SİVAS MERKEZ MAHALLE MUHTARLARI İSİM LİSTESİ
S.N. MAHALLE ADI
ADI
SOYADI
CEP TELEFON
KOÇ
0536 591 24 00
ABDULVAHHABĠGAZĠ Gazi
DÜZARDUÇ
0541 311 58 58
3
AHMET TURANGAZĠ
Asım
BOYUNEĞMEZ
0505 702 92 49
4
5
AKDEĞĠRMEN
ALTUNTABAK
Fevzi
Mehmet
MESCĠ
AKTAġ
0536 453 70 48
0535 480 76 45
6
AYDOĞAN
Yusuf
BALOĞLU
0546 402 19 80
7
BAHTĠYAR BOSTAN
Hamdi
DEMĠRHAN
0535 590 04 58
8
ÇARġIBAġI
Hekmet
YÜCEDAĞ
0537 982 46 46
9
ÇAYBOYU
Mustafa
DOĞAN
0532 552 72 16
10
ÇAYYURT
Necip
KÖSE
0541 406 00 58
11
ÇĠÇEKLĠ
Doğan
YAZICI
0505 514 55 89
12
DANIġMENTGAZĠ
Çetin
YILDIRIM
0543 541 55 44
13
DEDEBALI
Abdulkadir
KARA
0533 473 95 18
14
DEMĠRCĠLERARDI
Muzaffer
KARAKAYA
0506 535 85 96
15
DĠRĠLĠġ
Behsat
CAN
0505 728 26 97
16
DÖRTEYLÜL
Numan
KAYA
0505 546 26 00
17
ECE
Sami
DĠNLER
0542 457 68 22
18
EGRĠKÖPRÜ
Mehmet
GÜLER
0505 730 45 72
19
EMEK
Muharrem
ERBAġ
0533 922 54 20
20
ESENTEPE
Halil
ERDĠN
0537 870 34 88
21
ESENYURT
Ġbrahim
POLAT
0546 642 56 59
22
ESKĠKALE
Ġsmail
KÜNGÜS
0542 245 76 07
23
FATĠH
Mehmet
KĠMSESĠZ
0544 325 93 21
24
FERHAT BOSTAN
Muhabbet
OLGAÇ
0546 232 13 31
25
GÖKÇEBOSTAN
Ġbrahim
KAYMAK
0543 542 52 66
26
GÖKMEDRESE
Erol
AÇIL
0543 509 18 92
27
GÜLTEPE
Ahmet Turan
DAĞAġAN
0535 831 32 26
28
GÜLYURT
Cesur
BABACAN
0505 574 17 13
29
HALĠL RIFAT PAġA
Vedat
SUSUZ
0546 944 68 35
30
HUZUR
Orhan
ALA
0531 023 34 68
31
ĠNÖNÜ
Muammer
MERCAN
0535 580 82 04
32
ĠSTĠKLAL
Cemalettin
ARSLAN
0554 347 70 93
33
KADIBURHANETTĠN
Mehmet
TOY
0506 424 63 18
34
KALEARDI
Ayhan
ELBAY
0536 959 94 32
35
KARDEġLER
Mustafa
GÜLER
0537 821 04 33
1
ALĠBABA
2
Duran
36
KARġIYAKA
Çetin
AYDIN
0538 676 89 93
37
KILAVUZ
Ebuzer
AKPOLAT
0543 479 76 04
38
KIZILIRMAK
Bilal
MERĠÇ
0532 676 06 92
39
KÜÇÜKMĠNARE
Yusuf
AKAY
0532 774 55 20
40
KÜMBET
Recep
DEĞERLĠ
0543 642 26 61
41
MEHMET AKĠF ERSOY Mehmet
HAZMAN
0542 727 23 50
42
MEHMET PAġA
Fuat
ADISLIOĞLU
0546 217 00 28
43
MEVLANA
Kazım
GÖZEL
0532 692 63 82
44
MISMILIRMAK
Mehmet
ELAGÖZ
0538 519 61 25
45
MIMAR SĠNAN
Ahmet
KURT
0546 488 92 88
46
ORHANGAZĠ
Mehmet
YILDIZ
0505 210 73 56
47
ÖRTÜLÜPINAR
RüĢtü
DELĠCE
0507 833 22 00
48
PAġABEY
Ahmet
YILDIZ
0532 578 90 93
49
PULUR
Ogün
BEKÇĠOĞLU
0542 621 06 92
50
ġEYH ġAMĠL
Ġbrahim
NAR
0537 550 86 49
51
SELÇUKLU
Abidin
BAL
0535 702 91 44
52
SEYRAN TEPE
Gülden
YALÇIN
0542 573 54 23
53
SULARBAġI
Necdet
SULKALAR
0536 547 85 15
54
TUZLUGÖL
Mesut
ERBAġ
0538 302 13 42
55
CAMĠ-Ġ KEBĠR
ġükrü
YAZICILAR
0536 726 40 94
56
UZUNTEPE
YaĢar
AVCI
0542 711 37 01
57
ÜÇLERBEY
Ahmet
TECER
0532 774 56 38
58
YAHYABEY
Yunus
EMÜL
0544 396 15 46
59
YENĠMAH.
Halis
GÜNEġ
0533 661 66 62
60
YENĠDOĞAN
Mehmet
ġENER
0536 837 44 20
61
YENĠġEHIR
Fatih
KAYNAR
0543 651 58 58
62
YEġĠLYURT
Yusuf
CERĠT
0536 515 57 93
63
YĠĞĠTLER
Ömer
TOPRAK
0545 336 33 81
64
YUNUSEMRE
Adnan
ÇĠNKO
0505 440 12 82
65
YÜCEYURT
Cemil
GÖZEN
0535 441 40 04
Download

muhtarlıklar