KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Yapı Ruhsat Birimi'ne;
İzmir ili, Konak ilçesi, ......................................... Cad/Sok., ..................noda, ve tapunun
................................... mahallesi, ..................pafta, ..................
ada, ................... parselinde kayıtlı
taşınmazda MANTOLAMA yapılması için gerekli iznin verilmesi hususnda gereğini arz ederim.
…../...../.......
Mal Sahibi veya vekilinin;
ADI-SOYAD
(imza)
T.C. Kimlik No
: ...............................................
Telefon
: ...............................................
Adres
: ..................................................................................................................
EKLER:
1.
Dilekçe (mal sahipleri bizzat imza atacak veya vekalet vereceklerdir)
2.
Kimlik fotokopisi
3.
Tüm kat maliklerininson ay vizeli tapu kaydı
4.
3 takım onaylı ısı yalıtım projesi
5.
Makina.mühendisi sicil durumu ve taahütnamesi
6.
Mal sahipleri ile yetkili firma sözleşme asılları
7.
Yüklenici firma vergi levhası
8.
Yüklenici firma imza sirküleri aslı
9.
Noter onayli apartman karar defteri aslı
10. Tetkik aşamasında istenecek ilave evraklar
Download

Mantolama İzni Müracaatı