T.C
MERSĠN VALĠLĠĞĠ
ANAMUR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
MECLĠS KARARI
Karar Tarihi
Karar No
: 04.08.2014
:
Belediye Meclisini
TeĢkil edenlerin
Ad ve Soyadı
Konu : 2014 Yılı Ağustos Ayı Meclis Toplantısı
Meclis Başkanı Mehmet TÜRE’ nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT,
Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt KILINÇ, Ahmet TÜRKAY, Berna Bahar NEARA,
Hasan Ali SARICA, Sezai ġĠMġEK, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ,
Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Cengiz PINAR, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet
ORAL, Ġbrahim ÇITIRKI, Bora GÜVEN, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN,
Abdurahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, Hüsnü CEREN (Katıldı) Selahattin ÖZĠLĠCE,
Seda UYSAL (Mazeretli)
2014 YILI AĞUSTOS AYI MECLĠS TOPLANTISI
14. BĠRLEġĠM 1. OTURUM
BAġKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine
istinaden Ağustos Ayı Meclis Toplantısını yapmak üzere toplanmıĢ bulunmaktayız.
Gündem maddelerinin görüĢülmesine geçiyorum. Gündemimizin 1. maddesi açılıĢ
konuĢması ve yoklamadır.
AçılıĢ konuĢması ve yoklama yapıldı, Üyeden Selahattin ÖZĠLĠCE, Seda
UYSAL yoklar, Meclis üyelerinin çoğunluğunun mevcut olduğu görüldü. Üyeden
Selahattin ÖZĠLĠCE ve Seda UYSAL’ın mazereti okundu OYBĠRLĠĞĠ ile mazereti
KABUL edildi.
Mehmet TÜRE
MECLĠS BAġKANI
Uğur GÜNGÖR
MECLĠS KATĠBĠ
Cenk ATEġ
MECLĠS KATĠBĠ
1
T.C
MERSĠN VALĠLĠĞĠ
ANAMUR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
MECLĠS KARARI
Karar Tarihi
Karar No
: 04.08.2014
: 164
Belediye Meclisini
TeĢkil edenlerin
Ad ve Soyadı
Konu
: 2014 Yılı Ağustos Ayı Meclis Toplantısı
Meclis Başkanı Mehmet TÜRE’ nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT,
Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt KILINÇ, Ahmet TÜRKAY, Berna Bahar NEARA,
Hasan Ali SARICA, Sezai ġĠMġEK, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ,
Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Cengiz PINAR, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet
ORAL, Ġbrahim ÇITIRKI, Bora GÜVEN, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN,
Abdurahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, Hüsnü CEREN (Katıldı) Selahattin ÖZĠLĠCE,
Seda UYSAL (Mazeretli)
BAġKAN; 5393 sayılı kanunun 22. maddesi gereği 2014 yılı Temmuz Ayı
Meclis toplantısında alınan karar suretlerinin Meclis üyelerine dağıtımı.
5393 sayılı kanunun 22. maddesi gereği, 2014 yılı Temmuz Ayı Meclis
toplantısında alınan kararların suretleri Meclis üyelerine dağıtıldı.
Maddi hata itirazı olmadı.
Kent estetik kurulu kurulması için konunun meclis gündemine alınmasını
talep eden Belediye BaĢkanı Mehmet TÜRE, Meclis üyeleri Ali Rıza KĠBRĠT, Berna
Bahar NEARA, Ayhan YILDIZ, Hatice Bozkurt KILINÇ, Hasan Ali SARICA, Uğur
GÜNGÖR, Ahmet ÖĞÜR, Ahmet KARAN, Sezai ġĠMġEK, Ali Rıza BULUT, Derya
TUNA imzalı dilekçe okundu ve OYBĠRLĠĞĠ ile gündeme alındı ve gündemin 5.
maddesine eklendi.
Mehmet TÜRE
MECLĠS BAġKANI
Uğur GÜNGÖR
MECLĠS KATĠBĠ
Cenk ATEġ
MECLĠS KATĠBĠ
2
T.C
MERSĠN VALĠLĠĞĠ
ANAMUR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
MECLĠS KARARI
Karar Tarihi
Karar No
: 04.08.2014
: 165
Belediye Meclisini
TeĢkil edenlerin
Ad ve Soyadı
Konu: Mülkiyeti Anamur Belediyesine ait olan Kalınören mah. 618 nolu
parselle ilgili plan tadilatı teklifinin görüĢülmesi.
Meclis Başkanı Mehmet TÜRE’ nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT,
Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt KILINÇ, Ahmet TÜRKAY, Berna Bahar NEARA,
Hasan Ali SARICA, Sezai ġĠMġEK, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ,
Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Cengiz PINAR, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet
ORAL, Ġbrahim ÇITIRKI, Bora GÜVEN, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN,
Abdurahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, Hüsnü CEREN (Katıldı) Selahattin ÖZĠLĠCE,
Seda UYSAL (Mazeretli)
KARARIN ÖZÜ: Mülkiyeti Anamur Belediyesine ait olan Kalınören mah. 618
nolu parselle ilgili plan tadilatı teklifinin görüĢülmesi.
KARAR: Ġmar Komisyonuna Komisyona havalesi Üyeden Yılmaz BULUT RET
oyuna karĢılık OY ÇOKLUĞU ile KABUL edildi.
Mehmet TÜRE
MECLĠS BAġKANI
Uğur GÜNGÖR
MECLĠS KÂTĠBĠ
Cenk ATEġ
MECLĠS KÂTĠBĠ
3
T.C
MERSĠN VALĠLĠĞĠ
ANAMUR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
MECLĠS KARARI
Karar Tarihi
Karar No
: 04.08.2014
: 166
Belediye Meclisini
TeĢkil edenlerin
Ad ve Soyadı
Konu: Anamur Yalıevleri Mah. 940 ada 14 nolu parselle ilgili plan
tadilatı müracaatının görüĢülmesi
Meclis Başkanı Mehmet TÜRE’ nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT,
Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt KILINÇ, Ahmet TÜRKAY, Berna Bahar NEARA,
Hasan Ali SARICA, Sezai ġĠMġEK, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ,
Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Cengiz PINAR, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet
ORAL, Ġbrahim ÇITIRKI, Bora GÜVEN, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN,
Abdurahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, Hüsnü CEREN (Katıldı) Selahattin ÖZĠLĠCE,
Seda UYSAL (Mazeretli)
KARARIN ÖZÜ: Anamur Yalıevleri Mah. 940 ada 14 nolu parselle ilgili plan
tadilatı müracaatının görüĢülmesi
KARAR: Ġmar Komisyonuna havalesi OYBĠRLĠĞĠ ile KABUL edildi.
Mehmet TÜRE
MECLĠS BAġKANI
Uğur GÜNGÖR
MECLĠS KÂTĠBĠ
Cenk ATEġ
MECLĠS KÂTĠBĠ
4
T.C
MERSĠN VALĠLĠĞĠ
ANAMUR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
MECLĠS KARARI
Karar Tarihi
Karar No
: 04.08.2014
: 167
Belediye Meclisini
TeĢkil edenlerin
Ad ve Soyadı
Konu: Anamur YeĢilyurt Mah. 564 ada 1-2 nolu parsellerle ilgili plan
tadilatı müracaatının görüĢülmesi
Meclis Başkanı Mehmet TÜRE’ nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT,
Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt KILINÇ, Ahmet TÜRKAY, Berna Bahar NEARA,
Hasan Ali SARICA, Sezai ġĠMġEK, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ,
Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Cengiz PINAR, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet
ORAL, Ġbrahim ÇITIRKI, Bora GÜVEN, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN,
Abdurahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, Hüsnü CEREN (Katıldı) Selahattin ÖZĠLĠCE,
Seda UYSAL (Mazeretli)
KARARIN ÖZÜ: Anamur YeĢilyurt Mah. 564 ada 1-2 nolu parsellerle ilgili
plan tadilatı müracaatının görüĢülmesi
KARAR: Ġmar Komisyonuna havalesi OYBĠRLĠĞĠ ile KABUL edildi.
Mehmet TÜRE
MECLĠS BAġKANI
Uğur GÜNGÖR
MECLĠS KÂTĠBĠ
Cenk ATEġ
MECLĠS KÂTĠBĠ
5
T.C
MERSĠN VALĠLĠĞĠ
ANAMUR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
MECLĠS KARARI
Karar Tarihi
Karar No
: 04.08.2014
:168
Konu: Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih ve 149 sayılı kararı ile 0308 Temmuz 2014 tarihleri arasında Almanya-Bingen kardeĢ kentimize
gidecek heyetin, vize iĢlemlerinin yetiĢmemesi nedeni ile resmi ziyaret
proğramının iptal edilmemesi ve alınan biletlerin yanmaması için
Belediye Meclisini
TeĢkil edenlerin
Ad ve Soyadı
Meclis Başkanı Mehmet TÜRE’ nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT,
Meclis Üyesi Derya TUNA’nın yerine Meclis Üyesi Ali Rıza
Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt KILINÇ, Ahmet TÜRKAY, Berna Bahar NEARA,
KĠBRĠT’in, Meclis Üyesi Samet ORAL’ın yerine Veteriner
Hasan Ali SARICA, Sezai ġĠMġEK, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ,
Mehmet GÖKTAġ’ın, Gazeteci Muharrem GARĠB’in yerine
Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Cengiz PINAR, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet
çevirmen
Burhan
TurizmBULUT,
Derneği
Fuat
ORAL, Ġbrahim
ÇITIRKI,
Bora SAĞIR’ın,
GÜVEN, Yılmaz
Ali temsilcisi
Ġlhan AYHAN,
UĞUR’un
yerine
Turizmci
Uzay
ÜNLÜSELEK’in
02.07.2014
Abdurahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, Hüsnü CEREN (Katıldı) Selahattin ÖZĠLĠCE,
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görevlendirilmesi ve gidiĢ
Seda UYSAL (Mazeretli)
geliĢ masraflarının harcırah kanunu hükümlerine göre
Belediyemiz bütçesinden karĢılanması hususunda Meclisce bir
karar alınması.
KARARIN ÖZÜ: Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih ve 149 sayılı kararı ile
03-08 Temmuz 2014 tarihleri arasında Almanya-Bingen kardeĢ kentimize gidecek
heyetin, vize iĢlemlerinin yetiĢmemesi nedeni ile resmi ziyaret programının iptal
edilmemesi ve alınan biletlerin yanmaması için Meclis Üyesi Derya TUNA’nın
yerine Meclis Üyesi Ali Rıza KĠBRĠT’in, Meclis Üyesi Samet ORAL’ın yerine
Veteriner Mehmet GÖKTAġ’ın, Gazeteci Muharrem GARĠB’in yerine çevirmen
Burhan SAĞIR’ın, Turizm Derneği temsilcisi Fuat UĞUR’un yerine Turizmci Uzay
ÜNLÜSELEK’in
02.07.2014
tarihinden
itibaren
geçerli
olmak
üzere
görevlendirilmesi ve gidiĢ geliĢ masraflarının harcırah kanunu hükümlerine göre
Belediyemiz bütçesinden karĢılanması hususunda Meclisce bir karar alınması.
KARAR: Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih ve 149 sayılı kararı ile 03-08
Temmuz 2014 tarihleri arasında Almanya-Bingen kardeĢ kentimize gidecek
heyetin, vize iĢlemlerinin yetiĢmemesi nedeni ile resmi ziyaret programının iptal
edilmemesi ve alınan biletlerin yanmaması için Meclis Üyesi Derya TUNA’nın
yerine Meclis Üyesi Ali Rıza KĠBRĠT’in, Meclis Üyesi Samet ORAL’ın yerine
Veteriner Mehmet GÖKTAġ’ın, Gazeteci Muharrem GARĠB’in yerine çevirmen
Burhan SAĞIR’ın, Turizm Derneği temsilcisi Fuat UĞUR’un yerine Turizmci Uzay
ÜNLÜSELEK’in
02.07.2014
tarihinden
itibaren
geçerli
olmak
üzere
görevlendirilmesi ve gidiĢ geliĢ masraflarının harcırah kanunu hükümlerine göre
Belediyemiz bütçesinden karĢılanması geçmiĢe dönük bir kararın bugün itibari ile
alınmasının hukuki bir sıkıntı olmaması Ģartı ile OYBĠRLĠĞĠ ile KABUL edildi.
Mehmet TÜRE
MECLĠS BAġKANI
Uğur GÜNGÖR
MECLĠS KÂTĠBĠ
Cenk ATEġ
MECLĠS KÂTĠBĠ
6
T.C
MERSĠN VALĠLĠĞĠ
ANAMUR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
MECLĠS KARARI
Karar Tarihi
Karar No
: 04.08.2014
: 169
Konu: BaĢkan; Anamur Saray Mahallesi 130 ada 33 nolu parselin maliki
bulunmaktayım. Arsam kuzeyinde bulunan belediyenize ihdasen gelen
130 ada 42 nolu parseli almak istiyorum. Gereğini arz ederim dilekçe
okundu.
Belediye Meclisini
TeĢkil edenlerin
Ad ve Soyadı
Meclis Başkanı Mehmet TÜRE’ nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT,
Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt KILINÇ, Ahmet TÜRKAY, Berna Bahar NEARA,
Hasan Ali SARICA, Sezai ġĠMġEK, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ,
Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Cengiz PINAR, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet
ORAL, Ġbrahim ÇITIRKI, Bora GÜVEN, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN,
Abdurahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, Hüsnü CEREN (Katıldı) Selahattin ÖZĠLĠCE,
Seda UYSAL (Mazeretli)
KARARIN ÖZÜ: BaĢkan; Anamur Saray Mahallesi 130 ada 33 nolu parselin
maliki bulunmaktayım. Arsam kuzeyinde bulunan belediyenize ihdasen gelen 130
ada 42 nolu parseli almak istiyorum. Gereğini arz ederim dilekçe okundu.
KARAR: BaĢkan; Dilekçenin gündeme alınmasını ve Ġmar Komisyonuna
havalesini oyluyorum. OYBĠRLĠĞĠ ile dilekçe gündeme alındı ve Ġmar
Komisyonuna havale edildi.
Mehmet TÜRE
MECLĠS BAġKANI
Uğur GÜNGÖR
MECLĠS KÂTĠBĠ
Cenk ATEġ
MECLĠS KÂTĠBĠ
7
T.C
MERSĠN VALĠLĠĞĠ
ANAMUR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
MECLĠS KARARI
Karar Tarihi
Karar No
: 04.08.2014
: 170
Belediye Meclisini
TeĢkil edenlerin
Ad ve Soyadı
Konu: Gündeme alınan Kent estetik kurulu kurulması konusunun
görüĢülmesi.
Meclis Başkanı Mehmet TÜRE’ nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT,
Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt KILINÇ, Ahmet TÜRKAY, Berna Bahar NEARA,
Hasan Ali SARICA, Sezai ġĠMġEK, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ,
Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Cengiz PINAR, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet
ORAL, Ġbrahim ÇITIRKI, Bora GÜVEN, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN,
Abdurahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, Hüsnü CEREN (Katıldı) Selahattin ÖZĠLĠCE,
Seda UYSAL (Mazeretli)
KARARIN ÖZÜ: Gündeme alınan Kent estetik kurulu kurulması konusunun
görüĢülmesi.
KARAR: Konunun görüĢülmek üzere Ġmar Komisyonuna havalesi OYBĠRLĠĞĠ
ile KABUL edildi.
Mehmet TÜRE
MECLĠS BAġKANI
Uğur GÜNGÖR
MECLĠS KÂTĠBĠ
Cenk ATEġ
MECLĠS KÂTĠBĠ
8
T.C
MERSĠN VALĠLĠĞĠ
ANAMUR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
MECLĠS KARARI
Karar Tarihi
Karar No
: 04.08.2014
:
Belediye Meclisini
TeĢkil edenlerin
Ad ve Soyadı
Konu: Dilek ve Temenniler.
Meclis Başkanı Mehmet TÜRE’ nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT,
Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt KILINÇ, Ahmet TÜRKAY, Berna Bahar NEARA,
Hasan Ali SARICA, Sezai ġĠMġEK, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ,
Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Cengiz PINAR, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet
ORAL, Ġbrahim ÇITIRKI, Bora GÜVEN, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN,
Abdurahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, Hüsnü CEREN (Katıldı) Selahattin ÖZĠLĠCE,
Seda UYSAL (Mazeretli)
Dilek ve Temenniler
Söz almak isteyenler:
Üyeden Yılmaz BULUT söz alarak; BaĢbakanımızın geliĢi sebebi ile anons
yaptırmak istedik, önce bedeli var dendi, ödeyelim dedik baĢka borcu varmı
dediler, sonra baĢkanınız gelsin dendi bu konu ile bilginiz varmı? Bilgi istiyorum
BaĢkan; Anonslarda baĢkan imzası olsun ki kendi baĢına biri yazı yazar diye
baĢkan imzalı istiyoruz, bir de geçen 5 yıl Ģimdi tüm ilanlardan bedel istiyoruz.
MHP’nin ilanında da baĢkan imzalı ve bedelini ödemelerini istedik.
Üyeden A. Ġlhan AYHAN söz alarak; Festivalle ilgili bilgi verirseniz
BaĢkan; Festival Komisyonu BaĢkanı Ali Rıza KĠBRĠT Bey bilgi versin.
Üyeden Ali Rıza KĠBRĠT; Kültür ve Muz festivali yapalım dedik. BüyükĢehir
yerel olursa 50.000 tl, uluslararası olursa 75.000 tl veririz dedi, biz de 4 ülkeden
konuk çağırdık. Geçen dönemlerde festivalde sanatçı gelir sanatını icra eder
giderdi. Biz kültürde olsun anlamında köylerimizi de içine katalım dedik 40 kadar
köy muhtarına haber yolladık ben tataristandaki festivalden sunum yaptık. Köy
muhtarlarımız istekli çalıĢıyor.
Üyeden Bora GÜVEN söz alarak; Belediye BaĢkanları buna benzer
organizasyonlar yaptı, biz de sistem yukarıdan aĢağıya doğru yapılıyor bence
tabandan yukarıya doğru olmalı ileriki yıllara yayılarak devam etmeli.
Üyeden Ali Rıza KĠBRĠT söz alarak; Köyler pankartlarla ve kadınlı erkekli
yürüyecek, sivil toplum kuruluĢları katılacak ama bir fikri olan da katılmalı
bekliyoruz.
BaĢkan; BaĢka söz isteyen yok, gelecek ay meclisimizi eylül ayının ilk haftası
olan 01.09.2014 pazartesi günü saat 10.00 da meclis salonunda toplanmak üzere
kapatıyorum.
Mehmet TÜRE
MECLĠS BAġKANI
Uğur GÜNGÖR
MECLĠS KÂTĠBĠ
Cenk ATEġ
MECLĠS KÂTĠBĠ
9
Download

Ağustos Ayı Meclis Kararları