T.C.
AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ
İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI
KONU
: İl Genel Meclisinin 2014 Yılı Kasım Ayı Toplantısına Ait Gündem
TOPLANTI YERİ
: Özel İdare İş Hanındaki İl Genel Meclisi Salonu.
TOPLANTI GÜNÜ : 03 Kasım 2014
TOPLANTI SAATİ : 10.30
G Ü N D E M
1. Açılış ve yoklama,
2. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi gereğince hazırlanan İl Özel İdaresinin 2015
yılı Performans Planının aynı kanunun 10. maddesinin (a) fıkrasına göre görüşülmesi.
3. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 45. Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin 29. Maddesi gereğince 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının görüşülmesi.
4. İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Gider Bütçesi ile tahsis edilen Emirdağ İlçesi Beton Parke ve
Bordür Yapımı harcama kaleminde kalan ödenekten, 7 adet içme suyu depo ve terfi binası için
tahsis değişikliğinin yapılması konusunun görüşülmesi.
5. Afyonkarahisar İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine, Psikiyatri hastaları için hasta
taşıma aracı alınması konusunun görüşülmesi.
6. İlimiz Sinanpaşa İlçesi Çayhisar Köyü aşağı mezarlık yolunun dereden geçen kısmına büz veya
kutu menfez yapılması konusunun görüşülmesi.
7. İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Sorkun Köyünde mülga Sorkun Belediyesi tarafından, İller
Bankasına verilen yetki kapsamında devam etmekte olan imar planı çalışmalarına, devam edilip
edilmeyeceği konusunun görüşülmesi.
8. İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Örenkaya Köyünde mülga Örenkaya Belediyesi tarafından, İller
Bankasına verilen yetki kapsamında devam etmekte olan imar planı çalışmalarına, devam edilip
edilmeyeceği konusunun görüşülmesi.
9. Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesine Dijital Mamografi Cihazı alımı için
ödenek tahsisi konusunun görüşülmesi.
10. Kapanan belediyelerden olan Bolvadin İlçesi Kemerkaya Köyü sınırları içerisinde bulunan İsa
Ali AŞIK’a satışı yapılan taşınmazların devir edilmesi konusunun görüşülmesi.
11. Devir Teslim ve Paylaştırma Komisyonunca idareye bırakılan 03 PL 993 plakalı Toros marka
otomobilin veya başka bir hizmet aracının Eber Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi konusunun
görüşülmesi.
1/3
12. Kapanan belediyelerden olan Bolvadin İlçesi Kemerkaya Köyü sınırları içerisinde bulunan
Gökhan DOĞAN’a satışı yapılan taşınmazların devir edilmesi konusunun görüşülmesi.
13. İlimiz Sinanpaşa İlçesi Güney Köyü (şirket malı olan) İl Özel İdaresine bırakılan 1993 ve 1986
model otobüsler yerine, 2011 model 17 kişilik otobüs ve 2012 model itfaiye aracının Muhtarlığa
verilmesi konusundaki, komisyon raporlarının görüşülmesi.
14. İlimiz Sandıklı İlçesi Çakır Mahallesi 30 pafta, 96 ada, 41 parselde kayıtlı taşınmazın istimlak
dışında kaldığından 577,00 m²’lik kısmının satılması konusundaki, komisyon raporlarının
görüşülmesi.
15. 2014-2015 öğretim yılında faaliyete geçeceği planlanan 483 derslik için, 7.245 adet sıraya
ihtiyaç duyulduğu, bunun 3.240 adet sıranın satın alınacağı, geri kalan 4.005 adet sıra için
ödenek aktarılması konusundaki, komisyon raporlarının görüşülmesi.
16. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Çay İlçesi Eber Köyü 174 ada, 3 parselde kayıtlı 166,00
m²’lik taşınmazın satılması konusundaki, komisyon raporlarının görüşülmesi.
17. İlimiz Hocalar İlçesinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Hükümet Konağı olarak
kullanılan binanın, 2012 yılındaki depremde ciddi hasar gördüğünden dolayı güçlendirme yada
yıkım işlemleri için ödenek tahsisinin yapılması konusundaki, komisyon raporlarının
görüşülmesi.
18. 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2. Maddesinin
2. Fıkrasınca, kapatılan Sandıklı İlçesine bağlı Belediyelerdeki Hizmet Binası ve taşınmazlar
konusundaki, komisyon raporlarının görüşülmesi.
19. İl Özel İdaresi 2014 Mali Yılı Gider Bütçesi ile Emirdağ İlçesi Beton Parke ve Bordür Yapımı
için ayrılan ödeneğin, tahsis değişikliğinin yapılması konusundaki, komisyon raporlarının
görüşülmesi.
20. İlimiz İscehisar İlçesi Alanyurt Köyü, Sultandağı İlçesine bağlı Kırca ve Üçkuyu Köyü ile Şuhut
İlçesine bağlı Efe Köyü muhtarlıklarının araç talepleri konusundaki, komisyon raporlarının
görüşülmesi.
21. 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2. Maddesinin
2. Fıkrasınca, kapatılan Belediyelerdeki 180 adet taşınmazın (tarla, bahçe vs.) konusundaki,
komisyon raporlarının görüşülmesi.
22. İl Özel İdaresine ait ve AFGAZJET'e devredilmesine karar verilen 145 Nolu Jeotermal Kaynak
İşletme Ruhsat sahasının, yıllık belirlenen bedelinin çok yüksek olduğu belirtilerek, bu bedelin
yeniden değerlendirilmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.
23. İlimiz Bayat İlçesi sınırları içerisinde bulunan, Özel İdare İş Merkezinin üst katında bulunan
düğün salonu (16 nolu bağımsız bölüm) ve giriş sol bölümdeki 1 nolu bağımsız bölümün % 30
hisse karşılığında, Bayat Belediye Başkanlığına tapu devrinin yapılması konusundaki, komisyon
raporlarının görüşülmesi.
24. İl Özel İdaresine ait ve AFJET'e devredilmesine karar verilen 117 ve 118 Nolu Jeotermal
Kaynak İşletme Ruhsatlı sahaların, yıllık belirlenen bedelinin çok yüksek olduğu belirtilerek bu
bedelin yeniden değerlendirilmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.
2/3
25. 6360 sayılı kanun kapsamında ilimizde 47 adet belediye kapatılmış olup, kapatılan belediyelerin
ihtiyacı olan 37 adet römorklu yangın söndürme tankerlerinin hangi köylere dağıtım
yapılacağının belirlenmesi konusundaki, komisyon raporlarının görüşülmesi.
26. İlimiz Dazkırı İlçesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 132 ada,
4 parselinde (849,03 m²) kayıtlı 4 katlı Özel İdare İş Merkezinin, Dazkırı Öğretmenevi olarak
kullanılan 1. ve 2. katlarının, bedelsiz olarak kullanım hakkının Öğretmenevi ve Akşam Sanat
Okulu Müdürlüğüne tahsis edilmesi konusundaki, komisyon raporlarının görüşülmesi.
27. İlimiz Şuhut İlçesine bağlı Balçıkhisar Köyü Curman Mevkiinde bulunan Eski Belediye Sarayı
(atıl durumdaki) ile aynı ada üzerinde bulunan, Mülkiyet İl Özel İdaresine ait, tapunun 471 ada,
3 parselinde kayıtlı 773,72 m² alanlı kargir dükkan ve arsasının, köy tüzel kişiliği adına tahsis
edilmesi konusundaki, komisyon raporlarının görüşülmesi.
28. 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2. Maddesinin
2. Fıkrasınca, kapatılan Belediyelerdeki taşınmazların tahsis ve satışı konusundaki, komisyon
raporlarının görüşülmesi.
29. Sanjet Sandıklı Jeotermal Isıtma Termal Turizm Seracılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketine, İl
Özel İdaresine ait 120 Nolu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlı saha içerisinde kullanılmayan
işletme ruhsatlı kuyuların koordinatlarını değiştirerek üretim amaçlı 2 adet kuyu açmak için izin
verilmesi konusundaki, komisyon raporlarının görüşülmesi.
30. İlimiz Merkez Çıkrık Kasabası içerisinde bulunan ve idaremiz tarafından verilen tapu tahsis
belgeleri tapu yerine geçmediği için ilgililer herhangi bir işlem yapamadığından
mağduriyetlerinin giderilmesi için, 3194 sayılı İmar yasasının 18. Maddesinin uygulanmasına
izin verilmesi konusundaki, komisyon raporlarının görüşülmesi.
31. İslami İlimler Fakültesi Yerleşkesi içerisinde 300 Kişilik Öğrenci Yurdu yapımına esas olmak
üzere, Deper/Omurcak Mevkii sınırları içerisindeki, tapunun 16 pafta ve 4170, 4171, 4172,
4173, 4174 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazların, tahsis amacında kullanılmak üzere 25
yıllığına İl Özel İdaresine tahsisi konusundaki, komisyon raporlarının görüşülmesi.
32. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İnaz Köyü 6 Pafta, 254 parselde bulunan, Ömer Kaplıcası ve
eklentileri sözleşmesinin süre uzatımı konusundaki, komisyon raporlarının görüşülmesi.
33. İlimiz Merkez Çakır Köyü sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ve İl Özel
İdaresine tahsisli 1000 kişilik Kapalı Tip Yüzme Havuzunun Afyonkarahisar Belediyesine devir
edilmesi konusundaki, komisyon raporlarının görüşülmesi.
34. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10.maddesi gereğince İl Özel İdaresi 2015-2019 yılları
Stratejik Planı konusundaki, komisyon raporlarının görüşülmesi.
35. İhtisas Komisyonlarından gelecek olan raporların görüşülmesi,
36. İl Genel Meclis Üyelerinin Başkanlığa sunacağı önergelerin, ilgili komisyonlara havalesi,
37. İl Özel İdaresi Kanununun 12.maddesi gereğince gelecek ay, İl Genel Meclisinin toplantı gün ve
saatinin belirlenmesi ve kapanış.
(İmza)
Salih SEL
İl Genel Meclis Başkanı
3/3
Download

İl Genel Meclisinin 2014 Yılı Kasım Ay