T.C.
AMASYA VALĠLĠĞĠ
Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Sayı : 52165135-903/
Konu : Ġl içi Atamalar
…./10/2014
ĠL ĠÇĠ ATAMA KOMĠSYON KARARI
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TaĢra TeĢkilatı Personelinin Yer DeğiĢtirme Suretiyle
Atanmalarına ĠliĢkin yönetmeliğin 14.Maddesinin (e) fıkrası ile 14.maddenin (ğ) fıkrasına göre
TARGEL Projesi kapsamındaki personellerin Ġl Ġçi Atamalarının yapılması ile ilgili 25.09.2014 tarih ve
2331 sayılı Valilik oluruyla Ġl Ġçi Atamaların Eylül-Ekim dönemi içerisinde yapılmasına karar
verilmiĢtir.
Valilik Olur’u ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TaĢra TeĢkilatı Personelinin Yer
DeğiĢtirme Yönetmeliğinin 14.maddesinin (e) ve (ğ) maddelerine göre Eylül-Ekim 2014 döneminde Ġl
Ġçi Atama baĢvurusunda bulunan 9 (dokuz) personelin durumları görüĢüldü. Norm Kadro ile görev
yapılan yerin ve atama yapılacak yerin ihtiyaç durumu dikkate alınarak 6 personelin ataması uygun
görülmüĢ ve Ek-1 listedeki Ġlçelere atanmasına karar verilmiĢtir. Ek-2 listedeki 3 personelin ise ataması
uygun görülmemiĢtir.
ĠĢ bu karar imza altına alınmıĢtır.
KOMĠSYON BAġKANI
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Lokman GÜLTEKĠN
Ġl Müdürü
Zekeriya ġEKER
Ġl Müdür Yardımcısı
Murat ALTUNKAYA
Ġd.Ml.ĠĢ.ġb.Md.V.
Hamiyet DEVRAN
Personel ġefi
__________________________________________________________________________________________
Posta Adresi
Tlf Santral
Web Adresi
: Kirazlıdere Mah.Tarım Sok.05200 AMASYA
: 0-358 218 29 90-91 Fax : 0-358 218 18 51
:www.amasyatarimnet.gov.tr
Bilgi için irtibat: H.DEVRAN
Dahili : 121
Download

T.C. AMASYA VALĠLĠĞĠ Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü