YANGIN TESİSATI YAPI DENETİM RAPORU
İzmir, ......................................... sokak / cadde ..................... noda ve tapunun
..................... pafta, ........................... ada, ........................... parselinde bulunan
yapının 4708 sayılı yasa ve yönetmelikler kapsamında denetlenerek ruhsat eki
projelerine uygun olarak tamamlandığı tespit edilmiş olup; yapının yangın su
deposu, yangın dolapları, otopark sprinkler tesisatı, yangın kapıları, yangın
pompa ve tesisatı yerlerine monte edilmiş olup, yangın tesisatı, yangın (zone)
holleri yangına dayanıklı malzeme ile yapılmıştır. Söz konusu yapının yangın
algılama, tahliye ve söndürme sistemi, ruhsat ve eklerine, Yangın Yönetmeliği ve
TSE standartlarına uygun biçimde tamamlanmıştır.
Bilgilerinize arz olunur.
Tarih
.. / .. / ....
Yapı Denetim Şirketi Yetkilisi
Yapı Denetçisi
İnş.Müh.
Proje Denetçisi
İnş.Müh.
Proje ve Yapı Denetçisi
Mak.Müh.
Proje ve Uygulama Denetçisi
Mimar
Proje ve Yapı Denetçisi
Elk.Müh.
Download

Yapı Kullanma 4708 Yangın Tes Raporu