KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ'NE
İzmir ili, Konak ilçesi, ......................................... Cad/Sok., ..................noda, ve tapunun
................................... mahallesi, ..................pafta, .................. ada, ................... parselinde kayıtlı
taşınmazıma ait ekte sunulan vaziyet planlarına AÇIK OTOPARK ONAYI yapılması
hususunda gereğini arz ederim. ..... / ..... / ......
Mal Sahibi veya vekilinin;
ADI-SOYAD
(imza)
T.C. Kimlik No
: ...............................................
Telefon
: ...............................................
Adres
: ..................................................................................................................
EKLER:
1.
Dilekçe (mal sahibi / vekili / imza beyannamesi)
2.
Kimlik fotokopisi
3.
Son ay vizeli tapu kaydı
4.
Aplikasyon krokisi
5.
İmar durumu belgesi aslı
6.
Yapı yeri kot krokisi aslı
7.
Yapı yeri uygulama krokisi aslı
8.
Mimar onaylı 3 tk.vaziyet planı
9.
Mimar onaylı taahhütname
10. Şirket ise imza sirküsü aslı
11. Vekaletname aslı
12. Evrak asillari ve fotokopileri
13. İzmir Büyükşehir Belediyesi UKOME'den ön onay alınacaktır
14. Tetkik aşamasında istenecek ilave evraklar
Download

Açık Otopark Onayı Müracaatı