T.C
HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
2014-2015 YÜKSEK LĠSANS-DOKTORA BAHAR YARIYILI
MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAY DEĞERLENDĠRME LĠSTESĠ
Mülakat Tarihi: 26/01/2015
Program Adı: Yüksek Lisans Biyoloji Anabilim Dalı ALAN ĠÇĠ
Saat : 10:00
Sıra
ALES
ALES Mezuniyet Mezuniyet Yabancı Yabancı Dil
Ad Soyad
Toplam
No
Puanı
50%
Notu
40%
Dil
10%
1 Burcu
77,59021
38,80
83,66
33,46
27,50
2,75
GÜRCAN ÜLGEN
75,01
2 Bayram
68,25221
34,13
62,57
25,03
72,50
7,25
ALTINIġIK
66,40
3 Cansel
57,67275
28,84
76,50
30,60
16,25
1,63
SAYDUT
61,06
Program Adı: Yüksek Lisans Biyoloji Anabilim Dalı ALAN DIġI
Mülakat Tarihi: 26/01/2015
Saat : 10:00
Sıra
ALES
ALES Mezuniyet Mezuniyet Yabancı Yabancı Dil
Ad Soyad
Toplam
No
Puanı
50%
Notu
40%
Dil
10%
73,43737 36,72
DELĠCE
77,27 30,91
22,5
2,25
1 Serkan
69,88
58,74251 29,37
72,23 28,89
18,75
ÖZDEMĠR
1,88
2 Mustafa
60,14
Mülakat Tarihi: 26/01/2015
Program Adı: Yüksek Lisans Fizik Anabilim Dalı ALAN ĠÇĠ
Saat : 10:00
Sıra
ALES
ALES Mezuniyet Mezuniyet Yabancı Yabancı Dil
Ad Soyad
Toplam
No
Puanı
50%
Notu
40%
Dil
10%
1 Fatih
43,53
75,40
30,16
31,25
3,13
YĠĞĠTEROL
87,05717
76,81
Program Adı: Yüksek Lisans Gıda Müh. Anabilim Dalı ALAN ĠÇĠ Mülakat Tarihi: 26/01/2015
Saat : 10:00
Sıra
ALES
ALES Mezuniyet Mezuniyet Yabancı Yabancı Dil
Ad Soyad
Toplam
No
Puanı
50%
Notu
40%
Dil
10%
1 Fatma
73,13727
36,57
76,60
30,64
21,25
2,13
YALTIRIK
69,33
2 Merve
77,94576
38,97
68,03
27,21
18,75
1,88
BĠÇER
68,06
Mülakat Tarihi: 26/01/2015
Program Adı: Yüksek Lisans Kimya Müh. Anabilim Dalı ALAN ĠÇĠ
Sıra
Ad Soyad
No
1 Rabia Aytülü
GÜRDAL
ALES
ALES Mezuniyet Mezuniyet Yabancı Yabancı Dil
Puanı
50%
Notu
40%
Dil
10%
66,06558
33,03
71,30
28,52
27,50
2,75
Program Adı: Yüksek Lisans Kimya Müh. Anabilim Dalı ALAN DIġI
Sıra
No
1 Hatice
Ad Soyad
GÜL
Ad Soyad
Turgay
Umur Ġbrahim
Mustafa
Ömer
SatılmıĢ
Yusuf Erhan
Ömer
Mehmet
Hüseyin
Mustafa
ÇITAK
ÇĠÇEK
SAYAT
KARADEMĠR
DĠNÇ
ARSLAN
KURĠ
ERDOĞAN
DEGERALP
YETĠġGEN
Mülakat Tarihi: 26/01/2015
Mülakat Tarihi: 26/01/2015
No
1 Merve
2 Mustafa Çağrı
3 Hasan
Ad Soyad
ALES
ALES Mezuniyet Mezuniyet Yabancı Yabancı Dil
Puanı
50%
Notu
40%
Dil
10%
78,11215
39,06
79,23
31,69
37,50
3,75
79,61414
39,81
72,46
28,98
20,00
2,00
72,42490
36,21
77,60
31,04
30,00
3,00
70,68741
35,34
82,26
32,90
17,50
1,75
69,83995
34,92
80,40
32,16
26,25
2,63
66,98271
33,49
73,86
29,54
51,25
5,13
65,47511
32,74
76,50
30,60
17,50
1,75
62,95666
31,48
73,89
29,56
40,00
4,00
68,67211
34,34
62,20
24,88
31,25
3,13
56,14135
28,07
70,00
28,00
18,75
1,88
TUNAY ÇETĠN
ÖZKADER
YANAġMA
ALES
Puanı
88,72514
77,05329
59,73461
Notu
94,14
80,86
80,00
40%
37,66
33,09
32,00
Dil
60,00
66,25
89,00
Toplam
69,36
Toplam
74,50
70,79
70,25
70,00
69,70
68,16
65,09
65,03
62,34
57,95
Saat : 14:00
ALES Mezuniyet Mezuniyet Yabancı Yabancı Dil
50%
44,36
38,53
29,87
64,30
Saat : 10:00
Program Adı: Makine Mühendisliği Doktora Programı ALAN ĠÇĠ Mülakat Tarihi: 26/01/2015
Sıra
Toplam
Saat : 10:00
ALES
ALES Mezuniyet Mezuniyet Yabancı Yabancı Dil
Puanı
50%
Notu
40%
Dil
10%
72,90334
36,45
77,26
30,90
20,00
2,00
Program Adı: Yüksek Lisams Makine Müh. Anabilim Dalı ALAN ĠÇĠ
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Saat : 10:00
10%
6,00
6,63
8,90
Toplam
88,03
78,24
70,77
MÜLAKAT YERLERİ
:
Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı (Yüksek Lisans) Mülakat Yeri :
Mühendislik Fakültesi Makine Müh., Kimya Müh. ve Gıda Müh. Toplantı Salonları (Adres : Mühendislik Fakültesi
Üçtutlar Mah. Çevre Yolu Bulvarı No : 8 Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü)
Biyoloji , Fizik Anabilim Dalı (Yüksek Lisans) Mülakat Yeri :
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik, Biyoloji ve Kimya Anabilim Dalı Toplantı Salonları (Adres : Fen-Edebiyat Fakültesi
Osmancık Yolu, İkbal Kent Karşısı)
Makine Mühendisliği Doktora Programı Mülakat Yeri :
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Toplantı Salonu(Adres : Mühendislik Fakültesi Üçtutlar
Mah. Çevre Yolu Bulvarı No : 8 Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü)
Download

Mülakat Tarihi: 26/01/2015 Mülakat Tarihi