TEKNĠK UYGULAMA SORUMLULUĞU
(T.U.S.) RAPORU
Ġzmir, ......................................... sokak / cadde ..................... noda ve tapunun
..................... pafta, ........................... ada, ........................... parselinde bulunan yapı
tarafımızdan denetlenmiĢ olup, ruhsat ve eklerine, bilimsel ve teknik
kurallara,Türk Standartlarına, deprem etkilerine uygunluğu, yapı güvenliği, Yapı
Ruhsatı duyuru hükümlerine uygun olduğu ve yapı kullanma izni verilmesinde
fen ve sağlık bakımından bir sakıncasının görülmediği tespit edilmiĢtir.
Bilgilerinize arz olunur.
Tarih
.. / .. / ....
T.U.S.
MĠMAR
T.U.S.
ĠNġ.MÜH.
T.U.S.
MAK.MÜH.
T.U.S.
ELK.MÜH.
Download

TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU RAPORU