T.C
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS PROGRAM İLANI
2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN PROGRAMLARA YÜKSEK
LİSANS ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR
BAŞVURU TARİHLERİ
BAŞVURU YERİ
MÜLAKAT YERİ
MÜLAKAT TARİHİ
SONUÇLARIN İLANI
KESİN KAYIT TARİHLERİ
YEDEK KAYIT
: Başvurular 12-16 Ocak 2015 tarihleri arasında Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne
yapılacaktır. Başvurular şahsen ya da posta yolu ile yapılabilir.
: Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Çepni mah. Fen Lisesi cad. No:58
(19100 ÇORUM Tel: 0364-6661111 /4013-4012-4011)
: Hitit Üniversitesi Mühendislik Fak. (Kimya Müh., Mak. Müh. ve Gıda Müh. ) - Fen-Edebiyat Fak. (Biyoloji ve
Fizik)
: 26 Ocak 2015, Saat 10:00
: 30 Ocak 2015 (Sonuçlar Fen Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nde ilan edilecek, ayrıca www.fbe.hitit.edu.tr
adresinde duyurulacaktır.)
: 09-13 Şubat 2015
: Kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine, yedek öğrenci listesinden boş kalan öğrenci sayısı kadar ve yedekteki sırası
dikkate alınarak 18 Şubat 2015 tarihinde kayıt yapılacaktır.
YÜKSEK LİSANS
ANABİLİM
DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Öğrenci Kontenjanı
Yabancı
Uyruklu
Alan
Öğrenci
Alan İçi
Dışı
Kontenjanı
ALES
PUAN
TÜRÜ
AÇIKLAMA
ALAN İÇİ : Fen/Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji,
BİYOLOJİ
2 (İki)
1 (Bir)
-
SAYISAL
FİZİK
5 (Beş)
5 (Beş)
-
SAYISAL
KİMYA MÜH.
12 (On iki) 7 (Yedi)
3 (Üç)
SAYISAL
ALAN DIŞI : İlgili Fakültelerin Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyokimya,
Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Biyoloji Eğitimi, Fen
Bilgisi Öğretmenliği; Ziraat Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi veya Eczacılık
Fakültesi Lisans diplomasına sahip olmak.
ALAN İÇİ : Fen/Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik,
ALAN DIŞI: İlgili Fakültelerinin Fizik Mühendisliği, Fizik Öğretmenliği,
Uçak Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Bilimleri Mühendisliği, Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Makine
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Lisans
diplomasına sahip olmak.
ALAN İÇİ : İlgili Fakültelerin Kimya Mühendisliği,
ALAN DIŞI: İlgili Fakültelerin Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği,
Polimer Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya Bölümü
Lisans Diplomasına sahip olmak.
(Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden 3’ü Polimer Teknolojisi, 3’ü Termodinamik
ve Enerji, 3’ü Kompozit Malzemeler, 2’si Dinamik Simülasyon Su ve Atıksu, 1’i
Atıksu, 1’i Su Kirliliğinin Giderilmesi, 2’si Malzeme, Katalizör, Enerji, Boya, 1’i
Çevresel Kirleticilerin Sulardan Uzaklaştırılması ve Tayini, 1’i İlaç Aktif Bileşikleri,
2’si Atık Malzemelerin Değerlendirilmesi ve Kompozit Malzemeler alanında Yüksek
Lisans yapacaklardır.)
ALAN İÇİ : İlgili Fakültelerin Makine Mühendisliği,
MAKİNE
MÜH.
GIDA MÜH.
12 (On iki)
2 (İki)
3 (Üç)
SAYISAL
ALAN DIŞI: İlgili Fakültelerin Matematik Bölümü Lisans Diplomasına
sahip olmak.
(Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden 5’i Mekanik, 6’sı Termodinamik ve Enerji,
2’si Makine Teorisi ve Dinamiği, 1’i İmalat ve Malzeme alanında Yüksek Lisans
yapacaklardır.)
1 (Bir)
-
1 (Bir)
SAYISAL
ALAN İÇİ : İlgili Fakültelerin Gıda Mühendisliği Lisans Diplomasına sahip
olmak.
(Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenci Hububat Teknolojisi alanında Yüksek Lisans
yapacaktır.)
Kesin kayıt hakkı kazanan ve yukarıda belirtilen Alan Dışı bölümlerden mezun olan öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır
Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:58 19030 ÇORUM
Tel : 0(364) 666 11 11-12 Belgegeçer : 0(364) 666 11 13 Elektronik ağ: www.fbe.hitit.edu.tr
YATAY GEÇİŞ KONTENJANI
KONTENJAN
ANABİLİM DALI
AÇIKLAMA
Yüksek Lisans
KİMYA
MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNE
MÜHENDİSLİĞİ
2 (İki)
Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 9. Maddesi ve
Hitit Üniversitesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin 14. Maddesinde
düzenlenen yatay geçiş yoluyla öğrencilik kabul koşulları gereğince
alınacaktır
3 (Üç)
Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 9. Maddesi ve
Hitit Üniversitesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin 14. Maddesinde
düzenlenen yatay geçiş yoluyla öğrencilik kabul koşulları gereğince
alınacaktır
Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:58 19030 ÇORUM
Tel : 0(364) 666 11 11-12 Belgegeçer : 0(364) 666 11 13 Elektronik ağ: www.fbe.hitit.edu.tr
YÜKSEK LİSANS
BAŞVURUDA ARANACAK KOŞULLAR
a) Adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunun denkliğini kabul ettiği yabancı
ülkelerden alınan lisans diplomasına sahip olmaları, 100’lük sistemde en az 60 ve 4’lük sistemde en az 2,30
not ortalaması koşulunu taşıyor olmaları,
b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları,
c) YDS ,ÜDS, KPDS ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği TOEFL ve benzeri sınavların
birine girmiş olma şartı ve bunu belgelendirmeleri,
d) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü, Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 6.
maddesi e/4. fıkrasınca düzenlenen koşullara göre gerçekleştirilecektir.
BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
1- Aday tarafından doldurulacak başvuru dilekçesi (Enstitünün web sayfasından temin edilebilir.),
2- Lisans Diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı örneği. (Yurtdışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olanlar için ayrıca, Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınan denklik belgesi),
3- ALES sonuç belgesi,
4- Transkript belgesinin aslı veya onaylı sureti,
5- YDS, ÜDS, KPDS ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği TOEFL ve benzeri sınavların
birine ait sınav sonuç belgesi,
6-Başvurular şahsen ya da posta ile yapılabilir. Posta yoluyla başvuru halinde evrakların aslı ya da noter
onaylı örnekleri istenmektedir. Usulüne uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta
ile yapılacak başvuruların, 16 Ocak 2015 Saat: 17:00’ye kadar Enstitümüze ulaşması gerekmektedir.
Postadaki gecikmeden Enstitümüz sorumlu değildir.
MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yüksek Lisans programları için başvuran adaylardan mülakata alınacakların sayısı, program için ilan edilen
kontenjanın iki katı ile sınırlandırılır. Mülakata çağrılacak adayların sıralaması; ALES puanlarının %50’si,
lisans mezuniyet notunun %40’ı ve yabancı dil sınavından aldıkları puanların %10’unun toplamı alınarak
yapılır.
KESİN KAYIT HAKKI KAZANACAK ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yüksek Lisans programları için;
Adayların ALES puanının % 50’si, lisans diploma derecesinin %20’si, yabancı dil puanının %20’si ve
mülakat puanının % 10’u alınır. Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın 100 üzerinden en az 50 olmak
kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir.
KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER
1. Kayıt formu (Enstitüden temin edilecektir),
2. Lisans Diplomasının veya Mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti (Yurtdışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için ayrıca, Yükseköğretim Kurulu’ndan alınan denklik
belgesi),
3. Transkript belgesinin aslı ya da üniversite sekreterliği onaylı sureti veya noter onaylı sureti,
4. ALES sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
5. YDS, ÜDS, KPDS ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği TOEFL ve benzeri sınavların
birine ait sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
6. 6 adet vesikalık fotoğraf,
7. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (yabancı uyruklu öğrenciler için; pasaportun Türkçe çevirisinin 2 adet
noter onaylı sureti,
8. Askerlik durum belgesi (bakaya durumda olan ve mahkemesi devam eden öğrencilerin kaydı yapılmaz),
9. İkametgâh belgesi.
Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:58 19030 ÇORUM
Tel : 0(364) 666 11 11-12 Belgegeçer : 0(364) 666 11 13 Elektronik ağ: www.fbe.hitit.edu.tr
T.C
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DOKTORA PROGRAMI İLANI
2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN PROGRAMLARA
DOKTORA ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR
: Başvurular 12-16 Ocak 2015 tarihleri arasında Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne
yapılacaktır. Başvurular şahsen ya da posta yolu ile yapılabilir.
: Hitit Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Çepni mah. Fen Lisesi cad. No:56
BAŞVURU YERİ
(19100 ÇORUM Tel: 0364-6661111 /4013-4012-4011)
: Hitit Üniversitesi Mühendislik Fak.(Makine ve Kimya Mühendisliği)
MÜLAKAT YERİ
MÜLAKAT TARİHİ
: 26 Ocak 2015, Saat 10:00
: 30 Ocak 2015 (Sonuçlar Fen Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nde ilan edilecek, ayrıca
SONUÇLARIN İLANI
www.fbe.hitit.edu.tr web adresinde duyurulacaktır.)
KESİN KAYIT TARİHLERİ : 09-13 Şubat 2015
: Kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine, yedek öğrenci listesinden boş kalan öğrenci sayısı kadar ve
YEDEK KAYIT
yedekteki sırası dikkate alınarak 18 Şubat 2015 tarihinde kayıt yapılacaktır.
BAŞVURU TARİHLERİ
DOKTORA
DOKTORA
ANABİLİM
DALI
Öğrenci Kontenjanı
Alan içi
MAKİNE
MÜHENDİSLİĞİ
Alan Dışı
ALES
PUAN
TÜRÜ
Yabancı
Uyruklu
Öğrenci
Kontenjanı
ALAN DIŞI ADAYLARIN BAŞVURABİLECEĞİ
PROGRAMLAR
ALAN İÇİ : İlgili Fakültelerin Makine Mühendisliği Lisans ve
Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak.
8 (Sekiz)
-
2 (İki)
SAYISAL
(Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden 4’ü Termodinamik ve Enerji, 1’i
Mekanik, 1’i Makine Teorisi ve Dinamiği, 1’i Tasarım İmalat, 1’i İmalat ve
Malzeme alanında Doktora yapacaklardır.)
ALAN İÇİ
KİMYA
MÜHENDİSLİĞİ
6 (Altı)
2 (İki)
2 (İki)
SAYISAL
: İlgili Fakültelerin Kimya Mühendisliği,
ALAN DIŞI: İlgili Fakültelerin Çevre Mühendisliği, Gıda
Mühendisliği, Polimer Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği, Kimya Bölümü Lisans ve Yüksek Lisans diplomasına
sahip olmak.
(Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden 2’si Polimer Teknolojisi, 2’si
Termodinamik ve Enerji, 2’si Kompozit Malzemeler, 1’i Dinamik Simülasyon
Su ve Atıksu, 1’i Malzeme, Katalizör, Enerji,Boya alanında Doktora
yapacaklardır.)
Kesin kayıt hakkı kazanan ve yukarıda belirtilen Alan Dışı bölümlerden mezun olan öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır
DOKTORA YATAY GEÇİŞ KONTENJANI
DOKTORA
ANABİLİM DALI
Öğrenci Kontenjanı
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
2 (İki)
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
2 (İki)
AÇIKLAMA
Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 9.
Maddesi ve Hitit Üniversitesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönergesi’ nin
14. Maddesinde düzenlenen yatay geçiş yoluyla öğrencilik kabul
koşulları gereğince alınacaktır.
Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 9.
Maddesi ve Hitit Üniversitesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönergesi’ nin
14. Maddesinde düzenlenen yatay geçiş yoluyla öğrencilik kabul
koşulları gereğince alınacaktır.
Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:58 19030 ÇORUM
Tel : 0(364) 666 11 11-12 Belgegeçer : 0(364) 666 11 13 Elektronik ağ: www.fbe.hitit.edu.tr
DOKTORA
BAŞVURUDA ARANACAK KOŞULLAR
Doktora programına başvurabilmek için ;
1. Adayların bir tezli yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunun denkliğini kabul ettiği yabancı
ülkelerden alınan yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve 100’lük sistemde en az 75 not ortalaması koşulunu
taşıyor olmaları,
2. ALES’ ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları,
3. YDS, ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan almış olmaları ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği
TOEFL ve benzeri sınavların birinden bu puana eşdeğer puan almış olmaları gerekir.
4. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü, Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 6. maddesi e/4.
fıkrasınca düzenlenen koşullara göre gerçekleştirilecektir.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Başvuracağı Doktora programını belirten başvuru dilekçesi (Enstitünün web sayfasından temin edilebilir),
Doktora Programları için Lisans ve Yüksek Lisans Diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti
(Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için ayrıca Yükseköğretim Kurulu’ndan alınan denklik
belgesi),
Transkript belgesinin aslı veya onaylı sureti,
ALES Sınav Sonuç Belgesi,
YDS, ÜDS, KPDS ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği TOEFL ve benzeri sınavların birine ait
sınav sonuç belgesi,
Başvurular, şahsen ya da posta ile yapılabilir. Posta yoluyla başvuru halinde evrakların aslı ya da noter onaylı
örnekleri istenmektedir. Usulüne uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ile yapılacak
başvuruların, son başvuru tarihi 16 Ocak 2015 Saat: 17:00’ye e kadar Enstitümüze ulaşması gerekmektedir.
Postadaki gecikmeden Enstitümüz sorumlu değildir.
MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİ
Doktora Programları için;
Başvuran adaylardan mülakata alınacakların sayısı, program için ilan edilen kontenjanın iki katı ile sınırlandırılır.
Mülakata çağrılacak adayların sıralaması; ALES puanlarının %50’si, yüksek lisans mezuniyet notunun %40’ı ve
yabancı dil sınavından aldıkları puanların %10’unun toplamı alınarak yapılır.
KESİN KAYIT HAKKI KAZANACAK ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRMESİ
Doktora programları için;
ALES puanının % 50’si, yüksek lisans diploma derecesinin %20’si, yabancı dil puanının %20’si ve 100 tam puan
üzerinden 50’den aşağı olmamak kaydıyla mülakat puanının % 10’u alınır. Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın 100
üzerinden en az 65 olmak kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dahilinde
öğrenciliğe kabul edilir.
KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER
1. Kayıt formu (Enstitüden temin edilecektir),
2. Doktora programları için Yüksek Lisans Diplomasının veya Mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti
(Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için ayrıca, Yükseköğretim Kurulu’ndan alınan denklik
belgesinin aslı veya noter onaylı sureti),
3. Transkript belgesinin aslı ya da üniversite sekreterliği onaylı sureti veya noter onaylı sureti ,
4. ALES sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
5. YDS, ÜDS, KPDS ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği TOEFL ve benzeri sınavların birine ait
sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
6. 6 adet vesikalık fotoğraf,
7. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (yabancı uyruklu öğrenciler için; pasaportun Türkçe çevirisinin 2 adet noter
onaylı sureti,
8. Askerlik durum belgesi (bakaya durumda olan ve mahkemesi devam eden öğrencilerin kaydı yapılmaz),
9. İkametgâh belgesi.
Not: Başvuru, sınav, kayıtlanma süreci ve Mevzuatta yer almayan hususlarda ortaya çıkacak sorunları gidermeye
Enstitü Kurulu yetkilidir.
Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:58 19030 ÇORUM
Tel : 0(364) 666 11 11-12 Belgegeçer : 0(364) 666 11 13 Elektronik ağ: www.fbe.hitit.edu.tr
Download

YÜKSEK LİSANS - Hitit Üniversitesi