EK-4
DÜZENLEME
ŞEKLİNDE
VEKALETNAME
Balıkesir İli, Edremit İlçesi 21 L LV ve 21 K III Pafta, 151 Ada, 2 Parselde adımıza kayıtlı
gayrimenkuller/gayrimenkul
hisseleri, devre mülk hakları ve bu gayrimenkullerin imar uygulamasına konu olması
veya ifraz, tevhid, ihdas yolu ile oluşacak yeni parsel, gayrimenkul veya hisselerimiz dolayısıyla, 6306 sayılı Afet
Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun gereği; diğer paydaşlaraldevre mülk hakkı sahiplerine
tebligat çıkarmaya, çıkarılan tebligatları adımıza vekaleten almaya, bu amaçla paydaşlar arasında yapılacak karar
toplantılarına katılmaya, hisse malikleri toplantılarına, kat malikleri kurulu toplantılarına katılacak devre mülk
hakkı sahibini belirlemek üzere yapılacak temsilci seçimi karar toplantılarına katılmaya, adımıza oy kullanmaya,
uygulama konusunda oy vermeye, toplantıda sunulan sözleşmeyi kabule, adımıza amaca uygun sözleşmeler
akdetmeye, sözleşmeleri ve sair belgeleri adıma imzalamayalonaylamaya, Yüklenici seçiminde dilediği şekilde oy
kullanmaya, karar tutanağını adımıza imzalamaya, kararları tebellüğe, Çevre ve Şehireilik, Orman ve Su işleri,
Kültür ve Turizm Bakanlıkları'nda ve diğer bakanlıklarda, defterdarlıklarda, vergi dairelerinde, mahkemelerde, icra
dairelerinde, mal müdürlüklerinde, tüm İl, ilçe ve Belde Belediyeleri'nde, Tapu ve Kadastro Müdürlükleri, Sular
İdareleri, itfaiye Müdürlükleri, Sivil Savunma Müdürlükleri, Çevre ve Şehireilik ii Müdürlükleri, Elektrik idareleri,
Doğalgaz İdareleri ve bunlar gibi tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde beni temsile, adıma dilekçe
vermeye, adıma hazırlanmış belgeleri imzalamaya, gayrimenkullerimize, çap, aplikasyon, röperli kroki, tapu tescil
belgesi ve sair kadastral ve tapu belgelerini almaya, belediyesinden imar durumu, inşaat istikamet rölevesi, her
türlü inşaat, iskiin ruhsatlarını istemeye, almaya, her ölçekte mimari, betonarme, ısı yalıtım, mekanik, tesisat,
elektrik projelerini yaptırmaya, tadile, su ve elektrik idarelerinde iş takibine, onay tasdik işlemlerini yaptırmaya,
elektrik kullanımına açtırmaya, kapatmaya, imar planı, ifraz planı yaptırmaya, yapılmış olanları kısmen veya
tamamen tadile, tashihe, iptale, itiraza, yeniden yaptırmaya, ilgili belediyesine tasdik ettirmeye, her ölçekte imar
planları yapmaya, kabule, tashihe, yapılmış olan planlara itiraza, imar planlarında değişiklik talep etmeye,
uygulamaya, imar planının uygulaması sırasında bedelli ve bedelsiz olarak kamuya terke, mübadeleye, terk ve
mübadele takrirlerini kabule, imzaya, gayrimenkulümüzün cinsini, mesahasını tashihe, dilediği şekil ve şartlarla
ifraza, tevhide, yoldan, kamudan ihdas etmeye, ifraz, tevhid ve ihdas folyolarını tanzim ve imzaya, inşaat
ruhsatlarını almaya, tadile, inşaat yapmaya, onaylı projelerde kısmen veya tamamen tadilat yapmaya, projeyi iptal
ile yeniden yapmaya, yol kotu, geçici inşaat, temel, temel üstü, ısı yalıtım, tesisat diihil inşaat ruhsatının bütün
vizelerini almaya, sığınak, itfaiye, su/gaz, telefon, çevre, orman gibi konularda ilgili kamu kurumlarında
gayrimenkulümüz ve projelerimizle ilgili onayları almaya, bizi tam olarak temsil ve ilzama, imar planının
uygulaması sırasında, yoldan, yeşil alandan, sair kamu alanlarından ihdasen alınacak gayrimenkulleri ihdasen satın
almaya veya satış bedellerini ödemeye, inşaat ruhsatının alımı sırasında belediyesince veya sair kamu kurum ve
kuruluşları ile elektrik, su, doğalgaz, telefon, TV altyapıları ile ilgili kurum ve kuruluşlara taahhütnameler vermeye,
bu taahhütnameleri imzaya, her türlü vergi, resim, harçları ödemeye, teminatları yatırmaya, fazlalarını geri almaya,
yol, su, elektrik, telefon, doğalgaz, kanalizasyon, kablo TV, uydudan dijital-analog yayın alan TV anteni, alt ve üst
yapı projelerini yaptırmaya, uygulamaya, bu alt ve üst yapılarla ilgili kamu ve özel kurum, daire ve müesseselerle,
tesis, abonman, iştirak, inşa, ifa, sözleşmeleri yapmaya, imar kanununun 23. maddesine göre ilgili belediyesine
verilmesi gereken bedellerle ilgili taahhütleri vermeye, imzalanması gereken her türlü taahhütname ve
muvafakatnameleri tanzim ve imzaya, peşin ödenmesi gereken bedelleri ödemeye, emlak vergisi ve cins tashihi
beyannamelerini,
ii no'lu harç beyannamelerini vermeye, ödenmesi gereken vergi, resim harçları vermeye,
taksitlendirmeye, fazla ödenenleri geri almaya, tahakkuka veya tahsilata itiraza, tebligatları tebellüğe, trafo tesis
etmeye, ilgili elektrik idaresine kiralamaya, irtifak hakkı vermeye, tapu müdürlüğünde şerh etmeye, leh ve
aleyhimizde yol, kullanım, geçiş hakları tesise, terkine, inşaat ruhsatı öncesi yapı denetim firması ile ve sair teknik
elemanlarla sözleşmeler akdetmeye, bedellerini ödemeye, değiştirmeye, fesihe, Çevre ve Şehireilik Bakanlığı, İl
Müdürlükleri ve Şube Müdürlükleri'nde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında
Kanun gereği yapılan riskli yapı raporu almaya, riskli yapı, deprem testi tebligatlarına itirazımın olmadığına dair
beyanda bulunmaya, dilekçeler vermeye, imzalamaya, bu konuda yapılacak tüm işlemleri kabul ettiğimi ve rızam
olduğunu beyan etmeye, ilgili tüm evrakı imzalamaya, her türlü beyan ve muvafakati vermeye, yasa kapsamında ve
yasa ile ilgili tüm işlemleri yapmaya, muafiyet belgesi almak için tüm işlemleri yapmaya, muafiyet belgesi almaya,
kayıt ve suretler almaya, yıkım ruhsatlarını almaya, binaları yıkmaya, elektriği, suyu, doğalgazı, telefonu
kapattırmaya, sözleşmelerini iptale, yeniden sözleşme yapmaya, yıkım sonrası gayrimenkulün cinsini değiştirmeye,
cins tashihi yaptırmaya, kat irtifakı ve kat mülkiyetini tapuda tesis etmeye, kat irtifakı listelerini noterde ve tapuda
yapmaya, imzaya, kat irtifakını ve kat mülkiyetini tapu sicilatına tescile, kurulmuş kat irtifakını iptale, tapu
sicilinden terkine, tekrar kurmaya, arsa paylarını dilediği oranda belirlemeye, yönetim planını tanzim ve imzaya,
iptale, yeniden tanzime, sahibi bulunduğum bağımsız bölüm hissesi ile ilgili devre mülk irtifakı kurmaya, dilediği
devreyi adımıza seçmeye, yer belirleme şartnamesini imzaya, kurulmuş kat irtifakını devre mülk irtifakına terkin
etmeye, devre mülk sözleşmesi imzalamaya, 634 sayılı kat mülkiyet kanunun ek 57. maddesine istinaden ve 3227
sayılı yasa ile tesis edilen devre mülk hakkının tesisi ile devre mülklerle ilgili her türlü işlem ve muameleyi
yapmaya, devre mülkümü ve devre mülkümün içinde olduğu bağımsız bölümü tesellüme, icabında bağımsız bölüm
temsilcisi seçmeye, Kat Mülkiyeti Kanununun her türlü vecibelerini yerine getirmeye, kat malikleri ve devre mülk
hakkı sahipleri kurulu toplantılarına katılmaya, yönetim planını tadil etmeye, yeniden yapmaya, yeni hisse
miktarları ve şartlarda yeniden kat irtifakı, devre mülk irtifakı kurmaya, irtifak ve devre mülk tanzim tasdik ve
imzaya, bu belgeleri tadil etmeye, iptale, yeniden kurmaya, iskan izni almaya, cins tashihi yaptırmaya, adıma satış
vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmeleri yapmaya, Hissedarlar Kurulunun belirlediği veya yapılmasını kabul ettiği
sözleşmeyi Körfez GYO A.Ş. ile benim adıma imzalamaya yaptığım veya yapacağım satış vaadi ve kat karşılığı
inşaat sözleşmelerini dilediğine devretmeye, Balıkesir İli, Edremit ilçesi 21 L LV ve 21 K III Pafta, 151 Ada, 2
Parsel sayılı gayrimenkulde sahibi bulunduğum mevcut 50/311520 arsa payımın, 12,50/311520 miktardaki kısmını
(veya yeni projeye göre yapılacak devre mülk hakkıma isabet edecek yeni arsa payının düşülmesinden sonra
kalan/artan arsa payını) her türlü vergi ve masrafı Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 'ye ait olmak üzere
usulünce (satım, hibe, takas, yeni kat irtifakı tesisinde yeni arsa payı düzenlemelerini kabul/muvafakat vs.) tapuda
Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 'ye dilediği bedel ve şartlarda veya yapacağı sözleşme gereği, yapacağı
inşaat karşılığında devretmeye, icabında satış bedelini sözleşme kapsamında mahsuplaşma ve ahzu kabza, Tapu
Sicil Müdürlüğü'nde tapu ferağ ve takrirlerini imzaya, harçlarını ödemeye, fazla ödenenleri geri almaya, Tapu,
nüfus ve diğer kayıtlardaki yanlışlıkları idari yollardan düzelttirmeye, bu gayrimenkulle alakalı işlerle ve hususlarla
sınırlı olmak üzere leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak dava ve takipler ile benim de başkaları aleyhine açtığım
veya açacağım dava ve takiplerden dolayı TC. Mahkemelerinin meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve
derecesinde her bölüm ve şekilde temsile haklarımı korumaya, haklarımın temin, müdafaa ve muhafazası için
uygun göreceği bütün muameleleri takip, tamamlama ve bitirmeye, yeniden dava açmaya, kendi imzası ile gereken
dilekçe ve belgeleri yazıp ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, ihtiyati ve icrai haciz ve
tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya ve kaldırmaya, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini
istemeye, temyizden vazgeçmeye, Yargıtay, Danıştay ve diğer idari ve mali kaza ve kurumlarında temsile ve
duruşma talebinde bulunmaya, karar düzeltilmesi ve yeniden yargılama talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye,
yemin teklifkabul ve reddine, hakimleri ve katipleri redde ve yakınmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve azline,
keşif talebine, raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtamame, ihbamame, protesto çekmeye ve cevap vermeye,
ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulmamı talep etmeye, benim dışımda
devam edecek duruşmalara katılmaya ve davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule, sulh ve ibraya,
başkalarını tevkil, teşri k ve azle, birlikte veya ayrı ayrı münferiden hareketle beni temsile mezun ve yetkili olmak
üzere KÖRFEZ GAYRiMENKUL
YATIRIM ORTAKLlGI A.Ş'ni"
Osman oğlu 05/04/1949 doğumlu
21760811040 TC. kimlik nolu İdris Turan ilter'i, Hudeybirgen oğlu 12/10/1956 doğumlu 12593440514 T.C.
kimlik nolu, İbrahim Mutlu'yu, Osman oğlu 18/10/1953 doğumlu 41971663658 TC. kimlik nolu Halil Çınarlı'yı,
Orhan oğlu 15.05. i 976 doğumlu 73921057880 TC. kimlik nolu Ümit Akkaya'yı, Tufan oğlu i i .12. i 978 doğumlu
50299606568 TC. kimlik nolu Serkan Kaya'yı, İsmailoğlu 28.01.1973 doğumlu 10660950478 TC. kimlik nolu
Serkan Bulut'u, Hamdi oğlu, 09.12. i986 doğumlu i8616742320 TC. kimlik nolu Kerim Yonisoğlu'nu, Mürsel
oğlu 07.01.1990
doğumlu 58606011142 TC. kimlik nolu Halil Önver'i,
oğlu
.
doğumlu
T.C. kimlik nolu
'1 vekil nasb ve tayin ettim.
işbu vekiilet, azledilemez ve vekil edenin ölümü, ehliyetini kaybetme si ya da iflası ile sona ermez. Vekiilet ile
vekile bahşedilen yetkiler vekil edenin ölümü, ehliyetini kaybetmesi ya da iflasından sonra da aynen geçerli olmaya
devam eder. Vekil edenin ölümünden, ehliyetini kaybetınesinden ya da iflasından sonra vekilin işbu vekiilete
istinaden yaptığı işlemler geçerli ve vekil edenin haleflerini bağlayıcıdır.
Vekil Eden:
Ba kanlık Divanı :
Download

ek-4 duzenleme seklınde vekaletname