VEKÂLETNAME
ġirketimizin adına gelen veya gönderilen eĢyaların Serbest DolaĢıma GiriĢ, Transit, Gümrük Antrepo,
Dahilde ĠĢleme, Gümrük Kontrolü Altında ĠĢleme, Geçici Ġthalat, Hariçte iĢleme, Ġhracat Rejimlerine ve ATA
Karnesi iĢlemine tabi tutulacak her türlü eĢyanın, gümrüğe sunulması, iĢlemleri ile ilgili olarak, Serbest
Bölgelerde, Ġhracatçı Birliklerinde, Ticaret Ve Sanayi Odalarında, Konsolosluklarda,Elçiliklerde,Bakanlıklarda,
Tarım Ġl Müdürlüklerinde, Ekonomi Bakanlığı DTS Bölge Müdürlüklerinde, Türk Standartları Enstitüsünde, Petrol
ĠĢleri Genel Müdürlüğü, Sanayi Ġl Müdürlüklerinde, Liman ĠĢletmelerinde,TRT Kurumunda adımıza bandrol
iĢlemlerinin yapılmasında, Tüm resmi dairelerde mevzuatın Gümrük MüĢavirlerine verdiği yetki ve sorumluluk
çerçevesinde kullanılmak üzere kendilerine tevdi edeceğimiz uluslararası ticari ve hukuki teamüllere uygun
olarak tarafımızca ve ilgili mahreç ülke Ģirketlerince tanzim edilen ve gerçek durumu yansıtan doğru ve
sıhhatlerine iliĢkin tüm sorumluluğu tarafımıza ait bulunan fatura, proforma fatura, menĢei ispat belgeleri,
mahreç çıkıĢ beyannamesi sureti, alım satım sözleĢmesi, A.TR, EUR.1,EUR-MED,FORM A,MENġEĠ, sigorta
poliçesi, taĢıma belgeleri, yatırım teĢvik belgesi, nihai kullanım izin belgesi, navlun makbuzu, ekspertiz raporu,
dahilde iĢleme izin belgesi, ithalat/ihracat izin belgeleri, gözetim ve korunma önlemleri çerçevesinde alınan
belgeler ve gümrük beyannamelerinin ilgili kutularının ve gümrük kıymet bildirim formunun doldurulması ve
imzalanması iĢlemlerinin ifası ve takibine yetkili olmak üzere, EĢya ile ilgili uygunluk yazıları, onay belgeleri, satıĢ
sonrası hizmet yeterlilik belgesi, garanti belgesi, kontrol belgesi, ithalat izleme belgesi, özel izin, ithalat izni, PĠGM
Ġzinleri, TSE belgeleri, ölçü ayarlar, radyasyon güvenliği, TSE,Kontrol Belgeleri, dahilde iĢleme izin belgesi,
yatırım teĢvik belgesi, hariçte iĢleme izin belgesi, S.Bölge giriĢ iĢlem formu, çıkıĢ iĢlem formu, gibi belgelerin
alımı ile ilgili kuruluĢlarda yapılacak her türlü iĢ ve iĢlemleri yürütmeye, iĢin gereği belgeleri tanzim ve imzaya
yetkili olmak üzere, KonĢimento almaya /cirolama, teslim iĢlemleri yapmaya, rapor tutanak ve rezerve zaptı
tanzim etmeye, Acenteler, antrepolar ve liman iĢletmeleri nezdinde navlunlara antrepo ücretlerine itiraz ve
eĢyayı takip ve tetkike, eĢyada herhangi bir hasar vukuunda bilirkiĢi talep etmeye, tespit yaptırmaya, bunlarla
ilgili belgeleri teslim ve tesellüm etmeye, taahhütname imzalamaya ve ibraza, her türlü teminatı saymanlık
müdürlüklerine yatırmaya, bunlara ait itiraz iĢlemleri yapmaya yatırılan bu bedelleri ve teminatları geri almaya,
bunlarla ilgili belgeleri teslim ve tesellüme, Gümrük uzlaĢma komisyonlarına baĢvurma-toplantılarına katılmauzlaĢma tutanaklarını imzalamaya, Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından hazırlanan E-Birlik Projesi
kapsamında, ilgili sistemin kullanılması için sistem kullanım esaslarının gösterir taahhütnamelerin imzalanması
ve söz konusu sistemin kullanılmasına yarayacak Ģifre/Ģifrelerin ve kullanıcı adının benim/bizim adımıza teslim
alınmasına yetkili olmak üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununda belirtilen yasal haklar çerçevesinde firmamız
adına Dolaylı Temsil Sıfatı ile eĢyalarımızın gümrükçe onaylanmıĢ bir iĢlem veya kullanıma tabi tutulmasına
iliĢkin her türlü gümrük iĢlemini takip edip sonuçlandırmak ile adımıza gümrüklere gelen eĢyaların depolanacağı
en uygun maliyetli geçici depolama yeri ve antrepoların seçimine; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 no’lu
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde doğabilecek her türlü ihtilaflarda adımıza Ġdare ve vergi
Mahkemelerinde açılacak davalarda avukat vekil tayin etmeye; Tareks kontrolleri neticesinde gerekli
görüldüğünde ilgili ürünlerden numune almaya yetkili olmak üzere, 4630469350 Vergi No’lu Hitit Gümrük
MüĢavirliği Ltd ġti ‘ni ve 4630163585 Vergi No’lu Hitit Gümrük MüĢavirliği Ve Nak. Ltd. ġti.‘ni ve Mehmet
YILMAZ (T.C. Kimlik No: 39106091414), Engin Ahmet SAYGI (T.C. Kimlik No: 28034060890), Derya ÇATAK
(T.C. Kimlik No: 29722367918), Sadık Erkan ALANALP (T.C. Kimlik No: 48472298914), Ġsmail GÜNDÜZ (T.C.
Kimlik No: 46804705116), Mehmet URAL (T.C. Kimlik No: 34159057622), Deniz Cemil AġIK (T.C. Kimlik:
55681187090), Bahattin ERDOĞAN (T.C. Kimlik No: 25609794518), Erdoğan ÇELĠK (T.C. Kimlik No:
43453186228), Mehmet ÇELĠK (T.C. Kimlik No: 30997583262), Salih DURSUN (T.C. Kimlik No:
69751128616), Ali SÖYLEMEZ (T.C. Kimlik No: 29242423828),Cemil GÖKSU (T.C. Kimlik No: 14188080808),
Mehmet ÖZBAġ (T.C. Kimlik No: 14248904204), Hakan ÇELĠK (T.C. Kimlik No: 19952846420), Alev ERSÖZ
(T.C. Kimlik No: 11558199740), Eylem DEMĠR (T.C. Kimlik No: 15400044738), Çetin GÖLGE (T.C. Kimlik No:
32197163114), Hakan KARABAY (T.C. Kimlik No: 15337076260), Fatma Kübra ÇELĠK (T.C. Kimlik No:
13195183090), Fatih HAKLI (T.C. Kimlik No: 16144853440), Mehmet Yalçın LASTĠKÇĠ (T.C. Kimlik No:
32537439916), Yalçın KESKĠN (T.C. Kimlik No: 45619808180), Harun ASLAN (T.C. Kimlik No:
17371796258),Cansu KIġ (T.C. Kimlik No:36667553900), Volkan ĠMĠRZEOĞLU (T.C. Kimlik No:
47545176920), Hasan AKYOL (T.C. Kimlik No: 16846072408), Ecevit TAġTAN (T.C. Kimlik No:
10145056114), Cihan ÇELĠK (T.C. Kimlik No:18758417674), Mustafa ÇAĞLAR (T.C Kimlik No:40390063780),
Murat DANACIOĞLU (T.C. Kimlik No: 63487071130), Murat ARAS (T.C. Kimlik No: 11632044966), Ahmet
SOĞUKSU (T.C. Kimlik No: 16507039078), Serkan KUġÇU (T.C. Kimlik No: 33100925126), Emine
CANPOLAT (T.C. Kimlik No: 37601153354), Tanju Günal (T.C. Kimlik No: 45685618058), Yasin
ARSLANPENÇESĠ (T.C. Kimlik No: 15290368778), Duran Ali ALTUNTAġ (T.C. Kimlik No: 12134860634), Seyfi
ARSLAN (T.C. Kimlik: 41611989896); Erdal MERCAN (T.C. Kimlik No: 68029257010), Gürkan ARAS (T.C.
Kimlik No. 60679486376), Çağatay COġKUN (T.C. Kimlik No: 25274271550); Emre DÖNMEZOĞLU (T.C.
Kimlik No: 13559362352), Kutluhan TANISALI (T.C Kimlik No: 34696957492), Mehmet ÖZTÜRK (T.C. Kimlik
No: 49135705992) Ersin ADANA (T.C. Kimlik No: 50332225664), Bekir ÇağdaĢ MOĞOL (T.C. Kimlik No:
19987117250), Rasim SEYRAN (T.C. Kimlik No: 10151390820), Ebubekir AKBAġ (T.C. Kimlik No:
36472859778), Feridun ÇĠMEN (T.C. Kimlik No: 45742033862); Tamer DEMĠR (T.C. Kimlik No:
28064315212), Recep HAMALOĞLU (T.C. Kimlik No: 31342940006), Yusuf ÇALIK (T.C. Kimlik No:
49087340364 ) Sancak UZUN (T.C. Kimlik No: 12155510358) ; Hasan ÖZAT (T.C. Kimlik No:
16556287796); Ünal AKTAġ (T.C. Kimlik No: 23581727814); Fedai SAVAġ (T.C. Kimlik No: 47668922824),
Özkan YILDIRIM (T.C. Kimlik No: 35854325870)’i birlikte ve ayrı ayrı vekil tayin etmekle birlikte buraya kadar
sayılı tüm konuların (yetkilerin) bir kısım veya tamamında bir baĢka Ģahsı da tevkil, teĢrik ve azle yetkili olmak
üzere 31/12/2020 tarihine kadar vekil tayin ettik.
VEKÂLET VEREN
Firma Unvanı-Firma Adresi-Firma Vergi Dairesi-Vergi Daire Sicil Numarası:
Download

Vekaletname Örneği