2014–2015 ÖĞRETĠM YILINDA GÜREġ EĞĠTĠM MERKEZLERĠNE
ALINACAK ÖĞRENCĠ SPORCULARA AĠT SINAV UYGULAMA
TALĠMATI
Güreş
Eğitim
Merkezlerine
2014–2015
Eğitim
Öğretim
yılında
federasyonumuzca belirlenen sınav talimatı ve sporcu eğitim merkezlerinin talepleri
doğrultusunda öğrenci alınacaktır.
Güreş Eğitim Merkezlerine (GEM) alınacak öğrenci sayıları, Gençlik Hizmetleri
ve Spor İl Müdürlüklerinin talepleri doğrultusunda çıkartılacak öğrenci sayıları da göz
önünde bulundurularak Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığının teklifi, Spor Genel
Müdürlüğü Makamının onayı ile tespit edilir. Merkezlere alınacak sporcu öğrencilerin
seçme sınavları iki aşamalı olarak yapılacaktır
A-BĠRĠNCĠ AġAMA SINAVI
1-Birinci Aşama Sınavı 21 Nisan – 05 Mayıs 2014 tarihleri arasında 81 il
merkezinde yapılacaktır. Bu illerde yapılacak sınav sonucunda dereceye giren
sporcuların isim listesi 07 Mayıs 2014 tarihine kadar Spor Eğitimi Dairesi
Başkanlığına gönderilecektir. 1.aşama seçme sınavında başarılı olan sporcu
öğrenciler Erzurum, Muğla/Dalaman, Aksaray, Amasya gurup merkezlerinde
yapılacak 2. aşama sınavına katılacaklardır.
2- Birinci aşama sınavına katılanlar 10 – 11 yaş grubunda (2003 - 2004
doğumlu) olacak. Yaş tashihi olanlar seçmelere alınmayacaktır. Yaş tashihi yaptıkları
sınav sırasında ve sonrasında tespiti halinde kazanılmış haklarını kaybeder.
3- Birinci Aşama Sınavı; İl ve İlçe merkezlerinde belirtilen kriterler
doğrultusunda sadece güreĢ seçmeleri yapılarak il kontenjan sayısına uygun sporcu
öğrenciler belirlenecektir.
4- İl kontenjanları Aşağıdaki Tablo’da belirtilmiştir.
1
Ġl Aday Kontenjanları tablosu
ĠL
KONTENJAN SAYISI
(TAKIM)
ĠL
KONTENJAN SAYISI
(TAKIM)
1 ADANA
4 TAKIM : 4 X 11 : 44 KĠġĠ
41 ĠZMĠR
5 TAKIM : 5 X 11 : 55 KĠġĠ
2 ADIYAMAN
2 TAKIM : 2 X 11: 22 KĠġĠ
42 K.MARAġ
5 TAKIM : 5 X 11 : 55 KĠġĠ
3 AFYON
3 TAKIM : 3 X 11 : 33 KĠġĠ
43 KARABÜK
1 TAKIM : 1 X 11 : 11 KĠġĠ
4 AĞRI
1 TAKIM : 1 X 11 : 11 KĠġĠ
44 KARAMAN
2 TAKIM : 2 X 11 : 22 KĠġĠ
5 AKSARAY
2 TAKIM : 2 X 11 : 22 KĠġĠ
45 KARS
2 TAKIM : 2 X 11 : 22 KĠġĠ
6 AMASYA
3 TAKIM : 3 X 11 : 33 KĠġĠ
46 KASTAMONU 2 TAKIM : 2 X 11 : 22 KĠġĠ
7 ANKARA
5 TAKIM : 5 X 11 : 55 KĠġĠ
47 KAYSERĠ
4 TAKIM : 4 X 11 : 44 KĠġĠ
8 ANTALYA
4 TAKIM : 4 X 11 : 44 KĠġĠ
48 KIRIKKALE
1 TAKIM : 1 X 11 : 11 KĠġĠ
9 ARDAHAN
2 TAKIM : 2X 11 : 22 KĠġĠ
49 KIRKLARELĠ
2 TAKIM : 2 X 11 : 22 KĠġĠ
10 ARTVĠN
3 TAKIM : 3 X 11 : 33 KĠġĠ
50 KIRġEHĠR
1 TAKIM : 1 X 11 : 11 KĠġĠ
11 AYDIN
3 TAKIM : 3 X 11 : 33 KĠġĠ
51 KĠLĠS
2 TAKIM : 2 X 11 : 22 KĠġĠ
12 BALIKESĠR
5 TAKIM : 5 X 11 : 55 KĠġĠ
52 KOCAELĠ
2 TAKIM : 2 X 11 : 22 KĠġĠ
13 BARTIN
3 TAKIM : 3 X 11 : 33 KĠġĠ
53 KONYA
4 TAKIM : 4 X 11 : 44 KĠġĠ
14 BATMAN
2 TAKIM : 2 X 11: 22 KĠġĠ
54 KÜTAHYA
1 TAKIM : 1 X 11 : 11 KĠġĠ
15 BAYBURT
1 TAKIM : 1 X 11 : 11 KĠġĠ
55 MALATYA
4 TAKIM : 4 X 11 : 44 KĠġĠ
16 BĠLECĠK
2 TAKIM : 2 X 11 : 22KĠġĠ
56 MANĠSA
3 TAKIM : 3 X 11 : 30 KĠġĠ
17 BĠNGÖL
1 TAKIM : 1 X 11 : 11 KĠġĠ
57 MARDĠN
1 TAKIM : 1 X 11 : 11 KĠġĠ
18 BĠTLĠS
1 TAKIM : 1 X 11 : 11 KĠġĠ
58 MERSĠN
3 TAKIM : 3 X 11 : 33 KĠġĠ
19 BOLU
1 TAKIM : 1 X 11 : 11 KĠġĠ
59 MUĞLA
3 TAKIM : 3 X 11 : 33 KĠġĠ
20 BURDUR
4 TAKIM : 4 X 11 : 44 KĠġĠ
60 MUġ
1 TAKIM : 1 X 11 : 11 KĠġĠ
21 BURSA
5 TAKIM : 5 X 11 : 55 KĠġĠ
61 NEVġEHĠR
1 TAKIM : 1 X 11 : 11 KĠġĠ
22 ÇANAKKALE
2 TAKIM : 2 X 11 : 22 KĠġĠ
62 NĠĞDE
2 TAKIM : 2 X 11 : 22 KĠġĠ
23 ÇANKIRI
2 TAKIM : 2 X 11 : 22 KĠġĠ
63 ORDU
3 TAKIM : 3 X 11 : 33 KĠġĠ
24 ÇORUM
3 TAKIM : 3 X 11 : 33 KĠġĠ
64 OSMANĠYE
4 TAKIM : 4 X 11 : 44 KĠġĠ
25 DENĠZLĠ
3 TAKIM : 3 X 11 : 33 KĠġĠ
65 RĠZE
3 TAKIM : 3 X 11 : 33 KĠġĠ
26 DĠYARBAKIR
1 TAKIM : 1 X 11 : 11 KĠġĠ
66 SAKARYA
2 TAKIM : 2 X 11 : 22 KĠġĠ
27 DÜZCE
1 TAKIM : 1 X 11 : 11 KĠġĠ
67 SAMSUN
4 TAKIM : 4 X 11 : 44 KĠġĠ
28 EDĠRNE
2 TAKIM : 2 X 11 : 22 KĠġĠ
68 SĠĠRT
2 TAKIM : 2 X 12 : 22 KĠġĠ
29 ELAZIĞ
2 TAKIM : 2 X 11 : 22 KĠġĠ
69 SĠNOP
1 TAKIM : 1 X 11 : 11 KĠġĠ
30 ERZĠNCAN
1 TAKIM : 1 X 11 : 11 KĠġĠ
70 SĠVAS
4 TAKIM : 4 X 11 : 44 KĠġĠ
31 ERZURUM
5 TAKIM :5 X 11 : 55 KĠġĠ
71 ġ.URFA
2 TAKIM : 2 X 11 : 22 KĠġĠ
32 ESKĠġEHĠR
2 TAKIM : 2 X 11 : 22 KĠġĠ
72 ġIRNAK
2 TAKIM : 2 X 11 : 22 KĠġĠ
33 G.ANTEP
2 TAKIM : 2 X 11 : 22 KĠġĠ
73 TEKĠRDAĞ
1 TAKIM : 1 X 11 : 11 KĠġĠ
34 GĠRESUN
1 TAKIM : 1 X 11 : 11 KĠġĠ
74 TOKAT
3 TAKIM : 3 X 11 : 33 KĠġĠ
35 GÜMÜġHANE
1 TAKIM : 1 X 11 : 11 KĠġĠ
75 TRABZON
1 TAKIM : 1 X 11 : 11 KĠġĠ
36 HAKKARĠ
1 TAKIM : 1 X 11 : 11 KĠġĠ
76 TUNCELĠ
1 TAKIM : 1 X 11 : 11 KĠġĠ
37 HATAY
3 TAKIM : 3 X 11 : 33 KĠġĠ
77 UġAK
2 TAKIM : 2 X 11 : 21 KĠġĠ
38 IĞDIR
1 TAKIM : 1 X 11 : 11 KĠġĠ
78 VAN
1 TAKIM : 1 X 11 : 11 KĠġĠ
39 ISPARTA
2 TAKIM : 2 X 11 : 22 KĠġĠ
79 YALOVA
2 TAKIM : 2 X 11 : 22 KĠġĠ
40 ĠSTANBUL
5 TAKIM :5 X 11 : 55 KĠġĠ
80 YOZGAT
2 TAKIM : 2 X 11 : 22 KĠġĠ
81 ZONGULDAK 1 TAKIM : 1 X 11 : 11 KĠġĠ
2
B-ĠKĠNCĠ AġAMA SINAVI
1- İkinci Aşama Seçme Sınavları 21-25 Mayıs 2014 tarihleri arasında
Erzurum, Muğla/Dalaman, Aksaray, Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüklerinde gerçekleştirilecektir.
2- İkinci Aşama Seçme Sınavına katılacak her il, belirtilen tarihlerde 1. Aşama
seçme sınavını il ve ilçelerde yaparak 06 Mayıs 2014 tarihine kadar il takımlarını
oluşturacak ve takım listelerini 07 Mayıs 2014 tarihine kadar Spor Eğitimi Dairesi
Başkanlığına bildireceklerdir. Belirtilen tarihlere kadar takım listelerini göndermeyen
iller ikinci aşama seçme sınavına kabul edilmeyeceklerdir.
3- Ġkinci AĢama Sınav ġekli (yatılı) ; Birinci aşama seçme sınavları
sonunda, sıkletlerinde illerin kontenjan sayısına giren Güreşçiler İkinci Aşama Seçme
sınavına katılarak şu değerlendirmelere tabi tutulurlar;
a- GüreĢ (% 40),
b- Koordinasyon (%50),
c- Komisyon Mülakatı (%10).
4- Güreş Eğitim Merkezlerine tespit edilen boş kontenjanlarda belirtilen sayıda
sporcu-öğrenci alınacaktır.
5- GüreĢ Müsabakalarına ait uygulama; Sıkletler: 23-25, 27, 30, 33, 37, 41,
45, 50, 60,70,(+70 - 85) kg şeklinde olmak üzere 11 sıklette yapılacaktır.
a) Her güreşçi kendi sıkletinde güreşebilir. İl ve ilçelerde yapılacak
müsabakalarda belirtilen kilolara ilave olarak tolerans hakkı verilmeyecek.
b) İl ve grup seçmeleri minderde yapılacak, ilçelerde minder yoksa minder
usulü Karakucak yapılabilecektir.
c) Sıkletlerin müsabakalarından bir gün önce tartı yapılacaktır. 2. aşama
sıkletlerin tartı tarihi ve müsabaka tarihleri tablo 2’ de belirtilmiştir.
d) Müsabakalar 2 guruplu; 2 yenilgili eleme sistemiyle yapılacaktır.
e) Devreler 1,30 dakika olarak uygulanacaktır.
f) Her türlü beraberlikte, kriterler ve zorunlu bağlama uygulanmayacak,
devreler ilk puan alınana kadar uzatılacak, ilk puanı alan devreyi galip
tamamlayacaktır.
g) Diğer tüm hususlarda FİLA kuralları uygulanacaktır.
SINAV PROGRAMI:
SINAV TARĠHĠ
21.05.2014
21.05.2014
22.05.2014
23.05.2014
24.05.2014
25.05.2014
SAAT
16.00
17.00-17.30
9.30-18.30
9.30-18.30
9.30-18.30
14.00-18.00
UYGULAMA
Toplantı
Tartı
GüreĢ müsabakaları (22-25, 27, 30, 33, 37) kilolar
GüreĢ müsabakaları (41, 45, 50, 60,70,(+70 - 85) kilolar
Koordinasyon Testi
Komisyon Mülakatı - Değerlendirme
6- Gruplara iĢtirak edecek sporculardan aĢağıdaki belgeler istenecektir.
a) Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı veya Doktordan)
b) Vukuatlı Nüfus Cüzdan Örneği
3
c) 10 - 11 yaş gurubunda (2003-2004 doğumlu) İlköğretimde öğrenci olmak ve
okuduğuna dair resimli ve okul tarafından tasdikli belge (Bu belge İl Müdürlüklerince
de araştırılacak ve tasdik edilecektir). Yaş tahsisi veya belgelerinde tahrifat
bulunanlardan öncelikle İl Müdürlükleri sorumlu tutulacak, bu durumda olanlar sınavı
kazansalar dahi ilgili Güreş Eğitim Merkezlerine kabul edilmeyecektir
7- Süresi içerisinde kayıtlarını yaptırmayan asil öğrencilerin yerine sıralamaya göre
yedekler alınacaktır.
SPORCU ÖĞRENCĠLERĠN GÜREġ EĞĠTĠM MERKEZLERĠNE
YERLEġTĠRME KRĠTERLERĠ
KRĠTERLER
AġAMA
Birinci Aşama
(Ġl Seçmesi)
İller tablo 1.de kendilerine verilen takım sayılarına göre seçmelerini
yaparak 2.aşama sınavına katılırlar.
A-Adaylar başarıları doğrultusunda, sıkletlere göre alınacak sayılar,
tercihler ve merkezlerin taleplerine göre Güreş Eğitim Merkezlerine
yerleştirilecektir.
B-Her sıkletten kaç kiĢi alınacağı; sıkletteki katılım x toplam
alınacak kişi / toplam katılım oranlanması sonucunda belirlenecektir.
C-Her sıklette yatılı olarak Güreş Eğitim Merkezine alınacak aday
sporcular başarı puanına göre büyük puandan küçüğe doğru
sıralanır. Adaylar mevcut kontenjana göre aşağıdaki kriterler
doğrultusunda Güreş Eğitim Merkezlerine yerleştirilir.
a – İlindeki Güreş Eğitim Merkezine
İkinci Aşama
(Türkiye Seçmesi)
b – İline en yakın Güreş Eğitim Merkezine
D. İkinci aşama sınavına katılacak adaylar girmek istedikleri güreş
eğitim merkezini verilecek tercih formunda belirteceklerdir.
ÖNEMLĠ NOT: Gündüzlü eğitim için sadece GüreĢ Eğitim
Merkezinin bulunduğu yerde ikamet eden sporcular baĢvuruda
bulunacak ve gündüzlü statüde alınacak sporcu öğrencilerin
birinci aĢama sınav Ģekli sadece güreĢ müsabakası olarak
yapılacaktır. ikinci aĢama seçmeleri merkezin bulunduğu il
veya ilçe merkezlerinde 02 Mayıs – 08 Haziran 2013 tarihleri
arasında yapılacaktır. Sınav Ģekli güreĢ müsabakası (%40),
Koordinasyon Testi (%50) ve komisyon mülakatı (%10)
oluĢacaktır. Sınavlarda baĢarılı olanlar sınava girdiği merkezin
talebi doğrultusunda gündüzlü bölümüne yerleĢtirilirler. Yatılı
bölümünü yada baĢka bir merkezi tercih edemezler.
4
SINAV KURALLARI
1. ve 2. Aşma seçme sınavları Federasyonun belirlediği sınav kriterleri
doğrultusunda oluşturulan sınav komisyonlarınca yapılacaktır. Güreş sınavları Güreş
federasyonunca her yıl yeniden düzenlenerek hazırlanan “Sınav kriterleri” ne göre
yapılacaktır. 2014-2015 Güreş seçme sınavlarında uygulanacak sınav kriterleri
aşağıda çıkarılmıştır.
2014-2015 YILI GÜREġ EĞĠTĠM MERKEZLERĠ
1.VE 2. AġAMA SEÇME SINAV KRĠTERLERĠ
I.AġAMA SINAVI (yatılı,gündüzlü):
Birinci Aşama Sınavı Güreş Müsabakasından Oluşmaktadır
Sınavın yapılacağı yer : Kapalı spor salonu
Sınav için gerekli araçlar : Güreş minderi,Yeterli sayıda Hakem, Tartı aleti, Skorbord.
Sınavın uygulanışı
: Güreş sıkletlerinin tartıları müsabakadan bir gün önce
yapılarak müsabakalara geçilir. Her sıklette ilk dokuz dereceye giren sporculara
aşağıdaki tablodaki gibi 100 üzerinden puan verilecektir.
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Birinci AĢama GüreĢ Müsabakaları Puanlama Cetveli
Güreş Müsabakasına katılanların
Müsabaka Sonuçları
İsim Listesi
Derecesi
Puanı
(.................. kg)
100
96
92
88
84
80
76
72
68
64
60
56
52
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
NOT: Her sıklette ilk 10 sporcu değerlendirmeye alınacaktır.
5
II.AġAMA SINAVI (Yatılı)
1.BÖLÜM: GüreĢ müsabakaları %40
Sınavın yapılacağı yer
: Kapalı spor salonu
Sınav için gerekli araçlar : 2 Adet Güreş minderi, Tartı aleti, Skorbord v.b
Hakem
: Yeterli sayıda hakem
Sınavın uygulanışı
: Güreşecek sıkletler tartıldıktan sonra güreşin yapılacağı
gün müsabakalar yapılır
ve dereceye giren sporcular 100 üzerinden %40’ı
hesaplanarak aşağıdaki şekilde puanlandırılacak.
Ġkinci AĢama GüreĢ Müsabakalarının (%40) Puanlama Cetveli
Sıra
1
Güreş müsabakasına katılanların
İsim Listesi
( .................. kg)
Müsabaka Sonuçları
Derecesi
Puanı
100X%40=30
2
96X%40= 28
3
92X%40= 27,6
4
88X%40= 26,4
5
84X%40= 25,2
6
80X%40= 24
7
76X%53= 22,8
8
72X%40= 21,6
9
68X%40= 20,4
10
64X%40= 19,2
11
60X%40= 18
12
56X%40= 16,8
13
52X%40= 15,6
14
48X%40= 14,4
15
44X%40= 13,2
16
40X%40= 12
17
36X%40= 10,8
18
32X%40= 9,6
19
28X%40= 8,4
20
24X%40= 7,2
21
20X%40= 6
22
16X%40= 4,8
23
12X%40= 3, 6
24
8X%40= 2,4
25
4X%40= 1,2
6
2. BÖLÜM : Koordinasyon (%50)
Sınavın Yapılacağı Yer: Kapalı Spor Salonu
360
3
6m
2m
40
mm
m
İstasyon: Minder üzerinde öne takla, geri takla, burgu
İstasyon: 40 cm bank üzerinde üç kez çift sıçrama
İstasyon: Engel üzerinden karşılıklı rengine uygun 3.kg sağlık topu taşıma
İstasyon: Engel çubuklarının üstünde altan ve tekrar üsten atlayarak koşma
İstasyon: 2 kasa (110 – 120 cm) arasından elle pres bacakla yardım, yana atlama
İstasyon: Labirent koşu
7
Dereceye giren sporcular 100 üzerinden %50 si hesaplanarak aşağıdaki
şekilde puanlandırılacak.
Koordinasyon Testi (%50) Puanlama Cetveli
Koordinasyon testine katılanların
Müsabaka Sonuçları
Sıra
İsim Listesi
Derecesi (dk.)
Puanı
(.................. kg)
100X%50=30
1
96X%50= 28
2
92X%50=
27,6
3
88X%50= 26,4
4
84X%50= 25,2
5
80X%50= 24
6
76X%53= 22,8
7
72X%50= 21,6
8
68X%50= 20,4
9
64X%50= 19,2
10
60X%50= 18
11
56X%50=
16,8
12
52X%50= 15,6
13
48X%50= 14,4
14
44X%50= 13,2
15
40X%50= 12
16
36X%50=
10,8
17
32X%50= 9,6
18
28X%50= 8,4
19
24X%50= 7,2
20
20X%50= 6
21
16X%50=
4,8
22
12X%50= 3, 6
23
8X%50= 2,4
24
4X%50= 1,2
25
3.BÖLÜM: Komisyon GörüĢü (%10)
Komisyon bütün testler sonucunda edindikleri gözlem sonunda kanaat notu
vereceklerdir. Komisyonun sporcuların seçiminde verecekleri kanaat notu kriterleri:
Sporcuların yarışma içerisindeki disiplin durumları : %2,5
Sporcuların kazanma ve mücadele azmi:
: %2,5
Sporcuların teknik özellikleri
: %2,5
Genel kültür ve spor bilgisi
: %2,5
İkinci Aşama Komisyon Görüşü (%10) Puanlama Cetveli
Komisyon Görüşü
Derecesi
Puanı
1.(10 Puan)
2.( 9 Puan)
3.( 8 Puan)
4.( 7 Puan)
5.( 6 Puan)
6.( 5 Puan)
100X%10=10.0
96X% 10= 9.6
92X%10= 9.2
88X%10= 8.8
84X%10= 8.4
80X%10= 8.0
8
NOT: Komisyon en düşük 5, en fazla 10 puan üzerinden değerlendirme yapacaktır.
Ġkinci AĢama Komisyon GörüĢü (%10) Puanlama Cetveli
Komisyon değerlendirmesine katılanlar
Komisyon Görüşü
Sıra
İsim Listesi
( .................. kg)
Derecesi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
9
Puanı
ĠKĠNCĠ AġAMA SEÇME SINAVI TOPLU SONUÇLARI
Sıra
No
İsim Listesi
(………. kğ )
Güreş
Müsabakası
Puanı(%40)
Koordinasyon
Puanı(%50)
Komisyon
Görüşü
Puanı(%10)
Toplam
Puan
Derecesi
Kazanımı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
MALĠ HÜKÜMLER:
İl takımı seçmelerinde ve Erzurum, Muğla/Dalaman, Aksaray, Amasya illerinde
yapılacak ikinci aşama sınavı sırasında idareci ve antrenörlerin yolluk ve yevmiyeleri
ile Birinci Aşama Sınavında tablo’da belirlenen il kontenjanları çerçevesinde başarılı
olan ve İkinci Aşama Sınavına katılacak sporcuların sadece yol giderleri bağlı
bulundukları İl Müdürlükleri bütçelerinden karşılanacaktır.
İkinci Aşama Seçme Müsabakası esnasında görev alacak hakemlerin kanuni
harcırah ve ücretleri ile ikinci aşama sınavına giren sporcuların idarecisine ve
antrenörlerine kanuni harcırahları da güreş federasyonunun Türkiye şampiyonalaları
talimatının mali konular 2.maddesi (c) bendine göre karşılanacaktır. Diğer görevlilerin
kanuni harcırahları Genel Müdürlükçe karşılanacaktır.
İl seçmelerinde görev alacak hakemlere ait ücretler İl Müdürlükleri bütçesinden
karşılanacaktır.
İkinci aşama sınavının yapılacağı il merkezinde görevlendirilecek personelin
ücretleri bulundukları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından
ödenecektir.
Güreş Eğitim Merkezlerinde ayrıca ek sınav yapılmayacaktır.
Bu talimatta yer almayan ve tereddüt duyulan hallerde Spor Eğitimi Dairesi
Başkanlığının teklifi Genel Müdürlük Makamının onayı doğrultusunda hareket
edilecektir.
10
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÜREŞ EĞİTİM MERKEZLERİ (GEM)
2.AŞAMA SEÇME SINAVI YAPILACAK SINAV MERKEZLERİ VE BÖLGE İLLERİ
II. BÖLGE
AMASYA
I.BÖLGE
MUĞLA /DALAMAN
III. BÖLGE
AKSARAY
IV. BÖLGE
ERZURUM
1
AFYON (G.E.M)
1
AMASYA (G.E.M)
1
ADANA (G.E.M.)
1
ARTVİN (G.E.M)
2
ANTALYA-ELMALI (G.E.M)
2
ÇORUM (G.E.M)
2
AKSARAY (G.E.M.)
2
ERZURUM (G.E.M)
3
ANTALYA-KORKUTELİ (G.E.M)
3
ORDU (G.E.M)
3
G.ANTEP (G.E.M)
3
KARS (G.E.M)
4
AYDIN (G.E.M)
4
SAMSUN (G.E.M)
4
K.MARAŞ-MERKEZ (G.E.M.)
4
RİZE (G.E.M)
5
BALIKESİR (G.E.M)
5
SİVAS (G.E.M)
5
K.MARAŞ-GÖKSUN (G.E.M.)
5
AĞRI
6
DENİZLİ (G.E.M)
6
TOKAT (G.E.M)
6
KAYSERİ (G.E.M)
6
ARDAHAN
7
ESKİŞEHİR (G.E.M)
7
YOZGAT (G.E.M)
7
MERSİN (G.E.M.)
7
BAYBURT
8
MUĞLA (G.E.M)
8
ANKARA
8
OSMANİYE (G.E.M)
8
BİNGÖL
9
BİLECİK
9
BARTIN
9
ADIYAMAN
9
BİTLİS
10 BURDUR
10 BOLU
10 DİYARBAKIR
10 ERZİNCAN
11 BURSA
11 ÇANKIRI
11 ELAZIĞ
11 GÜMÜŞHANE
12 ÇANAKKALE
12 DÜZCE
12 HATAY
12 HAKKARİ
13 EDİRNE
13 GİRESUN
13 KARAMAN
13 IĞDIR
14 ISPARTA
14 KARABÜK
14 KİLİS
14 MUŞ
15 İSTANBUL
15 KASTAMONU
15 MALATYA
15 TRABZON
16 İZMİR
16 KIRIKKALE
16 MARDİN
16 TUNCELİ
17 KIRKLARELİ
17 KOCAELİ
17 NEVŞEHİR
17 VAN
18 KONYA
18 SAKARYA
18 NİĞDE
18 ŞIRNAK
19 KÜTAHYA
19 SİNOP
19 Ş.URFA
19 SİİRT
20 MANİSA
20 ZONGULDAK
20 KIRŞEHİR
20 BATMAN
21 TEKİRDAĞ
Hamza YERLİKAYA
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı
11
Download

2014–2015 ÖĞRETĠM YILINDA GÜREġ EĞĠTĠM