KARTEPE BELEDĠYESĠ 3 ADET OTOBÜS 3 ADET Ġġ MAKĠNASI 1 ADET KAMYON (KAPALI KASA) 1
ADET KAMYONET SATIġINA AĠT ġARTNAME
1. İDARENİN
a) Adresi: Fatih Sultan Mehmet Mah. Dicle cad.no 12 Köseköy/KARTEPE
b) Telefon ve faks numarası:262- 3166800-/262-3166818
c) Elektronik posta adresi [email protected]
2. İHALE KONUSU İŞİN
a ) Niteliği, türü ve miktarı: Araç SatıĢı 8 adet
3. İHALENİN
a ) Yapılacağı yer: Kartepe Belediyesi encümen salonu
b ) Tarihi ve saati: 16.10.2014 Tarihinde aĢağıda belirtilen saatlerde yapılacaktır.
c) Türü: Kapalı teklif usulü
d) Tahmini bedel; Listede belirtilmiĢtir
e)Geçici Teminat; Listede belirtilmiĢtir
4. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİK
DEĞERLENDĠRĠLMESĠNDE UYGULANACAK KRĠTERLER
a)Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuz; veya 2886 sayılı kanunun 26.maddesine göre kabul edilen
teminat mektupları (Her bir araç için ayrı ayrı yatırılmıĢ ve üzerinde ait olduğu aracın plakası veya iĢ
makinasının markası)
b) Yasal yerleĢim yerini (Ġkametgâh) gösterir belge(Nüfus müdürlüğünden veya Muhtarlıktan)
c) Gerçek kiĢilerde T.C kimlik numaralı nüfus cüzdan sureti, ,(Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan)
, tüzel kiĢiler için vergi levhası
d) Tüzel kiĢiler adına ihaleye gireceklerin 2014 yılı noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü
e) Gerçek KiĢilerde noter tasdikli imza beyannamesi
f) Gerçek /tüzel kiĢiler adına vekâleten ihaleye gireceklerin 2014 yılı noter tasdikli vekâletname örneği ve
imza sirküsü
g) Ġsteki /tüzel kiĢi ise ve /veya Ticaret Odası belgesi ile Ticaret sicil gazetesinin aslı veya 2013 noter
tasdikli sureti
5.)Ġhale dosyaları ile Ģartnameleri mesai saatleri içerisinde Fen iĢleri Müdürlüğü Garaj iĢleri amirliği
(Uzunçiftlik)servisinde bedelsiz olarak görülebilecektir.
6.)ġartname bedeli 50(Elli)-TL olup ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.
7.) Ġhaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini 15.10.2014 Çarşamba günü saat 16:30 ye kadar Destek
Hizmetleri Müdürlüğü servisine vermeleri gerekmektedir.
8.) TaĢınır mal satıĢ bedelleri üzerinden kanuni oranda ayrıca KDV tahsil edilecek olup araç devrine ait her
türlü vergi, resim harç vs. gibi giderler alıcıya aittir.
9.)Kesin teminat %6 olup ihaleyi müteakip ihale bedeli üzerinden hesaplanacaktır
10.) Ġhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
11.)Ġhale Komisyonları tarafından alınan ihale kararları Ġta amirince karar tarihinden itibaren en geç on beĢ
(15) iĢ günü içinde onaylanır veya iptal edilir. Ġta Amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. Ġta
Amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı tarihten itibaren en geç beĢ (5) iĢ günü içinde, müĢteriye
veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır.
Mektubu postaya verilmesini takıp eden yedinci gün, kararın müĢteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.
12.)Tebliğ tarihinden itibaren 5 (BeĢ) gün içinde müĢteri ihale bedelini Kartepe belediye veznesine peĢin
olarak yatırmak, ihale ile ilgili vergi ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı
taktirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat
Belediyemize irat kaydedilir.
13.)SatıĢı yapılan araçlar teslim edildikten sonra herhangi bir sebepten dolayı geriye iadesi mümkün
değildir.
14.)Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet ihale kanununun 37.maddesine uygun olarak
hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaĢması Ģarttır. Postadaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
15.)Ödeme takvimi doğal afetler dıĢında uzatılmaz.
16.)Ġhale bedelinin tamamı ödenmeden hiçbir araç yükleniciye teslim edilmeyecektir.
17.)SatıĢa sunulan araçlar hali hazırda olduğu gibi satıldığından herhangi bir aksamı kullanılmak üzere
istenemez.
18.)Satılacak araçlar mesai saatleri arasında bulunduğu yerde görülebilir. Ġhaleye girenler satıĢa çıkarılan
aracı görmüĢ ve ona göre fiyat teklif etmiĢ sayılacakları için taĢıtın evvelce mevcut kusurlarından dolayı
hiçbir sorumluluk kabul edilmez
19.)Herhangi bir ihalenin uzaması halinde kalan ihalelere müteakip saatlerde devam edilecektir.
20.)Alıcı ihale bedelini ve diğer giderleri ödediği tarihten itibaren 10 (On) gün içinde satın aldığı malı
bulunduğu yerden teslim alıp kaldıracaktır. Aksi takdirde 2886 sayılı kanunun 59.maddesi uygulanır.
21.)Bu ġartnamenin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaĢmazlığın çözümünde KOCAELĠ
mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
22.) Araçlardan 3 adet araç Köseköy garajında diğer araçlar ve iĢ makinaları Suadiye garajında mevcut olup
yerinde incelenebilecektir. ĠĢ bu ġartname 23 maddeden ibaret olup satılacak araçların marka, model, plaka
no,tipi,cinsi, muhammen bedelleri, geçici teminatları ve satıĢ saatleri aĢağıda belirtilmiĢtir.
23.) Her araç ve iş makinası için ayrı ayrı ihale dosyası hazırlanacaktır
SATILACAK
ARACLARIN
PLAKASI
41-NK-866
41-LP-860
MODEL
MARKASI
TİPİ
CİNSİ
1998
MITSUBISHİ
FE 659
KAMYON(KAPALI
KASA)
1971
MERCEDES
0302
OTOBÜS
MUHAMMEN
BEDEL
FARGO
D.100
KAMYONET
1.000
41-DS-962
1972
MERCEDES
0302
OTOBÜS
3.000
IVECO
50 NM 23
2000
KOMATSU
LODER
YÜKLEYİCİ
35.000
2000
DAEWOOD
LODER
YÜKLEYİCİ
35.000
HĠDROMEK
KAZICI
YÜKLEYİCİ
1994
OTOBÜS
16.10.2014 10.15
90.00
16.10.2014 10.30
30,00
16.10.2014 10.45
90,00
16.10.2014 11.00
60,00
16.10.2014 11.15
3.000
1971
1994
600.00
20.000
41-AZ-423
41-HC-334
İHALE TARİHİ VE
GECİCİ
SAATİ
TEMİNAT
2.000
1.050.00 16.10.2014 11.30
1.050.00 16.10.2014 11.45
450,00
16.10.2014 12.00
15.000
Kapalı Teklif Usulü
Tekliflerin hazırlanması:
Madde 37 – Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup
kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi
yazılır. Zarfın yapıĢtırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait
alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak
kapatılır. DıĢ zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi iĢe ait olduğu
yazılır.
Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda Ģartname ve eklerinin tamamen
okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması
zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme
bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamıĢ sayılır.
Download

Şartname - Kartepe Belediyesi