TÜRKİYE WUSHU FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
OLAĞAN GENEL KURULU KESİN DELEGE LİSTESİ
Sıra
Ünvanı
İli
Genel Kurul Üyesinin
Adı
Soyadı
1
GENEL MÜDÜR
ANKARA
YUNUS
AKGÜL
2
GENEL MÜDÜR YRD
ANKARA
SEZAĠ
BAĞBAġI
3
GENEL MÜDÜR YRD
ANKARA
MEHMET ALĠ
BABACAN
4
GENEL MÜDÜR YRD
ANKARA
NURĠ
DEMĠRCĠ
5
GENEL MÜDÜR YRD
ANKARA
MEHMET
KOCATEPE
ĠL MÜDÜRÜ
ANKARA
METĠN
ODABAġ
ĠL MÜDÜRÜ
ĠSTANBUL
ÖMER
GÜMÜġ
6
GENÇLĠK VE
7
7/3a
GENEL
ĠL MÜDÜRÜ
ĠZMĠR
SABRĠ
SADIKLAR
9
ĠL MÜDÜRÜ
TRABZON
ġERĠF
ÖZGÜR
10
ĠL MÜDÜRÜ
BURSA
TAMER
TAġPINAR
11
ĠL MÜDÜRÜ
ġ.URFA
HAKAN
ALTU
12
ĠL MÜDÜRÜ
ÇORUM
HAġĠM
EĞER
13
ĠL MÜDÜRÜ
MALATYA
MUSTAFA SADĠ
FINDIKLI
14
ĠL MÜDÜRÜ
K.MARAġ
A. ĠHSAN
KABAKÇI
15
ĠL MÜDÜRÜ
ORDU
ĠSMAĠL
ÇAĞLAYAN
16
BAKANLIK TEMSĠLCĠ
ANKARA
METĠN
SERTOĞLU
17
BAKANLIK TEMSĠLCĠ
ĠZMĠR
KEMAL
ZORLU
18
BAKANLIK TEMSĠLCĠ
ĠSTANBUL
ORHAN
AYHAN
MSB TEMSĠLCĠSĠ
ANKARA
Hv.Öğ.Alb. NĠHAT
ERMĠHAN
TMOK TEMSĠLCĠSĠ
ĠSTANBUL
TOGAY
BAYATLI
ĠÇĠġLERĠ BAK. TEMS
ANKARA
Ġ. EJDER
KAYA
TSYD TEMSĠLCĠSĠ
ANKARA
UĞUR
TENEKECĠOĞLU
23
TASKK TEMSĠLCĠSĠ
ANKARA
ADNAN
ERSAN
24
ÜNĠVERSĠTE. TEMS.
ANKARA
Prof.Dr. EYÜP G.
ĠġBĠR
25
SAĞLIK BAK. TEMS.
ANKARA
Uz.Dr. AHMET REġAT
DOĞUSAN
TEMSĠLCĠSĠ
ANKARA
NĠHAT
USTA
TEMSĠLCĠSĠ
ANKARA
BĠLAL
PORSUN
TEMSĠLCĠSĠ
ANKARA
HÜSEYĠN
AR
TEMSĠLCĠSĠ
ANKARA
ABDULLAH
ALBUNAR
TEMSĠLCĠSĠ
ANKARA
DEVRĠM
SAĞIROĞLU
TEMSĠLCĠSĠ
ANKARA
GÜRAY
SOYSAL
ĠSTANBUL
EBUBEKĠR
HOCAOĞLU
ANKARA
AYBARS
KILIÇHAN
ANKARA
YAġAR KAPTAN
BAġARAN
ĠSTANBUL
HALĠL
DURNA
ĠSTANBUL
TUNÇ
TURGUT
ĠSTANBUL
ALĠ RIZA
GÖZLÜKLÜOĞLU
ĠSTANBUL
ĠBRAHĠM
ÖZCAN
ĠSTANBUL
MEVLÜT
ÇAKIR
ĠSTANBUL
SÜLEYMAN
ġAHĠN
8
MÜDÜRLÜĞÜ
19
MERKEZ
20
21
7/3b
KURULU
22
26
DANIġMA
7/3c
TMOK
7/3ç
TASKK
27
28
29
30
7/3d
31
32
7/3e
TSYD
AVRUPA WUSHU FEDERASYONU (EWUF)
YÖNETĠM KURULU ÜYESĠ
33
34
35
7/3f
ESKĠ FEDERASYON BAġKANI
7/3h
FAAL OLMAYAN ULUSLARARASI HAKEM
36
37
38
39
40
7/3g
FAAL OLMAYAN ESKĠ DÜNYA DERECESĠ
KAYSERĠ
HANĠFE
ALTUN
MERSĠN
KIYMET
KARPUZOĞLU
43
ĠSTANBUL
ADEM
YALÇIN
44
ĠSTANBUL
MĠKAĠL
ĠSKENDER
45
ĠSTANBUL
ALĠ
ATALAN
46
ĠSTANBUL
CEM
DELĠDUMAN
41
YAPMIġ SPORCULAR VE AVRUPA
42
ġAMPĠYONLARI
ĠSTANBUL
AYHAN
ERYILMAZ
48
ġAMPĠYON SPOR KULÜBÜ
ADANA
NAĠM
YILDIRIM
49
KOBRA SPOR KULÜBÜ
ADANA
NAYĠM
AYÇĠÇEK
50
STAR ACADEMY SPOR KULÜBÜ
ADANA
HAKAN
ġAHADE
51
ERGENEKON SPOR KULÜBÜ
ADANA
ĠSMAĠL
BÜYÜKYOLAÇAN
52
ERGENEKON SPOR KULÜBÜ
ADANA
FĠLĠZ
BÜYÜKYOLAÇAN
53
ÖZGÜR SPOR KULÜBÜ
ADANA
MEHMET
ÖZKAYA
54
KOÇ-NAK GENÇ.SPOR KULÜBÜ
AFYON
HAKAN
KOÇ
55
KOÇ-NAK GENÇ.SPOR KULÜBÜ
AFYON
YEġĠM
KOÇ
56
KOÇ-NAK GENÇ.SPOR KULÜBÜ
AFYON
ALP ARMAN
BAYKAL
57
AKSARAY VUġU ĠHTĠSAS SPOR KULÜBÜ
AKSARAY
SONER
YILMAZ
58
AKSARAY VUġU ĠHTĠSAS SPOR KULÜBÜ
AKSARAY
ZEYYAT
ALTUN
59
AKSARAY GENÇ.SPOR ĠL MD.S. KULÜB
AKSARAY
ĠSMET
ERGÜN
60
AKSARAY GENÇ.SPOR ĠL MD.S. KULÜB
AKSARAY
OKTAY
ATALAN
61
POLAT EĞT.KÜLT.TAEK.SPOR KULÜBÜ
ANKARA
ÖZERK
ÖNCÜ
62
ÇAĞLAR SPOR KULÜBÜ
ANKARA
AHMET
TUN Ç
63
AYAZ SPOR KULÜBÜ
ANKARA
ĠBRAHĠM
GÖLCÜ
64
GÖRKEM TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ
ANKARA
ĠMDAT
ÖKSÜZ
65
SĠNCAN GENÇLĠK ve SPOR KULÜBÜ
ANKARA
ABDÜLKADĠR
KÖSEK
66
DÜNYA ÇOCUKLARI G.S.K
ANKARA
ÖNDER
KARAN
67
ANKARA GENÇLĠK SPOR KULÜBÜ
ANKARA
HAKAN
ĠNAÇLI
68
BAġKENT ANGORA SPOR KULÜBÜ
ANKARA
HĠKMET
ALTINTOP
69
ANKARA KICKBOKS AEROBĠK S.K.
ANKARA
ABDURRAHMAN
AKYÜZ
70
SPORTMEN SPOR KULÜBÜ
ANKARA
ORHAN
BOLTÜRK
71
AHMET KURAL GENÇ.SPOR KULÜBÜ
ANTAKYA
AHMET
KURAL
72
KEPEZ BELEDĠYE SPOR KULÜBÜ
ANTALYA
MUSTAFA ERKĠN
DEMĠR
73
KARACASU SPOR KULÜBÜ
AYDIN
EROL
GENÇ
74
ATAEYMĠR SPOR KULÜBÜ
AYDIN
MEHMET
BAġALAN
75
YAVUZ ASLAN GENÇ.SPOR KULÜBÜ
BARTIN
SEFAĠ
YOLCU
76
BARTIN TOKĠ EVLERĠ SPOR KULÜBÜ
BARTIN
HASAN
ÇALIġKAN
77
YEġĠL BARTIN GENÇ.SPOR KULÜBÜ
BARTIN
HULĠSĠ
ELMAS
78
YEġĠL BARTIN GENÇ.SPOR KULÜBÜ
BARTIN
HAKAN ZAFER
ÖZDEMĠR
79
TAġKIRAN SPOR KULÜBÜ
BURSA
HASAN
VANLIOĞLU
80
TAġKIRAN SPOR KULÜBÜ
BURSA
HAMZA
VANLIOĞLU
81
OLĠMPĠK SPOR KULÜBÜ
BURSA
SAVAġ
YILMAZER
82
YAKINCI GENÇ.SPOR KULÜBÜ
BURSA
NURETTĠN
GÜNEY
83
GÖRÜKLE GENÇ.SPOR KULÜBÜ
BURSA
CEYHAN
MOLLAMEHMETOĞLU
84
NĠLÜFER GENÇ.SPOR KULÜBÜ
BURSA
ĠBRAHĠM NEDĠM
TĠTĠZ
85
AKADEMĠ GENÇ.SPOR KULÜBÜ
BURSA
ĠSMAĠL HAKKI
ÇAPOĞLU
86
ÇALI ZĠRVE GENÇ.SPOR KULÜBÜ
BURSA
YAġAR
SEZGĠN
47
TAEKWONDO ĠHTĠSAS SPOR KULÜBÜ
BURSA
HAMZA
ÖZ
FURKAN SPOR KULÜBÜ
BURSA
ÖMER SALĠH
CENGĠZ
YEġĠLOVA GENÇ.SPOR KULÜBÜ
BURSA
AYHAN
KORKMAZ
90
ÇORUM GENÇ.SPOR ĠL MD. KULÜBÜ
ÇORUM
ZEKERĠYE
ATAK
91
ÇORUM BELEDĠYE SPOR KULÜBÜ
ÇORUM
MUSTAFA
ERCAN
92
ÇORUM BELEDĠYE SPOR KULÜBÜ
ÇORUM
MUSTAFA
KANAT
93
ÇORUM BELEDĠYE SPOR KULÜBÜ
ÇORUM
ABDULLAH
YĠĞĠTTAġÇI
94
GENÇLER BĠRLĠĞĠ SPOR KULÜBÜ
DĠYARBAKIR
HĠKMET
ATTI
95
ÖZEL DÜZCE SPOR KULÜBÜ
DÜZCE
ġEVKET
GÖLCÜ
96
KAPLANLAR SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
MUSTAFA
ERCAN
97
KAPLANLAR SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
ZEKĠ
ġENGÖZ
98
ALPKĠNDO ĠHTĠSAS S. K.
ĠSTANBUL
HALĠT
ALP
99
SULTANBEYLĠ AKÇA SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
NĠYAZĠ
AKÇA
100
SULTANBEYLĠ AKÇA SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
SAMĠ
ERYILMAZ
101
SAMURAY OLĠMPĠK SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
LÜTFULLAH
AKDENĠZ
102
BUDO SPORLARI ĠHTĠSAS SPOR KULÜB
ĠSTANBUL
YILMAZ
AYDIN
103
ALPERHAN SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
ERHAN
OTLUOĞLU
104
ANADOLU ĠHTĠSAS SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
MURAT
ER
105
ANADOLU ĠHTĠSAS SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
NEVZAT
BEġOK
106
YILMAZ SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
SABRĠ
YILMAZ
107
ARSLAN KARATE SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
SERDAR
UZUNÖNER
108
YENĠDOĞAN SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
ARSLAN
BAYRI
109
ĠSTANBUL KAPTAN KARATE S.K.
ĠSTANBUL
SALĠM
KALAY
110
ĠSTANBUL KAPTAN KARATE S.K.
ĠSTANBUL
AZMĠ
ÖZBEY
111
BATI SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
HÜSEYĠN
YILDIZ
112
ĠST.KARATE.DERN. SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
HAYRULLAH
YAMANOĞLU
113
ĠST.KARATE.DERN. SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
RECEP ALĠ
KALAYCI
114
AVCI SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
OKTAY
AVCI
115
DRAGON ICBO SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
FĠKRET
ÜNAL
116
ÇALIMLI SAV.SAN. SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
ALĠ
ÇALIMLI
117
SAMANDRA SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
MÜSTAN
ÖZKARAN
118
CENGĠZ DENĠZ SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
SERDAR
AKSU
119
ĠNCĠ ĠHTĠSAS SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
AKĠF
ĠNCĠ
120
DOĞUKAN MÜC.SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
MEHMET
ÇAY
121
UZGURLAR SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
SONER
UZGUR
122
UZGURLAR SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
KENAN
ġAHĠN
123
SULTANBEYLĠ SAV.SAN.SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
AĞMUR
ULUSAL
124
SULTANBEYLĠ SAV.SAN.SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
KAZIM
ULUSAL
125
USS BAĞCILAR SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
MUSTAFA
YAVUZ
126
USS BAĞCILAR SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
ALĠ ĠHSAN
GÜNDOĞDU
127
AYAZAĞA BĠRLĠK SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
CEVAT
ALP
128
GÜNGÖREN ĠHTĠSAS SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
MURAT
EKMEKÇĠ
129
GÜNGÖREN ĠHTĠSAS SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
HASAN
AKTOKA
130
KARTAL YĠĞĠTLER SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
HALĠL
ÇĠMEN
131
KARTAL YĠĞĠTLER SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
NAZIM
YĠĞĠT
132
DEMĠRKIRAN SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
KAYA
DEMĠRKIRAN
133
DEMĠRKIRAN SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
YAġAR
TANRIGÜL
87
88
89
7/5a-b
134
UZAKDOĞU WUSHU SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
RECEP
ALP
135
UZAKDOĞU WUSHU SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
MUSTAFA
FIRAT
136
AYYILDIZ SPOR KULÜBÜ
ĠZMĠR
ĠSLAM
YURDUSEVEN
137
WUSHU SPOR KULÜBÜ
ĠZMĠR
REMZĠ
BAGAY
138
ALTINKEMER SPOR KULÜBÜ
ĠZMĠR
MURAT
YILMAZ
139
KARACA SPOR KULÜBÜ
ĠZMĠR
NURĠ
KARACA
140
FIGHT ACADEMY SPOR KULÜBÜ
ĠZMĠR
ĠSAM
AKGÜL
141
BUDO SPORLARI ĠHTĠSAS SPOR KULÜB
ĠZMĠR
ĠSLAM
AKTOG
142
ASLAN SPOR KULÜBÜ
KARABÜK
RAMAZAN
SEVĠNÇ
143
ASLAN SPOR KULÜBÜ
KARABÜK
ADEM
ÖZÇETĠN
144
ILGAZ SPOR KULÜBÜ
KASTAMONU
HARUN RAġĠT
ESKĠ
145
ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ SPOR KULÜBÜ
KAYSERĠ
NAZMĠ
SARITAġ
146
YENĠ ÖZAY SPOR KULÜBÜ
KAYSERĠ
ĠRFAN
SARIALAN
147
YENĠ ÖZAY SPOR KULÜBÜ
KAYSERĠ
ORHAN
ÖZAKTI
148
ERCĠYES ÖZAY AEO. SPOR KULÜBÜ
KAYSERĠ
KĠRAZ
ġAHĠN
149
ġAMPĠYON ÖZAY GENÇ.SPOR KULÜBÜ
KAYSERĠ
AZĠZ
ALTINBAġ
150
KÖRFEZ ġAMPĠYONLAR SPOR KULÜBÜ
KOCAELĠ
ĠLHAN
KOÇ
151
ÇAYIROVA BELEDĠYE SPOR KULÜBÜ
KOCAELĠ
YÜKSEL
KÜÇÜK
152
KARAPINAR BELE GENÇ.SPOR KULÜB
KONYA
MEHMET
EMEKLĠ
153
SELÇUKLU BELEDĠYE SPOR KULÜBÜ
KONYA
ALĠ
GÜMÜġTEKĠN
154
KARAKUġ SPOR KULÜBÜ
MALATYA
HASAN BASRĠ
KARAKUġ
155
MANĠSA JEET-KUNE-DO SPOR KULÜBÜ
MANĠSA
KADĠR
AKGÜN
156
ÇELĠK SPOR KULÜBÜ
MERSĠN
GÜLÜSTAN
KOġULAN
157
YILDIZLAR SPOR KULÜBÜ
MERSĠN
RASĠM
KELEġ
158
MERSĠN PANTERLER DÖĞÜġ
MERSĠN
ERDAL
AYDEMĠR
159
ATĠLLA SPOR KULÜBÜ
MERSĠN
ATĠLLA
FINDIK
160
MOHĠKAN ĠHTĠSAS SPOR KULÜBÜ
MERSĠN
ZĠYA DĠYAADDĠN
YILDIRIM
161
PEGASUS SPOR KULÜBÜ
MERSĠN
FĠKRĠ
ARICAN
162
MERSĠN KANDEMĠR KĠCKBOKS S. K.
MERSĠN
NASIR
KANDEMĠR
163
KARGIPINARI SPOR KULÜBÜ
MERSĠN
TESLĠME
ÇELĠK
164
BODRUM BELEDĠYE SPOR KULÜBÜ
MUĞLA
ALĠ
TOP
165
REĠS SPOR KULÜBÜ
ORDU
ġAKĠR
BAYRAMOĞLU
166
SANDA SPOR KULÜBÜ
ORDU
SAVAġ
ÇAKMAK
167
SAKARYA AS AKYAZI SPOR KULÜBÜ
SAKARYA
ÖMER
TUNCA
168
BEKĠRPAġA BELDE SPOR KULÜBÜ
SAKARYA
VOLKAN
COġKUN
169
BUDO SPORLARI ĠHTĠSAS SPOR KULÜB
SAKARYA
FATMA
AKYÜZ
170
BUDO SPORLARI ĠHTĠSAS SPOR KULÜB
SAKARYA
ERSAN
ÇELĠK
171
PAMUKOVA SPOR KULÜBÜ
SAKARYA
SERKAN
AYDIN
172
SAKARYA TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ
SAKARYA
SERCAN
YAġAR
173
ARĠFĠYE DOĞAN SPOR KULÜBÜ
SAKARYA
NAZĠF ERCAN
ERDEM
174
GÜNEġLER BELDE SPOR KULÜBÜ
SAKARYA
HALĠT
SÜZER
175
ERENLER SPOR KULÜBÜ
SAKARYA
ġENEL
ÇAPOĞLU
176
SAKARYA B.ġEHĠR BELEDY SPOR KLB
SAKARYA
FATĠH
ÇAPOĞLU
177
KARAPÜRÇEK SPOR KULÜBÜ
SAKARYA
MUHAMMET
ÇAPOĞLU
178
YAġAM SPOR KULÜBÜ
SAMSUN
AHMET
KURT
179
SĠVAS SAĞLIK SPOR KULÜBÜ
SĠVAS
CEMALETTĠN
KUZUCUOĞLU
180
SĠVAS BELEDĠYE SPOR KULÜBÜ
SĠVAS
MUSTAFA
BOZKURT
181
MĠMARSĠNAN SPOR KULÜBÜ
SĠVAS
AYDIN
ARSLANDOĞAN
182
TELEKOM SPOR KULÜBÜ
SĠVAS
HAYRETTĠN
GENÇER
183
TELEKOM SPOR KULÜBÜ
SĠVAS
TAHĠR
KARTAL
184
GENÇLĠK VE SPOR ĠL MD.SPOR KULÜB
SĠVAS
MEHMET
ÖZLÜ
185
AKADEMĠ SPOR KULÜBÜ
SĠVAS
HAKAN
ELGĠN
186
AKADEMĠ SPOR KULÜBÜ
SĠVAS
KADĠR
KURUÇAY
187
SĠVAS GÜREġ GENÇ.SPOR KULÜBÜ
SĠVAS
AYHAN
BAYHAN
188
SĠVAS GÜREġ GENÇ.SPOR KULÜBÜ
SĠVAS
YALÇIN
SOYUYÜCE
189
HOBY SPOR KULÜBÜ
SĠVAS
METE
GÜREL
190
SOSYAL HĠZMETLER SPOR KULÜBÜ
SĠVAS
ERDAL
KILIÇ
191
ÖZDEMĠR SPOR KULÜBÜ
SĠVAS
NACĠ
ĠNAN
192
CUMHURĠYET ÜNĠVER.SPOR KULÜBÜ
SĠVAS
MAHMUT
KARAKOLLUKÇU
193
BEZĠCĠ SPOR KULÜBÜ
SĠVAS
FATĠH
UZUN
194
TRABZON GENÇ. SPOR ĠL MD. KULÜBÜ
TRABZON
SERPĠL
SUNGUR
195
DENGE SPOR KULÜBÜ
TRABZON
MUSTAFA
DURMUġOĞLU
196
ALTINYUMRUK SPOR KULÜBÜ
TRABZON
MEHMET
HALDIZOĞLU
197
YALOVA BELEDĠYE GENÇ.SPOR KULÜB
YALOVA
HĠLAL
BARUT
198
YALOVA BELEDĠYE GENÇ.SPOR KULÜB
YALOVA
HAKAN
KANBEROĞLU
199
YALOVA VUġU-KUNGFU SPOR KULÜBÜ
YALOVA
ALĠ
KANBEROĞLU
200
YALOVA VUġU-KUNGFU SPOR KULÜBÜ
YALOVA
MUSTAFA KEMAL
ÇAPOĞLU
201
ÖZGÜR SPOR KULÜBÜ
ADANA
KADĠR
DÜNDAR
202
ÖZGÜR SPOR KULÜBÜ
ADANA
ÖMER
DÜNDAR
203
ÖZGÜR SPOR KULÜBÜ
ADANA
HANĠFĠ
AYDIN
204
ÖZGÜR SPOR KULÜBÜ
ADANA
NAHĠT
BAġKÖYLÜ
205
ÖZGÜR SPOR KULÜBÜ
ADANA
ĠSMAĠL
YILMAZ
206
ÖZGÜR SPOR KULÜBÜ
ADANA
BÜNYAMĠN
KILIÇ
207
ERGENEKON SPOR KULÜBÜ
ADANA
MUSTAFA
BENLĠ
208
BATI SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
DURBABA
EKĠZ
ĠST.KARATE.DERN. SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
M. HĠLMĠ
KAPLAN
210
USS BAĞCILAR SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
ġENOL
ATA
211
YENĠ ÖZAY SPOR KULÜBÜ
KAYSERĠ
REġĠT
KAYA
212
TELEKOM SPOR KULÜBÜ
SĠVAS
NECMĠ
ĠNAN
213
GENÇLĠK VE SPOR ĠL MD.SPOR KULÜB
SĠVAS
AHMET
URHAN
214
AKADEMĠ SPOR KULÜBÜ
SĠVAS
HALĠL
YĠĞĠN
215
SĠVAS GÜREġ GENÇ.SPOR KULÜBÜ
SĠVAS
YUSUF
KESKĠN
216
CUMHURĠYET ÜNĠVER.SPOR KULÜBÜ
SĠVAS
HARUN
ATASOY
217
ALTINYUMRUK SPOR KULÜBÜ
TRABZON
ALĠ
SÜRMENELĠ
209
7/5c
Download

Kesin Delege Listesi - Spor Genel Müdürlüğü