1 Kadrolu Aktif ÇalıĢan
2 Kadrolu Aktif ÇalıĢan
3 Kadrolu Aktif ÇalıĢan
BURCU DOĞAN
MALĠK AKÇAY
SALĠH EKER
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
1 Geçici Görevle Gelen
KEZĠBAN KARACAN
Yard.Doç.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Geçici Görevle Gelen
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Giden
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Geçici Görevle Giden
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif Çalışan
ALĠ FUAT ERDEM
AYÇA TAġ TUNA
CAFER ALTAġ
CANDAN YILMAZ GÜNEL
FĠKRET BAYAR
HANDE ÖZOCAK
HANĠFE GÜNEY
HASAN KARAHAN SÖNMEZ
HURĠ TAġTAN TAġ
JALAN ġERBETÇĠGĠL ERGÖNENÇ
MELĠHA ORHON ERGÜN
NESLĠHAN ĠSAOĞLU
ONUR PALABIYIK
REFĠYE SELĠN AYBAR YENCĠLEK
SERBÜLENT GÖKHAN BEYAZ
SEVDA GÜRSEL
TOLGA ERGÖNENÇ
TUĞBA SONBAHAR
ÜNEL TAYFUN ÇAKIR
YAKUP TOMAK
YAġAR TOPTAġ
ZAFER KARADENĠZ
HAZEL CAN ÜZER
Doç.
Yard.Doç.
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Doç.
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Doç.
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
1
2
3
4
5
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
AYTAÇ CAN
CAN YALDIZ
DAVUT CEYLAN
GÖKHAN KIZILÇAY
TĠBET KAÇIRA
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Yard.Doç.
Uzman Tabip
Yard.Doç.
1 Geçici Görevle Gelen
BĠRSEN AYDEMĠR
Doç.
1 Geçici Görevle Gelen
ÜNAL ERKORKMAZ
Yard.Doç.
BERNA BOZKURT
EġREF KAMĠL
FATMA BEHĠCE CĠNEMRE
FATMA ÖZDEMĠR
HAYRULLAH YAZAR
ĠBRAHĠM ETHEM ġAHĠN
MEHMET AKDOĞAN
ÖZLEM KADILAR
SÜRET AĞAÇ
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Yard.Doç.
Uzman Tabip
Yard.Doç.
Uzman Tabip
Prof.
Uzman Tabip
Uzman Tabip
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
AYSEL YUCAK
GÜLTEKĠN BÜYÜKARSLAN
MEHMET BAHA ÇETĠN
ONURSAL VARLIKLI
TURAN YILDIZ
ZEKERĠYA ĠLÇE
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Yard.Doç.
Prof.
1 Geçici Görevle Gelen
ġÜKRĠYE PINAR ĠġGÜVEN
Doç.
1 Kadrolu Aktif ÇalıĢan
2 Geçici Görevle Gelen
AYġE CEYDA ÖREN
MUSTAFA BÜYÜKAVCI
Uzman Tabip
Prof.
1 Geçici Görevle Gelen
ÖNER ÖZDEMĠR
Prof.
1 Geçici Görevle Gelen
MUSTAFA KÖSECĠK
Prof.
1 Kadrolu Aktif ÇalıĢan
2 Ġzinli (Kadrolu)
SERHAT NASIROĞLU
VEYSĠ ÇERĠ
Uzman Tabip
Uzman Tabip
AHMET CAN
BAHRĠ ELMAS
BURCU BOZKAYA YÜCEL
BÜLENT YILDIZ
ENVER YAYA
ENGĠN MENEKġE
FÜGEN BARAN
GÜNDÜZ AKGÜL
HACER EFNAN OKUYAN
HATĠCE ĠCLAL YÜCE GÖRMÜġ
MELTEM KARABAY
METĠN TRABZON
MURAT ELEVLĠ
MUSTAFA BÖNCÜ
PELĠN ALBAYRAK
SEMĠH SONGÜR
ġENAY DOĞAN
ġÜKRÜ KARAKULLUKÇU
YASĠN KARALI
ZUHAL KARALI
Uzman Tabip
Yard.Doç.
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Prof.
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
ALĠ ERDAL GÜNEġ
Uzman Tabip
BAHAR SEVĠMLĠ DĠKĠCĠER
BERNA SOLAK
MAHĠZER YALDIZ
MUSTAFA TEOMAN ERDEM
REYHAN ÇETĠNKAYA
TUBA ÇETĠNER
Uzman Tabip
Yard.Doç.
Uzman Tabip
Prof.
Uzman Tabip
Uzman Tabip
MEHMET ÇÖLBAY
Uzman Tabip
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Ġzinli(sözleĢme imzaladı)
Geçici Görevle Gelen
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Ġzinli (Kadrolu)
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Giden
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
1 Geçici Görevle Gelen
1
2
3
4
5
6
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
1 Kadrolu Aktif ÇalıĢan
1
2
3
4
5
6
7
8
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Geçici Görevle Gelen
Geçici Görevle Giden
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Geçici Görevle Gelen
AYLĠN ÇALICA UTKU
AZĠZ ÖĞÜTLÜ
ERTUĞRUL GÜÇLÜ
MEHMET YAHYAOĞLU
MUAMMER TÖRE
NAZAN TUNA
OĞUZ KARABAY
SELMA BEZĠRGAN
Uzman Tabip
Yard.Doç.
Yard.Doç.
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Prof.
Uzman Tabip
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Ġzinli (Kadrolu)
Geçici Görevle Gelen
Geçici Görevle Gelen
Ġzinli (Kadrolu)
Ġzinli (Kadrolu)
Kadrolu Aktif Çalışan
AYHAN KAMANLI
CEM CĠHAN
HALĠL HARMAN
HANĠFE DÜZGÜN ÇELĠK
KEMAL NAS
MUSTAFA SERDAR SAĞ
SĠNEM SAĞ
YELĠZ GÜLTEKĠN
İLKNUR DALKIRAN TAYFUN
Prof.
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Prof.
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
DERYA GÜZEL
GÖNÜL GÜROL
Uzman Tabip
Yard.Doç.
AHMET TARIK EMĠNLER
AYDIN ġEREF KÖKSAL
ERKAN PARLAK
MUSTAFA ĠHSAN USLAN
Yard.Doç.
Prof.
Prof.
Doç.
ENĠS DĠKĠCĠER
ERDAL BĠROL BOSTANCI
FATĠH ALTINTOPRAK
FEHMĠ ÇELEBĠ
GÜNER ÇAKMAK
HAKAN DEMĠR
HAVVA BELMA KOÇER
KAMĠL KÖSE
KEREM KARAMAN
METĠN ERCAN
MUSA AKOĞLU
ORHAN VELĠ ÖZKAN
ORHAN YAĞMURKAYA
Uzman Tabip
Prof.
Yard.Doç.
Prof.
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Prof.
Uzman Tabip
Doç.
Doç.
Prof.
Doç.
Uzman Tabip
ABĠDĠN ġEHĠTOĞULLARI
AHMET NASIR
MUSTAFA MUZAFFER YILMAZ
Doç.
Uzman Tabip
Uzman Tabip
ADĠL CAN GÜNGEN
CAHĠT BĠLGĠN
CANATAN TAġDEMĠR
HASAN DÜZENLĠ
Uzman Tabip
Yard.Doç.
Uzman Tabip
Uzman Tabip
1 Geçici Görevle Gelen
2 Geçici Görevle Gelen
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Geçici
Geçici
Geçici
Geçici
Görevle
Görevle
Görevle
Görevle
Gelen
Gelen
Gelen
Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Geçici Görevle Gelen
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Geçici Görevle Giden
Geçici Görevle Gelen
Geçici Görevle Gelen
Geçici Görevle Gelen
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
1 Geçici Görevle Gelen
2 Kadrolu Aktif ÇalıĢan
3 Kadrolu Aktif ÇalıĢan
1
2
3
4
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
5
6
7
8
9
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
HĠKMET ÇOBAN
MUSTAFA YETĠġ
NALAN ERDEM
SALĠHA ESRA GÖKIRMAK
YUSUF AYDEMĠR
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Yard.Doç.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Ġzinli (Geçici Görevli)
Ġzinli (Kadrolu)
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif Çalışan
BURÇĠN ÇAKIR
EMĠNE DOĞAN
ERKAN ÇELĠK
FUNDA EBRU ÖNMEZ
GÜRSOY ALAGÖZ
NĠLGÜN ÖZKAN AKSOY
ÖZLEM BURSALI
ġULE BAHADIR COġKUN
SİBEL ALİŞAN
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Prof.
Yard.Doç.
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
1 Geçici Görevle Gelen
HASAN ÇETĠN EKERBĠÇER
Doç.
1 Kadrolu Aktif ÇalıĢan
CENK SUNU
Uzman Tabip
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Giden
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
AHMET NALBANT
ALĠ TAMER
AYFER ERDOĞAN ALTAġ
CENGĠZ KARACAER
CEYHUN VARIM
EKREM ÇAKIR
HAKAN CĠNEMRE
ĠSMET SAYAN
NEHĠR CEYLAN
RIDVAN LĠSE
SEDAT AYDIN
SERAP ÜNĞAN
TEZCAN KAYA
Uzman Tabip
Prof.
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Yard.Doç.
Uzman Tabip
Doç.
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Yard.Doç.
1
2
3
4
5
6
7
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Ġzinli(sözleĢme imzaladı)
EGEMEN KÜÇÜK
HALĠL ĠBRAHĠM ÇIKRIKLAR
ĠSMAĠL ADADIOĞLU
MURAT YÜCEL
NURAY ASLAN
ġEBNEM KILIÇ
YUSUF YÜRÜMEZ
Uzman Tabip
Yard.Doç.
Uzman Tabip
Yard.Doç.
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Prof.
1
2
3
4
5
6
7
8
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
AYġE FUNDA ZORLAR
AHMET YILDIZ
ARĠF SERHAN CEVRĠOĞLU
BORA ÖZGÜN
DENĠZ ġENCAN VARLIKLI
ERDAL ÇĠL
ERMAN SEVER
FATMA KESKĠN
Uzman
Uzman
Prof.
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Tabip
Tabip
Tabip
Tabip
Tabip
Tabip
Tabip
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
GÜNAY DUMAN
GÜRHAN GÜNEY
HAMĠYET NUMANOĞLU(BEKÇĠ)
HAYAL UZELLĠ ġĠMġEK
HĠLAL USLU YUVACI
MEHMET SÜHHA BOSTANCI
MUSA YILMAZ
MUSTAFA GÜDER
NERMĠN AKDEMĠR
ORHAN ÜNAL
SEDAT UMUR
SELÇUK ÖZDEN
SERKAN KUMBASAR
SĠNAN ÇANKAYA
SĠNAN ZORSU
TUBA DÜZCAN
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Yard.Doç.
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Doç.
Prof.
Uzman Tabip
Prof.
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Geçici Görevle Giden
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
ALPER ERKĠN
BĠLAL PERÇĠN
HAKAN SAÇLI
ĠBRAHĠM KARA
KUBĠLAY ELHAN
MEHMET KAAN KIRALĠ
MEVRĠYE SERPĠL DĠLER
ORHAN VELĠ DOĞAN
SADULLAH SÜHA ÖZDĠLEK
Yard.Doç.
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Doç.
Uzman Tabip
Prof.
Uzman Tabip
Doç.
Uzman Tabip
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Geçici Görevle Gelen
Geçici Görevle Gelen
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Geçici Görevle Gelen
Geçici Görevle Gelen
Geçici Görevle Gelen
Geçici Görevle Gelen
Geçici Görevle Gelen
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
EFE EDEM
HARUN KILIÇ
HÜSEYĠN GÜNDÜZ
LEVEND EDĠġ
MEHMET AKĠF ÇAKAR
MEHMET BÜLENT VATAN
MUHAMMET NECATĠ MURAT AKSOY
MUSTAFA GÖKHAN VURAL
MUSTAFA TARIK AĞAÇ
MUSTAFA TÜRKER PABUCCU
NURGÜL KESER
PERĠHAN VARIM
RAMAZAN AKDEMĠR
SAADET DEMĠRTAġ
SABĠYE YILMAZ
YUSUF CAN
Uzman Tabip
Doç.
Prof.
Uzman Tabip
Doç.
Yard.Doç.
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Yard.Doç.
Uzman Tabip
Prof.
Uzman Tabip
Prof.
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
1
2
3
4
5
6
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Geçici Görevle Gelen
CEM KARATAġ
DENĠZ DEMĠR
GÜRKAN KAYABAġOĞLU
HASAN MERMER
MAHMUT SĠNAN YILMAZ
MEHMET GÜVEN
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Yard.Doç.
Uzman Tabip
Yard.Doç.
Prof.
7 Kadrolu Aktif ÇalıĢan
8 Kadrolu Aktif ÇalıĢan
SÜLEYMAN CESUR
ÜMĠT ÖZTAġ
Uzman Tabip
Uzman Tabip
AHMET ÖZBEK
ENGĠN KARAKEÇE
ĠHSAN HAKKI ÇĠFTCĠ
MEHMET KÖROĞLU
MUSTAFA ÖZTÜRK
ÖZLEM AYDEMĠR AKKAYA
TAYFUR DEMĠRAY
VĠLDAN DEMĠRAY
MUSTAFA ALTINDİŞ
HÜSEYİN AGAH TERZİ
Doç.
Uzman Tabip
Doç.
Doç.
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Prof.
Uzman Tabip
1 Geçici Görevle Giden
2 Geçici Görevle Gelen
3 Kadrolu Aktif ÇalıĢan
FERHAN AYTUĞ
SAVAġ SĠPAHĠ
YALÇIN SOLAK
Uzman Tabip
Doç.
Doç.
1 Geçici Görevle Gelen
2 Kadrolu Aktif ÇalıĢan
BAHRĠ ERMĠġ
TANER HAFIZOĞLU
Prof.
Uzman Tabip
ASLI AKSOY GÜNDOĞDU
AYBALA NESLĠHAN ALAGÖZ
AYHAN BÖLÜK
BELMA DOĞAN GÜNGEN
BĠLGEHAN ATILGAN ACAR
DĠLCAN KOTAN DÜNDAR
MURAT ALEMDAR
TÜRKAN ACAR
YEġĠM GÜZEY ARAS
ZEYNEP ÖZÖZEN AYAS
Uzman Tabip
Yard.Doç.
Prof.
Uzman Tabip
Yard.Doç.
Doç.
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
ALĠHAN ERDOĞAN
HURĠ TĠLLA ĠLÇE
KERĠM YILDIZ
Uzman Tabip
Yard.Doç.
Uzman Tabip
ABDULLAH KIRBIZ
ALĠ ġEN
ALPER KURTOĞLU
AYTAÇ CEBESOY
CEMAL DOĞRUL
HAKAN BAġAR
MEHMET ERDEM
MEHMET TÜRKER
MUSTAFA ERKAN ĠNANMAZ
OZAN AKÇA
TOLGA KAPLAN
MUSTAFA UYSAL
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Prof.
Doç.
Yard.Doç.
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Doç.
ERDEM VARGÖL
Uzman Tabip
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Giden
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif Çalışan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Giden (ÜNĠ)
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Ġzinli (Kadrolu)
1 Kadrolu Aktif ÇalıĢan
2 Geçici Görevle Gelen
3 Kadrolu Aktif ÇalıĢan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Geçici Görevle Gelen
Geçici Görevle Gelen
Geçici Görevle Giden
Geçici Görevle Giden
Geçici Görevle Gelen
1 Kadrolu Aktif ÇalıĢan
2
3
4
5
6
7
Geçici Görevle Gelen
Ġzinli(sözleĢme imzaladı)
Geçici Görevle Giden
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
1 Geçici Görevle Gelen
2 Kadrolu Aktif ÇalıĢan
3 Kadrolu Aktif ÇalıĢan
GUPSE TURAN
HACI ALĠ KAHYA
HĠCRAN GÜLTEKĠN
MUSTAFA KÖSEM
ġAHĠN ERDEM
ZEYNEP KAHYAOĞLU
Yard.Doç.
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Prof.
Uzman Tabip
Uzman Tabip
DERYA ÖZÇELĠK
ĠLSUN AKA
SABRĠ ALGUN AKA
Prof.
Uzman Tabip
Uzman Tabip
1
2
3
4
5
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Ġzinli (Kadrolu)
HALDUN ġÜKRÜ ERKAL
HATĠCE HALĠS
SALĠHA EZGĠ OYMAK
ġENAY KAPLAN
ZEHRA AKPINAR PALABIYIK
Prof.
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Günlü Geçici Gelen
Ġzinli (Kadrolu)
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
AKĠF ERGÜVEN
ALPER KARACAN
AYġEGÜL AKDOĞAN GEMĠCĠ
KIYASETTĠN ASĠL
MEHMET ALĠ ÜNCÜ
SĠBEL HARMAN
YAHYA YÜMNÜ
YAKUP ERSEL AKSOY
YASEMĠN GÜNDÜZ
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Yard.Doç.
ĠBRAHĠM TEKEOĞLU
Prof.
AHMET BÜLENT YAZICI
ATĠLA EROL
BARIġ IġILOĞLU
ESRA YAZICI
HÜSAMEDDĠN ÖZER
NESLĠHAN AKKĠġĠ KUMSAR
SERKAN BĠLGĠÇ
ġAHĠN KARAER
TAYFUN DURAT
Uzman Tabip
Prof.
Uzman Tabip
Yard.Doç.
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Uzman Tabip
1 Geçici Görevle Gelen
2 Geçici Görevle Gelen
AYSEL KALAYCI YĠĞĠN
SÜLEYMAN KALELĠ
Uzman Tabip
Doç.
1 Geçici Görevle Gelen
2 Geçici Görevle Gelen
MEHMET EMĠN BÜYÜKOKUROĞLU
PELĠN TANYERĠ
Prof.
Doç.
1 Kadrolu Aktif ÇalıĢan
MUTLU KARKUCAK
Uzman Tabip
1 Geçici Görevle Gelen
2 Geçici Görevle Gelen
3 Kadrolu Aktif ÇalıĢan
ELVAN ÖZBEK
NUREDDĠN CENGĠZ
YASEMĠN NASIR
Prof.
Doç.
Uzman Tabip
1 Geçici Görevle Gelen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Geçici Görevle Giden
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Günlü Geçici Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Tabip
Tabip
Tabip
Tabip
1 Kadrolu Aktif ÇalıĢan
2 Ġzinli (Kadrolu)
3 Geçici Görevle Gelen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Ġzinli(sözleĢme imzaladı)
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
Geçici Görevle Gelen
Kadrolu Aktif ÇalıĢan
Geçici Görevle Gelen
ĠBRAHĠM VEDAT BAYOĞLU
MELTEM BAYKARA
MUSTAFA ALTINBAŞ
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Prof.
ADĠL EMRAH SONBAHAR
AHMET GÖKÇE
HACI ĠBRAHĠM ÇĠMEN
HASAN SALĠH SAĞLAM
HÜSEYĠN AYDEMĠR
OSMAN KÖSE
ÖZTUĞ ADSAN
ġÜKRÜ KUMSAR
FİKRET HALİS
Uzman Tabip
Doç.
Uzman Tabip
Doç.
Uzman Tabip
Yard.Doç.
Prof.
Uzman Tabip
Yard.Doç.
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Anatomi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anesteziyoloji Ve Reanimasyon
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anesteziyoloji Ve Reanimasyon
Anesteziyoloji Ve Reanimasyon
Beyin
Beyin
Beyin
Beyin
Beyin
ve
ve
ve
ve
ve
Sinir
Sinir
Sinir
Sinir
Sinir
Cerrahisi
Cerrahisi
Cerrahisi
Cerrahisi
Cerrahisi
Biyofizik
Biyoistatistik
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
Klinik
Klinik
Klinik
Klinik
Klinik
Klinik
Klinik
Klinik
Klinik
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Çocuk
Çocuk
Çocuk
Çocuk
Çocuk
Çocuk
Cerrahisi
Cerrahisi
Cerrahisi
Cerrahisi
Cerrahisi
Cerrahisi
Çocuk Endokrinolojik Ve Metabolizma Hastalıkları
Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
Çocuk Hematolojisi Ve Onkolojisi
Çocuk Ġmmünolojisi Ve Alerji Hastalıkları
Çocuk Kardiyolojisi
Çocuk Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları
Çocuk Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları
Çocuk
Çocuk
Çocuk
Çocuk
Çocuk
Çocuk
Çocuk
Çocuk
Çocuk
Çocuk
Çocuk
Çocuk
Çocuk
Çocuk
Çocuk
Çocuk
Çocuk
Çocuk
Çocuk
Çocuk
Sağlığı
Sağlığı
Sağlığı
Sağlığı
Sağlığı
Sağlığı
Sağlığı
Sağlığı
Sağlığı
Sağlığı
Sağlığı
Sağlığı
Sağlığı
Sağlığı
Sağlığı
Sağlığı
Sağlığı
Sağlığı
Sağlığı
Sağlığı
Ve Hastalıkları
Ve Hastalıkları
ve Hastalıkları
Ve Hastalıkları
Ve Hastalıkları
Ve Hastalıkları
ve Hastalıkları
ve Hastalıkları
ve Hastalıkları
Ve Hastalıkları
ve Hastalıkları
ve Hastalıkları
ve Hastalıkları
Ve Hastalıkları
ve Hastalıkları
Ve Hastalıkları
ve Hastalıkları
Ve Hastalıkları
Ve Hastalıkları
Ve Hastalıkları
Deniz Ve Sualtı Hekimliği
Deri
Deri
Deri
Deri
Deri
Deri
ve
ve
ve
ve
ve
ve
Zührevi
Zührevi
Zührevi
Zührevi
Zührevi
Zührevi
Hastalıkları
Hastalıkları
Hastalıkları
Hastalıkları
Hastalıkları
Hastalıkları
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Enfeksiyon
Enfeksiyon
Enfeksiyon
Enfeksiyon
Enfeksiyon
Enfeksiyon
Enfeksiyon
Enfeksiyon
Hastalıkları
Hastalıkları
Hastalıkları
Hastalıkları
Hastalıkları
Hastalıkları
Hastalıkları
Hastalıkları
ve Klinik Mikrobiyoloji
ve Klinik Mikrobiyoloji
ve Klinik Mikrobiyoloji
ve Klinik Mikrobiyoloji
ve Klinik Mikrobiyoloji
ve Klinik Mikrobiyoloji
ve Klinik Mikrobiyoloji
Ve Klinik Mikrobiyoloji
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon
Fizyoloji
Fizyoloji
Gastroenteroloji
Gastroenteroloji
Gastroenteroloji
Gastroenteroloji
Genel
Genel
Genel
Genel
Genel
Genel
Genel
Genel
Genel
Genel
Genel
Genel
Genel
Cerrahi
Cerrahi
Cerrahi
Cerrahi
Cerrahi
Cerrahi
Cerrahi
Cerrahi
Cerrahi
Cerrahi
Cerrahi
Cerrahi
Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs
Göğüs
Göğüs
Göğüs
Hastalıkları
Hastalıkları
Hastalıkları
Hastalıkları
ve Tüberküloz
Ve Tüberküloz
ve Tüberküloz
ve Tüberküloz
Göğüs
Göğüs
Göğüs
Göğüs
Göğüs
Hastalıkları
Hastalıkları
Hastalıkları
Hastalıkları
Hastalıkları
ve
ve
ve
ve
ve
Tüberküloz
Tüberküloz
Tüberküloz
Tüberküloz
Tüberküloz
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
Hematoloji
Ġç
Ġç
Ġç
Ġç
Ġç
Ġç
Ġç
Ġç
Ġç
Ġç
Ġç
Ġç
Ġç
Hastalıkları
Hastalıkları
Hastalıkları
Hastalıkları
Hastalıkları
Hastalıkları
Hastalıkları
Hastalıkları
Hastalıkları
Hastalıkları
Hastalıkları
Hastalıkları
Hastalıkları
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
Ġlk
ve Acil Yardım
Ve Acil Yardım
ve Acil Yardım
ve Acil Yardım
ve Acil Yardım
ve Acil Yardım
ve Acil Yardım
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Hastalıkları
Hastalıkları
Hastalıkları
Hastalıkları
Hastalıkları
Hastalıkları
Hastalıkları
Hastalıkları
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
Doğum
Doğum
Doğum
Doğum
Doğum
Doğum
Doğum
Doğum
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kadın Hastalıkları Ve Doğum
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kadın Hastalıkları Ve Doğum
KADIN Hastalıkları ve Doğum
KADIN Hastalıkları ve Doğum
KADIN Hastalıkları ve Doğum
KADIN Hastalıkları ve Doğum
Kalp
Kalp
Kalp
Kalp
Kalp
Kalp
Kalp
Kalp
Kalp
ve Damar Cerrahisi
ve Damar Cerrahisi
ve Damar Cerrahisi
ve Damar Cerrahisi
ve Damar Cerrahisi
Ve Damar Cerrahisi
ve Damar Cerrahisi
ve Damar Cerrahisi
ve Damar Cerrahisi
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kulak
Kulak
Kulak
Kulak
Kulak
Kulak
Burun
Burun
Burun
Burun
Burun
Burun
Boğaz
Boğaz
Boğaz
Boğaz
Boğaz
Boğaz
Hastalıkları
Hastalıkları
Hastalıkları
Hastalıkları
Hastalıkları
Hastalıkları
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyo.
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyo.
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyo.
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyo.
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyo.
Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyo.
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyo.
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyo.
Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyo.
Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyo.
Nefroloji
Nefroloji
Nefroloji
Neonatoloji
Neonatoloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
Ortopedi ve Travmatoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Plastik Ve Rekonstruktif Cerrahi
Plastik Ve Rekonstruktif Cerrahi
Plastik Ve Rekonstruktif Cerrahi
Radyasyon
Radyasyon
Radyasyon
Radyasyon
Radyasyon
Onkolojisi
Onkolojisi
Onkolojisi
Onkolojisi
Onkolojisi
Radyodiagnostik
Radyodiagnostik
Radyodiagnostik
Radyodiagnostik
Radyodiagnostik
Radyodiagnostik
Radyodiagnostik
Radyodiagnostik
Radyodiagnostik
Romatoloji
Ruh
Ruh
Ruh
Ruh
Ruh
Ruh
Ruh
Ruh
Ruh
Sağlığı
Sağlığı
Sağlığı
Sağlığı
Sağlığı
Sağlığı
Sağlığı
Sağlığı
Sağlığı
Ve Hastalıkları
ve Hastalıkları
ve Hastalıkları
ve Hastalıkları
ve Hastalıkları
ve Hastalıkları
Ve Hastalıkları
ve Hastalıkları
ve Hastalıkları
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Genetik
Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji
Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji
Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji
Tıbbi Onkoloji
Tıbbi Onkoloji
Tıbbi Onkoloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Download

1 Kadrolu Aktif ÇalıĢan BURCU DOĞAN Uzman Tabip 2 Kadrolu