tasavvuf Musikisi yönünde ustalýk
derecesinde bilgi sahibidir.
Kütahyalý ressam Ahmet Yakupoðlu ile birlikte yok olmak üzere
olan tarihi ve kültürel önem arz eden birçok eserin geri
kazanýlmasýný saðlayan Mehmet Dumlu Hoca Efendi, insan
yetiþtirmenin yaný sýra bu iþlere de ehemmiyet vermiþtir. Hz.
Sun’ullah Gaybî türbesinin onarýlmasý ile baþlayan bu uðraþ
hayatýnýn sona ermesine kýsa bir süre kalana dek devam
etmiþtir. 2003 yýlýnda Evliya Çelebi Kültür Hizmet ve Tarihi
Eserleri Onarma Derneði’ni kurar ve birçok hizmetini de bu
dernek vasýtasýyla gerçekleþtirir. Evliya Çelebi’nin Kütahyalý
olduðunu da uzun yýllar süren gayretleri ile kanýtlar ve doðduðu
konaðý bugün müze haline getirir.
Güncel
Mehmet Dumlu
BATMAYAN
GÜNEÞ,
DEVAM
Milyonlarca lira harcansa bile aslýna uygun olarak yapýlmasý
oldukça zor olan birçok eseri tekrar günümüze taþýyan Dumlu
Hoca’nýn tadilatlar ve yeniden kazandýrma adýna Kütahya’ya
hediye ettiði bazý eserleri ise þöyledir;
Hýdýrlýk Mescidi, Hükümet Konaðý, Vahit Paþa Kütüphanesi,
Karagöz Paþa Cami, Ilýca Cami, Can Çini Mescidi,
GaybiSunullah Hz. Türbesi, Þeyh Salih Efendi Aziz Türbesi,
Maliye Nazýrý Kütahyalý Ali Paþa Türbesi, Yenicehan Mescidi,
AnasultanTürbesi, Evliya Çelebi’nin doðduðu iki kapýlý konak,
Hekim Sinan (Þair Þeyhi) Türbesi, Mehmet Dumlu Kültür Evi,
Sekiören Köyü Horasan Erenleri Türbesi, Evliya Çelebi Anýtý.
EDEN
GÖLGELER
Kitabýndan;
“Ýlim, kuru bir bilgi yýðýný deðildir. Hz.Yunus’un ifadesiyle
okumanýn manasý kiþinin kendini nihai noktada ise Hakk’ý
bilmesidir. Ýþte mutasavvýflar bu manada birer kiþi olarak
hakikat semasýnýn batmayan güneþinin kâinatta devam
eden ve edecek olan gölgeleridir.”
Tasavvuf eðitimi sayesinde bugün binlerce gencimiz O’nun
býraktýðý izden yürümektedir. Gönül dostlarýna Allah (C.C.)
sevgisinin yanýnda, “Vatan sevgisi imandandýr” Hadîs-i Þerîfi
mealince vatan ve memleket sevgisini de aþýlayan bu yüce
insan için ne yazsak O’nu anlatacak ve tarif edecek kelimeleri
bir araya getirmek hayli zor olur.
Gerçek bir gönül sultaný, bir Kütahya sevdalýsý, bulunmaz bir
mutasavvýf olan Mehmet Dumlu Hoca Efendi’yi saygý ve
hürmetle anýyor ve yazýmýzý kendi kaleminden bir söz ile
noktalýyoruz.
“Dünya var oldukça
Ýsa nefesli yüce
insanlar olacak ve
onlar, dikenler içinde
yetiþen güller misali
kokularýyla kendisini
tanýyýp sevmek
bahtiyarlýðýna eren
müstaid kiþilere
Âdemiyet esrarýný
anlatacaklardýr.”
HÝYE’L-FÂNÎ
HÜVE’L BÂKÎ
Kitabýndan;
Söze Baþlarken
Kâmil insan; hayatý boyunca güzeli arayan, bedîi olanýn
peþinde koþan, iç dünyasýndaki sesleri, renkleri, çizgileri
ve þekilleri âhenk içinde madde planýna aksettirmenin
sancýsýný çeken, yüreðinin derinliklerinde hissedip de
ifade edemediði güzelliklerin lisanýný bulmayý arzulayan,
gösterdiði bu büyük çaba ve gayretin neticesinde kâinatýn
özünde var olan ilâhî sevgiyi keþfedip görebilen olgun,
ergin ve yetkin bir rûhun sahibidir. Onun rûhu, acýlarý
daha acý tadabilecek; güzellikleri bir kat daha güzel
görebilecek; mutluluklarý kalbinin derinliklerinde
hissedebilecek ölçüde ve olgunluktadýr. Aslýnda bu
olgunluðun temelinde tek ve yegâne bir gerçek vardýr:
Kendini tanýmak, kendini bilmek ve kendinde var olan
hakikatin sýrrýna ermek.
27
Kültür Sanat
Hüseyin Yüce
Ýçinden geldiði gibi yaþayan,
içinden geldiði gibi boyayan bir naif ressam.
Hazýrlayan: Eser Çetintaþ
Fotoðraflar: M.Akif Çakmak
Kaynak: Hüseyin Yüce Belgeseli, (Yapým Ajans K -2003 yýlý)
Serin bir sonbahar günü, çam kokularý arasýnda yemyeþil
Çamlýca’ya doðru yola çýkýyoruz. Naif ressam Hüseyin Yüce’nin
yaþadýðý ve eserlerine ilham veren o muhteþem doðanýn
içinden Güveççi köyüne doðru ilerliyoruz.
Anadolu’nun belki de en güzel köylerinden birinde, Hüseyin
Yüce’nin doðduðu, yaþadýðý topraklardayýz.
Ýlk olarak ceviz aðacý karþýlýyor bizi o ihtiþamlý duruþu ile selam
veriyor. Keskin kozalak kokularý arasýnda sakin, sessiz ve
mütevazi bir evin kapýlarý aralanýyor. Hüseyin Yüce, tüm þefkati,
sakinliði ve sadeliði ile bizi bekliyor.
28
Bedeni son derece yaþlanmýþ olsa da hala gözlerinde o
olaðanüstü parlak ýþýðýyla aydýnlanýyoruz birden.
2004 yýlýnda geçirdiði felç nedeni ile ayakta duramýyor,
bedeninin sol tarafý artýk onu terk etmiþ. Ama hala resim
yapýyor, þiirler yazýyor.
Hüseyin Yüce bir köylü, bir ressam, bir þair.
Onu kelimelerle anlatmak kifayetsiz kalýyor. Üç bini aþkýn eseri
ile o gerçek bir sanatçý.
Baþýnda kasketi, ceketinin içindeki onu sýcacýk tutmakla görevli
yeleði, boyalý parmaklarýyla bildiðimiz tüm sanatçýlardan
bambaþka ve farklý bir duruþu var.
Kültür Sanat
Hüseyin Yüce
Köylü olmanýn ne kadar güzel ve yalýn bir duygu olduðunu
hissettiriyor bize.
Geçirdiði felç nedeni ile son derece zor konuþuyor, aslýnda
bize anlatmak istediði inanýlmaz bir hayat hikayesi var. Heyecaný
gözlerinden okunuyor, duygularýný asla gizleyemiyor.
O konuþurken derin bir sessizlik çöküyor. Çünkü bu üstadýn
söyleyeceði her þey bizim için çok deðerli. Ýlerleyen yaþý ve
ona artýk cömert davranamayan bedeni nedeni ile röportaj
veremiyor artýk. Burada olduðumuz için kendimizi son derece
þanslý hissediyoruz.
KUTSO baþkanýmýzýn adýný duyunca sevinci ve en derin
saygýyla heyecanlanýyor birden.
Nafi Güral, Hüseyin Yüce için çok deðerli bir
isim. Türkiye’nin tek porselen müzesine
sahip olan Nafi Güral, porselen
eserlerin yaný sýra müzesinde
Hüseyin Yüce’nin eserlerini de
sergiliyor. Bu gizli cevherin
toplumla buluþmasýna aracýlýk
ediyor.
Kütahya topraklarýndan
yetiþmiþ, dünyaca ünlü bir
ressamýn evindeyiz ve artýk
söyleþimiz baþlýyor.
O, bir çiftçi. O, bir ressam.
O, bir köy çocuðu olarak
doðdu, köylü olarak yaþadý.
Resimle ilgili hiçbir eðitim
görmedi ama adýný dünya naif
ressamlarý arasýna yazdýrdý.
Hüseyin Yüce 1928 yýlýnda
Kütahya’nýn Güveççi köyünde doðdu,
þimdi 82 yaþýnda.
Yazý meraký dedesinin aldýðý kaðýt kalemle baþladý. Okul
çaðý geldiðinde pek çok yaþýtý gibi köy imamýnýn önüne diz
çöktü. Köy imamý iyi yazý yazan bir hattattý.
Yetenekli gördüðü Yüce ile ilgilendi. Yüce, resim yeteneðini
ilk kez yazdýðý yazýlarda gösterdi. Güveççi köyünde o zamanlar
ilkokul yoktu. Bu nedenle okula gidemedi. 20 yaþlarýna
geldiðinde okuma yazmayý gece kurslarýnda öðrendi. Babasýný
bir kaza sonucu kaybedince ailenin büyüðü olarak sorumluluðu
üstüne aldý. Köyünde koyun güttü, kiremit ve tuðla fabrikalarýnda
mevsimlik iþçi olarak çalýþtý. Hüseyin Yüce’nin hayatý, insan
yaþamýnýn tesadüflerle yönlenmesine güzel bir örnektir.
Günün birinde Hüseyin Yüce’nin köyüne bazý yabancýlar geldi.
Ellerinde bir takým aletlerle köy deðirmeninin karþýsýnda durdular.
Kütahyalý ressam Necati Astarcýoðlu’nun Güveççi köyünde
resmini yaptýðý deðirmen artýk yerinde yok, ama Hüseyin
Yüce’nin anýlarýnda ilk günkü tazeliðini koruyor.
Hüseyin Yüce o anýyý þöyle anlatýyor;
“Astarcýoðlu ile 1946 yýlýnda karþýlaþtýk. Birkaç arkadaþ otururken
elinde tuvallerle bir beyefendi geldi yanýmýza. Ben evvela söze
karýþan oldum. Hoþ geldiniz abi, bunlar nedir? dedim: ‘’Galiba
siz böyle bir þey görmemiþsiniz, ben bu deðirmenin resmini
yapacaðým. Ýstersen sen de gel, seyirci kal’’ dedi. Bende
merakla bunu izledim.
Tuvali o gün tanýyan, o güne kadar kuþ ve kediden baþka bir
þey çizemeyen Hüseyin Yüce, usta ressama müdahale edecek
kadar da cesaretliydi.
Üç saat içerisinde resim bitmiþti. Ben öylesine hayran kalmýþtým
ki, eliyle bu resim nasýl gerçekleþir diye düþünmeye baþladým.
O an önde bir yeþil meydan kaldý, dedim ki:
‘’Abi bu yeþil meydan böyle kalacak mý?’’
“Ne yapmamý istiyorsun?” dedi.
‘’Bir kaç koyun, bir de çoban
yapsaydýk acaba daha iyi olmaz
mýydý?’’
“Yoksa siz resimden anlýyor
musunuz?” dedi.
‘’Hayýr, ben anlamýyorum,
ben hattat olmak istiyorum’’
dedim.
“O zaman Gök Þadýrvan’da
(þuanda Çini Müzesi olarak
hizmet veriyor) atölyem var,
gel ben sana öðreteyim”
dedi.
Resim meraký Hüseyin Yüce’de
o günden sonra daha da arttý. At
kýlýndan fýrçalarýyla resim yapmaya
devam etti. Kendine özgü resim
malzemelerini alarak kýrlara çýkmaya baþladý.
Bu davranýþý çevrede hoþ karþýlanmýyordu. Ailesi
onun çiftçilikle uðraþmasýný istiyordu. O yýllarda Hüseyin Yüce,
ömrü boyunca beraber olacaðý Hatice Haným ile evlenmiþti.
Çantasýný alýyor ve daðlara gidiyordu. ‘’Deli, yine gidiyor’’
diyorlardý.
Aradan yýllar geçti. Hüseyin Yüce’nin içinde var olan resim
sevgisi onu Astarcýoðlu’nun atölyesine götürdü.
Bir zaman sonra gittim oraya, 2-3 gün seyirci kaldýktan sonra,
son gidiþimde orada bir beyefendi oturuyordu. Kütahya’nýn
Hýdýrlýk denilen bir tepesi vardýr. Kubbeli bir bina ama içerisinde
türbe falan yok. Herhalde güzel bir mahalle olsa gerek onun
resmini yapýyordu.
Tabi benim köylü olmam kýyafetimden belliydi. Bende onun
resim yapýþýný izlemeye baþladým.
“Bak köylüye, bak köylüye, resmin nereden iyi göründüðü
biliyor” dedi. O zaman Necati Bey dedi ki; “O birkaç gündür
29
Kültür Sanat
Hüseyin Yüce
bizim çalýþmalarýmýza seyirci kaldý, bazý sözlerine ben çok
hayran kaldým, bildiðin gibi deðil’’ dedi.
çocuðun yaptýðý resimleri kýymetli paralarla toplatmýþ. Adý da
Kral Ressamý olarak kalmýþ.
O zaman bana döndü ve ‘’Oðlum senin bu resimde ilave
edeceðin bir þey var mý? diye sordu. ‘’Abi, ben senin resmine
karýþamam, bir þey söyleyemem’’ dedim. Israr etti. ‘’Mademki
ýsrar ediyorsunuz, bu yüksek tepede bu abideyi yaptýnýz, biraz
daha sola kaydýrsanýz o aðaçlarda olmaz mýydý’’ deyince,
adam büyük fýrçasýný aldý tabloyu boyadý ve tekrar baþladý. O
zaman oradaki oturan beyefendi; “Ben sözümü geri alýyorum.”
dedi.
Bende dedim ki; Öyle olacak deðilim herhalde, ben gitmem
dedim oraya.
Astarcýoðlu, yýllar sonra naif bir ressam olacak olan Hüseyin
Yüce’den bir orman veya bir portre yapmasýný istedi. Yüce’de
alfabe kitabýnýn kapaðýndaki Ýnönü resmini karakalemle yaptý.
Resim çok beðenildi.
Astarcýoðlu resmi aldý, hayranlýkla bir þeyler söyledi. Bu resmi
partiye gösterdi. O zamanlar adý Halk Partisi’ydi, yýl 1946.
Oradan beni çaðýrdýlar. Oraya gidemem, sýkýlýrým dedim. Gel
oðlum ýsrar etme, çok yerlere bildirecekler seni, tahsilin yok,
bir köylü çocuðusun. Ardýndan Ýngiltere de resim meraklýsý bir
çocuðun hikayesini anlattý. Çocuk, annesinden, babasýndan,
hocasýndan tepki görmüþ. Sen derslerine çalýþmýyorsun da
bunlarla uðraþýyorsun diye. Çocuk da tabi bu tepkilere
dayanamamýþ terki diyar etmiþ, köy köy dolaþmýþ, bir parça
ekmeðe resimler yapmýþ. Bunu Ýngiltere Kralý duymuþ ve bu
30
Yüce, beþ göbekten beri yerleþik bulunduðu Güveççi köyünden
çýkmak istememiþ ama resim tutkusu da hiçbir zaman
azalmamýþ. Çevresinin sözlerine aldýrýþ etmeden resim yapmaya
devam etmiþ. Kýrlara, bayýrlara çýkmýþ. Yýllar, Hüseyin Yüce’yi
hiç deðiþtirmemiþ. 2002 yýlýnda artýk uluslar arasý bir þöhret
olmasýna raðmen hala ilk günlerin heyecanýyla yine kýrlarda
resim yapýyor.
Yüce, önceleri kutu boyalarla ve kendi yaptýðý hayvan kýllarýyla
çalýþmýþ. Gerçek fýrça ile yaðlý boyayý bir albayýn sergisinde
tesadüfen görmüþ ve bu malzemeleri satýn almak için
kýrtasiyeciye gitmiþ;
Tüp yaðlý boyalarý almak için gittiðim kýrtasiyeci, ne yapacaksýn?
dedi. Tabi benim köylülüðüm kýyafetimden belliydi. ‘’Resim
yapacaðým’’ dedim. ‘’Tüp yaðlý boya nedir bilmezsin, resim
yapmaya çalýþýrsýn. Ya sen iþine bak, çocuklarýn vardýr, onlarý
okut, öyle kolay bir þey deðil resim yapmak’’ dedi.
Hüseyin Yüce bir gün Kütahya Güzel Sanatlar Müdürlüðü’ne
gider. Müdür ünlü ressam Cavit Atmaca’dýr. Cavit Atmaca’nýn
bu anýyla ilgili sözleri þöyledir;
Kültür Sanat
Hüseyin Yüce
‘’Resim yapýyorum görmek ister misiniz?’’ diye sordu. Olur,
göreyim dedim ve Hüseyin Yüce’nin köyüne gittim. O, naif
bir ressamdý ama farkýnda deðildi. Fotoðraflardan çalýþýyordu,
siyah beyaz karakalem, bir de, orada mahalli bir ressam vardý,
onun izinde resimler yapýyordu. Naif resimler de yapmýþ. Ben
tabi naif resimleri görünce o an bittim. Dedim ki ‘’Bak bunlar
resim’’. Yok hocam, onlar iyi deðil, dedi. O, fotoðraf yaptýðý
resimleri beðeniyordu. ‘’Ya, esas resimler bunlar, sen Henry
Ruso gibi yapýyorsun’. At kuyruðundan fýrçalar yapmýþ. Palette
bisküvü kapaðý öyle çalýþýyor. Ama resimleri çok güzel, harika.
Tam bir naif dedim. Senin resimler bu, böyle çalýþacaksýn.
Arada galeriye geliyordu, galeride Türk ressamlarý ile ilgili Þerif
Akgül’ün resimlerine bakýyordu. ‘’Býrak bunlarý, sen daha
güzelini yapýyorsun. Bir daha da gelme buraya’’ dedim. Alýndý
tabi. Onlarýn etkisine girmesin istedim, onun kendi tarzý var,
yani naif.
‘’Yap sen ben senin sergini açacaðým burada’’ dedim. Sonra
bir gün yine köyüne gittik orada toparladýk resimlerini sergisini
açtým, çok beðendiler. Sonra Ankara’ya gönderdim onu. O
zamanlar diðer ressamlar da ilgilendiler Hüseyin Yüce’yle,
derken Türkiye çapýnda bir ressam oldu.
Hüseyin Yüce durmadan resim yaptý. Çevrenin engellemelerine
hiç aldýrmadý. Köy yaþantýsýyla sanatý iç içe sürdürdü.
Çalýþmasýnýn faydasýný da kýsa sürede gördü. Köyde yaþayan
gerçek bir saf yürek ressam olarak uluslar arasý bir üne
kavuþtu. Resimleri özel koleksiyonlara, müzelere girdi. Hüseyin
Yüce’nin resimlerindeki naiflik, yetiþme koþullarýnýn, yaþam
biçiminin ve kafa yapýsýnýn kaçýnýlmaz sonucudur.
Hüseyin Yüce ilk kiþisel sergisini 1965 yýlýnda Kütahya Güzel
Sanatlar Galerisi’nde, ikinci kiþisel sergisini 1968 de Ankara
Güzel Sanatlar Galerisi’nde ve Köy Ýþleri Bakanlýðý’nda açtý.
Sergiler geniþ yanký uyandýrdý. Sanat çevresinin ilgisi bu
sergilerden sonra Hüseyin Yüce üzerine yoðunlaþtý. Hakkýnda
makaleler yazýldý, yorumlar yapýldý.
Lütfü Günay beyefendi geldi buraya, Ankara’ya iki tane resmimi
götürdü. Bedri Rahmi Bey, o resimleri görünce hayran kalmýþ
ve buraya mektup yazdý, o zamanlar telefonda pek olmuyordu.
Birde baktýk iki gün sonra Bedri Rahmi Bey buraya geldi.
Eserleri, Kültür Bakanlýðý Ankara Resim ve Heykel Müzesi için
satýn alýndý. Bu çalýþmalar ödülsüz kalmadý. Yüce 1974 ve
1978 yýllarýnda Devlet Resim ve Heykel yarýþmalarýnda büyük
ödül, 1976 yýlýnda ‘’10. Dyo Resim’’ yarýþmasýndan mansiyon
aldý. Dünya naif ressamlar arasýna girdi. Yurtdýþýnda birçok
karma sergiye katýldý. Romanya, Mýsýr, Çekoslovakya, Monaco
ve Fransa da resimleri sergilendi. Resimleri birçok özel
koleksiyonda yer aldý. Hindistan ve Helsinki sergilerinde eserleri
kataloglara basýldý.
O kendi tarzýnda naif yolda iyi bir ressamdýr. O’nun kendine
göre bir kompozisyonu ve kendine has bir renk görüþü vardý.
Fakat deseni yoktur. Perspektiften habersiz anatomiden
habersiz resimler yapar, zaten naif resmin özelliði de buradadýr.
Hüseyin Yüce, resim sanatýnda kendi dünyasýný kendi
yaratmýþtýr. Eðitimini görmediði akýmlarýný bilmediði resim tutkusu
onda diðer naiflerde görülmeyen bir formla karþýmýza çýkar.
Onun aðaçlarýna týrmanabilirsiniz, üzerinde gezebilirsiniz,
gökyüzünün kaybolduðu her yeri gövdelerle sarýlmýþ yeþillikteki
tablolarýnda, kendinizi o doða parçasýnýn içinde bulursunuz.
HÜSEYÝN YÜCE’NÝN
KÝÞÝSEL SERGÝLERÝNDEN BAZILARI
1964 Kütahya Güzel Sanatlar Galerisi
1966 Ankara Güzel Sanatlar Galerisi
1966 Ankara Köy Ýþleri Bakanlýðý
1967 Ankara Mediko Sosyal Kurumu
1975 Ýstanbul Galeri Artisan
1976 Ýstanbul Vakko
Vakko Sanat galerisi
1989 Ýstanbul Benadam Sanat Galerisi
1990 Ankara Doku Sanat Galerisi
1990 Kütahya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
1991 Kütahya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi “Üner
Diler ile birlikte sergi”
Geldiðinde benim elimde resimde yoktu. Resim olsaydý bir
tane verecektim ona, o da bana verecekti. Keþke olsaydý da,
onun resmi de bizde bulunsaydý.
1997 Bilecik Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
Hüseyin Yüce bu ilgiden daha da cesaret aldý. Çalýþmalarýný
sürdürdü. Tuvaline yansýttýðý doðadaki bitmez tükenmez
güzellikleri sergilemeye devam etti. Yüce, artýk Türkiye de
aranan bir ressam olmuþtu. Yüce kiþisel sergilere ek olarak
karma sergilere de katýldý. Baþýndaki köylü kasketiyle her
sergide ilgi odaðý oldu.
1999 Ýstanbul Tüyap
Tüyap Sanat Fuarý
‘’Ben 20 defa falan devlet sergisine katýldým. Her sergiye
katýldýðýmda beni bulurlardý. Mesela açýlýþa gelen bir müsteþar
veya bir bakan açýlýþ yapar, muhakkak resim üzerine baktýklarý
zaman takýlýrlar, halkýn içinde beni bulurlardý. Her zaman böyle
itibar gördüm’’.
1998 Eskiþehir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
1999 Ýstanbul Doku Sanat Galerisi
2001 Hacettepe Üniversitesi Rektörlük Sanat Galerisi
2002 Kütahya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
2003 Hacettepe Üniversitesi Rektörlük Sanat Galerisi
2004 Kütahya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
2005 Ankara Agora sanat Galerisi
2005 Ankara Valör
Valör Sanat Galerisi
2006 Kütahya KÜSAD salonu
31
Araþtýrma
Turizm
KÜTAHYA, TURÝZM ÝÇÝN
YOL HARÝTASI HAZIRLIYOR
Hazýrlayan : Haluk Aksu
2011 yýlýnda, Kütahya’nýn sahip olduðu tarihi, kültürel, doðal
1. Kütahya’nýn turizmle ilgili bir yol haritasý olmalýdýr.
ve termal turizmi imkanlarýnýn daha etkin tanýtýmý, sorunlarýn
- Ne zaman-
tespiti ve çözüm önerilerinin görüþülmesi için Kütahya Ticaret
ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Sayýn Nihat DELEN
Valimiz, Milletvekillerimiz, Belediye Baþkanýmýz ve KUTSO
Yönetim Kurulu Baþkaný’mýzýn katýlacaðý toplantýdan sonra.
baþkanlýðýnda,ilimiz turizm temsilcilerinin katýldýðý dört toplantý
- Nasýl-
yapýldý.Toplantýlara Kütahya Belediye Baþkaný Sayýn Mustafa
Ýça, Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Sayýn Zülkarni Yeldemez,
KUTSO Yönetim Kurulu üyesi ve Kütahya Konaðý iþletmecisi
Sayýn Mehmet Uður Atakan da katýldý. KUTSO 10. Meslek
Komitesi (Hizmet Sektörü) Baþkaný Sayýn Ahmet ERATAR ile
komite üyeleri, Zafer Kalkýnma Ajansý uzmanlarý, turizmle ilgili
Diðer illerin turizm yol haritalarý incelendikten sonra, sonuç
bildirgesi temel alýnarak, Kütahya’ya özel olarak hazýrlanmalýdýr.
- Nedeni. Kütahya turizminin oyuncularýnýn ve bunlarýn görevlerinin
belirlenmesi için,
ii. Kütahya turizminin rotasý belli olmayan bir gemi gibi
savrulmasýný önlemek için.
okullarýmýzýn ve turizm sektörünün temsilcileri de toplantýlara
- Kim-
katkýda bulundu. Yapýlan toplantýlarýn tutanaklarý ve 5N1K(*)
Valilik, Belediye, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý ile Zafer
Kalkýnma Ajansý tarafýndan.
çalýþmasýyla hazýrlanan sonuç raporu ise kitapçýk haline
getirilerek ilgili kesimlere daðýtýldý.
gerekenler bulunuyor. Bu yazýnýn geniþ hali ise Kütahya Turizm
2. Turizmle ilgili yapýlan her türlü toplantý, koordinasyon
saðlanarak tek çatý altýnda yapýlmalý. Birimler arasýndaki
enformasyon ve iletiþim eksikliði giderilmeli. Bu
toplantýlarda mutlaka özel sektörden temsilci
bulunmalýdýr.
Sektörü Temsilcileri ve KUTSO 10.Meslek Komitesi Ýstiþare
- Ne zaman- Her turizm toplantýsýnda yapýlmalýdýr.
Toplantýlarý kitapçýðýnda yer alýyor.
- Nerede- Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý’nda.
5N1K çalýþmasýyla hazýrlanan sonuç raporundan öne çýkan
maddelerini okuyabileceðiniz yazýnýn devamýnda, Kütahya’nýn
turizm potansiyelinin deðerlendirilebilmesi için yapýlmasý
- Nasýl- KUTSO’nun 10. Meslek Komitesi Turizm Sektörü
Temsilcileri Toplantýlarý þeklinde baþlayan toplantýlar ayný þekilde
devam etmelidir.
- Neden- Turizm temsilcileri ve turizme yön verecek olan
kiþiler, firmalar ve kurumlar birlikte hareket etmedikçe Kütahya’nýn
tarih, kültür, doða ve termal turizm potansiyeli hak ettiði yeri
bulamayacak ve yýllýk 2.000 turist sayýsýnda kalacaktýr. Ancak
hep birlikte ortak stratejiler etrafýnda toplanýlmasý durumunda
Kütahya’ya gelen turist sayýsý arttýrýlabilir.
HILTON
TON GARDEN INN
32
- Kim- Valilik, Belediye Baþkanlýðý, Kütahya Ticaret ve Sanayi
Odasý, Esnaf Odalarý, Turizm sektörü firmalarý, KÜTAV.
Araþtýrma
Turizm
3.Uyduda Kütahya TV Kanalý olmalý ve Kütahya’da bir
TV dizisinin çekilmesi saðlanmalýdýr.
- Ne zaman- Vakit kaybetmeden
- Neredei. Uydu kanalý: TÜRKSAT uydusunda.
ii. TV dizisi: Popüler bir ulusal TV kanalýnda yapýlmalýdýr.
- Nasýli. Uydu kanalý: Kütahya TV kanallarýnýn baþvurusuyla ya da
bir veya birkaç firmanýn kuracaðý yeni bir TV kanalýnýn
baþvurusuyla.
programýn yapýlacaðýnýn haber verilmesiyle. Katýlýmýn yüksek
olmasý için kiþisel iliþkilerin kullanýlarak katýlým konusunda ýsrarcý
olunmasý suretiyle yapýlmalýdýr.
- Neden- Yapýlan toplantýlarda ortaya çýktý ki, özel Kütahya
turlarý düzenlenmediði gibi Eskiþehir’e yapýlan turlarýn bir ayaðý
olarak, sadece yarým gün Kütahya’ya ayrýlýyor. Turistlerin
Kütahya hakkýnda bilgi sahibi olmamasýnda en büyük etken
tur operatörlerinin bilgisizliðidir.
- Kim- Valilik (Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü), Belediye, Kütahya
Ticaret ve Sanayi Odasý, Esnaf Odalarý, KÜTAV ve ilgili iþletmeler
tarafýndan.
ii. TV dizisi: Valimiz ve Belediye Baþkanýmýzýn kanallar
nezdinde yapacaklarý giriþimler ile.
- Nedeni. Uydu kanalý: Kütahya hakkýnda dünyaya bilgi verebilmek,
Kütahya’yý tanýtabilmek, yanlýþ haberleri telafi edebilmek için
Kütahya dýþýnda, Türkiye çapýnda ve/veya Avrupa’da da
yayýný olan bir TV kanalý sahibi olmak gerekiyor.
ii. TV dizisi: TV dizileri illerin, bölgelerin ve hatta belde ve
köylerin popüler olmasýný, yurtiçinden ve yurtdýþýndan çok
sayýda turist çekmesini saðlýyor.
- Kimi. Uydu kanalý: Kütahya’da kurulmuþ olan TV kanallarý ya
da firmalarýn kuracaðý yeni bir TV kanalý.
ii. TV dizisi: Vali ve Belediye Baþkanýmýz tarafýndan.
ANEMON ÇAVDARHÝSAR
VDARHÝSAR OTEL
5.Kütahya marka þehir olarak öne çýkarýlmalýdýr.
- Ne zaman- Çalýþmalar hemen baþlamalýdýr.
- Nasýl- Kütahya’nýn marka þehir olarak öne çýkan özellikleri
vurgulanmalýdýr.
- Neden- Hükümetimizin 2023 vizyonu içerisinde marka
þehirler yaratmak bulunmaktadýr. “Marka Þehir”, iline,
yaþayanlarýna ve yatýrýmcýlarýna oldukça büyük katma deðer
saðlar.
- Kim- Valilik, Belediye, Milletvekilleri, Kütahya Ticaret ve
Sanayi Odasý ve Esnaf Odalarý.
GÜRAL HARLEK
4.Tur operatörlerinin ve acentelerin þirket yetkililerinin
Kütahya’ya daveti için iþbirliði yapýlmalýdýr.
- Ne zaman- Kütahya’daki ilgili tüm kurum ve kuruluþlar ile
firmalarýn ortaklaþa belirledikleri, katýlýmýn yüksek olacaðý bir
tarihte yapýlmalýdýr.
- Nasýl- Tur operatörleri ve acentelere resmi bir davet yapýlarak,
ilimizin turizm potansiyelinin anlatýlmasý için iki günlük bir
6.Termal suyun rezervi ve önümüzdeki 50 yýlý
programlanmalýdýr.
- Ne zaman- Su birliðinin kurulmasýyla birlikte.
- Nasýl- Su birliðinin üyeleri, bu planlamayý uzmanlarýn görüþleri
doðrultusunda yapmalý. Re-enjeksiyon gibi geliþmiþ ülkelerde
uygulanan yöntemler mutlaka deðerlendirilmeli ve uygulamaya
koyulmalýdýr.
- Neden- Termal kaynaklar sýnýrsýz olmadýðý için plansýz
kullanýlýrsa rezerv ömrü çok çok kýsalabilir.
- Kim- Su birliði üyeleri ve uzmanlar tarafýndan.
(*) 5n 1k: Gazetecilik ve pazarlama terimi olan 5N1K, bir haberde sorulan "Ne? Ne zaman? Nerede? Nasýl? Neden? Kim?" sorularýný içerir.
33
Kutso’dan Haberler
Toplantý
HÝBELER VE DESTEKLER
TOPLANTISI
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) ve Global Yatýrým
Danýþmanlýk iþbirliðinde “Devlet Destekleri, Uluslararasý Hibeler
ve Krediler, Ucuz Maliyetli Uzun Vadeli Yurtdýþý Krediler”
konusunda bilgilendirme toplantýsý gerçekleþtirildi.
Üyelerin yoðun ilgi ve katýlým gösterdiði bilgilendirme
toplantýsýnda, Global Yatýrým Danýþmanlýk Genel Müdürü ve
Yatýrým Danýþmaný Tuncay ÜNAL tarafýndan, iþletmelerin ihtiyaç
duyduðu finans kaynaklarýna eriþim imkanlarý hakkýnda bilgiler
verildi. Tarým ve hayvancýlýk, yatýrým, Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý,
KOSGEB, Avrupa Birliði ile TÜBÝTAK hibeleri, yurtdýþý banka
ve finans kurumlarý kredileri konularýndaki desteklerin kapsamý
ve müracaat koþullarý anlatýldý.
Global Yatýrým Danýþmanlýk Genel Müdürü ve Yatýrým Danýþmaný
Tuncay ÜNAL, KOSGEB tarafýndan her sektöre uygun destek
saðlanabildiðini, daha önceleri üretici-imalatçý gruplarý destek
kapsamýnda iken, hizmet sektörü ve ticaret erbabýnýn da
destek kapsamýna eklendiðini belirtti.
Tuncay ÜNAL, TÜBÝTAK desteklerinde AR-GE projelerinin
önem kazandýðýný, yeni ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya
standardýnýn yükseltilmesi, maliyet düþüren ve standart yükseltici
yeni teknikler ile yeni üretim teknolojilerinin geliþtirilmesi
konularýnda desteklerin olduðunu ve TÜBÝTAK’a sunulan
projelerin kabul edilmesi halinde, Türkiye Teknoloji Geliþtirme
Vakfý (TTGV) tarafýndan 1 milyon USD krediye kadar faiz
desteðinin bulunduðunu açýkladý.
ÇEVRE ODALAR
ÝSTÝÞARE VE
ÝÞBÝRLÝÐÝ
TOPLANTISI
Çevre Odalar Ýstiþare ve Ýþbirliði Toplantýsý’nýn ikincisine Kütahya
Ticaret ve Sanayi Odasý ev sahipliði yaptý.
Afyonkarahisar, Uþak, Gediz, Tavþanlý, Simav, Karahallý,
Bolvadin, Ticaret ve Sanayi Odalarý, Kütahya Ticaret Borsasý
Genel Sekreterleri ve personellerinin katýldýðý toplantýda, ticaret
ve sanayi odalarý tarafýndan verilen hizmetlerdeki uygulamalar
hakkýnda fikir alýþveriþi yapýldý.
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasý Genel Sekreteri
Süleyman Uður Ünsoy, Uþak Ticaret ve Sanayi Odasý Genel
Sekreteri Caner Urhan, KUTSO’ya teþekkür ederek, çevre
odalar arasýndaki iletiþim ve iþbirliðinin önemini belirttiler.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Genel Sekreteri Salih Nafi
Alýç, ticaret ve sanayi odalarý tarafýndan verilen hizmetlerde
standart saðlanabilmesi, iyi uygulama örneklerinin karþýlýklý
paylaþýlmasý, ortak projeler oluþturulmasý açýsýndan, çevre
odalar arasýndaki iletiþim ve iþbirliðinin güçlendirilmesi amacýyla
toplantýlarýn yapýldýðýný ifade etti. Zafer Kalkýnma Ajansý
hizmetlerinin bölgemizdeki Afyonkarahisar, Uþak, Kütahya
illerini de kapsadýðýný belirterek, Ajansýn çalýþmalarýndan ve
destek programlarýndan tüm üyelerin yeterli oranda
yararlanabilmesi için çalýþmalar yapýlmasý gerektiðini belirtti.
ÜNAL, Tarým, balýkçýlýk, hayvancýlýk sektörlerinde ise Kýrsal
Kalkýnma projelerinden yararlanýlabildiðini, kýrsal kalkýnma
hibelerinin yýlda bir veya iki defa devlet tarafýndan açýklandýðýný,
yeni tesis kurulmasý, kültür tarýmcýlýðý gibi alanlarda, iþletme
sermayesine kadar desteklerin verildiðini sözlerine ekledi.
Sýfýrdan yatýrým alanýnda, yatýrým teþviði alýnarak, KDV, gümrük
vergisi, gelir ve kurumlar vergisi, harç, fon, SSK iþveren payý
gibi istisnalardan iþletmelerin yararlanabileceðini belirten ÜNAL,
AB hibeleri ve Bölgesel Kalkýnma Ajanslarý’nýn da destekleri
bulunduðunu ifade etti. Bu desteklerden yararlanmak içinse,
Ajans tarafýndan açýklanan konuda firmalarýn proje geliþtirmesi
gerektiðini, projenin kabul edilmesi halinde destekten
faydalanabildiðini belirtti.
35
Kutso’dan Haberler
Toplantý
MESLEK KOMÝTELERÝ MÜÞTEREK TOPLANTISI
5174 sayýlý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Kanunu ve ilgili
yönetmelik gereði yýlda iki defa düzenlenmesi zorunlu olan
“Meslek Komiteleri Müþterek Toplantýsý”nýn ikincisi Kütahya
Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Toplantý Salonunda
gerçekleþtirildi.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi
Güral ve Meclis Baþkaný Nihat Delen baþkanlýðýnda, Kütahya
Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinin,
Meslek Komitesi Baþkanlarýnýn ve üyelerinin katýlýmýyla
gerçekleþtirilen toplantýda, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý’nýn
16 adet meslek komitesini temsilen komite baþkanlarý ve
üyeleri , faaliyetlerini ve planlanan çalýþmalarýný haziruna sunmak
üzere birer konuþma yaptýlar.
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral toplantýnýn açýlýþýnda
yaptýðý konuþmada; “Türkiye büyüyor, geliþiyor, büyümeyi
saðlayan faktörler arasýnda özel sektörün payý var, Kütahya’da
da ayný oranda büyümeyi saðlayabilmek için bu toplantýlara
ihtiyaç var. Buradaki çalýþmalardan toplumun nemalanmasý
gerekir, bunun için sizlere de görevler düþüyor. Meclisimizin
ve meslek komitelerimizin çalýþmalarýnýn artarak devam etmesini
arzu ediyoruz” dedi. Ýnsanlarýn mutlu olacaðý ortamýn altyapýsýnýn
saðlanmasý gerektiðini, artýk günümüzde bilgiye ulaþmanýn
çok kolay olduðunu belirterek, hem kamunun hem de firmalarýn
yapmasý lazým gelenleri yapmasý gerektiðini ifade etti.
KUTSO Meclis Baþkaný Nihat Delen, turizm sektörü
çalýþmalarýna ivme kazandýrýlmasý amacýyla, KUTSO
öncülüðünde ilimizdeki özel sektör temsilcilerinin bir araya
getirildiðini belirtti. Gerçekleþtirilen toplantýlarda, el sanatlarý,
kültür, tarih, saðlýk turizmi açýsýndan zengin olan ilimizin, turizm
potansiyelinin geliþtirilmesi için müzakereler yapýldýðýný, çalýþma
komisyonu oluþturulduðunu, 5N1K yöntemiyle toplantý
sonuçlarýnýn raporlandýðýný ifade etti. Mülki amirler, sivil toplum
örgütleri ve komite üyelerimizin katýlýmýyla gerekli çalýþmalarýn
yürütülmesi için herkesin taþýn altýna elini koymasý gerektiðini
söyledi.
GIDA TÝCARETÝ SEKTÖRÜ
KUTSO 1.Meslek Komitesi olan Gýda Ticareti Sektörünü temsilen konuþma yapan Meslek
Komitesi Baþkaný Naime Göker Ekim; 300 civarýndaki üye ile en çok üye sayýsýna sahip
gruplardan birisi olduðunu belirtti. Komitenin, üye ziyaretleri, Alýþveriþ Günleri etkinliðine katýlým
gibi faaliyetler yaptýðýný, KOSGEB desteði ile yurtdýþý fuar ziyareti için çalýþmalarýn devam ettiðini,
2.Meslek Komitesi ile iþbirliði yapýldýðýný ifade etti.
36
Kutso’dan Haberler
Toplantý
TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ÝMALATI SEKTÖRÜ
Odamýz 2.Meslek Komitesi olan Tarým, Hayvancýlýk ve Gýda Ýmalatý sektörünü temsilen konuþma
yapan Meslek Komitesi Baþkaný Faruk Iþýlda; komite tarafýndan yapýlan son 6 aylýk çalýþmalar
hakkýnda bilgi vererek, katýlým saðlanan Alýþveriþ Günleri etkinliðinin ekonomiyi canlandýrdýðýný belirtti.
Düzenlenecek fuarlarýn üyelere duyurulduðunu ve sektörel fuarlara katýlým saðlandýðýný ve bu konuda
1.Meslek Komitesi ile iþbirliði yapýldýðýný ifade etti.
YAPI VE YAÞAM SEKTÖRÜ
Odamýz 3.Meslek Komitesi olan Yapý ve Yaþam Sektörünü temsilen konuþma yapan Meslek
Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Recep Çaðdaþ; yapý denetim firmalarý ile toplantý yapýldýðýný, imar
kanunundaki deðiþiklikler ve sektörü ilgilendiren diðer güncel konular ile inþaat sektöründe yaþanan
sýkýntýlar hakkýnda müzakereler yapýldýðýný, bu çalýþmalarda mühendislik ve teknik hizmetler sektörü
olan 15.Meslek Komitesi ile iþbirliðinin yürütüldüðünü ifade etti.
HÝZMET SEKTÖRÜ
Odamýz 10.Meslek Komitesi olan Hizmet Sektörünü temsilen konuþma yapan Meslek Komitesi
Üyesi Mehmet U.Atakan; ilimizdeki turizm sektörü temsilcilerinin katýlýmýyla Meclis Baþkaný Nihat
Delen baþkanlýðýnda yapýlan toplantýlar neticesinde sektörün sorunlarýnýn ve çözüm önerilerinin
oluþturularak raporlandýðýný belirtti. Aralýk ayýnda Ýzmir’de düzenlenecek olan Travel Turkey Fuarý’nda
tahsis edilen 105 metrekare stantta Kütahya’nýn partner il olarak yer alacaðýný ifade etti. Tüm
sektörlerde olduðu gibi, turizm sektöründe de hizmet veren firmalarda da nitelikli eleman sýkýntýsý
yaþandýðýný, Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan Yoncalý’da Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli
yapýlmasýnýn bu konuda en büyük desteði oluþturacaðýný belirtti. Yurt iþletmeciliði alanýnda faaliyet
gösteren üyelerle geçen yýl yapýlan toplantý ve çalýþmalardan da baþarýlý sonuçlar alýndýðýný, sektör
temsilcileri arasýnda birlik saðlanabildiðini ifade etti.
ÝNÞAAT MALZEMELERÝ VE TESÝSATI SEKTÖRÜ
Odamýz 4.Meslek Komitesi olan Ýnþaat Malzemeleri ve Tesisatý Sektörünü temsilen konuþma
yapan Meslek Komitesi Baþkaný Mustafa Kýzýklýoðlu; Alýþveriþ Günleri etkinliðine aktif olarak katýlým
saðlandýðýný, yapý fuarlarýna ziyaretler düzenlendiðini ifade etti.
OTOMOTÝV, ULAÞTIRMA VE AKARYAKIT SEKTÖRÜ
Odamýz 5.Meslek Komitesi olan Otomotiv, Ulaþtýrma ve Akaryakýt Sektörünü temsilen konuþma
yapan Meslek Komitesi Baþkaný Derya Erden Çerkeþ; Zafer Kalkýnma Ajansý tarafýndan yapýlan
Kütahya Ýli SWOT Analizi çalýþmasýna Güçlü-Zayýf Yanlar, Fýrsatlar-Tehditler konusunda önerilerin
iletildiðini, sektörel fuarlara ziyaretler yapýldýðýný, Alýþveriþ Günleri etkinliðine katýlým saðlandýðýný, üye
ziyaretleri gerçekleþtirildiðini ifade etti.
37
Kutso’dan Haberler
Toplantý
MOBÝLYA, DERÝ VE TEKSTÝL SEKTÖRÜ
Odamýz 6.Meslek Komitesi olan Mobilya, Deri ve Tekstil Sektörünü temsilen konuþma yapan
Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Akdemir; komite toplantýlarýnýn düzenli olarak yapýldýðýný, Alýþveriþ
Günleri etkinliðine ve mobilya fuarýna katýlým saðlandýðýný belirtti.
SERAMÝK, PORSELEN SEKTÖRÜ
Odamýz 7.Meslek Komitesi olan Seramik, Porselen Sektörünü temsilen konuþma yapan Meslek
Komitesi Baþkaný Mustafa Kýratlý; komitenin son 6 aylýk çalýþmalarý hakkýnda bilgiler vererek, Organize
Sanayi Bölgesinde bulunan firmalara ucuz elektrik temini için yetkili kuruluþlar nezdinde giriþimler
yapýldýðýný belirtti. Eskiþehir Yolu üzerinde bulunan Azot fabrikasý civarýnda küçük sanayi sitesi
yapýlmasý düþünülen bölgenin, yol üstü maðazacýlýðýna uygun olduðuna dair görüþ bildirildiðini,
bu alanýn KOBÝ sanayi sitesi olarak deðerlendirilmesi için KUTSO Yönetim Kuruluna öneri sunulduðunu
ifade etti. Çini ve seramik sektöründe döþeme ustasý sýkýntýsý yaþandýðýný, mesleki eðitime önem
verilmesi gerektiðini belirtti. Alýþveriþ Günleri etkinliðine katýlým saðlandýðýný, KUTSO Anaokuluna
destek için çalýþmalar yapýldýðýný ifade etti.
DOÐAL KAYNAKLAR VE ENERJÝ SEKTÖRÜ
Odamýz 8.Meslek Komitesi olan Doðal Kaynaklar ve Enerji Sektörünü temsilen konuþma yapan
Meslek Komitesi Baþkaný Hüseyin Maltaþ; maden ve çevre konusunun, kanunda da yapýlan
deðiþiklikler ile daha da ön plana çýktýðýný, çevre konusundaki eðitim ve toplantýlara katýlým saðlandýðýný
ve burada alýnan bilgilerin üyelere aktarýldýðýný belirtti. Maden kaynaklarý açýsýndan zengin olmasý
sebebiyle, sektör temsilcileri tarafýndan, Kütahya’da maden günü ya da madencilik haftasý þeklinde
bir organizasyon düzenlenmesini istediklerini ifade etti.
ÝLETÝÞÝM VE BÝLGÝ SEKTÖRÜ
Odamýz 9.Meslek Komitesi olan Ýletiþim ve Bilgi Sektörünü temsilen konuþma yapan Meslek
Komitesi Üyesi M.Nadi Sarýýþýk; yeni eðitim-öðretim yýlýnýn baþlamasý ile kýrtasiye sektöründeki
haksýz rekabetin gündeme geldiðini, bu konudaki sorunlara çözüm getirilmesi için Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðü ile de görüþmeler yapýldýðýný belirtti. Kütahya’da bulunan mahalli televizyon yayýnlarýnýn,
uydu sebebiyle izlenemediðini, bu alanda faaliyet gösteren üyelerin çözüm beklediðini ifade etti.
SAÐLIK VE EÐÝTÝM SEKTÖRÜ
Odamýz 11.Meslek Komitesi olan Saðlýk ve Eðitim Sektörünü temsilen konuþma yapan Meslek
Komitesi Baþkaný Mustafa Aktaþ; 2011-2012 eðitim-öðretim döneminin baþlamasýndan dolayý
hayýrlý olsun dileklerini ileterek, KUTSO Anaokuluna destek için çalýþmalar yapýldýðýný belirtti. KUTSO
tarafýndan baþarýlý ve ihtiyaç sahibi öðrencilere yapýlan dershane desteðinin bu yýl da devam edecek
olmasýnýn sevindirici olduðunu belirterek, yönetim kurulumuza þükranlarýný sundu. Nafi Güral Eðitim
Vakfý ile iþbirliði yapýlarak bu yýl da ihtiyaç sahibi ve baþarýlý öðrencilerin öncelikli olarak tespit
edileceðini ifade etti.
38
Kutso’dan Haberler
Toplantý
FÝNANS, SÝGORTA, EMLAK VE KUYUMCULUK SEKTÖRÜ
Odamýz 12.Meslek Komitesi olan Finans, Sigorta, Emlak ve Kuyumculuk Sektörünü temsilen
konuþma yapan Meslek Komitesi Baþkaný Melih Aslan; toplantýlarýn düzenli olarak gerçekleþtirildiðini
ve sorunlara çözüm önerileri geliþtirildiðini, üyelere ziyaretler yapýldýðýný belirtti. Mayýs ayýnda yaþanan
Simav depremi sonrasýnda DASK yetkililerinin sunumunda üyeler ile bilgilendirme toplantýsý
düzenlendiðini, Alýþveriþ Günleri etkinliðine katýlým saðlandýðýný ifade etti.
DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI ÝLE METAL VE MAKÝNA ÜRETÝM SEKTÖRÜ
Odamýz 13.Meslek Komitesi olan Dayanýklý Tüketim Mallarý ile Metal ve Makine Üretim Sektörünü
temsilen konuþma yapan Meslek Komitesi Üyesi Mustafa Telli; sektörel fuarlara ziyaretler
gerçekleþtirildiði, inovasyon, AR-GE, devlet destekleri hakkýnda araþtýrmalar yapýlarak, bu bilgilerin
üyelere aktarýldýðýný ifade etti.
ÇÝNÝ, EL SANATLARI, YÖRESEL SANAT FAALÝYETLERÝ SEKTÖRÜ
Odamýz 14.Meslek Komitesi olan Çini, El Sanatlarý, Yöresel Sanat Faaliyetleri Sektörünü temsilen
konuþma yapan Meslek Komitesi Üyesi Ýsmail Yiðit; yurtdýþýnda kültür-sanat etkinliklerine ve
sergilerine katýlým saðlandýðýný, Ýran’dan alýnan ebru, çini, minyatür sanatlarýnýn þu an en iyi Türkiye’de
yapýldýðýný belirtti. Azerbaycan, Ýran, Arap ülkelerinin ülkemize ilgi gösterdiðini, 2012 yýlýnda turizm
alanýnda olumlu beklentilerinin olduðunu ifade etti. Kütahya-Tavþanlý yolu üzerinde imalatçýlar sitesi
kurulduðunu, 70 civarýndaki iþyerinde imalatçý üyelere, kapasite geliþtirilmesi, kalite standardlarýnýn
yükseltilmesi ve tanýtým açýsýndan olumlu katkýlar saðlayacaðýný, çinicilik sektöründe olumlu
geliþmelerin olduðunu ifade etti. Dumlupýnar Üniversitesi Rektörlüðü ile iletiþimin güçlendiðini,
öðrencilere haftada bir gün Türk kültürü ve sanatýnýn anlatýlacaðýný belirtti.
MÜHENDÝSLÝK VE TEKNÝK HÝZMETLER SEKTÖRÜ
Odamýz 15.Meslek Komitesi olan Mühendislik ve Teknik Hizmetler Sektörünü temsilen konuþma
yapan Meslek Komitesi Baþkaný Ahmet Can; komite üyelerinin iþyerlerinde meslek komite
toplantýlarýnýn yapýlarak mühendislik hizmetleri ve yapý denetimi alanýnda faaliyet gösteren üyelerin
sorunlarýna yerinde çözüm getirmeye çalýþýldýðýný belirtti. Bu çalýþmalarda yapý ve yaþam sektörü
olan 3.meslek komitesiyle ve mühendisler, mimarlar odasý gibi sivil toplum örgütleriyle iþbirliði
yapýldýðýný, üyelerin de isteðiyle bu iþbirliðinin devam edeceðini ifade etti.
TOPRAK VE AÐAÇ SANAYÝ SEKTÖRÜ
Odamýz 16.Meslek Komitesi olan Toprak ve Aðaç Sanayi Sektörünü temsilen konuþma yapan
Meslek Komitesi Baþkaný Aydýn Çakýr; komite toplantýlarýnýn tam katýlýmla düzenli olarak yapýlmaya
çalýþýldýðýný, geçtiðimiz yýl Aðaç Ýþleme Teknolojileri fuarýna ziyaret gerçekleþtirildiðini, bu yýl da ayný
fuara ve Yapex Fuarý’na ziyaretin planlandýðýný belirtti. Orman Bölge Müdürlüðü’nün ziyaret edilerek,
kereste sektöründe yaþanan sorunlarýn ve beklentilerin yetkili makamlara iletilmesi için talepte
bulunulacaðýný ifade etti.
39
Kutso’dan Haberler
Ziyaret
CUMHURÝYET
BAÞSAVCISININ
KUTSO ZÝYARETÝ
Kütahya Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Çýnar, Kütahya Ticaret
ve Sanayi Odasý (KUTSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral
baþkanlýðýndaki Yönetim Kurulunu 4 Ekim 2011 Salý günü
ziyaret etti.
KARDEÞ ÞEHÝR
FÝLÝPÝNLER CUMHURÝYETÝ
SAN JUAN
Hüseyin Çýnar ziyaretinde, 40-50 dönümlük bir arazide,
Kütahya mimarisine uygun, tüm tesisleri içinde barýndýran yeni
hizmet kompleksi yapýlmasý için planlamalar olduðunu söyledi.
Þu an kullanýlan adliye binasý çevresinde yeterli otopark alanýnýn
bile bulunmadýðýný, yeni yapýlacak adliye binasýnýn günümüzün
ihtiyaçlarýna cevap verecek bir planlamayla düþünülmesi
gerektiðini belirtti.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi
Güral, Eskiþehir yolu üzerinde bulunan Kümaþ ve Yýldýz Entegre
(eski Azot) tesislerinden baþlayýp Yoncalý’ya kadar uzanan
çoðu kamu arazisi olan bölgede yeni bir þehir planý yapýlmasý
gerektiðini ifade etti. Antik kentlerde mutlaka bir anfi tiyatro
bulunduðunu ancak Kütahya’daki sosyal yaþam kalitesinin
yetersiz olduðunu belirten Nafi Güral, yeni þehir planlamasýnýn
ilköðretim- ortaöðretim okullarý, saðlýk tesisleri ve adliye
kampüsleri ile sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyet alanlarýnýn
da düþünülerek planlanmasý gerektiðini ifade etti.
Filipinler Cumhuriyeti San Juan þehri ile Kütahya arasýnda
kardeþ þehir protokolü imzalanmasý için Kütahya’ya gelen
heyet, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý’ný da ziyaret etti.
San Juan Valisi Hon Guia G.Gomez ve Filipinler Cumhuriyeti
Ankara Büyükelçisi Marillin Araldilla baþkanlýðýndaki heyetin
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý’na yaptýðý ziyarete, Kütahya
Valisi Kenan Çiftçi ve Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa Ýça
da eþlik ettiler.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Nihat Delen,
Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç ve Yönetim Kurulu
Üyesi Sezai Ar’ýn ev sahipliðini yaptýklarý ziyarette; San Juan
Valisi Hon Guia G.Gomez; Kütahya gibi tarihi dokusunu
korumuþ modern ve güzel bir þehirde bulunmaktan dolayý
çok mutlu olduklarýný belirterek, Kütahyalýlarý da San Juan’da
görmekten onur duyacaklarýný belirtti.
Kütahya Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Çýnar; “Kütahya
Cezaevi, kapasitesinin 2 katý doluluðundadýr. Kapalý cezaevi
kapasitesini azaltýp, geniþ alanlara açýk cezaevi yapmak gibi
bir projemiz var. Bunun için çalýþmalarýmýz devam etmektedir.
Çini, tekstil, ayakkabý üretimi ve farklý alanlarda çalýþan mahkum
sayýsýný artýrarak, hem daha çok sayýda mahkumun iþ-güç
sahibi olarak kolay rehabilitasyonu saðlanacak, hem de cezaevi
il ekonomisine katký saðlayacaktýr.” dedi.
Nafi Güral; ‘’Cezaevinin þehir içinde olmasýný çok uygun
görmüyoruz, bize sorulursa biz cezaevinin þehir dýþýnda
olmasýný isteriz. Kütahya’da ticaretin organize olmasý ve yeni
sisteme uyum saðlanmasý gereklidir’’ sözleriyle Kütahyalý iþ
adamlarýnýn önem vermesi gereken bir konuya iþaret etti.
40
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Nihat Delen
ise konuþmasýnda, kendilerini þehrimizde aðýrlamaktan mutluluk
duyduklarýný ifade etti. Geçmiþten gelen birikimlerle Türk
halkýnýn, renk, dil, ýrk ve din ayrýmý yapmadan insana hizmetin,
yaradana hizmet olduðu ilkesini benimsediðini ve gerçekleþtirdiði
reformlarla da bunu ispatlamýþ olduðunu belirtti.
Dünya madenlerinin baþkenti olan Kütahya’nýn, bor madenleri
ve türevleri ile dünyada gerek rezerv gerekse üretim açýsýndan
lider konumu, dünyanýn tarihte bilinen ilk borsasýna sahip
olmasý, dünyada ilk toplu iþ sözleþmesinin yapýldýðý yerin
Kütahya olduðunu belirterek, Kütahya’nýn yoðun tarihi, kültür
birikimi ve termal kaynaklarý ile yükselen bir deðer olduðuna
dikkat çekti.
Kutso’dan Haberler
Eðitim
EÐÝTÝM ÞART
KUTSO’DA HIZLI
OKUMA EÐÝTÝMÝ
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) personeli,
eðitimci Ömer Ayvaz ve Selma Bintez ortaklýðýndaki
Menarit (Mental Aritmetik) Eðitim Danýþmanlýk
firmasýndan ‘’Hýzlý Okuma Eðitimi’’ aldý.
Kütahya’da 95 bin öðrenci ve 5 bin 600 öðretmen ders
baþý yaptý.
Kütahya'da 2011-2012 eðitim-öðretim yýlý Kütahyalý hayýrsever
iþadamý Kadir Adlým adýna yaptýrýlan okulun açýlýþ töreniyle
gerçekleþtirildi.
Törene, Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, Ýl Jandarma Komutaný Albay
Bektaþ Arslan, Ýl Milli Eðitim Müdürü Muhammet Þahinkaya, Ýl
Emniyet Müdürü Kadir Akbýyýk, daire müdürleri, okul müdürleri
ve öðrenci velileri katýldý.
Ýl Milli Eðitim Müdürü Muhammet Þahinkaya törende yaptýðý
konuþmada; ‘’Dünyamýz sürekli deðiþim içerisindedir, artýk ne
orta çaðdayýz, ne ilk çaðdayýz. Ýsmi asla deðiþmeyecek çaða
geldik. Yenilik ve deðiþim çaðýndayýz ve bu zamana bizi eðitimciler
getirmiþtir. Eðitimciler bütün enerjilerini sarf etmekteler. Sevgili
öðretmenlerim, zaman deðiþirken o deðiþime biz de ayak uydurup
kendimizi deðiþtirmek zorundayýz. Deðiþim ben merkezli olmalýdýr
ki baþkalarýný da deðiþtirelim. Bunun için etrafýmýzdaki deðerlerimizde
aþýným varsa yani bitkinin köklerinde sorun varsa biz yapraklarýna
kimyasal madde vuramayýz. Sorunu sonuna kadar analiz ederek
köklü çözümler bulmalýyýz’’dedi.
Kütahya Valisi Kenan Çiftçi konuþmasýnda; "Ben eðitimi üçlü saç
ayaðýna benzetiyorum. Eðer bu saç ayaðýný bütün okullarýmýzda
aynen buradaki þekilde yan yana getirirsek o zaman arzu ettiðimiz
eðitim öðretim seviyesine ülkemize, ilimize, memleketimize,
dünyamýza faydalý hale geliriz’’ dedi. Vali Çiftçi velilere seslenerek
okullara her zaman gelmelerini ve öðretmenlerle öðrencileri
hakkýnda bilgi alýþveriþinde bulunmalarýný istedi. Vali Çiftçi, “Bu
çocuklar anne babalarýnýn ayak izlerini takip ederler. Çocuklar
anne babalarýnýn aynadaki görüntüleridir. Çocuðunuz bir þey
yapýyorsa ya yapmýþsýnýzdýr ya da görmüþtür. Farklý bir þey deðildir.
Dolayýsýyla biz okumazsak elimize kitap, gazete almazsak, bu
çocuklar kimi takip edecek? “Malýnýz varsa onu siz korursunuz,
ama ilminiz varsa, bilginiz varsa o sizi korur’’ þeklindeki özlü sözü
paylaþarak konuþmasýný sonlandýrdý.
Eðitim programýnýn tamamlanmasýndan sonra, KUTSO
personelinin baþarý belgeleri Genel Sekreter Salih Nafi Alýç ile
Menarit yetkilisi ve ayný zamanda eðitmeni Ömer Ayvaz
tarafýndan takdim edildi. Ömer Ayvaz yaptýðý konuþmada;
öðrenciler, yöneticiler, okumayý seven fakat yeterli zaman
bulamayan insanlar için hýzlý ve anlayarak okuyabilmenin
günümüzde ihtiyaç haline geldiðini belirtti.
8 Yaþýndan 80 yaþýna kadar isteyen herkesin anlayarak hýzlý
okuyabileceðini, alýnan eðitim programý ile okuma hýzýnýn 23 hatta 4 kat artýrýlabileceðini ifade etti. Yetiþkinlerin dakikada
500 kelime ve daha fazla okuyabilmesinin mümkün olabileceðini
söyleyen Ömer Ayvaz, anlayarak hýzlý okumanýn bulaþýcý
olduðunu, bunu baþaranlarýn çevresindekilere de okuma
alýþkanlýðý kazandýrabileceðini belirtti.
Törende düzenlenen halk oyunlarý gösterisi ardýndan Kadir Adlým
Ýlköðretim Okulu’nun ve Ýlköðretim Haftasý’nýn açýlýþý yapýldý.
41
Kutso’dan Haberler
Ahilik Haftasý
AHÝLÝK HAFTASI KUTLANDI
Kütahya'da, Ahilik Kültürü Haftasý kapsamýnda esnaf ve
sanatkarlar, Kütahya Valisi Kenan Çiftçi’yi makamýnda ziyaret
ederek daha sonra yürüyüþ ve temsili þed kuþanma töreni
gerçekleþtirdiler.
Ahi Evran’ýn türbesinin Kýrþehir’de bulunmasýndan dolayý daha
önce sadece Kýrþehir ilinde kutlanan ancak daha sonra alýnan
bir kararla tüm illerde 4 yýldan bu yana her yýl 19-25 Eylül
tarihleri arasýnda kutlanan Ahilik Haftasý, Kütahya’da çeþitli
etkinlikler düzenlenerek kutlandý. Etkinlik, Vali Kenan Çiftçi’nin
esnaf ve sanatkarlar tarafýndan ziyaret edilmesinin ardýndan
Zafer Meydaný'ndaki Atatürk Anýtý'na çelenk sunulmasý, saygý
duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla
baþladý.
Tören, Vali Kenan Çiftçi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü
Erdal Yýldýrým, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO)
Meclis Baþkaný Nihat Delen, Kütahya Esnaf ve Sanatkarlarý
Odalarý Birliði (KÜTESOB) Baþkaný Ýbrahim Yiðit, Kütahya
Ticaret Borsasý (KÜTBO) Baþkan Yardýmcýsý Ýbrahim Durmaz,
esnaf odalarýnýn temsilcileri ve öðrencilerden oluþan kortejin
anýt önündeki esnaf yürüyüþüyle baþladý. Kütahya Türk Ocaðý
Mehteran Takýmýnýn marþlarý eþliðinde Cumhuriyet Caddesi'nde
devam eden yürüyüþten sonra tarihi Büyük Bedesten'de
yapýlan konuþmalarýn ardýndan, temsili þed kuþanma törenine
geçildi. Temsili Ahi Baba Ýsmail Hakký Oðuz baþkanlýðýndaki
heyet, Ahilik kurallarýna uymadýðý belirlenen ayakkabýcý esnafýn
meslekten men edilmesine karar vererek, bir terzinin ustalýða
geçiþini þed kuþanma töreniyle canlandýrdý. Ahilik konulu
kompozisyon yarýþmasýnda dereceye giren lise öðrencilerine
42
ödüller ve çeþitli meslek dallarýnda bu yýl ustalýk belgesi almaya
hak kazananlara da sertifikalarý verildi.
Ahilik Haftasý kutlama etkinliklerinin ikinci gününde, Dumlupýnar
Üniversitesi’nde “Ahilik Kültürü ve Türk Toplumundaki Yeri”
konulu konferans gerçekleþtirildi. Üçüncü gününde ise Ahi
Evren Sultan Caminde okutulan Mevlid-i Þerif’in ardýndan,
Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, Belediye Baþkaný Mustafa Ýça
tarafýndan Cuma namazý sonrasýnda Büyük Bedesten önünde
iþadamlarý ile birlikte halka pilav ve lokma tatlýsý ikram edildi.
Ahilik Haftasý kutlama etkinliklerine, Kütahya Ticaret ve Sanayi
Odasý’ný temsilen Meclis Baþkaný Nihat Delen, Yönetim Kurulu
Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet
U.Atakan, Meclis Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Akdemir, Meclis
Üyesi Faruk Iþýlda ve meslek komiteleri baþkanlarý katýldý.
Kutso’dan Haberler
Ahilik Haftasý
bütün dünya toplumlarýnýn örnek almasý gereken bir insanlýk
ve ahlak sistemidir. Bu sisteme dünya her zamankinden daha
fazla ihtiyaç duymaktadýr.
Kütahya Valisi Kenan Çiftçi Ahilik Haftasý nedeniyle yayýnladýðý
kutlama mesajýnda;
“Kýymetli Kütahyalýlar,
Ahilik, Türk kültürünün oluþturmuþ olduðu en önemli sosyal
kurumlardan bir tanesi. Bin yýl önce Anadolu’ya yerleþen
Selçuklularla birlikte toplumun bel kemiðini oluþturan, üreticitüketici iliþkilerini “tüketici haklýdýr” anlayýþý ile düzenleyen ve
o çaðda katýlýmcý, paylaþýmcý bir anlayýþla sosyal barýþý saðlayan
olaðanüstü bir kurum. Bu kurum 21. Yüzyýl’da baþ tacý edilen
“müþteri-etik-tüketim-kalite-þeffaflýk” gibi deðerleri Ahiler
Anadolu’da yaklaþýk bin yýl önce uygulamýþtýr.
Toplumlarýn hayatlarýný devam ettirebilmeleri kendi bünyelerinde
oluþturduklarý sosyal müesseselere yani birliklere baðlýdýr. Türk
milletinin de asýrlar boyu cihan hâkimiyetini kurmasýný saðlayan
ve devam ettiren en önemli unsur þüphesiz ki sahip olduðu
sosyal müesseselerdir.
Bir yandan çaðdaþ dünya ile bütünleþme çabalarýný sürdürürken
bir yandan da milli kimliði oluþturan deðerleri korumaya çalýþan
milletimizi birbirlerine yakýnlaþtýran ve insanlar arasýnda
dayanýþma kurulmasýný saðlayan “Ahilik” kültürünün taþýdýðý
evrensel deðerler, bugün tüm insanlýðýn ortak anlayýþýný
oluþturmaktýr.
Ahilik haftasý, tarihimizin geleceðimize ýþýk tutan miraslarýndan
bir tanesini kutladýðýmýz önemli bir haftadýr. Ahilik felsefesi,
ticarette ve sosyal hayatta doðruluðu, kaliteli üretimi, tüketiciye
saygýyý ve iyi ahlaký ilke edinir. Bu felsefe teþkilata dönüþmüþ
Anadolu Selçuklularýndan Osmanlý Ýmparatorluðuna geçiþ
sürecinde son derece önemli bir rol oynamýþ, sanat ve meslek
yönleriyle toplumun ekonomik yapýsýný hazýrlarken, ahlaki
yönüyle de devlet yapýsýnýn temel niteliklerini belirlemiþtir.
Ayný zamanda ahilik; mensuplarýnýn manevi eðitimine önem
veren, hatta birinci derecede amacýnýn ahlaki özelliklerle
mücehhez / donanýmlý esnaflar yetiþtirmek olduðunu bildiðimiz
bir teþkilattýr. Bu yapýlanmayý günümüzde güncel tutabilmek
için ahilik ilkelerini içinde bulunduðumuz zamana göre
güncellemek, ilkelerinin günümüzde nasýl uygulanabileceðini
tartýþmak, genel ve yerel politikalarla, esnaf odalarýnýn ve yerel
yönetimlerin konu baðlamýnda sorumluluklarýný belirlemek
gerekmektedir.
Günümüzde toplum bir uzlaþý ile kaynaþtýrýlamýyorsa bunun
altýnda sivil kuruluþlar vasýtasýyla sevgi ortamýnda
gerçekleþtirilmesi gereken bu tür faaliyetlerin olmayýþýdýr.
Gençliði iþe yaramaz kýraathane kültüründen ve beyhude
uðraþlarýndan kurtararak faydalý sohbetlerin yapýldýðý (yarenlik
geleneði) cemiyetlere yönlendirmeliyiz.
Büyüklerimizin baþkanlýðýnda toplanan dost meclisleri, gençliði
hem ticari ahlak hem sosyal/tarihi meselelerde bilgilendirmelidir.
Usta-çýrak gibi saygý ve sevgi çerçevesinde yapýlacak olan
bu sohbetler bireyin kendini keþfini, kendini keþfetmesiyle
birlikte topluma entegresini saðlar. Topluma entegre olan
bireyler de devletine faydalý olmak için yarýþ halinde olur.
Böylece devletine sahip çýkmýþ, ileri götürmüþ olur.
Temennimiz o ki, böyle zengin bir kültüre sahip ülkemizde
iþçinin alýn teri kurumadan verilsin. Profesyonel ve dürüst
iþadamlarý iyi iþ yapsýn. Esnaf iyi ahlaklý olsun düzenli çalýþsýn.
Pabucunu dama attýracak iþlere girmesin. Yeni Ahi Evran'larýmýz
olsun, çoðalsýn. Çünkü baþarýnýn modeli bu sýrda saklý.
Bu duygularla ilimiz esnaf ve meslek kuruluþlarý ile tüm Kütahya
halkýnýn bu önemli mirasa sahip çýkmasýný ve onun taþýdýðý
evrensel deðerleri yaygýnlaþtýrmasýný diler; tüm esnaf ve meslek
kuruluþlarýnýn “Ahilik Haftasýný” kutlar, selam ve sevgilerimi
sunarým.” ifadeleri yer aldý.
Temel prensipleri arasýnda, iyi huylu olmak, iþinde, hayatýnda
dedikodudan uzak durmak, alçakgönüllü olmak olan ahilik,
aslýnda uhrevi gayeler güden bir prensipler bütünüdür. Özünde
insan sevgisini içselleþtirmiþ olan ahiler; “eli, kapýsý, sofrasý”
açýk kimselerdir. Bu itibarla ahilik, yalnýzca Türk insanýnýn deðil,
43
Kutso’dan Haberler
Hayme Ana Þenlikleri
DEVLET ANA
730. KEZ ANILDI
Osman Gazi’nin ninesi "Devlet Ana" adýyla anýlan Hayme Ana,
Domaniçteki kabri baþýnda 730.kez anýldý.
Osmanlý Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi,
Ertuðrul Gazi'nin annesi Hayme Ana, (Devlet Ana) Kütahya'nýn
Domaniç ilçesine baðlý Çarþamba köyündeki kabri baþýnda
törenle anýldý.
Þenliklerde, protokol ile katýlýmcý halka daðýtýlmak üzere KUTSO
tarafýndan 1000’er adet þapka ve poþu yaptýrýldý ve bu kutlama
etkinliklerinde daðýtýldý.
Kütahya Valiliði ve Domaniç Belediyesi tarafýndan bu yýl
730.’cusu düzenlenen etkinlik, yörük çadýrlarýnýn tören alanýna
kurulmasýyla baþladý.
Törende bir konuþma yapan Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, son
günlerde kadýna yönelik artan þiddet olaylarýna dikkati çekti.
Çiftçi, "Her gün gazetelerde kadýna yönelik þiddet haberlerini
okuyoruz. Ýnsan annesine þiddet uygulayabilir mi? O el kaldýrýlan
insan birinin annesi. O yüzden kadýna el kaldýranlara hep
birlikte dua edelim; elleri kýrýlsýn" dedi. Osmanlý Ýmparatorluðunun
44
temellerinin Kütahya Domaniç'te atýldýðýný ifade eden Vali
Kenan Çiftçi, "Hayme Ana eþiyle 800 çadýr idare etmiþ. Eþi
öldükten sonra 400 çadýrla geldiði bu topraklarda, en güzel
ve en mükemmel þekilde 630 yýl süren bir imparatorluðun
tohumlarýný atmýþtýr. Bu topraklar, suyu, havasý ve ormanlarýyla
þifa daðýtan topraklardýr. Hayme Ana'nýn söylediði her söz ýþýk
tutar. Hayme Ana sadece bir ana deðil, ayrýca bir filozof ki
her öðüdü bize yol gösterir" diye konuþtu.
Þölen, Tavþanlý Hak Eðitimi Merkezi ekiplerinin gösterisi
ardýndan Türk Halk Müziði sanatçýsý Emel Örgün tarafýndan
verilen konserle devam etti. Kütahyalý olan Örgün'ün konserine
onlarca kiþi, yöreye has oyunlarýyla eþlik etti.
Törene, Hava Er Eðitim Tugay Komutaný Hava Piyade
Tuðgeneral Sami Fýndýkoðlu, Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa
Ýça, Domaniç Kaymakamý Bedir Deveci, Domaniç Belediye
Baþkaný Yakup Yardýmcý ve çok sayýda vatandaþ katýldý.
Kadýn ve erkek yörükler, rengarenk yöresel kýyafetleriyle tören
geçiþi yaptý.
Kutso’dan Haberler
Hayme Ana Þenlikleri
HAYME ANA KÝMDÝR?
Hayme Ana, Gündüz Alp'in eþi, Ertuðrul Gazi'nin annesi ve
Osmanlý Ýmparatorluðu'nun kurucusu Osman Gazi'nin de
ninesidir. Kocasý Gündüz Alp'in Fýrat Nehri'ni geçerken
boðularak ölmesi üzerine Kayý Boyu'nun baþýna geçen Hayme
Ana, Selçuklu Sultaný Alaaddin Keykubat'ýn yer göstermesi
üzerine önce Ankara Karacadað, ardýndan da Domaniç ve
Söðüt'e yerleþir. Domaniç Yaylasý'ný yazlýk, Söðüt'ü kýþlýk olarak
seçen Hayme Ana, oðlu Ertuðrul Gazi'yi yetiþtirir, torunu
Osman Gazi'yi elinde büyüterek imparatorluðun temelini atar.
Savaþ yýllarýndaki kýsa kesintiler dýþýnda bu anma merasimleri
günümüze kadar yaþatýldý. 1985'ten sonra her yýl eylül ayýnýn
ilk pazar günü, geleneksel olarak ''Hayme Ana'yý Anma ve
Göç Þöleni'' adýyla gerçekleþtiriliyor. Þölenlerde Domaniç
yaylasýndan Söðüt'e göçü canlandýrmak için Yörük çadýrlarý
kuruluyor, davar sürüleri geçiþi yapýlýyor. Cirit oyunu, mehter
gösterileri gibi etkinliklerle o günkü heyecan yeniden yaþatýlmaya
çalýþýlýyor.
AÞÝRETÝ EMANET ETTÝÐÝ OÐLUNA ÖÐÜDÜ
Hayme Ana, Kayý Boyu ile birlikte hayatýný sürdürürken evlat
ve torunlarýnýn fazilet ve dirayet sahibi olmasý için onlarý ''Devlet
Ana'' anlayýþýyla yetiþtirdi.
Osmanlý Devleti'nin kurucusu Ertuðrul Gazi, annesi Hayme
Ana'dan 13'üncü yüzyýlýn ortalarýnda bir beyliði deðil, ayný
zamanda asýrlara hükmedecek devlet anlayýþýný da teslim aldý.
Hayme Ana'nýn, oðluna nitelikli devlet adamý olma ve milletini
hakkaniyetle yönetmenin ipuçlarýný verdiði þu öðüdü, asýrlardýr
unutulmuyor:
Ertuðrul Gazi, "Devlet Ana" diye de anýlan annesi Hayme
Anayý, Çarþamba'da her yýl çadýr kurduðu bir tepe üzerine
defnettirdi. Sultan 2. Abdülhamid Han, 1892'de büyük ninesi
Hayme Ana'nýn kabri üzerine bugünkü türbeyi yaptýrýr. Çarþamba
Köyü'nde vefat eden Hayme Ana için mezarý baþýnda 729
yýldýr anma etkinlikleri düzenlenmektedir.
''DEVLET ANA''NIN VERDÝÐÝ ÖÐÜT, ASIRLARDIR YOL
GÖSTERÝYOR
Osmanlý Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi
Hayme Ana'nýn, oðlu Ertuðrul Gazi'ye yönelik ''adaletli, erdemli,
sabýrlý ve yoksullara karþý cömert olmasýný'' yönündeki öðüdü,
asýrlardýr yol gösteriyor.
Osmanlý döneminde Hayme Ana türbesi yakýnýnda her yýl eylül
ayýnýn ilk günlerinde civar köylerden toplanan Yörükler, cirit
oynayýp kurban keserek Yörük göçünü canlandýrýyor, kabri
baþýnda mevlit okutup törene katýlanlara etli pilav ve ayran
ikram ediyordu.
1281 yýlýnda baþladýðý tahmin edilen bu törenler, 2. Abdülhamid
döneminde devlet töreni olarak gerçekleþtirilmeye baþladý.
Devlet töreni olduktan sonra Osmanlý sarayýndan gönderilen
yað, bulgur ve kurbanlýk hayvanlardan yemekler piþirilip
gelenlere ikram ediliyordu.
''Oðul...
Anayurttan ayrýlalý yýllar geçti. Deli rüzgarlar önünde
oradan oraya savrulduk. Beylik otaðýný kurduðumuz þu
yaylalar, artýk son duraðýmýz, son konaðýmýz olsun.
Oðuz'un yurtlarýna diktiðimiz aðaçlarýn kökleri kara yerin
derinliklerine, dallarý gökyüzünün yüceliklerine uzansýn.
Ak-boz atlara binip yaðý üstüne yel gibi vardýkta Kadir
Tanrý, gözü pek yiðitlerimizi korusun. Göðsü kaba yerli
kara daðlar gibi duran erlerimiz ile kýr çiçekleri gibi saf
ve temiz, ak yüzlü, ala gözlü kýzlarýmýz kutlu Kayý
Boyumuza gürbüz evlatlar versinler. Altýn baþlý otaðlarýmýz
Çarþamba yaylasýný bürüsün. Kayý'nýn ve diðer bütün
boylarýn oðullarýný Ertuðrul'umla bir tutarým. Onlarýn
hepsini soyumuz için Hakk'ýn kutsal birer emaneti bilirim.
Oðul... Boyundan, soyundan olsun olmasýn insanlara
adil davran. Adaletten ayrýlma ki, insanlarýn birlik ve dirlik
kazansýn. Yurdunda, obanda herkes gezsin. Ululuk
isteyen töreden ayrýlmasýn. Bu dünya bir oturma yeri
deðildir. Yapacaðýn iyi ve doðru iþlerle insanlarýn
hizmetinde bulunursan güzel övünçler senin olur.
Yüreðinden inancý, aðzýndan duayý, davranýþýndan
erdemi hiç eksik etme. Bir de sabýrlý ol oðul, ekþi koruk
sabýrla tatlý üzüm olur. Oðul... Beylik dermekle, aðalýk
vermek iledir. Sofraný ve keseni yoksullara açýk tut.''
45
Kutso’dan Haberler
Kutso Anaokulu
SOSYAL SORUMLULUÐUN
EN GÜZEL ÖRNEÐÝ,
KUTSO ANAOKULU
Kütahya Valiliði, Kütahya Milli Eðitim Müdürlüðü ve Kütahya
Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) arasýnda 25 Þubat 2010
tarihinde imzalanan protokolle yapýmýna baþlanan KUTSO
Anaokulu, 18 Ekim 2011 Salý günü saat 14:00’te düzenlenen
törenle açýldý.
TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Dönmez, Simav TSO
Yönetim Kurulu Baþkaný Þeref Kazcýoðlu, Tavþanlý TSO Yönetim
Kurulu Baþkaný Davut Efe, KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný
Nafi Güral, KUTSO Meclis Baþkaný Nihat Delen, KUTSO
Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile diðer davetliler katýldý.
Kütahya Ziraat Mahallesinde, 4310 metrekare arsa üzerinde
850 metrekare kullaným alanýna sahip, zemin üstü 2 kat ve
10 derslikli olarak yapýlan okulun açýlýþ törenine Kütahya Valisi
Kenan Çiftçi, Hava Er Eðitim Tugay ve Garnizon Komutaný
Hv.P.Tugð. Sami Fýndýkoðlu, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Nejat
Özturan, Dumlupýnar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet
Karaaslan, Ýl Milli Eðitim Müdürü Muhammet Þahinkaya, Gediz
Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasýyla baþlayan törenin
açýlýþ kurdelesini; Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, Hava Er Eðitim
Garnizon Komutaný Tuðgeneral Sami Fýndýkoðlu, Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Nejat Özturan, Dumlupýnar Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karaaslan ve KUTSO Baþkaný Nafi
Güral birlikte kestiler.
46
Kutso’dan Haberler
Kutso Anaokulu
KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral yaptýðý açýlýþ
konuþmasýnda; KUTSO Anaokulu’nun inþaatýna, oda üyelerinin
katkýlarý ile yapýlmak üzere 2010 yýlýnda baþlandýðýný, ancak
firmalarýn yeteri kadar destek vermediðini belirtti ve bundan
dolayý duyduðu üzüntüyü dile getirdi.
Anaokulunun yapýmý için, KUTSO üyelerinden 200 bin lira ve
KUTSO bütçesinden ise 300 bin lira olmak üzere toplam 500
bin lira harcandýðýný belirten Güral, KUTSO’nun eðitime verdiði
önemi hatýrlattý. Eðitimin aileden baþlayarak, toplumun tüm
katmanlarýný içine aldýðýný, eðitimi sadece devletin iþi olarak
görmemek gerektiðini, firmalarýn da bu iþe gönül vermeleri
lazým geldiðini belirtti.
Nafi Güral, KUTSO’nun eðitime verdiði önem çerçevesinde
çalýþmalara devam edileceðini, yeni yapýlacak olan meslek
lisesi atölye binalarýnýn KUTSO tarafýndan eðitime
kazandýrýlacaðýný söyledi. Ayrýca KUTSO Eðitim Vakfý kurulmasý
yönünde, Ekim ayý meclis toplantýsýnda yeni bir karar alýndýðýný
paylaþarak, eðitim alanýnda bundan sonra yapýlacak çalýþmalarýn
KUTSO Eðitim Vakfý ile yürütüleceðini belirtti. Bu hizmetlerin,
olmasý lazým gelen hizmetler olduðunu belirten Güral, bu
görevlerin unutulmamasý gerektiðini ifade ederek, açýlýþ törenine
katýlan misafirlere teþekkür etti.
Kütahya Valisi Kenan Çiftçi açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada;
“Eðitim yuvamýz hepimize hayýrlý olsun, Sayýn Baþkan Nafi
Güral’a, þahsýnda tüm KUTSO yönetimine ve üyelerine,
dýþardan katký veren iþadamlarýna ve sanayicilere teþekkür
ediyorum. Gençliðe, çocuða, eðitime yatýrým yapanlar her
zaman karþýlýðýný alýrlar” dedi. Çiftçi, kalkýnmanýn temelinde
eðitim yatýrýmlarýnýn olduðunu belirterek, eðitime ne kadar
sahip çýkýlýrsa, þehrin, bölgenin de o kadar kalkýnacaðýný ifade
etti.
Protokol ve davetliler okul binasýný gezerek incelemelerde
bulundular. KUTSO Anaokulu’nun yapýmýna katkýda bulunanlara,
teþekkür plaketleri protokol tarafýndan takdim edildi.
47
Kutso’dan Haberler
Projeler
ENGELLÝLER
ÝÞ BAÞINDA
Kütahya Sakatlar Derneði Baþkaný Hatice Yakar ve
beraberindeki dernek üyeleri, Kütahya Porselen Sanayi A.Þ.
ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný
Nafi Güral ve eþi Gülsüm Güral’a derneðe yaptýklarý
desteklerinden dolayý teþekkür ziyaretinde bulundular.
ÜRETÝCÝ OLACAKLAR
Sakatlar Derneði Baþkaný Hatice Yakar, engelli vatandaþlarýn
iþ sahibi olarak üretici olmalarýna yönelik giriþimlerini anlatarak,
þu bilgileri verdi: “Engelli üyelerimizi iþ sahibi yaparak onlarýn
üretici olmalarýný saðlamak amacýyla, bir terlik atölyesi kurmak
için hazýrlýk yaptýk. Gülsüm Haným, gerek kendi ailesi, gerekse
çevresindeki dostlarýndan ve yakýnlarýndan temin ettiði bizim
için ilk olarak gerekli olan maddi desteði saðladý. Engelliler,
aileleri ile birlikte geniþ bir camia, biz bu camia adýna kendilerine
ne kadar teþekkür etsek azdýr. Bu atölye için, Valimiz Sayýn
Kenan Çiftçi ve Belediye Baþkanýmýz Sayýn Mustafa Ýça yer
tahsisi yapacaklar ve atölyemizin kuruluþu gerçekleþecektir”
dedi.
TR33 BÖLGESÝ
MADEN POTANSÝYELÝ
ARAÞTIRMA PROJESÝ
Zafer Kalkýnma Ajansý’nýn 2011 yýlý ‘’Doðrudan Faaliyet Destek
Programý’’ kapsamýnda gerçekleþtirilen “TR33 Bölgesi Maden
Potansiyelinin Araþtýrýlmasý” projesi, Dumlupýnar Üniversitesi
Maden Mühendisliði Bölümü’nün proje sahipliðinde, Kütahya,
Afyonkarahisar, Uþak ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odalarý’nýn
ortaklýðýnda gerçekleþtirilecek.
Proje anlaþmasý, 19 Eylül 2011 tarihinde Kütahya Ýl Özel
Ýdaresi toplantý salonunda, Zafer Kalkýnma Ajansý adýna Genel
Sekreter Dr. Yýlmaz Özmen ve yararlanýcý adýna DPÜ
Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ramazan Köse
tarafýndan imzalandý.
Proje çalýþmalarý, Dumlupýnar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyeleri; Prof. Dr. Kaan
Erarslan, Doçent Doktorlar Cengiz Karagüzel, Önder Uysal,
Mustafa Çýnar, Hamdi Akçakoca, Yardýmcý Doçent Doktorlar
Sunay Beyhan, Oktay Þahbaz, Þahin Yuvka, Araþtýrma
Görevlileri Dr. Cihan Doðruöz, Dr. Uður Demir, Özer Ören ve
proje ortaklarýnýn görevlendirdiði uzmanlar tarafýndan yürütülecek.
OTELLERE TEK KULLANIMLIK TERLÝK ÜRETÝLECEK
Hatice Yakar, “Kuracaðýmýz atölyede üyelerimiz istihdam
edilecek ve turizm sektöründeki otellere tek kullanýmlýk terlik
imal edilerek satýþ yapýlacaktýr. Pazarlama konusunda bir
araþtýrma yaptýk. Bu konuda bize talepler bildirildi. Satýþ sýkýntýsý
olmayacak.” dedi.
Hatice Yakar ziyaretin sonunda bir üyesinin iþlediði el emeði
havluyu günün anýsý olarak Gülsüm Güral’a takdim ederek,
Nafi Güral’a da iþ hayatýnda 50.yýlý doldurmasý nedeniyle bir
nazar boncuðu armaðan etti.
48
“TR33 Bölgesi Maden Potansiyelinin Araþtýrýlmasý” projesinde;
Kütahya, Afyonkarahisar, Uþak, Manisa illerinin mevcut maden
potansiyelinin ortaya çýkarýlmasý ve bu potansiyelden daha
etkin bir þekilde yararlanýlmasýna yönelik stratejilerin geliþtirilmesi
hedef alýnmaktadýr. Bölgedeki maden potansiyelinden azami
ölçüde yararlanýlmasýna yönelik kurumsal bir yapýda hazýrlanan
"Madencilik Platformu" için ön anlaþmalar yapýlmasý, madencilik
ile ilgili olarak kamu kurumlarý, özel þirketler, araþtýrma kurumlarý
ve medya temsilcilerinin davet edileceði "TR33 Bölgesinde
Madenin Zaferi" isimli bir panel düzenlenmesi de
planlanmaktadýr.
Kutso’dan Haberler
Meclis
MECLÝS TOPLANTISI GÜNDEMÝ
“DUMLUPINAR”
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Yönetim
Kurulu ve Meclis Üyeleri ile bazý meslek komite
baþkanlarýnýn katýlýmýnda, KUTSO toplantý
salonunda gerçekleþtirilen KUTSO Ekim Ayý Meclis
Toplantýsý’na, Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel
Ýþletmeciliði Yüksekokulu’ndan Yrd. Doç. Dr.
Gökçe Yüksek konuk oldu.
Meclis Baþkaný Nihat Delen tarafýndan açýlýþý
yapýlan Meclis Toplantýsý’na Yrd. Doç. Dr.Gökçe
Yüksek’in haziruna hitabý ile devam edildi. Gökçe
Yüksek; “Dumlupýnar: Kurtuluþ Savaþý ve Kültür
Turizmi” konulu proje çalýþmasý hakkýnda bilgiler
verdi. Kurtuluþ Savaþý’nýn dünya tarihinde büyük
öneme sahip olduðunu, bu savaþ sonrasýnda
kazanýlan zaferin topraklarý olan Dumlupýnar’ýn kültür turizminden
yeterince pay alamadýðýný görmesi üzerine bu konuda 2008
yýlýnda bir proje hazýrladýðýný belirtti ve 3 bölümden oluþan
projesi hakkýnda bilgiler verdi.
Yüksek; ilk bölümde Dumlupýnar ve bölgenin tanýtýmý,
demografik özellikleri, projenin amacý ve önemi, ulaþým olanaklarý
gibi temel konular hakkýnda, ikinci bölümde ise Türkiye’de ve
dünyada kültür turizmi, savaþ ve kültürel miras, Dumlupýnar
bölgesinin güçlü ve zayýf yanlarý ile fýrsat ve tehditleri gibi
konular hakkýndaki incelemelerini, üçüncü ve son bölümde
ise Dumlupýnar’da kültür turizminin geliþimine, altyapý ve üstyapý
önerilerine yer verdiðini ifade etti.
Projenin amacý “Türk ulusu için büyük bir öneme sahip olan
Kurtuluþ Savaþý’nýn kazanýldýðý yer olan Dumlupýnar Bölgesi’nin,
yerli ve yabancý turistlerin ziyaretine açýlarak hem iç turizmin
canlandýrýlmasý hem de ve yabancý turistlerin katýldýðý kültür
tur paketlerinin çeþitlendirilmesine olanak saðlanarak ülke
turizmine katkýda bulunmaktýr” diyen Yüksek, “Dumlupýnar, bir
ülkenin sahip olabileceði kültürel miraslardan en önemlisini
topraklarýnda barýndýrmaktadýr. Bu kültürel hazine Dumlupýnar
için önemli bir iç turizm potansiyeli anlamýna gelmektedir”
dedi. Dumlupýnar’ýn iç turizme açýlabilmesi için, bölgenin,
altyapý ve üstyapý sorunlarýnýn giderilerek modern bir ilçe
statüsü kazanmasý, bölgedeki, tarihi ve kültürel çekicilik
unsurlarýnýn çeþitlendirilerek geliþtirilmesi, bölgeye, konaklama,
yeme-içme ve destek hizmetleri veren turizm iþletmelerinin
açýlmasý, bölge için, tanýtým ve pazarlama faaliyetlerinin
yapýlmasýnýn gerektiðini ifade etti.
KUTSO Meclisine hitabýnýn ardýndan Yrd. Doç. Dr. Gökçe
Yüksek’e, Meclis Baþkaný Nihat Delen tarafýndan çini tabak
hediye edildi.
Meclis toplantýsýnýn olaðan gündem maddelerinde yer alan,
Eylül ayýna dair, toplantý tutanaðý, aylýk mizan ve Yönetim Kurulu
faaliyet raporu sunuldu. ‘’Meclisten Bir Ses’’ köþesinde KUTSO
Meclis Üyesi ve Yapý Kredi Bankasý Kütahya Þubesi Müdürü
Ýsmail Daþgýn “Bir Bankacý Gözüyle Kütahya” konulu sunumunu
hazirunla paylaþtý. Ýsmail Daþgýn’a Meclis Baþkaný Nihat Delen
tarafýndan taþ çiniden oluþan bir teþekkür plaketi takdim edildi.
Kurum ve kuruluþlardaki temsilcilerin bilgi sunumu bölümünde
ise Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç, kurulmasý
planlanan KUTSO Eðitim Vakfý çalýþmalarý, Yönetim Kurulu
Üyesi Enver Özer, KUTSO Anaokulu’nun tamamlandýðý
hakkýnda bilgiler verdi.
Gündem maddeleri tamamlanan Ekim Ayý Meclis Toplantýsý,
Meclis Baþkaný Nihat Delen tarafýndan kapatýldý.
49
Kutso’dan Haberler
Ziyaret
KÜTAHYA’NIN
KADIN GÝRÝÞÝMCÝLER
TARIM KAYNAKLARI DPܒDE
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Yönetim Kurulu
Baþkaný Nafi Güral baþkanlýðýndaki heyet, Kütahya Ýl Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Seyfettin Baydar’a tebrik
ziyaretinde bulundu.
Ýlimizdeki tarým potansiyeli, bu konuda yapýlabilecek çalýþmalar
ve iþbirliði konusunda istiþarenin yapýldýðý ziyarete, KUTSO
Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, KUTSO Meclis Baþkaný
Nihat Delen, KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Ar, Kütahya
Ýl Milli Eðitim Müdürü Muhammet Þahinkaya, Kütahya Ticaret
Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Altýnkaya, Simav
Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Þeref
Kazcýoðlu ve Tavþanlý Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu
Baþkaný Davut Efe katýldý.
Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Seyfettin Baydar; ilimizde
bulunan büyük ovalarýn ve büyük barajlarýn devreye girmesiyle
bu ovalarýn sulanmaya baþlamasýnýn, yüksek tarým potansiyeline
sahip ilimizde, sebze ve meyve üretimine büyük katký yapacaðýný
belirtti.
Baydar, ilimizde havuç, patates gibi sebze yetiþtiriciliðine
uygun tarým arazileri bulunduðunu, þeker pancarý üretiminin
arttýrýlabileceðini, mantarcýlýk konusunda deneme çalýþmalarýnýn
yapýldýðýný, hayvancýlýk alanýnda kullanýlmak üzere yem bitkileri
yetiþtiriciliðinin yaygýnlaþtýrýlabileceðini belirtti.
Meyvecilikte ise viþneye önem verilmesi gerektiðini belirten
Baydar, Domaniç, Emet, Tavþanlý ve Hisarcýk bölgeleri gibi
daðlýk arazilerde ceviz ve viþne, daha ýlýman iklime sahip
Simav, Gediz, Þaphane ve Pazarlar bölgelerimiz de ise kiraz
ve elma yetiþtiriciliði ve bu bölgenin baðcýlýða uygun tarým
arazilerine sahip olduðu hakkýnda KUTSO heyetine bilgiler
verdi. Tarýmsal çerçeve planý hazýrlanarak, kýsa, orta ve uzun
vadeli hedeflerin ve çalýþmalarýn ortaya koyulduðunu belirten
Baydar, ilimize yatýrým yapmak isteyen firmalara danýþmanlýk
desteði verildiðini de ifade etti.
Kütahya Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Sevim Güral
Olgun ve beraberindeki kadýn giriþimciler kurulu üyeleri, Kütahya
Dumlupýnar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet
Karaaslan’ý ziyaret ederek, Kütahya’da kadýn giriþimciliði,
giriþimcilik ve üniversite iþbirliði konusundaki düþüncelerini
paylaþtýlar.
Giriþimciliðin teþvik edilmesinin, üniversite ile giriþimcilerin
iþbirliðinin ve üniversitenin halkla bütünleþmesinin önemine
deðinen Sevim Güral Olgun, kurulun yaptýðý çalýþmalar ve
etkinlikler hakkýnda bilgiler verdi.
Kadýn giriþimciler, üniversitenin çeþitli etkinliklerde, bilimsel
çalýþmalarda bulunarak fark yaratmasýnýn ve bunlarýn halka
yansýtýlmasýnýn üniversite ile halkýn bütünleþmesi açýsýndan
önemini dile getirdiler.
Kadýn Giriþimciler, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karaaslan’ýn
yaklaþýmýndan duyduklarý memnuniyeti ifade ederek, giriþimcilik
haftasý nedeniyle Kasým ayýnda düzenleyecekleri etkinlik
konusunda bilgiler verdiler.
Üniversite, þehir ve halk bütünleþmesi ile þehrin önünün
açýlmasý adýna ne gerekiyorsa yapma düþüncesi içinde
bulunduðunu, göreve geldiði günden beri bu yönde çaba
sarf ettiðini kaydeden Karaaslan, kadýn giriþimcilerin
desteklenmesi adýna üniversite olarak her zaman göreve hazýr
olduklarýný ifade etti.
Yapýlmasý düþünülen kongre merkezi konusunda bilgiler veren
Prof. Dr. Ahmet Karaaslan, kongre merkezinde þirketler de
dahil, herkesin etkinlik yapabileceðini, termal tesislerden ve
üniversitenin tüm tesislerinden yararlanabileceklerini, gelenlerin
memnun kalarak ayrýlacaklarýný söyledi. Üniversitelerde teorik
olarak eðitim alan gençlerin, sanayide, iþ baþýnda tecrübe
kazanmalarýnýn öneminin altýný çizen Rektör Karaaslan, gençlere
tecrübe kazandýrýlmasýna yönelik çalýþmalar yapýlmasý gerektiðini
de ifade etti.
50
Kutso’dan Haberler
Çalýþtay
Kütahya Dumlupýnar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar
Fakültesi, Grafik Tasarým ve Sanatlar Çalýþtayý, 11-15 Ekim
2011 tarihlerinde gerçekleþti.
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardýmcýsý ve Grafik Tasarým
Bölüm Baþkaný Doç.Dr. Levent Mercin açýlýþta yaptýðý
konuþmada, Grafik ve Tasarým Bölümünün çok çeþitli etkinlikler
düzenlediðini belirterek, bu etkinliklerden biri olan Grafik
Tasarým ve Sanatlar Çalýþtayý’nýn hangi düþüncelerle baþladýðý
ve geliþtiði konusunda bilgiler verdi. Mercin, amaçlarýnýn
sadece grafik tasarým çalýþtayýný gerçekleþtirmek deðil, bu
çalýþtayý uygulamalý olarak yaparak da öðrencilerin yaþayarak
öðrenmesini amaçladýklarýný belirtti.
Katýlýmcý tasarýmcýlar ve sanatçýlar adýna konuþan Hüsn-ü Hat
sanatçýsý Ethem Çalýþkan, Dumlupýnar’ýn kendisi için ayrý bir
öneme sahip olduðunu ve kendisini duygulandýrdýðýný ifade
ederek, üniversitenin simgesi olan abidenin çocukluðundan
itibaren yüreðinde ayrý bir yeri olduðunu belirtti. Çalýþkan,
düzenlenen bu çalýþtaya davet edilmekten ve katýlmaktan
duyduðu memnuniyeti dile getirdi.
Mercin, grafik tasarým alanýnda öðretim yapan bir bölüm olarak,
daha nitelikli, daha prensipli, geleceðe yönelik, çaðdaþ ve
ayný zamanda dünyadaki geliþmeleri izleyebilen öðrenciler
yetiþtirmeyi amaçladýklarý için bu çalýþtayý gerçekleþtirmeye
karar verdiklerini ifade etti.
Ülkemizde Çaðdaþ Sanat ve Tasarým Eðitimi
Yaygýnlaþmalý
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mustafa Arslan da
yaptýðý konuþmada, 21. yüzyýlda yaþanan teknolojik geliþmeye
paralel olarak ülkeler arasýnda her türlü tasarýya ve uygulamaya
ihtiyaç olduðu bilinmektedir. Günün koþullarýnda da ülkemizde
çaðdaþ sanat ve tasarým eðitiminin yaygýnlaþmasýna bir
gereksinim olduðunu görmekteyiz. Bu tür çalýþtaylarýn yapýlmasý,
belletme ve ezbercilik yerine öðrenmeyi, verileni kabul etmek
yerine araþtýrma yeteneklerinin geliþmesini saðlar. Eðitimde
öðrenci baþarýsýnýn önemli göstergelerinden birisi öðrencinin
bilgi ve becerisini bir proje çalýþmasýyla ortaya koyabilmesidir.
Bu tür çalýþmalar, yapýlan projeleri sunmak, ortak çalýþmalardan
elde edilenleri paylaþmak açýsýndan önemlidir. Çalýþtaylar
sadece bir akademik olay deðil, ayný zamanda çalýþma ve
günün önemine göre projeler oluþturmak için yapýlan grup
çalýþmalarýdýr.” dedi.
“Sanatýn, Estetiðin, Güzelliðin Sunulabilmesi Ýçin Güzel
Sanatlar Eðitimi Çok Önemli,”
Dumlupýnar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karaaslan
yaptýðý konuþmada, çalýþtayýn hazýrlanmasýnda emeði ve katkýsý
olan herkese, kurum ve kuruluþlara teþekkür ederek, yapýlan
muhteþem çalýþtayýn kendisini heyecanlandýrdýðýný ifade etti.
“Bu ülke geliþen zenginleþen ve dünyanýn önemli ülkelerinden
biri olma yolunda hýzla ilerleyen bir ülkedir. Bu ülkenin ürettiði
mallarýn, sanayi ürünlerinin dýþ piyasalarda rekabet edebilmesi,
alýcý bulabilmesi, kendini kabul ettirebilmesi için çok iyi bir zarf
içinde ürünlerin sunulmasý gerekiyor. Bu zarfýn güzelliði, þekli,
dizayný da bu çatýlar altýnda, güzel sanatlar fakültelerinde
yapýlacak. Bir ürün ne kadar güzel olursa olsun, estetiði
olmayan ürün sýnýfta kalýyor ve hak ettiði yeri bulamýyor,
insanoðlunun bilinçaltýnda, bilinç üstünde bir güzellik, bir
estetik anlayýþý var“ dedi.
Yapýlan konuþmalarýn ardýndan, çalýþtaya destek olan
sponsorlara DPÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karaaslan tarafýndan
teþekkür plaketleri takdim edildi. Kütahya Ticaret ve Sanayi
Odasý için hazýrlanan teþekkür plaketi Yönetim Kurulu Baþkaný
Nafi Güral’a takdim edildi.
Ethem Çalýþkan
Plaket takdiminin ardýndan, katýlýmcýlar tarafýndan Harun Hilmi
Polat simge tasarým sergisi ile öðrenci proje sergileri gezildi.
5 gün süren çalýþtay kapsamýnda, konferanslar, atölye
çalýþmalarý, söyleþiler, sergi gibi etkinlikler gerçekleþtirildi.
51
Kutso’dan Haberler
KAGÝK
KAGÝK’TEN SÝMAV’A
ANLAMLI DESTEK
TOBB Kütahya Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulu organizasyonu ile
Simav depremzede kadýnlarýna maddi destek saðlamak
amacýyla, Ankara’da gerçekleþtirilen etkinlikle ilgili 20 Aðustos
2011 Cumartesi günü Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý’nda
basýn toplantýsý düzenlendi.
Toplantýya KUTSO Meclis Baþkaný Nihat Delen, Yönetim
Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç, Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Atakan ve TOBB Kütahya Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulu
Baþkaný Sevim Güral Olgun ve kurul üyeleri katýldý.
Basýn toplantýsýnýn ardýndan, Sevim Güral Olgun baþkanlýðýndaki
Kütahya Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulu Üyeleri, Ankara TOGEM
(Toplumsal Geliþim Merkezi) bünyesindeki “Ramazan’da
Toplumsal Geliþime Katký Projesi” kapsamýnda Etlik mevkiinde
kurulan Çadýrkent’te kendilerine tahsis edilen satýþ noktalarýnda,
kadýnlarýn el emeði hünerlerinin satýþýný yapmak üzere Ankara’ya
gitti. Kütahya Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulu organizasyonunda
gerçekleþtirilen ve 10 gün süren etkinlikte, Simav’daki deprem
nedeniyle maðdur olan 10 aileye istihdam saðlanmasý için
yöresel ürünlerin satýþý yapýldý.
Keçiören Belediye Baþkaný Mustafa Ak, Kütahya Kadýn
Giriþimciler Ýl Kurulu’nun (KAGÝK) Simav’lý depremzedelere
saðladýðý desteklerden dolayý, KAGÝK Baþkaný Sevim Güral
Olgun’a teþekkür plaketi takdim etti.
52
Kutso’dan Haberler
Meclis
ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ
KUTSO MECLÝS TOPLANTISI KONUÐU
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Yönetim Kurulu ve
Meclis Üyeleri ile bazý meslek komite baþkanlarýnýn katýlýmýyla,
KUTSO toplantý salonunda gerçekleþtirilen KUTSO Eylül Ayý
Meclis Toplantýsý’na, Orman Bölge Müdürü Kenan M.Eryiðit konuk
oldu.
Meclis Baþkaný Nihat Delen tarafýndan açýlýþý yapýlan KUTSO Eylül
Ayý Meclis Toplantýsý’na Orman Bölge Müdürü Kenan M.Eryiðit’in
haziruna hitabý ile devam edildi. Kenan M.Eryiðit; Orman Bölge
Müdürlüðü’nün çalýþma alanlarý ve çalýþan sayýlarý, makine, teçhizat,
taþýt ve ekipmanlarý, ilimizdeki orman varlýðý, koruma faaliyetleri
ve orman yangýnlarý ile mücadele, yangýn sonrasý üretim ve orman
kurma, fidanlýk ve aðaçlandýrma çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi.
Köylerde muhtar ve vatandaþlara, orman yangýnlarýnda
üstlenecekleri görev ve sorumluluklar ile diðer ormancýlýk faaliyetleri
konularýnda eðitimler düzenlendiðini, çocuklara orman sevgisi ve
koruma bilinci kazandýrýlmasý ve halkýn duyarlýlýðýnýn artýrýlmasý için
afiþ, broþür, tanýtým filmleri yayýný gibi çeþitli etkinlikler
gerçekleþtirildiðini ifade etti. Eryiðit; ilimizde
kurulacak bir sunta fabrikasý ile Kütahya
Orman Bölge Müdürlüðü’nde üretilen
300.000 ster orman emvalinin
deðerlendirilerek, Kütahya’da mobilya sektörü
ve yan sanayisinin geliþtirilebileceðini ve
böylece ilimizde binlerce kiþiye istihdam kapýsý
açýlacaðýný belirterek þunlarý söyledi:
“Türkiye’de ve dünyada hýzla geliþen mobilya
sektörünün ana hammaddesi sunta ve MDF
olmuþtur. Masif mobilya üretimi pahalý
olduðundan seri üretime geçilmiþ ve
Türkiye’deki mobilya sektörü 8,5 milyar dolara
ulaþmýþtýr. Bu gelirin % 50’sini Bursa-Ýnegöl
ilçesi elde etmektedir. Bunun da tek nedeni
sunta üreten birçok fabrikanýn bu ilde
kurulmasý ve hammadde temininin kolay
olmasýdýr. Kütahya, ormancýlýk sektöründe üretimde ilk 10 arasýna
girmesine raðmen mobilya sektöründe herhangi bir etki
saðlayamamýþtýr. Kütahya’da 650.000 m3 üretim
gerçekleþtirilmesine raðmen, Simav’daki bir firma dýþýnda, herhangi
bir sunta fabrikasý mevcut deðildir. Bu konu ile ilgili fizibilite
çalýþmalarýna Bölge Müdürlüðümüz, teknik personel konusunda
katkýda bulunabilecek ve gereken çalýþmalara öncülük
edebilecektir.”
Meclis toplantýsýnýn olaðan gündem maddelerinde yer alan,
Aðustos ayýna dair, toplantý tutanaðý, aylýk mizan ve Yönetim
Kurulu faaliyet raporunun sunulmasýnýn ardýndan, Meclisten Bir
Ses köþesinde, geçen yýl Yaþayan Ýnsan Hazinesi Ödülü alan
çini sanatçýsý ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyesi
Mehmet Gürsoy “Türk Çini Sanatýmýz” konulu sunumunda haziruna
þöyle seslendi: “Çini; bir göz musikisidir, bu musikinin notalarý da
laleler, karanfiller, sümbüller, güllerdir. Hiçbir müzisyen iki notadan
beste yapamaz, ama biz sadece mavi ve beyazý kullanarak çok
güzel besteler ve kompozisyonlar yaparýz.
Çini sanatý 700 yýllýk imparatorluðun sanatýdýr. Dünya üzerinde
hiçbir ülkenin böyle bir sanatý yok, çini bizim öz sanatýmýz, Türklerin,
koskoca imparatorluðun sanatý.
Sarayýn sanatçýlarý Allah’ýn yarattýðý güzellikleri öylesine güzel
irdelemiþler, öyle detaya inmiþler ki, detaya indikçe güzellikleri
görmüþler. Önce kaðýda, ardýndan topraða, sonra da fýrýna
göndermiþler ve en sonunda bu güzellikler çýkmýþ ortaya.
Çinileri incelediðim zaman orjin renkleri mercaný, turkuvazý ve,
zümrütü gördüm. Bunlar mücevherdi, atalarýmýz kýymetli taþlarýn
rengini sýrýn altýna gizlemiþler, mücevher renklerinin bulunduðu
mekanlarda yaþamayý istemiþler, çünkü bu kýymetli taþlar insana
pozitif enerji yüklüyor ve huzur veriyor.
Bu þehrin deðerleri pek çoktur, bu þehrin
deðerlerini önce ülkemize, sonra tüm ülkelere
tanýtmak zorundayýz. Bu þehri yönetenler, þehrin
ileri gelenleri sanatçýlarýný bir araya toplayýp, þehir
þehir, liman liman dolaþarak, dünyaya lanse
etmelidir.”
Kurum ve kuruluþlardaki temsilcilerimizden bilgi
sunumu bölümünde Meclis Üyesi ve TOBB
Kütahya Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný
(KAGÝK) Sevim Güral Olgun, Simav’daki
depremzede kadýnlara maddi destek saðlamak
amacýyla, Ankara TOGEM (Toplumsal Geliþim
Merkezi) bünyesindeki “Ramazan’da Toplumsal
Geliþime Katký Projesi”ne Odamýzýn desteði ve
KAGÝK organizasyonu ile katýlým saðlandýðý
hakkýnda bilgi verdi. Etkinlik kapsamýnda kurulan
Çadýrkent’te, KAGÝK’e tahsis edilen satýþ noktalarýnda, kadýnlarýn
el emeði hünerlerinin satýþýnýn yapýlarak, Simav’daki depremzede
kadýnlar için gelir elde edildiðini ifade etti.
KUTSO Meclis Üyesi ve Denizbank Kütahya Þubesi Müdürü
Þule Ýri, Ankara iline tayini sebebiyle ilimizden ve KUTSO
Meclisinden ayrýlacaðýna dair bir veda konuþmasý yaparak,
KUTSO’da görev yaptýðý süre içerisinde birlikte gerçekleþtirilen
çalýþmalardan dolayý teþekkürlerini sundu.
KUTSO Meclis Baþkaný Nihat Delen, Kütahya Orman Bölge
Müdürü Kenan M. Eryiðit, Denizbank Kütahya Þube Müdürü
Þule Ýri ve Çini Sanatçýsý ve KUTSO Meclis Üyesi Mehmet
Gürsoy’a teþekkür plaketlerini takdim etti.
Gündem maddeleri tamamlanan Eylül Ayý Meclis Toplantýsý, Meclis
Baþkaný Nihat Delen tarafýndan kapatýldý.
53
Saðlýk
Opr. Dr. Zeki Öner
SAÐLIKLI
YAÞAM HAKKI,
EN TEMEL
ÝNSAN HAKKIDIR
54
Zeki Öner, gerçek bir
Kütahya sevdalýsý.
Çalýþkan, enerji dolu kiþiliði
ve iþine duyduðu
derin saygýsýyla
mesleðinde tam 25 yýlý
geride býrakmýþ.
Hazýrlayan : Eser Çetintaþ
Fotoðraf : Ceren Can Korkmaz
Saðlýk
Opr. Dr. Zeki Öner
Yýllarca Kütahya'da saðlýk sektöründe önemli hizmetleriniz
oldu, Kütahya sizin için ne anlam ifade ediyor?
Benim için Kütahya; 55 yýllýk yaþamýmýn son yarýsýný paylaþtýðým,
aile kavramýný oluþturduðum, evlat sahibi olduðum, mesleðimi
icra ettiðim ve bunu yücelttiðime inandýðým, sade, munis güzel
insanlara saðlýk hizmeti verdiðim, eðitim, spor ve akademik
görsel yayýnlarla hizmetler yapmaya çalýþtýðým ve çok güzel
dostluklar edindiðim bir yer.
Kütahya’da öyle dostluklar kurdum ki; bu dostluk, güneþle
ayçiçeðin dostluðu gibiydi. Ayçiçeði sabahtan akþama kadar
ayýrmaz hiç yüzünü güneþten. Benim için de Kütahya iþte
böyle bir þey.
Neden Kütahya'dan ayrýlmaya karar verdiniz?
günümüzde organ hastalýklarýna bu alanda yetiþen týp insanlarý
müdahele ediyor. Yani ortopedi, jinekoloji, üroloji alanlarýnda
týp adamlarýmýz yetiþiyor. Öyle ki genel cerrahi içinde bile
meme cerrahisi, endokrin cerrahi, kolorektal cerrahi gibi
spesifik olan cerrahlar yetiþiyor.
Saðlýk sektöründe hizmet vermek son derece yorucu olmalý.
Zeki Öner’in
Öner’in bir günü nasýl geçiyor ve dinlenmek için neler
yapýyor?
Ýstanbul Taksim Eðitim Araþtýrma Hastanesi 1.Cerrahi Kliniði’nde
çalýþýyorum. Ýstanbul ve özellikle Taksim, hayatý 24 saat yaþayan
bir bölge. Saðlýk sektörü de bu hareketli yaþamdan nasibini
alýyor. Böyle bir ortamda çalýþmak keyifli ama bir o kadar da
yorucu.
Klinikte 1 doçent (klinik þefi) ve 4 uzman arkadaþýmýzla birlikte
çalýþýyoruz. Eðitim alan 3 cerrahi asistanýmýz var,
yani eðitim ve hizmeti beraber götürüyoruz.
Herkesin belirli bir program kapsamýnda
icra etmekte olduðu bir görevi var. Sabah
bir aile ve
saat 08:00’da baþlayan görevimiz,
çalýþma ortamý
Genel cerrahi anlamýnda ülkemizin
ameliyathane-poliklinik ve endoskopi
saðlýklý yaþam için çok önemli.
bugün geldiði nokta nedir?
ünitesi olmak üzere akþam saat
17:00’da sonlanýyor. Ayda ortalama
Kendine önem vermek,
Özellikle genel cerrahi alanýnda
3 veya 4 nöbet tutuyorum. Akþam
ülkemiz üniversite ve eðitim-araþtýrma
spor yapmak,
yoðun trafik ve günün yorgunluðu
hastaneleri, yurt sathýndaki kamu ve
nedeni ile evimde dinleniyorum. Hafta
iyi ve saðlýklý beslenmek
özel hastaneler ile mühim görevler
sonlarý ise 10 km tempolu yürüyüþ
üstleniyor. Bu konuda Saðlýk Bakanlýðý
yaþamý geleceðe taþýyan
yapmaktan büyük keyif alýyorum. Ayrýca,
önemli yatýrýmlar yapýyor ve son derece
faktörlerdir.”
her akþam ortalama bir saat týpla ilgili
baþarýlý olduðunu görüyoruz.
kitaplar okuyorum.
‘’Saðlýklý yaþam hakký’’ en temel insan hakkýdýr.
Saðlýklý yaþam için önerileriniz nelerdir?
Herhangi bir ayýrým gözetmeksizin tüm yurttaþlarýn
saðlýk hizmetlerinden yararlanmasý þarttýr.
Öncelikle huzurlu bir aile ve çalýþma ortamý saðlýklý yaþam için
çok önemli. Kendine önem vermek, spor yapmak, iyi ve
Týptaki son yeniliklerin ortaya atýldýðý ve insan saðlýðýna sunulan
saðlýklý beslenmek, yaþamý geleceðe taþýyan faktörlerdir.
teknolojinin en önemli merkezi kabul edilen ABD’deki bilgilerin
ve çalýþmalarýn çok kýsa süre içinde ülkemizde de hayata
KUTSO dergisi aracýlýðý ile Kütahya'ya söylemek istediðiniz
geçirildiðini görüyoruz. Bu konuda týp fakülteleri ve deðerli
mesajlarýnýz var mý?
öðretim üyelerine teþekkür etmek gerekir. Amaç, bu teknolojinin
Tüm samimiyetimle belirtmek isterim ki, bir Karadenizli olarak
yurt geneline hýzla yayýlmasýný saðlamak ve bu konuda daha
Kütahya ismi, beni her zaman heyecanlandýrmýþtýr. Þimdi
bilimsel olarak örgütlenmek olmalýdýr. Özetle, yenilikleri insan
Kütahya’da yaþamasam da, o yörede yaþadýðým anýlarýmý,
saðlýðýna sunma konusunda hiç de azýmsanmayacak bir
sevinçlerimi ve üzüntülerimi unutmam mümkün deðil.
konumdayýz. Ancak gerçek ve çaðdaþ ileri düzeydeki saðlýk
Kütahya SSK ve Evliya Çelebi Hastanesi poliklinik ve
hizmetinin de pahalý bir hizmet olduðu da unutulmamalýdýr.
ameliyathanesini, bu yorucu çalýþmada bana yardýmcý olan
Genel cerrahiyi diðer cerrahi branþlarýndan ayýran nedir?
tüm çalýþma arkadaþlarýmý, Kütahya Sporu, Kütahya Seramik
Genel cerrahi, vücutta sistemik ve yerel sorunlarýn ameliyat
Sporu, Dostlar Eðitim Vakfý’ný, Birlik TV’de perþembe akþamlarý
yöntemleriyle çözümünü saðlýyor. Son 30 yýla kadar bazý
yayýnlanan saðlýk köþesini, hobi faaliyetimiz olarak kurduðumuz
hastalýklar cerrahi yöntemlerle tedavi ediliyordu. Týbbýn geliþimiyle
Öner Sporu, Çarþamba gezeklerini, Ramazan ayýndaki dost
cerrahi artýk çoðunlukla kanser veya kansere yatkýnlýðý olan
gecelerini nasýl unutabilirim ki?
organ hastalýklarýna yönelik yapýlýyor. Travma sonucu organ
KUTSO aracýlýðý ile Kütahya’daki gönül dostlarýma sevgi ve
yaralanmalarýna da müdahale ediliyor. 50 yýl öncesinde vücut
saygýlarýmý sunuyorum.
organlarýnýn geneline genel cerrahlar müdahale etmekteyken,
Kýzým, Ýstanbul’da tahsil yaparak ve ardýndan
üniversitede akademik unvanla göreve baþladý.
Biz de aile bütünlüðünü korumak ve aile
büyüklerimizin yanýnda olma isteðimiz
“Huzurlu
nedeni ile Kütahya’dan ayrýldýk.
55
Köþe Yazýsý
Hukuk
ÝÞÇÝ ÜCRET
BORDROLARI
NEDEN
ÝMZALANMALI?
Mustafa DÖNMEZ
KUTSO Hukuk Müþaviri
Avukat (Yeminli Mali Müþavir)
Ücret bordrosu, gider tevsik edici vesika olup, 213 sayýlý Vergi
Usul Kanunu’nun 238’inci maddesinde, ücret bordrosu fatura
yerine geçen belgeler arasýnda sayýlmýþtýr. Vergi kanunlarý
açýsýndan ücret bordrosu, iþçilik giderlerini ispata yarayan bir
belgedir. Diðer bir deyiþle iþçilik ücretleri, ücret bordrolarý ile
belgelendirilir ve kazancýn tespitinde dikkate alýnýr. Ücret
bordrolarý ile tevsik edilmemiþ iþçilik giderleri vergi hesabýnda
dikkate alýnmaz. Ücret bordrosu iþçi imzasýný taþýyor ise ücret
bordrosunda detayý görünen noktalar açýsýndan iþverene karþý
geçerli bir ibra belgesidir.
Ýþ Kanunu’nun 37’inci maddesinde de ücret bordrosunun
tüm unsurlarýný taþýyan ve iþçiye imza karþýlýðý verilmesi gereken
ücret hesap pusulasý düzenlemesine amirdir. Ücret hesap
pusulasý, her bir iþçi açýsýndan bordro kayýtlarýnýn ayrýntýsýna
dair iþçiye verilen dökümdür. Ücret bordrosu yapmak VUK,
Ýþ kanunu ve Borçlar Kanunu gereði olup, imzalý ücret bordrosu
iþveren açýsýndan ücretin ödendiðini tevsik eden bir makbuz
niteliði de taþýr.
56
Bordronun iþçi tarafýndan itiraz edilmeden imzalanmasý halinde
ve üzerinden bir yýl geçmesiyle bordro muhteviyatý kesinlik
kazanýr. Ýmzalanan ücret bordrosunda yer alan bilgiler, iþçinin
ücret bordrosunda belirtilen haklarýný tam olarak aldýðýný yazýlý
ve kesin delil teþkil eder.
Ücret bordrosu veya hesap pusulasý düzenlememesi veya
usulüne uygun düzenlenmemesi halinde delil olarak kabul
edilmediði gibi yasalar gereðince usulsüzlük cezasý ve idari
para cezalarý uygulanmasýný gerektirmektedir. Ücret ve benzeri
alacaklarý için (Ýþ Kanunu 32. maddesi) talep ve dava zaman
aþýmý beþ yýldýr. Kýdem tazminatlarý için dava süresi ve talep
süresi 10 yýldýr. Kiþi, dava açma hakkýna sahiptir. 10 kiþiden
fazla personel istihdam eden iþyerlerinde, ücretlerin 01 Ocak
2009 tarihinden itibaren bankaya yatýrýlmasý zorunluluðu söz
konusudur.
Genellikle iþletmelerde bordro imzalatýlmasýndaki zorluk veya
amacýnýn bilinmemesi nedeniyle ücret bordrosu imzalatýlmaktan
kaçýnýlmaktadýr. Yargýtay’ýn verdiði kararlarda ise ücret
Köþe Yazýsý
Hukuk
bordrolarýnýn usulüne uygun düzenlenmesi, bordrodaki bilgilerin
doðru olmasý, personelin ihtirazý kayýt koymadan imzalanmasý
halinde ilgili ayla ilgili alacaðý bulunduðunu iddia edemez
þeklindedir.
(Yargýtay Kararý) 9.Hukuk Dairesi 21.01.2002 - 2001/19801
- 2002/353.
Kanunlar
Yargýtay 9. Hukuk Dairesi 2000/14922-K. 2001/137-T.
15.1.2001
• Fazla mesai ücreti (Dosyadaki bordrolarda fazla mesai
sütunu olup tahakkukunun da yapýlmýþ olmasý)
• Bordro (Dosyadaki bordrolarda fazla mesai sütunu olup
tahakkukunun da yapýlmýþ olmasý)
• Ýhtirazi kayýt konmaksýzýn bordrolarýn iþçi tarafýndan
imzalanmasý (Fazla mesai iddiasýyla alacak talebinde bulunma
imkanýnýn olmamasý) 1475/m.35
Özet:
Davacý, fazla mesai ücretinin tahsilini talep etmiþtir. Dosyadaki
bordrolarda fazla mesai sütunu olup tahakkuku da yapýlmýþtýr.
Bu bordrolar davacý tarafýndan imzalanmýþtýr. Ýhtirazý kayýt
konmaksýzýn bordrolarýn iþçi tarafýndan imzalanmasý halinde
fazla mesai iddiasýyla alacak talebinde bulunma olanaðý yoktur.
Bordrolar imzalý olduðundan fazla mesai ücretinin davacýya
ödendiðinin kabulü gerekir.
Dava:
Davacý, kötü niyet tazminatý, fazla çalýþma ücreti ile yemek
parasýnýn ödetilmesine karar verilmesini istemiþtir. Yerel
mahkeme, isteði kýsmen hüküm altýna almýþtýr. Hüküm süresi
içinde davalý avukatý tarafýndan temyiz edilmiþ olmakla dosya
incelendi, gereði konuþulup düþünüldü:
Karar:
1. Dosyadaki yazýlara, toplanan delillere kararýn dayandýðý
kanuni gerektirici sebeplere göre, davalýnýn aþaðýdaki bendin
kapsamý dýþýnda kalan temyiz itirazlarý yerinde deðildir.
2. Dosya içine sunulan bordrolarda fazla mesai sütunu
bulunmuþ olup tahakkuku da vardýr. Bu bordrolar davacý
tarafça da imzalanmýþtýr. Dairemizin kararlýlýk kazanmýþ
uygulamasýna göre ihtirazý kayýt konulmaksýzýn bordrolarýn iþçi
tarafýndan imzalanmasý halinde daha fazla mesai yapýldýðý
iddiasýyla iþçinin alacak talebinde bulunmasý olanaðý yoktur.
Ýþ müfettiþi raporunda bordrodaki fazla mesainin saat 17'den
sonraki döneme iliþkin olduðu þeklindeki açýklamasý davacýnýn
fazla mesaiye hak kazandýðýný göstermez. Bordrolar imzalý
olduðuna göre artýk saat 17'den önce ya da sonra yapýlan
fazla mesai alacaðýnýn kendisine ödendiði kabul edilmelidir.
Sonuç:
Temyiz olunan kararýn yukarýda yazýlý sebepten bozulmasýna,
peþin alýnan temyiz harcýnýn istek halinde ilgiliye iadesine, 15
Ocak 2001 gününde oybirliðiyle karar verildi.
Yukarýda belirttiðimiz örnekle de açýklamaya çalýþtýðýmýz üzere
sonuç olarak; bordro imzasý önemi nedeniyle iþverenlerin
personel yöneticilerinin dikkatli olmalarý önemli bulunmaktadýr.
Ücret bordrosu ile ilgili olarak; Personel ödemeleri ile ilgili
bordrolar kesinlikle düzenlenmeli, personele imzalatýlmalýdýr.
4857 sayýlý yasaya göre zaman aþýmý süresi olan 5 yýl, Borçlar
Yasasý gereðince kýdem ve ihbar tazminatlarý için zaman aþýmý
süresi olan 10 yýl süre boyunca saklanmalý ve personelin
çalýþýrken veya iþten ayrýldýktan sonra zaman aþýmý süresince
dava açmasýnda imzalý bordrolarýn kýymetli evrak ve kanýt
olarak saklanmasý çok önemlidir.
57
Köþe Yazýsý
Ekonomi
ÝÞLETME EKONOMÝSÝ
DÝNAMÝKLERÝNDEN
ÇALIÞANLARIN
KURUMLARINA KARÞI
YÜKÜMLÜLÜKLERÝ (1)
Eyüp KAHVECÝ
KUTSO
Yatýrým Teþvik Danýþmaný
1. Giriþ
Dünyada ülkeler ve þirketler nezdinde rekabet tüm hýzýyla ve
acýmasýzlýðýyla ilerlerken, yaþama ve hayatta kalma savaþý ticaret
savaþlarýna dönmüþken; iþletme ekonomisinin önemli
dinamiklerinden olan çalýþanlarýn bu rekabette yükümlülüklerini
bir kere daha gözden geçirme ve gereðini doðru olarak yerine
getirme sorumluluklarý vardýr.
Bu makale, “Ýþ Kanunu”na tabi olup, özel sektörde küçük ve orta
boy iþletmeler (KOBÝ) ile büyük ölçekli kuruluþlarda hizmet gören
iþçi statüsünde (iþçi, teknik ve idari personel, müdür, vb.)
çalýþanlarýn yasal yükümlülükleri ile örf ve adetlerimizden
kaynaklanan yükümlülüklerini hatýrlatmak için deðil; yükümlülüklerin
içeriðinin nasýl olmasý gerektiðinin ortaya konmasý açýsýndan
kaleme alýnmýþtýr.
2. Çalýþanlarýn Kurumlarýna Karþý Yükümlülükleri
Sektörü, büyüklüðü ve yapýsý ne olursa olsun, hangi meslek
grubuna baðlý olan meslek icra edilirse edilsin; kýsmi ya da belirli
olan veya olmayan bir süreyle bir hizmet sözleþmesine baðlý
olarak çalýþanlarýn çalýþtýklarý kurumlara karþý önemli sorumluluklarý
ve borçlarý vardýr. Öncelikle þu kesin olarak bilinmelidir ki önemsiz
bir iþ yoktur, sadece nitelik gerektiren veya gerektirmeyen iþ ayrýmý
vardýr.
58
Þimdi kýsa baþlýklar halinde çalýþanlarýn kurumlarýna karþý
yükümlülüklerini sýraladýktan sonra detaylýca incelemeye geçelim:
-
Bizzat çalýþma (Ýþ görme) borcu,
Fazla çalýþma yapma borcu,
Özen ve sadakat borcu,
Düzenlemelere ve talimata uyma borcu (Ýtaat borcu),
Rekabet etmeme borcu,
Teslim ve hesap verme borcu,
Uygun tutum ve davranýþ sergileme borcu.
2.1. Bizzat çalýþma (Ýþ görme) borcu
Hizmet sözleþmesinde aksi kararlaþtýrýlmadýðý ya da durum
gerektirmediði sürece, çalýþan taahhüt ettiði iþi þahsen yerine
getirmek zorundadýr.
2.2. Fazla çalýþma yapma borcu
Hepimizin de bildiði gibi, kurumlarda zaman zaman mesai yapma
(fazla çalýþma) durumu ile karþý karþýya kalýnmaktadýr. Bu durum
bir iþin ya da taahhüdün zamanýnda yerine getirilmesi
zorunluluðundan kaynaklanmaktadýr. Böyle bir durumun veya
koþulun oluþmasý halinde ve çalýþmaya mani olacak özel bir
durum söz konusu deðilse, etik olarak fazla çalýþma yapma borcu
vardýr.
Köþe Yazýsý
Ekonomi
2.3. Özen ve sadakat borcu
2.3.1. Özen borcu
Çalýþan iþine gereken dikkati ve hassasiyeti gösterip; iþini
savsaklamadan, özenle yerine getirmek zorundadýr. Ýþini özenle
yerine getirebilmek için vizyon (gelecekteki varýlacak yer) ve
misyon (var oluþ nedeni) sahibi olmalý, kendini sürekli olarak
geliþtirmeli, bir takým oyunu içinde takým oyuncusu olduðunun
idrakine varmalý ve tüm gereklilikleri harfiyen yerine getirmelidir.
Bununla birlikte kuruma ait makineleri, cihazlarý, araç ve gereçleri,
taþýtlarý ve her türlü donaným ve sistemleri korumak, usulüne
uygun olarak kullanmak (kullaným kýlavuzlarý ya da çalýþma talimatlarý)
ve kendisine teslim edilen her türlü malzemeye kelimenin tam
manasýyla “gözü gibi bakma” mecburiyeti vardýr. Sadece bununla
da yetinmemeli; çalýþma arkadaþlarýný da bilgilendirme, ayný özeni
göstermelerini isteme yükümlülüðü vardýr.
Kýsaca özen kelimesinden iþi eksiksiz, doðru ve ilk seferde
yapma/yaptýrma (ikinci seferde yapmanýn maliyet getirdiði
bilinmelidir); yaparken de kaynaklarý (Zaman, iþgücü, hammadde,
malzeme, makine, araç, gereç, enerji, sermaye, vb.) doðru ve
etkin kullanma/kullandýrma algýlanmalýdýr. Eðer bu böyle algýlanmaz
ve buna uygun davranýlmazsa, kurumun uðrayacaðý zarara
dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kusur yada kasýt gibi davranýþ
yanlýþlýðýnýn sebep oluþturduðunu bilmek ve bunun sorumluluðunu
taþýmak gerekir.
Çalýþýlan kurum küçük, orta ya da büyük ölçekli bir kuruluþ olabilir.
Kimi iþ elbisesiyle çalýþan düz iþçi, kimi vasýflý iþçi, kimi ustabaþý,
kimi de kravatlý/kravatsýz olarak sahada ya da masa baþýnda bir
iþçi olabilir. Bunlarýn hiçbirisi önemli deðildir. Önemli olan kurum
ve yerine getirilmesi gereken iþ, yani fonksiyondur.
Kurumu bir saate benzetirsek; kurmalý saatlerde ana zemberek
ve büyüklü küçüklü çarklar ve yaylar vardýr (pilli saatte ise devreler,
pil ve pil yataðý, vb). Saatin kurulmaya baþlanmasý ile birlikte
büyük ve küçük çarklar dönmeye baþlar ve ayarlama iþi de
tamamlanýnca saat zamaný doðru gösterir. Çalýþanlarýn her biri
saatteki her bir parça gibi bir fonksiyona sahip, ama önemsiz ve
gereksiz deðildir. Bu parçalardan birinin bozuk olduðunu düþünün
bakalým, sonuç ne oluyor? Bu itibarla iþe ciddiyetle yaklaþmalý
ve onu çok iyi yönetmelidir.
Bir baþka ifadeyle, çalýþan çalýþtýðý kurumun iþverene ait olmadýðýný
varsayýp; kurumda elinin altýndaki her bir deðere kendisinin sahip
olduðu ya da kendisine emanet edilmiþ milli bir servet gözü ile
bakmalýdýr. Askerde silah nasýl namus olarak görülüyorsa, iþyerinde
de kullanýma sunulan her deðere böyle yaklaþýr ve bu zihniyette
bakýlýrsa, mükemmellik esaslý iþ bitirme anlayýþý kavranmýþ olunur.
Bugün dünyaya meydan okuyan ülkeleri, kuruluþlarý ve çalýþanlarý
gözünüzün önüne getirdiðinizde, ne demeye çalýþtýðým daha net
anlaþýlacaktýr.
Dillerde pelesenk olmuþ bir kelime vardýr: Rakiplerden farklýlaþmak.
Gerçek bir farklýlaþma için, iþ modelleri denilen iþ yapýþ þekillerini
(Ar-Ge’den Ür-Ge’ye, üretim ve malzeme planlamadan üretime,
satýn almadan pazarlama&satýþa, ithalattan ihracata, insan
kaynaklarýndan müþteri hizmetlerine, muhasebeden depo
yönetimine, vb.) doðru kurgulamak, doðru uygulamak ve sürekli
olarak iyileþtirmek gerekir.
Kurumlar, doðru bir þekilde kurup iþlettiði üretim ve bilgi teknolojileri
ile yönetim sistemleri sayesinde baþarýyý yakalar. Baþarýyý yakalamak
yetmez; sürecin devamlýlýðýný saðlamak ve sistemin etkinliðini
sürekli olarak iyileþtirmek gerekir. Ýyileþtirmek için de tüm süreçler
çok iyi izlenmeli, ölçülmeli, analiz ve deðerlendirme kriterleri
planlanmalý ve uygulanmalýdýr. Kurulan sistem kesinlikle uygulanabilir
olmalý, uygulamalara basitlik ve kolaylýk getirmelidir.
Kuruluþun tüm bölümleri amaçlarýna ulaþmak için görevlerini
doðru icra etmenin gereði olan yönetim fonksiyonlarýný mükemmel
bir þekilde uygulamalýdýrlar. Üst yönetim de ayný doðrultuda genel
yönetim fonksiyonlarýný yerine getirir.
Bu fonksiyonlar:
- Planlama:
Planlama amaçlarýn ve politikalarýn neler olduðu ile bu amaçlara
nasýl ulaþýlacaðýnýn ortaya konmasýdýr. En iyi planlama için
5N3K yöntemi kullanýlýr. Daha açýk bir ifadeyle neyin, neden,
nerede, ne zaman, nasýl, kim tarafýndan, kimin için ve kaça
(Kaynak ve maliyet yapýsý) yapýlacaðý deðerlendirilir ve karar
verilir.
- Organizasyon:
Yapýlacak iþlerin organizasyonu (Amaçlara ulaþmak için
faaliyetlerin belirlenmesi), insan kaynaklarýnýn organizasyonu
(personel ile yetki ve sorumluluklarýnýn belirlenmesi) ve iþlerin
yapýlacaðý ortam ile araç ve yöntemlerin tespit edilmesi
aþamasýdýr.
Yürütme:
- Yürütme:
Çalýþanlarý amaçlara ulaþma doðrultusunda yönlendirme,
motive etme, eðitme ve iþ disiplini oluþturma çabalarýdýr.
Özellikle çalýþanlarý yetiþtirmek, onlara hakkaniyet ve eþitlik
ilkesi içinde yaklaþmak da ayrý bir basiretlik konusudur.
Çalýþanlarýn bir eksiðinden kaynaklanan problemle karþý karþýya
kalýndýðýnda, bir büyüðümüzün ifadesiyle “Ne kusursuz insan
ara, ne de insan da kusur” yaklaþýmý sergilenmelidir. Eðer
kusur davranýþ yanlýþlýðýndan kaynaklanmýyorsa; sistem iyi
kurulamamýþsa, iyi iþletemiyorsa veya çalýþanlar iyi
yetiþtirilemiyorsa karþýlaþýlan bir durumdur. Böyle bir olayla
karþýlaþmak da sistemi gözden geçirme yükümlülüðünü ilgililere
hatýrlatmalýdýr.
- Koordinasyon:
Amaç birliði saðlamýþ çalýþanlarýn birbirleri ile iliþkilerinin
düzenlenmesi ve uyumlaþtýrýlmasý için etkin iletiþim yönetiminin
oluþturulmasý giriþimlerinin bütünüdür.
- Denetim:
Planlanan amaçlara ne ölçüde ulaþýlýp ulaþýlamadýðýnýn
kontrolünün yapýlmasýdýr. Kontrol sonucuna göre düzeltme
yapmak, düzeltici ve/veya önleyici faaliyetleri baþlatmak esastýr.
Askeri terimle “durumdan vazife çýkarýp” yukarýda sayýlan
yönetim fonksiyonlarý çerçevesinde kurumun/bölümün
faaliyetleri doðru olarak planlanmalý ve uygulanmalýdýr.
Bir sonraki yazýda buluþmak dileðiyle…
59
Üniversite
DPÜ
DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESݒNDE HAYAT
Ailelerinin bize birer emaneti olarak gelen öðrencilerimizin
akademik ve sosyal alanda donanýmlý ve nitelikli bireyler olmasý
üniversitemizin öncelikli hedefleri arasýnda yer almaktadýr.
Ülkemizin kalkýnmasý ve dünyada hak ettiði konuma ulaþmasý
ancak öðrencilerimizin kaliteli yetiþtirilmesiyle mümkün olacaktýr.
Üniversitemiz öðrenci merkezli yönetim anlayýþýný benimsemiþ
ve bu anlayýþ içerisinde geleceðe yönelik adýmlarýný atmaya
devam etmektedir.
Üniversiteler sadece eðitim-öðretim yapýlan bir yer deðil ayný
zamanda sosyal ve kültürel etkileþimleri olan birer yaþam
alanlarýdýr.
Dumlupýnar Üniversitesi, Fen-Edebiyat, Mühendislik, Ýktisadi
ve Ýdari Bilimler Fakülteleri ve Germiyan Kampüsünde olmak
üzere toplamda 2.692 m²’lik alanda yemekhane hizmeti
vermektedir.
Merkez Kampüsümüz; Olimpik Yüzme Havuzu, Termal Tesis,
Kapalý Spor Salonu, Açýk Futbol-Basketbol-Voleybol Sahasý,
Açýk Tenis Kortu, Yapay Týrmanma Duvarý ile öðrencilerimize
sportif alanlar sunmaktadýr.
Germiyan Kampüsümüz ise Futbol Çim Sahasý ve Toprak
Saha, Kapalý Spor Salonu, Kapalý Çadýr Salonu (Güreþ, Karate,
Jimnastik vb. sporlarý için), Fitness, Step, Aerobik Merkezi,
Açýk Tenis Kortu, Kapalý Futbol Halý Sahasý, Açýk BasketbolVoleybol Sahasý, Plaj Voleybol Sahasý ve Atletizm Parkuru ile
öðrencilerimize sportif faaliyetler alanýnda imkanlar sunmaktadýr.
Merkez Kampüsümüz içinde 500 kiþilik Hüsnü Özyeðin Kýz
Öðrenci Yurdu, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait 500 kýz ve 500
erkek kapasiteli öðrenci yurdumuz bulunmaktadýr.
Üniversiteler yüksek düzeyde bilimsel çalýþma ve araþtýrma
yaparak, bilgi ve teknoloji üretip, bilim verilerini yaymak suretiyle
ulusal ve uluslararasý alanda geliþmeye, kalkýnmaya destek
olan kurumlardýr. Kurumlarýn asýl amacý kalkýnmayý saðlayacak
olan insan kaynaðýný, eðitim ve öðretim vasýtasýyla yetiþtirmektir.
Bu amacý gerçekleþtirebilmenin en temel unsurlarýndan biri
de hem ülkenin ihtiyaçlarýna cevap verebilen, hem de küresel
rekabet sisteminde aktif bir þekilde yer alabilecek kalifiye
insanlarýn yetiþtirilebileceði birimler oluþturmaktýr.
60
Üniversite
DPÜ
Bu doðrultuda üniversitemize aþaðýdaki tabloda belirtilen yeni bölümler kazandýrýlmýþtýr:
Birim Adý
Altýntaþ MYO
Altýntaþ MYO
Domaniç MYO
Domaniç MYO
Domaniç MYO
Emet MYO
Emet MYO
Emet MYO
Gediz MYO
Gediz MYO
Gediz MYO
Hisarcýk MYO
Hisarcýk MYO
Hisarcýk MYO
ÝÝBF
Bölüm Adý / Program Türü
Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým / Ön Lisans
Gýda Kalite Kontrolü ve Analizi /
Ön Lisans
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý/
Ön Lisans
Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi / Ön Lisans
Ýnternet ve Að Teknolojileri / Ön Lisans
Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði / Ön Lisans
Menkul Kýymetler ve Sermaye
Piyasasý / Ön Lisans
Geleneksel El Sanatlarý / Ön Lisans
Grafik Tasarým / Ön lisans
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik/
Ön Lisans
Bilgisayar Programcýlýðý / Ön Lisans
Seramik ve Cam Teknolojisi /
Ön Lisans
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði / Ön Lisans
Peyzaj ve Süs Bitkileri / Ön Lisans
Ekonometri / Lisans
Ayrýca Yüksek Öðretim Kurumu (YÖK) tarafýndan Simav
ilçemize, Simav Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun
açýlmasý uygun görülmüþtür.
1992-1993 Eðitim-öðretim yýlýnda kurulan üniversitemiz 3
enstitü, 9 fakülte, 3 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu ile
birlikte 346.313 m²’lik fiziki ve 7.541.371 m²’lik açýk alanda,
14.449 ön lisans, 22.048 lisans ve 2.127 lisansüstü olmak
üzere toplamda 38.624 öðrencimize hizmet vermektedir. Ek
kontenjanlar ile gelmesi beklenen öðrenci sayýsý 2.698 olup
mevcut öðrenci sayýmýzýn 41.322’ye ulaþacaðýný tahmin
ediyoruz.
2010-2011 Akademik yýlýnda Erasmus Programý ile 73
öðrencimiz yurtdýþýna gitmiþ ve 20 yabancý öðrenci de
üniversitemize gelmiþtir.
Pazarlar MYO
Pazarlar MYO
Saðlýk Bilimleri Enstitüsü
Simav MYO
Simav MYO
Simav Teknoloji Fakültesi
Simav Teknoloji Fakültesi
Simav Teknoloji Fakültesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Þaphane MYO
Þaphane MYO
Tavþanlý MYO
Meyve ve Sebze Ýþleme Teknolojisi /
Ön Lisans
Tarýmsal Ürünleri Muhafaza ve
Depolama Teknolojisi / Ön Lisans
Beden Eðitimi ve Spor Anabilim Dalý/
Doktora
Bilgisayar Destekli Tasarým ve
Animasyon / Ön Lisans
Geleneksel El Sanatlarý / Ön Lisans
Ýmalat Mühendisliði / Lisans
Aðaç ve Malzeme Anabilim Dalý /
Lisans
Tasarým ve Ýmalat Endüstri Anabilim
Dalý / Lisans
Sýnýf Öðretmenliði / Yüksek Lisans
Maliye / Doktora
Tarih / Doktora
Menkul Kýymetler ve Sermaye
Piyasasý / Ön Lisans
Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi / Ön Lisans
Ýþ Makineleri Operatörlüðü / Ön Lisans
Sevgili öðrenci kardeþlerimin mezun olduktan sonra öðrencilik
hayatlarý boyunca, içlerinde saygý ve sevgi duygusunu
yaþatmalarý, hoþgörülü olmalarý, bilgi peþinde koþarak duygu
ve düþünce dünyalarýný beslemeleri, olgunlaþtýrmalarý ve bütün
bu özellikleri ile ülkemizin kalkýnmasý için yaþamlarý boyunca
çaba göstermeleri en büyük dileðimdir. Öðrencilerimizin
kazanacaklarý bütün bu özellikler, mezun olduktan sonra da,
arzu ettikleri makamlara gelerek, ülkemize önemli hizmetler
yapmalarýný ve Dumlupýnar Üniversiteli olmakla gurur duymalarýný
saðlayacaktýr.
Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN
Dumlupýnar Üniversitesi Rektörü
Farabi programý kapsamýnda ise 8 öðrencimiz deðiþim
programýna katýlmýþ ve diðer yurtiçindeki üniversitelerden 4
öðrenci gelmiþtir. 32 yabancý uyruklu öðrencimiz de eðitimöðretim faaliyetlerine üniversitemizde devam etmektedir.
Üniversitemiz her geçen gün daha da büyümekte ve
geliþmektedir. Dumlupýnar Üniversitesi’nin sunmuþ olduðu
imkânlar ile ülkemizin ve ailelerinin gurur duyacaðý, geleceðin
mimarlarý olarak öðrencilerimizin yetiþtirilmesi için üzerimize
düþen vazifeyi layýkýyla yerine getirmek için çalýþmaktayýz.
Sevgili öðrenci arkadaþlarýmýzýn öðrencilik hayatlarý boyunca
hocalarýndan ve sunulan imkânlardan en iyi þekilde yararlanarak
ilim ve irfan sahibi bireyler olarak mezun olacaklarýna dair hiçbir
þüphem yoktur.
61
Köþe Yazýsý
Finans
TÜRKÝYE,
ÇÝN’DEN SONRA
DÜNYADA EN ÇOK
BÜYÜYEN ÜLKE
OLDU
Ýsmail DAÞGIN
Yapý Kredi
Kütahya Þube Müdürü
TCMB para politikasý kurulunun 20 Eylül 2011 tarihinde yapmýþ
notunu BB’den BBB’ye yükseltmesiyle, tarihi zirveyi tekrar
olduðu toplantýda, politika faizine iliþkin kararý deðiþmedi.
göremeden 1,80 TL’nin altýna indi. Döviz cinsinden notumuz
Gecelik borçlanma %5 ‘te borç verme, faiz oraný %9 ‘da, bir
ise yine BB seviyesinde kaldý. Söz konusu not, yatýrým yapýlabilir
hafta vadeli repo ihale oraný ise yine 5,75’te kaldý. Kredi
ülkeler düzeyinin altýnda bir seviye anlamýna gelmektedir. Buna
kartlarýnda uygulayacak olan azami faiz oranlarýnda da deðiþiklik
raðmen bu karar Türkiye’nin yurt dýþýnda TL cinsi
yapmayan Merkez Bankasý, 1 Nisan tarihinde baþlayan ve
borçlanabilmesine olanak saðlarken, Türk þirketlerinin
%2,12 olan azami faiz oranýnýn da ekim ayýna kadar
uluslararasý piyasadan TL cinsi borçlanmasýný saðlayabilir ve
deðiþmeyeceðini açýkladý.
TL cinsi borçlanma maliyetlerini düþürebilir.
1,75-1,80 bandýnda hareket eden USD kuru, yurt dýþý
Eylül ayýnda Avrupa Maliye Bakanlarý toplantýsýndan önemli
piyasalara paralel olarak dalgalý seyrini eylül ayýnda da sürdürdü.
bir kararýn çýkmamýþ olmasý piyasalarý olumsuz etkileyen
Merkez Bankasý eylül ayýnda yapmýþ olduðu döviz satým
etkenlerden oldu. Eylül ayýnda, baþta Yunanistan olmak üzere
ihaleleri ile USD kurunun yükseliþini frenlemiþ oldu. Eylül
Avrupa ülkelerine iliþkin haber akýþý da yakýndan takip edildi.
ayýnda, 2009’un mart ayýnda tarihi zirvesi olan 1,8185 liraya
yakýn fiyatla iþlem gören USD kuru, hem Merkez Bankasý’nýn
döviz satým ihaleleri ile, hem de kredi derecelendirme kuruluþu
olan S&P(Standart Poors)‘ nin Türkiye’nin yerel para cinsi
62
Banka kredilerine olan talep eylül ayýnda da canlanmadý. Bu
durumda BDDK nýn kredilerde %25 büyüme sýnýrlamasýnýn
sektörün uyacaðý ihtimalini kuvvetlendirdi. Mevduat faizlerinde
ise yükseliþ yerini yatay seyire býraktý.
Köþe Yazýsý
Finans
global dalgalanmalardan en az etkilenen ülkeler arasýnda.
Bankalarýmýzýn karý geçen yýla oranla düþüyor olmasýna raðmen,
mali bünyeleri saðlamlýðýný koruyor. Dolayýsý ile ülkemiz için
tablonun karamsar olmadýðýný düþünüyorum.
Son aylarýn gözde yatýrým aracý olan altýn, dünya piyasalarýndaki
dalgalanmalardan dolayý yatýrýmcýsýnýn yüzünü en çok güldüren
yatýrým aracý oldu. 2010 yýlýnýn eylül ayýnda gramý 60 TL olan
altýn, 2011 yýlýnýn ayný dönemlerinde 110 TL ‘ye yaklaþarak
bir yýl içinde %80’nin üzerinde getiri saðlamýþ oldu.
Sonuç olarak; Volatilitenin çok yüksek olduðu zamanlarda
tahminde bulunmak oldukça güç. Döviz geliri olmayanlarýn
döviz ile borçlanmamalarýný, tasarrufu olanlarýn ise alternatif
yatýrým araçlarýna yatýrým yaparak sepet oluþturmalarýný tavsiye
ediyorum.
Her ne kadar ekonomik göstergelerimiz olumlu seyrediyor
olsa bile global ekonomik ve siyasi çalkantýlardan
etkilenebileceðimizi düþünerek, herkesin temkinli ve tedbirli
hareket etmesini tavsiye ederim.
Türkiye ekonomisinin en önemli risklerinden biri konumunda
olan cari açýk, döviz kurlarýnda yaþanan yükseliþ, iç ve dýþ
talebin dengelenmesi, kredilerde talebinin yavaþlamasýna baðlý
olarak düþme, enflasyon ise yine döviz kuru hareketine paralel
bir yükseliþ gerçekleþtirmiþtir.
2010 yýlýnda %8,9 gibi rekor bir büyüme gerçekleþtiren Türkiye,
dünyada Çin’den sonra en çok büyüyen ülke oldu.
Eylül ayýnda kredi faizlerindeki yükseliþ, yerini yatay seyire
býraktý. Dünya piyasalarý ile beraber döviz dalgalanmasýnýn
durulmasý faiz oranlarýnda gerilemeye yol açabilir.
Fakat iki günden fazla ara verilmiyor ki, ABD’den ya da
Avrupa’dan kötü bir haber gelmesin. Örneðin tarihte ilk kez
kredi derecelendirme kuruluþu S&P(Standart Poors), aðustos
ayýnda ABD’nin kredi notunu bütçe açýðý ve politik riskleri
gerekçe göstererek AAA’DAN AA+’ya düþürdü. Bu durum
Amerikan devlet bonolarýnýn uzun vadede riskli olduðu uyarýsý
anlamýna geliyor.
Dünyadan gelen bu ve benzeri olumsuz haberler ister istemez
piyasamýzý da olumsuz etkiliyor. Dünyada halen kredi notu
AAA olan 5 ülke var. Bunlar; Almanya, Fransa, Ýngiltere,
Avustralya ve Kanada. Ama her þeye raðmen ekonomimiz,
63
Seyahatname
Domaniç
ÝMPARATORLUÐUN
DOÐDUÐU
TOPRAKLAR
Doðal güzellikleri, þifalý kaynaklarý ve
Osmanlý’nýn kuruluþuna þahitlik etmiþ
tarihi yapýsý ile Domaniç, Kütahya’ya
89 km mesafede bulunuyor.
Hazýrlayan ve Fotoðraflar: M.Akif Aðtaþ
Ýlk Duraðýmýz Hayme Ana
Kütahya-Domaniç yolunda Domaniç merkezine 10 km
kala, Çarþamba köyü istikametine dönerek, Hayme Ana
türbesine ulaþýyoruz. Hayme Ana; Gündüz Alp'in eþi, Ertuðrul
Gazi'nin annesi ve Osmanlý Ýmparatorluðu'nun kurucusu
Osman Gazi'nin ninesi. Bu nedenle Devlet Ana olarakta
anýlýyor. Eþi Gündüz Alp'in Fýrat Nehri'ni geçerken boðularak
ölmesi üzerine Kayý Boyu'nun baþýna geçerek 800 çadýrý idare
eden, Osmanlý Ýmparatorluðu’nun kurucusu Osman Bey’i
yetiþtiren Hayme Ana; vefakar, güçlü ve lider Türk kadýnýn
önemli sembolleri arasýnda yer alýyor. Osman Bey’in
doðumundan yaklaþýk beþ yýl sonra hayata veda eden Hayme
Ana’nýn, çadýrýnýn kurulu olduðu ve ölümünden sonra mezarýnýn
yer aldýðý topraklara ulaþýyoruz. II. Abdülhamit Han’ýn emriyle
1892 yýlýna yaptýrýlan türbenin giriþ kýsmýnda Ulu Önderimiz
Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceðe ýþýk tutan þu anlamlý
sözlerine yer verilmiþ;
“Türk çocuðu ecdadýný tanýdýkça, daha büyük iþler yapmak
için, kendinde kuvvet bulacaktýr.”
M. Kemal Atatürk
64
Seyahatname
Domaniç
Ana kapýyý geçtikten sonra bizi geniþ bir bahçe karþýlýyor.
Bahçenin bitiminde yer alan çeþmenin saðýnda farklý türde
çam aðaçlarýnýn yer aldýðý ikinci bahçeye açýlan bir kapý
mevcut. Bu kapýyý geçerek türbenin olduðu kýsma
ulaþýyoruz. Türbe, sekizgen yapýsý, kurþun kubbesi ile geç
dönem Osmanlý mimarisinin izlerini taþýyor. Giriþ kýsmýnda
türbe binasýndan dýþarý doðru uzanan iki mermer sütunla
desteklenen bir portal bulunuyor. Çift kanatlý ahþap giriþ
kapýsý üzerindeki duvarda yeþil üzerine altýn yaldýz ile
iþlenmiþ Osmanlý tuðrasý ve Osmanlý hat sanatýnýn izlerini
taþýyan bir kitabe mevcut. Türbe odasýnda Hayme Ana’nýn
sandukasý ve inþa kitabesi bulunuyor. Türbenin sol tarafýnda
döneme ait eþyalarýn sergilendiði bir müze yer alýyor. Müze
binasý medrese olarak yapýlmýþ ve Cumhuriyet döneminde
ilkokul olarak kullanýlmýþ. Günümüzde ise müze haline
getirilerek Osmanlý mimarisinin izlerini günümüze taþýyan
bir yapý haline kavuþmuþ. Türbenin sað kýsmýnda, medrese
hocalarýnýn lojmaný olarak inþa edilmiþ ve Osmanlý mimari
yapýsýný koruyan ahþap bina ise görülmeye deðer bir
güzelliðe sahip.
65
Seyahatname
Domaniç
Domaniç Merkez
Domaniç þirin bir ilçe merkezine sahip. Merkezde bulunan
parkta Osman Bey, Orhan Gazi ve elinde bir bebekle tavir
edilmiþ Hayme Ana rölyefleri ile Hayme Ana’nýn oðlu Ertuðrul
Gazi’ye öðüdünün yer aldýðý kitabe yer alýyor.
Mýzýk Çamý (Beþik Çamý)
Domaniç’e 5 km uzaklýktaki Domur Köyü’nde bulunan, yapýlan
araþtýrmalar sonucunda 11 m boyunda 4,55 m çapýnda ve
yaklaþýk 1000 yaþýnda olduðu tespit edilen, bir imparatorluðun
doðuþuna tanýklýk etmiþ olan Mýzýk Çamý bulunuyor. Mýzýk
Çamý, 1987’de hayati fonksiyonlarýný yitirerek anýt aðaç olarak
tescil edilmiþ ve koruma altýna alýnmýþ. Hayme Ana’nýn torunu
Osman Gazi’yi dallarýnda kurduðu salýncakta büyüttüðü rivayet
edilen, bu nedenle ismi Mýzýk Çamý ve Beþik Çamý olarak
söylenegelmiþ bu dev kýzýlçam bir Osmanlý Anýtý olarak
ziyaretçilerini bekliyor.
Cennetten Bir Köþe Ilýcaksu-Sarýkýz
Domaniç’e 5 km mesafe bulunan Ilýcaksu köyü yemyeþil
ormanlarý, þifalý kaynak sularý, farklý lezzetleri, efsaneleri ile
adeta cennetten bir köþe.
Domur köyünden Çakýlköy istikametine aðaçlar arasýndan
kývrýlarak devam eden yol boyunca muhteþem doða ve çam
kokusu eþliðinde ilerleyerek Ilýcaksu köyüne varýyoruz.
Bir efsanenin doðduðu, ismini nesilden nesile aktarýlan
efsanedeki kahramanýndan alan Sarýkýz mevkiine, suyun
kaynak noktasýna ulaþýyoruz. Saniyede üç bin litre suyun
çýktýðý bölgeye küçük havuzlar ve birbirini izleyen küçük göletler
yapýlmýþ. Sarýkýz Parký, üç yüz yýllýk kavak ve sekiz yüz yýllýk
meþe aðaçlarýnýn gölgesinde, ziyaretçiler için eþsiz bir huzur
ve dinlenme olanaðý sunuyor.
Sarýkýz efsanesiyle ilgili çok farklý hikayeler var. Tarihi aðaçlarýn
gölgesinde, su kenarýna hazýrlanmýþ masamýzda, fýrýnda
alabalýklarýmýzý beklerken yýllardýr Sarýkýz Parký’na gelen misafirlere,
meþhur fýrýnda alabalýklar, güveçte kuru fasulye ve köfteler
sunan Ramazan Usta’dan Sarýkýz efsanesini dinliyoruz.
Mutlaka Yapýn
- Ilýcaksu-Sarýkýz þifalý sularý ile bir çok cilt hastalýðýnýn
tedavisinde etkili bir saðlýk cenneti.
- Domaniç, fýrýnda alabalýk, göveçte kuru fasulye ve köfte
gibi muhteþem yöresel lezzetlere sahip.
- Yolunuz düþerse, 30’dan fazla çeþidiyle dünyanýn en
iyi ve gerçek leblebilerini üreten Tavþanlý’dan leblebi
almadan dönmeyin.
-Muhteþem orman havasý, sadece bölgeye özgü bitkileri
ve çam aðaçlarý ile Domaniç Kent Ormaný (Ebe Çamlýðý)
huzuru bulmak isteyenleri bekliyor.
66
Efsane yýllar önce bu bölgede yaþamýþ, güzelliði dillere destan
sarý saçlý bir kýzý anlatýr. Sarýkýz rüyasýnda gördüðü aksakallý
adamýn etkisiyle insanlardan uzaklaþmaya baþlar. Köyün dýþýna
çýkarak zamanýný düþünce ve ibadetle geçirir. Bir süre sonra
olanlara anlam veremeyen köy halký, Sarýkýz hakkýnda
konuþmaya baþlar. Kardeþlerinin kötü yolda olduðu
dedikodularýný duyan beþ aðabeyi bir gün köye dönüþünde
Sarýkýzý dövmeye baþlar. Aðabeylerinin elinden kaçan Sarýkýz,
bugün suyun kaynaðý olan bölgede kaybolur. Sarýkýzýn kaçarken
bastýðý yerlerden su çýkmaya baþladýðý, yöre halký tarafýndan
su kenarýnda saçýný tararken görüldüðü anlatýlan ilginç
hikayelerden bazýlarý.
Konaklama
Cennetten köþeleri bulunan Domaniç’e daha fazla zaman
ayýrmak istiyorsanýz, ilçenin tek oteli olan ‘’Önder Otel’’ Domaniç
merkezinde, uygun fiyatlarý ve konforu ile ideal bir konaklama
merkezi.
Kitap
Seçtiklerimiz
Bir torna tezgahýnda baþlayan hikaye...
Bir torna tezgahýndan gökdelenlere uzanan yolda gerçek bir hikayeye tanýk olmaya hazýr olun. Anadolu’nun þirin yöresinden, Ýstanbul’un
göbeðine yerleþen bir hayat. Ufacýk bir torna tezgahýndan Türkiye’nin en önemli sanayi devi haline gelen gizemli yolculuk….
Rýza Güral’ýn çocukluðundan itibaren, gerek özel yaþamýnda gerek iþ dünyasýnda, hayatýnda yer
alan pek çok kiþiyle konuþularak hazýrlanan kitap, hem Güral Ailesi’nin kiþisel tarihlerine, hem de iþ
dünyasýndaki yükseliþlerine tarafsýz bir gözle ýþýk tutuyor. Küçük bir Anadolu þehri olan Kütahya’da
baþlayan Güral Ailesi’nin hikâyesi, Ýstanbul ve Antalya’ya uzanan iþ yaþamýnýn detaylarý, akýcý bir
dille okuyucuya aktarýlýyor.
Rýza Güral’ýn Tornasý
Tornasý
Rýdvan Akar
CHÝVÝYAZILARI YAYINEVÝ
67
Duyurular
Sayýn Üyelerimiz,
Türk Ticaret
Ticaret Kanunu 2012 Temmuz
Temmuz ayýnda yürürlüðe girecek
Çok önemli avantajlarýn yaný sýra, çok ciddi yükümlülükler getiriyor.
Avantajlarýndan yararlanmak,
Yükümlülüklerinizi öðrenmek,
Cezalarýndan korunmak için,
Odamýz tarafýndan verilen eðitimlere katýlmadýnýz ise,
bundan sonra verilecek eðitimlere mutlaka katýlýnýz.
Mali müþavirinize danýþýnýz.
Ýnternet üzerinden araþtýrýnýz.
Bilgilendirme dokümanlarýný
okuyunuz.
Odamýzdan bilgi alýnýz.
BAÞBAKANLIK’TAN
YERLÝ ÜRÜN KULLANILMASI ÇAÐRISI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði’nden Odamýza ulaþan yazýda; kamu kurum ve kuruluþlarýnca gerçekleþtirilecek mal
alýmlarýna iliþkin uygulamalarda öncelikli olarak Türkiye’de üretilen ürünlerin tercih edilmesine iliþkin “Yerli Ürün Kullanýlmasý”
konulu Baþbakanlýk Genelgesi’nin 6 Eylül 2011 tarihli ve 28046 sayýlý Resmi Gazete’de yayýmlandýðý belirtilmiþtir. Bu konuda
gereken duyarlýlýðýn gösterilmesinin önemi sebebiyle dergimizde paylaþýlmýþtýr.
68
Duyurular
ATA KARNESÝ NEDÝR?
ATA kýsaltmasý, “geçici kabul” anlamýna gelen Fransýzca
“AdmissionTemporaire” ve Ýngilizce “TemporaryAdmission”
kelimelerinin ilk harflerinin birleþmesinden meydana gelmiþtir.
ATA karneleri uluslararasý ATA Sözleþmesi ve Geçici Ýthalat
Sözleþmesi (kýsaca Ýstanbul Sözleþmesi) kapsamýnda, taraf
ülkeler arasýnda, baþka herhangi bir belgeye gerek
duyulmaksýzýn, eþyanýn geçici olarak ithalat ve ihracatýný
saðlayan gümrük belgeleridir.
SÖZLEÞMELER
1- Eþyalarýn Geçici Kabulü Ýçin ATA Karnesi Hakkýndaki
Gümrük Sözleþmesi (ATA Sözleþmesi 1961, Brüksel)
2- Geçici Ýthalat Sözleþmesi (Ýstanbul Sözleþmesi 1990,
Ýstanbul)
3) Ek B3 – Konteynerler, Paletler, Ambalajlar, Numuneler ve
Ticari Bir Ýþlemle Ýlgili Olarak Ýthal Edilen Diðer Eþyaya Ýliþkin
Ek
4) Ek B4 – Ýmalat Amacýyla Ýthal Edilen Eþyaya Ýliþkin Ek
5) Ek B5 – Eðitsel, Bilimsel veya Kültürel Amaçlarla Ýthal
Edilen Eþya Ýle Ýlgili Ek
6) Ek B6 – Yolcu Zati Eþyasý ve Sportif Amaçlarla Ýthal Edilen
Eþyaya Ýliþkin Ek
7) Ek B7 – Turistik Tanýtým Malzemelerine Ýliþkin Ek
8) Ek B8 – Sýnýr Ticareti Kapsamýnda Ýthal Edilen Eþyaya
Ýliþkin Ek
9) Ek B9 – Ýnsani Amaçlarla Ýthal Edilen Eþyaya Ýliþkin Ek
10) Ek D – Hayvanlara Ýliþkin Ek
ÝSTATÝSTÝKLER
TÜRKÝYE 2010:
Toplam karne adedi:
1.120 karne
ATA Sistemi ICC (Milletlerarasý Ticaret Odasý)/WCF (Dünya
Odalar Federasyonu) bünyesinde bulunan Dünya ATA Karnesi
Konseyi (WATAC)’nin koordinasyonu altýnda, kendi ülkelerinde
resmi olarak görevlendirildiði beyan edilen kefil kuruluþlar
aracýlýðý ile yürütülmektedir.
Toplam miktar:
103.568.625,- USD
En küçük deðer:
85,- USD
En büyük deðer:
1.815.751,- USD
KULLANIM ALANI
ATA karneleri TOBB tarafýndan yetkili verilen Odalarýmýzdan
alýnabilir. Odaya üye olma ya da o bölgede ikamet etme
zorunluluðu bulunmamaktadýr.
ULUSLARARASI YAPILANMA
- Geçici Ýhracat: Sözleþmede sayýlan amaçlarla bir eþyanýn
gümrük beyannamesine gerek olmaksýzýn geçici ihracatýný
saðlar.
- Geçici Ýthalat: Sözleþmede sayýlan amaçlarla bir eþyanýn
herhangi bir ek teminata gerek olmaksýzýn, gümrük vergi ve
resimlerinden muaf tutularak geçici ithalatýný saðlar.
- Transit Ýþlemleri: Kabul eden ülkelerde ATA karneleri 3.
Bir ülkeye transit geçiþlerde veya sýnýr gümrüðünden iç
gümrüklere sevk amacýyla kullanýlabilir.
Ülkemizde transit iþlemler için ATA karnelerinin kullanýmý kabul
edilmemekte, ancak bu yönde Gümrük Müsteþarlýðýmýzýn
çalýþmalarý devam etmektedir.
BAÞVURU
- Dilekçe: gidilecek ülke/ülkeler ve gidiþ amacý mutlaka
belirtilmelidir.
- Eþya Listesi: Eþyanýn marka ve cinsini, adedini, deðerini
ve varsa kilosunu gösteren proforma fatura ve karne hamilince
hazýrlanacak çeki listesi
- Teminat: yurtdýþýna gidecek eþyanýn niteliði ve deðeri ile
orantýlý olarak alýnacak olan teminat miktarý
ODALAR:
Ankara, Adana, Gaziantep, Ýstanbul, Ýzmir, Konya Ticaret
Odalarý
KULLANIM AMACI
Antalya, Bursa, Mersin, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odalarý
Birliðimizce Ýstanbul Sözleþmesinin aþaðýda belirtilen ekleri
kapsamýnda ATA karnesi düzenlenmekte ve bu kapsamda
düzenlenen ATA karneleri gümrüklerimizce kabul edilmektedir.
Ankara, Kayseri, Konya Sanayi Odalarý
1) Ek B1- Sergi, Fuar, Toplantý ve Benzeri Etkinliklerde Teþhir
Edilecek veya Kullanýlacak Eþyaya Ýliþkin Ek
2) Ek B2 – Mesleki Malzemeye Ýliþkin Ek
TEMÝNAT
Ata karnelerine karþýlýk eþyanýn deðeri ile orantýlý olan bir
teminat alýnmaktadýr.
Kaynak: TOBB - Detaylý bilgi için: www.tobb.org.tr
69
Ajanda
Fuarlar
24 Kasým 2011 - 27 Kasým 2011
1 Aralýk 2011 - 4 Aralýk 2011
EBÝTO
Compex 2011
3.Elektrik ve Tesisat Fuarý
36.Uluslararasý Bilgisayar ve
Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný / Ýzmir
Tüketici Elektroniði Fuarý
Lütfi Kýrdar Uluslararasý Kongre
24 Kasým 2011 - 27 Kasým 2011
ve Sergi Sarayý / Ýstanbul
6.Uluslararasý Gýda ve Gýda Teknolojileri Fuarý
ANFA Altýnpark Fuar Merkezi / Ankara
8 Aralýk 2011 - 10 Aralýk 2011
Logitrans Transport Lojistik Fuarý
Ýstanbul Fuar Merkezi / Yeþilköy - Ýstanbul
8 Aralýk 2011 - 11 Aralýk 2011
Transport Lojistik
Ýstanbul Fuar Merkezi / Yeþilköy - Ýstanbul
24 Kasým 2011 - 27 Kasým 2011
Otomotiv 2011
17.Uluslararasý Otomotiv Yan Sanayi, Yedek Parça,
Aksesuar ve Servis Ekipmanlarý Fuarý
Ýstanbul Fuar Merkezi / Yeþilköy - Ýstanbul
1 Aralýk 2011 - 4 Aralýk 2011
8 Aralýk 2011 - 11 Aralýk 2011
ELECO 2011
FOODÝST
9.Elektrik, Elektronik, Otomasyon, Aydýnlatma ve
5.Ýstanbul Gýda ve Ýçecek Ürünleri Fuarý
Ýletiþim Fuarý ve Sempozyumu
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / Ýstanbul
Bursa Uluslararasý Fuar Merkezi / Bursa
8 Aralýk 2011 - 11 Aralýk 2011
Travel Turkey Ýzmir
Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný / Ýzmir
1 Aralýk 2011 - 4 Aralýk 2011
15 Aralýk 2011 - 18 Aralýk 2011
Growtech Eurasia 2011
Uluslararasý 6.Avrasya Tarým Fuarý 2011
11.Uluslararasý Sera, Tarým Ekipmanlarý,
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / Ýstanbul
Çiçekçilik ve Teknolojileri Fuarý
Antalya Fuar Merkezi / Antalya
70
71
Hakkari Çukurca’daki hain saldýrýda 24 askerimizi yitirdik.
Odamýz öncülüðünde ilimizdeki sivil toplum örgütleri ile 19 Ekim
2011 tarihinde yapýlan basýn açýklamasýný paylaþýyoruz.
TERÖRÜ KINIYORUZ
Güvenlik güçlerimizin þehit edildiði hain saldýrýlar, tüm halkýmýz gibi
bizleri de derinden üzmüþ ve yaralamýþtýr. Bu menfur saldýrýlarý
þiddetle kýnýyor, milletimize ve tüm þehitlerimizin ailelerine baþsaðlýðý
diliyoruz.
Son günlerde sýklýkla duymaya baþladýðýmýz terör olaylarýný yaratanlar;
bu ülkenin vatandaþlarý olarak seçme ve seçilme hakkýna sahip
insanlar olmalarýna, kendilerinin ve ailelerinin bu ülke kanunlarýndan
yararlanmalarýna, devletin tüm imkanlarýndan yararlanýyor olmalarýna
ve güvenliklerinin saðlanýyor olmasýna raðmen teröre baþvurmalarýnýn
kabul edilebilir bir gerekçesi asla olamaz.
Bu düþüncelere cesaret veren siyasi oluþumlarýnda durumu
deðerlendirmelerini, terör yolu ile hiçbir ülkede, hiçbir amacýn
gerçekleþmediðini bilmeleri ve yandaþlarýný da bu gerçeðe
inandýrmalarý gerekmektedir.
Aklýselim sahibi hiçbir insanýn kabul edemeyeceði terörizmden
vazgeçilmesi, ülkemizde yaþayan tüm insanlarýn beklediði haklý bir
sonuçtur.
Teröre taraf olanlardan ve bu anlayýþý cesaretlendiren siyasi
oluþumlardan beklentilerimizi kamuoyu önünde, Kütahya Sivil Toplum
örgütleri olarak hatýrlatýyor ve uyarýyoruz.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý
Kütahya Ticaret Borsasý
Kütahya Esnaf Odalarý Birliði
Kütahya Serbest Muhasebeciler ve Mali Müþavirler Odasý
Kütahya Eczacýlar Odasý
Kütahya Genç Ýþadamlarý ve Yöneticileri Derneði
Kütahya Aktif Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði
Türkiye Enerji Su ve Gaz Ýþçileri Sendikasý-Türk-Ýþ Ýl Temsilciliði
Türkiye Çimento Seramik ve Cam Sanayii Ýþçileri Sendikasý
Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler Ýþçileri Sendikasý
Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý
Türkiye Maden Ýþçileri Sendikasý
Türkiye Þeker-Ýþ Sendikasý
Kütahya Gazeteciler Cemiyeti
72
VAN’IN ACISINI
PAYLAÞIYORUZ
Yaþanan Van-Erciþ depreminde çok sayýda yurttaþýmýz
yaþamýný yitirdi, çok sayýda yaralýmýz ve evsiz kalan
yurttaþýmýz var.
Hayatýný kaybeden yurttaþlarýmýza rahmet, yakýnlarýna ve
tüm ülkemize baþsaðlýðý diliyoruz.
Bizleri üzüntüye boðan bu istenmeyen olaylarýn büyük
acýsýný yürekten paylaþýyoruz.
Ancak inanýyoruz ki,
büyük Türk ulusunda
terörü yenecek,
Van ve Erciþ’i yeniden kuracak,
yaralarý saracak,
acýlarý unutturacak güç,
her zaman mevcuttur.
UMEM
BECERݒ10
Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme Merkezleri Projesi
UMEM Beceri'10
Projesinin Amaçlarý
KÜTAHYA, UMEM Beceri '10 Projesi’nde Nitelikli
1- Nitelikli personel ihtiyacý olan iþverenler için
mesleki eðitim kursu ve staj mezunu nitelikli personel
kazandýrýlmasý
2- Baþvuru yapan iþverenlerin personel ihtiyacýna
göre kurslarýn açýlmasý
3- Ýþsiz kesimle iþveren kesimin buluþturulmasý
4- Ýþsizlere mesleki eðitim verilmesi, kurslara
katýlanlara staj ve istihdam saðlanmasý
5- Mesleki eðitimin etkinlik ve verimliliðinin artýrýlmasý
6- Mesleki eðitimin, iþgücü piyasasýnýn ihtiyaçlarý ile
uyumlu hale getirilmesi
7- Proje kapsamýndaki meslek liselerinin, çaðýn
gerektirdiði teknolojik geliþmelere uygun donatýlmasý
ve buradaki eðiticilerin geliþen teknolojiye
uyumunun artýrýlmasý
Proje ile ilgili detaylý bilgiler;
Merkezleri (UMEM) projesi bir meslek edindirme
www.beceri.org.tr
www.beceri10.org.tr
www.umem.org.tr
eðiticilere eðitimler verilmiþtir.
adreslerinden alýnabilmektedir.
kursiyerlere istihdam saðlayacak
UMEM Beceri'10 Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme
ve beceri kazandýrma projesidir.
Bu kapsamda proje uygulama planý þöyle
gerçekleþmiþtir;
-
Ýlk olarak 19 ilde seçilmiþ okullarýn müdürleri,
ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü Temsilcisi, Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðü Temsilcisi ile Oda (TSO) Temsilcisinden
oluþan ve yerel düzeyde faaliyet gösterecek "Kurs
Yönetimleri" tarafýndan okullara alýnacak
makine/teçhizat donanýmlarýn listeleri, özel sektörün
ihtiyacýný gözeterek oluþturulmuþtur.
-
Kütahya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
ekipmanlarý yenilenmiþ, okulda ders verecek
- Yapýlan "Ýþgücü Piyasasý Ýhtiyaç Analizleri"
kapsamýnda illerdeki meslek talepleri ve mesleki
eðitim ihtiyaçlarý tespit edilmiþtir.
- ÝÞKUR'a kayýtlý iþsizlere analizler sonucunda
Ýlimizde aþaðýdaki konularda ve sayýlarda
kursiyerler eðitimler almýþ olup, istihdam
edilmesi beklenmektedir.
oluþturulacak kurslar çerçevesinde teorik eðitimler
Konu
Kiþi sayýsý
Doðalgaz Tesisatçýsý
2
Gaz altý kaynakçýsý
9
CNC Torna Tezgah Operatörü
7
Mekanik bakým ve onarýmcýsý
7
CNC Programlanabilir PLC Lojik
6
teorik eðitim almýþ kursiyerler staja baþlatýlmýþtýr.
verilmiþtir.
-
Yetiþmiþ eleman talep eden firmalarda, mesleki
Ýþverenin memnun olduðu stajerler, ayný
iþyerlerinde istihdam edilmiþtir.
-
Teorik ve staj eðitimi süresince, kursiyerlere
ücretleri Ýþkur tarafýndan ödenmiþtir.
Download

kutso dergi sayı 174 - Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası