KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Yapı Kullanma Birimi'ne;
İzmir ili, Konak ilçesi, ......................................... Cad/Sok., ..................noda, ve tapunun
................................... mahallesi, ..................pafta, .................. ada, ................... parselinde kayıtlı
yapının .........................kat
.......................nolu dairesine / işyerine ait yapı kullanma izin
belgesinden................ adet suret almak istiyorum. Gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla arz
ederim.
Mal Sahibi veya vekilinin;
ADI-SOYAD
(imza)
T.C. Kimlik No
: ...............................................
Telefon
: ...............................................
Adres
: ..................................................................................................................
EKLER:
1. Tapu örneği
2. Vekil ise Vekaletname örneği
3. Kiracı ise kira kontratı
4. Şirket ise imza sirküleri ve vergi numarası
5. Kimlik fotokopisi
Download

Yapı Kullanma İzni Suret Dilekçesi