KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Yapı Ruhsat Birimi'ne;
Ġzmir ili, Konak ilçesi, ......................................... Cad/Sok., ..................noda, ve tapunun
................................... mahallesi, ..................pafta, .................. ada, ................... parselinde kayıtlı
taşınmaza
ilişkin müracaatımın TEKNĠK KOMĠSYON tarafından incelenip , gereğini arz
ederim. .... / ..... / ......
Mal Sahibi veya vekilinin;
ADI-SOYAD
(imza)
T.C. Kimlik No
: ...............................................
Telefon
: ...............................................
Adres
: ..................................................................................................................
EKLER:
1. Dilekçe
2. Kimlik Fot.
3. Son ay vizeli tapu
4. Tapu aslı
5. Ġmar Durumu Aslı (Yeni tarihli)
6. Aplikasyon Aslı
7. Yapı Yeri Uyg.Krokisi
8. Yapı Yeri Kot Krokisi
9. Yapı Yeri Rölöve Projesi,
10. Tetkik aşamasında istenen ilave evraklar
Komisyon Üyeleri
:
Komisyon Başkanı:
S.ZAĞPUS YĠĞĠTOĞLU
Eser ATAK
Hümeyra ÇELEBĠ
Başk.Yard.
Kazim ÇIRAK
Arzu SEZER
A.Ġhsan TEKĠN
Download

Teknik Komisyon Müracaatı