T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
MUĞLA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Muğla İli, Fethiye İlçesi Ölüdeniz-Kıdrak Tabiat Parkı
Kıdrak Günübirlik Kullanım Alanı “Kapı Girişi ve Tesislerin İşletmeciliği ” İşi
İhale İlanı
1-İhale Konusu İşin Niteliği ve Süresi:
1.1-İhale Konusu İşin Niteliği
:T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü, IV. Bölge Müdürlüğü, Muğla Şube Müdürlüğü faaliyet alanındaki,
Muğla İli, Fethiye İlçesi Ölüdeniz-Kıdrak Tabiat Parkı, Kıdrak Günübirlik Kullanım Alanı “Kapı
Girişi ve Tesislerin İşletmeciliği ” İşi.
1.2-İhale Konusu İşin Süresi
:Sözleşmenin noterlikçe
onaylanmasına
müteakiben,
işletmeciye yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren başlamak üzere 31.12.2019 tarihine kadardır.
2-İhale Konusu Yerin:
2.1-İli-İlçesi-Mevkii
:Muğla/Fethiye/Ölüdeniz
2.2-Adı
: Ölüdeniz-Kıdrak Tabiat Parkı
2.3-Sahanın Alanı
: 6.54 Ha. (Koordinatları şartname ekindedir)
2.4- Yasal Statüler
Kanunu ve Diğer Mer’i Mevzuat
:2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 6831 sayılı Orman
2.5-Yıllık Ortalama Kullanım Süresi:7 Ay/24500 Kişi
3- T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, IV. Bölge
Müdürlüğü, Muğla Şube Müdürlüğü faaliyet alanındaki, Muğla İli, Fethiye İlçesi ÖlüdenizKıdrak Tabiat Parkı, Kıdrak Günübirlik Kullanım Alanı “Kapı Girişi ve Tesislerin İşletmeciliği ”
İşi İhalesi; Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği’nin 29/a Maddesi uyarınca ve 5577
sayılı Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 25.01.2007 tarihli Kanun
Değişikliği
doğrultusunda
kapalı
teklif
usulü
ile
89.116,76TL
(SeksendokuzbinyüzonaltıTürkLirasıYetmişaltıKuruş) muhammen bedel (bir yıllık bedel)
üzerinden kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.
4- İhaleye girecek olanların ihalenin şartname ve eklerini; Tevfikiye Mahallesi 3808 Sokak No:2
Yunusemre-MANİSA adresindeki T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü, IV. Bölge Müdürlüğünden veya Orhaniye Mah. Papatya Sk. No:6
Menteşe/MUĞLA adresindeki Muğla Şube Müdürlüğünden 100,00TL (YüzTürkLirası)
karşılığında satın almaları gerekmektedir.
İhale şartnamesi ve ekleri; Tevfikiye Mahallesi 3808 Sokak No:2 Yunusemre-MANİSA
adresindeki T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü,
IV. Bölge Müdürlüğü ve Orhaniye Mah. Papatya Sk. No:6 Menteşe/MUĞLA adresindeki Muğla
Şube Müdürlüğünde mesai saatleri içinde ücretsiz olarak görülebilir.
5-İhale, 30.12.2014 tarihine rastlayan Salı günü saat 10:00’ da T.C. Orman ve Su İşleri
Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, IV. Bölge Müdürlüğü Tevfikiye
Mahallesi 3808 Sokak No:2 Yunusemre-MANİSA adresindeki ihale salonunda, Döner Sermayeli
Kuruluşlar İhale Yönetmeliği’nin 29/a Maddesi uyarınca ve 5577 sayılı Devlet İhale Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkındaki 25.01.2007 tarihli Kanun Değişikliği doğrultusunda, kapalı
teklif usulü ile muhammen bedel (bir yıllık bedel) üzerinden artırımla yapılacaktır.
6-İhale Konusu İşin Muhammen Bedeli ve Teminatlar:
6.1-Yıllık Muhammen Bedel
:89.116,76TL
(SeksendokuzbinyüzonaltıTürkLirasıYetmişaltıKuruş)
6.2- Geçici Teminat
:Muhammen
Bedelin
(SekizbindokuzyüzonbirTürkLirasıAltmışsekizKuruş)
6.3-Kesin Teminat
6.4-Depozito Teminatı
%10’u)
%
10’u
8.911,68TL
: İhale bedelinin % 6’ sıdır.
: İhale bedelinin %25’i (Kamu Tüzel Kişiliklerinden ihale bedelinin
7-İhaleye Girecek Olan İsteklilerin Aşağıdaki Maddelerle İlgili Belgeleri Sunmaları
Gerekmektedir.
7.1-İsteklilerin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise
T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak ve haiz olduğuna dair belge
sunmak.
7.2-Kanuni ikametgah sahibi olmak.
7.3-Türkiye’de tebligat için adres göstermek.
7.4-Muhammen bedelin 3 (Üç) katına denk gelecek 267.350,28 TL (İkiyüzaltmışyedi
binüçyüzelliTürkLirasıYirmisekizKuruş) kullanılmamış nakit veya kredisine yönelik, mali durum
bildirimine yönelik, banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel
Müdürlüğünden alınmış belgelerin aslını vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden
muaftır.)
7.5-Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu
madde hükmünden muaftır.)
7.5.1-Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar
siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.
7.5.2-Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde
alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini
getirmek.
7.5.3-Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her
birinin (7.5.1) ve (7.5.2)' deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise; Şirket
ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil
Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini
vermek.
7.5.4-İhaleye katılmak isteyen anonim ve limited şirketler için
Kanunu’nun hükümleri aranır.
6102 sayılı Türk Ticaret
7.6-İş deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde
hükmünden muaftır.)
7.6.1-İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden faaliyetlerde en az 3 yıl
gerçekleştirdiğini belgelemek. Günübirlik Kullanım Alanı İşletmeciliğinde; Günübirlik Kullanım
Alanı, B Tipi Mesire Yeri veya Turizm İşletme Belgeli Lokanta veya Kafeterya İşletmeciliği, İş
Deneyimi Belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.
7.6.2- Bir sözleşme kapsamında işletmecilik faaliyetini yürüten gerçek ve tüzel kişilerce, en son
faaliyette bulunduğu veya halen faaliyetine devam ettiği işletmecilik faaliyeti konusunda muhatap
olunan İdareden alınmış referans mektubu vermek.
7.6.3- Ortak girişim olması durumunda, ortaklardan birinin iş deneyimi sunması yeterli kabul
edilecektir.
7.7-İmza sirküleri vermek.
7.7.1-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.
7.7.2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli
imza sirkülerini vermek.
7.7.3- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her
birinin (7.7.1) ve (7.7.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.
7.8- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
noter onaylı vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
7.9-İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim
beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde
noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale
sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
7.10-Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu
madde hükmünden muaftır.)
7.11-İhale ilan tarihinden sonra alınmış bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair
belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır.)
7.12-İhale ilan tarihinden sonra alınmış SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)’ ya borcunun
bulunmadığına dair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır.)
7.13-İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)
ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale
dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına koyulacaktır.
7.14-İdare adına alınmış, muhammen bedelin % 10’u TL tutarında, geçici teminata ait alındı
makbuzu veya banka veya özel finans kuruluşlarından alınmış, süresiz teminat mektubu veya
tedavüldeki Türk parası ile nakit olarak ödenmek istenilen geçici teminatın, Orman ve Su İşleri
IV. Bölge Müdürlüğü, Muğla Şube Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmesinin Muğla Ziraat
Bankası Şubesindeki TR18 0001 0002 0157 3520 4050 01 no.lu hesabına yatırıldığına dair banka
dekontunu vermek.
7.15-Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek. (Teklif mektubu iç zarf
içine konularak kapatılacaktır.)
8-İhaleye Katılacak Olanların Belgelerinin Sunuluş Şekli:
8.1-Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı
ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılmış olacak ve zarfın yapıştırılan yeri istekli
tarafından imzalanmış veya mühürlenmiş olacaktır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka
teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış
zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Dış
zarf kapatıldıktan sonra zarfın yapıştırılan yeri, istekli tarafından imzalanmış veya mühürlenmiş
olacaktır.
8.2-Teklif mektuplarının adı ve soyadı da yazılarak istekli tarafından imzalanması ve bu
mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,teklif edilen
fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması mecburidir. Rakam ile yazı arasında uyuşmazlık
olması, üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış
sayılır.
9-İstekliler ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri, Dış Zarf içine koyarak sıra numaralı alındı
karşılığında 30/12/2014 Salı günü saat 10.00’a kadar, Tevfikiye Mahallesi 3808 Sokak No:2
Yunusemre-MANİSA adresinde ikamet eden T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve
Milli Parklar Genel Müdürlüğü, IV. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına teslim
etmek zorundadırlar. Posta ile gönderilecek tekliflerin şartnamede belirtilen saate kadar İhale
Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir
sebeple geri alınamaz.
10-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış
örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu
maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğine bağlı odalarca “Aslının aynıdır.” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili
Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti
veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek
bir şerh taşıyan belgeler geçerli olarak kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.
Download

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IV. BÖLGE