ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ASUZU, 2014 [YAZIC]
17.04.2014 16:58:31
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Adres
ġekerpınar Mahallesi Otomotiv Caddesi No.2 Çayırova 41435 Kocaeli
Telefon
262 - 6588558
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler
Birimi Telefon
262 - 6588556
Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler
Birimi Faks
262 - 6588558
262 - 6588556
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir
Açıklama mı?
Evet
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Genel Kurul Türü
Tarihi ve Saati
Olağan
17.04.2014 14:00
Hesap Dönemi BaĢlangıç Tarihi
01.01.2013
Hesap Dönemi BitiĢ Tarihi
31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
17 Nisan 2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
ġirketimizin 17 Nisan 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantısı'nda;
• Yönetim Kurulunca 2013 faaliyet yılına iliĢkin olarak hazırlanan Yıllık
Faaliyet Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda
hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiĢ 31 Aralık 2013 tarihli Konsolide
Bilanço ve 1 Ocak-31 Aralık 2013 Hesap Dönemi'ne Ait Gelir Tablosu Genel
Kurul tarafından kabul edilmiĢtir.
• Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yabancı ortağımız Isuzu
Motors Limited bünyesindeki görev değiĢiklikleri nedeniyle ġirketimiz
Yönetim Kurulu üyeliğinde yıl içinde yapılan değiĢiklikler Genel Kurul
tarafından onaylanmıĢtır.
• Yönetim Kurulu üyeleri 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.
• Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca revize
edilen ġirket'in kar dağıtım politikası Genel Kurul tarafından kabul edilmiĢtir.
• Yönetim Kurulumuzun 27 ġubat 2014 tarihli kararı uyarınca, "Sermaye
Piyasası Kurulunca kabul edilen Finansal raporlama standartlarına uygun
olarak hazırlanmıĢ ve bağımsız denetimden geçmiĢ konsolide mali tablolarda
198.745.796 TL tutarındaki 2013 yılına iliĢkin Net Dönem Karından Türk
Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler
düĢüldükten sonraki 54.941.497,28 TL ile Fevkalade Ġhtiyatlardan
10.387.270 TL'nın toplamı olan 65.328.767,28 TL tutarındaki nakit kar
payının; çıkarılmıĢ sermaye üzerinden % 257 oranında brüt kar dağıtımını
teminen 1 TL nominal değerli beher hisseye brüt 2,57 TL, (Net 2,1845 TL )
isabet edecek Ģekilde 1. ve 2. Temettü olarak 30 Mayıs 2014 tarihinden
itibaren ödenmesi" yönündeki teklifi Genel Kurul tarafından kabul edilmiĢtir.
• Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine Mehmet Kamil ESER,
Ġbrahim YAZICI, Tuncay ÖZĠLHAN, Salih Metin ECEVĠT, Süleyman Vehbi
YAZICI, Tülay AKSOY, Hülya ELMALIOĞLU, Nilgün YAZICI, Yasuyuki NIIJIMA,
Isao OTSUKA, Sojiro HIYOSHI, Ryutaro MASHIKO, Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ
ve Kamil Ömer BOZER seçilmiĢlerdir.
• BaĢaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik
A.ġ.'nin ġirketin 2014 faaliyet yılı için bağımsız dıĢ denetim kuruluĢu olarak
seçimi kabul edildi.
• Yönetim Kurulu üyelerimize TTK'nun "ġirketle ĠĢlem Yapma, ġirkete
Borçlanma yasağı" baĢlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet
Yasağı" baĢlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde iĢlem yapabilmeleri için izin
verilmesi hususu Genel Kurul tarafından kabul edilmiĢtir.
Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım
Tablosu yazımız ekinde yer almaktadır.
Alınan Kararlar
Hayır
Alınan Kararlar Arasında Ticari
Ünvana ĠliĢkin Ana SözleĢme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet
Hayır
Konusuna ĠliĢkin Ana SözleĢme Tadili
Hususu Var mı?
Alınan Kararlar Arasında ġirket
Merkezine ĠliĢkin Ana SözleĢme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
Kar Payı Dağıtımı Konusu GörüĢüldü
mü?
Evet
Nakit Kar Payı Ödeme ġekli
PeĢin
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit
Kar Payı - Brüt (TL)
Pay Grup Bilgileri
C
Grubu,ASUZU(Eski),TRAASUZU91H4
A Grubu,ĠĢlem
Görmüyor(Ġmtiyazlı),TREASZU00022
B Grubu,ĠĢlem
Görmüyor(Ġmtiyazlı),TREASZU00030
1 TL Nominal Değerli
Paya Ödenecek Nakit
Kar Payı - Net (TL)
2,5700000
2,1845000
2,5700000
2,1845000
2,5700000
2,1845000
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
30.05.2014
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak
mı?
Hayır
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaĢan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

17.04.2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı