T.C.
KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAV ĠLANI
07/05/2014 tarih ve 28993 sayılı Mahalli Ġdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan
DeğiĢikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğinin 15. maddesine istinaden BaĢkanlık Makamının 28/01/2015
tarih ve 269 sayılı olurları ile Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görev yapan
memur personelin Unvan DeğiĢikliği sınavı için oluĢturulan Unvan DeğiĢikliği Sınav Komisyonu
28/01/2015 tarihinde toparlanarak aĢağıdaki kararları almıĢtır.
1-) Mahalli Ġdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Esaslarına Dair
Yönetmeliğin 5. maddesinin 1. ve 2. unvan değiĢikliğine tabi kadrolar bendinde belirtilen ve
Belediyemiz bünyesinde boĢ bulunan aĢağıda adedi, unvanı, derecesi ve sınıfı belirtilen kadrolar için
Unvan DeğiĢikliği Sınavı yapılmasına, sınavla ilgili ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler Genel
Müdürlüğü’nce belirlenen takvim ve Ģartların uygulanması,
UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA TABĠ KADROLAR
SINIFI KADRO ÜNVANI
KADRO
DERECESĠ
ADET
TH
MĠMAR
1
4
TH
MĠMAR
3
2
TH
MÜHENDĠS
3
3
TH
MÜHENDĠS
5
2
TH
MÜHENDĠS
6
1
TH
ġEHĠR PLANCISI
3
1
TH
ġEHĠR PLANCISI
5
2
3
TH
EKONOMĠST
7
1
1
TH
TEKNĠKER
1
1
TH
TEKNĠKER
3
2
TH
TEKNĠKER
4
1
TH
TEKNĠKER
5
2
TH
TEKNĠKER
6
1
TH
TEKNĠKER
7
2
TH
TEKNĠSYEN
3
3
TH
TEKNĠSYEN
5
3
TH
TEKNĠSYEN
7
2
8
SH
VETERĠNER HEKĠM
5
1
1
SH
VETERĠNER SAĞLIK TEKNĠKERĠ
10
1
1
SH
SAĞLIK TEKNĠKERĠ
5
1
1
36
36
TOPLAM
TOPLAM
6
6
9
2-) Unvan değiĢikliği suretiyle atanacaklarda aĢağıdaki genel Ģartlar aranır.
a) Unvan değiĢikliği sınavında baĢarılı olmak,
b) Yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68
inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak.
3-) Unvan değiĢikliği suretiyle atanacaklarda aĢağıdaki özel Ģartlar aranır.
a. Mühendis, mimar, veteriner hekim, Ģehir plancısı kadrolarına atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiĢ olmak,
b. Ekonomist kadrosuna atanabilmek için;
-Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ekonomi, iktisat, iĢletme, maliye
veyabankacılık-finans bölümlerinden mezun olmak,
c. Sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknikeri, kadrolarına atanabilmek için;
- Fakültelerin, yüksekokulların, sağlık meslek liselerinin veya
ilgilibölümlerinden mezun olmak,
meslek liselerinin
d. Tekniker kadrosuna atanabilmek için;
-En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların teknik bölümlerinden tekniker unvanı
ile mezun olmak gerekir.
e. Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;
- Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik lise mezunu olmak,
4-) Unvan değiĢikliği sınavı ilanı, baĢvuru ve sınav Ģekli.
A-) Unvan değiĢikliği yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayılarının, Unvan DeğiĢikliği
Sınavına atanacaklarda aranan Ģartlar ile sınavın yeri, zamanı ve diğer hususların personele
duyurulmak üzere birimlere yazılı olarak bildirilerek ilan panolarında askıya asılmasına ve
Belediyemizin www.kahramanmaras.bel.tr internet adresinden ilanen duyurulmasına,
B-) Unvan DeğiĢikliği Sınavına baĢvuruda bulunacak personelin Mahalli Ġdareler Görevde Yükselme
Yönetmeliği esas alınarak Komisyonumuzca belirlenen genel ve özel Ģartları taĢımıĢ olması
gerekmektedir.
C-) BaĢvuruların 28/01/2015 tarihiden baĢlayarak 01/02/2015 tarihine kadar Ġnsan Kaynakları ve
Eğitim Dairesi BaĢkanlığına bizzat dilekçe ile yapılması gerekmektedir.
D-) BaĢvuruda sınava girmek istediği kadronun sınıfı, unvanı belirtilerek atanma Ģartlarını taĢıdığına
dair belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir.
Komisyonumuzca yukarıda belirtilen hususlar görüĢülerek karara bağlanmıĢtır.
Züver ÇETĠNKAYA
Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkan V.
Download

T.C. KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI