MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ŞİRKET PAYLARININ GERİ ALIM PROGRAMI
Geri Alımın Amacı
Hisselerimiz, global ekonomik dalgalanmalar ve ülkemizin de içinde bulunduğu bölgedeki
siyasi istikrarsızlık sonucu Borsa İstanbul A.Ş.’de yaşanan dalgalanmalar Şirketimiz hisse
fiyatları da etkilemektedir. Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve
fiyat dalgalanmalarını azaltmak üzere piyasa koşulları değerlendirilerek Borsa İstanbul
A.Ş.’de hisselerimizin gerek görüldüğü takdirde geri alım yapılabilmesi ve bu kapsamda
Genel Kurul’dan alınan yetki ile önümüzdeki dönemde Borsa’da oluşacak fiyat hareketlerinin
takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin kendi hisselerini satın alabilmesi
amaçlanmaktadır.
Geri Alınabilecek Azami Pay Sayısı
Şirket’in paylarının en fazla % 10’u geri alınır. Mevcut pay sayısı 110.000.000 adet
olduğundan alınabilecek pay miktarı 11.000.000 adettir. Mevzuat değişikliği veya sermaye
arttırılması halinde artan sermaye ve değişen mevzuat uyarınca işlem yapılır.
Geri Alınan Pay Sayısı ve Bilgileri
Şirketimiz tarafından daha önce geri alımı yapılan hisseler toplamda 2.235.188 adet olmuştur.
Hisse alımları için toplam 1.519.740 TL ödenmiştir. Alınan toplam hisselerin sermayeye oranı
% 2,03’tür.
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı
Geri alım için Şirket kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirlerden yaratılacak azami
7.000.000 TL tutarında bir fon kullanılabilir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-22.1) sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’ne göre, Geri alınan
payların toplam bedeli, Kurul düzenlemeleri çerçevesinde kar dağıtımına konu edilebilecek
kaynakların toplam tutarını aşamaz.
Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri
Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 (sıfır), üst fiyat limiti ise açıklanan en son tarihli
bilançoda yer alan özkaynak toplamının ödenmiş sermayeye oranının % 50 fazlasıdır.
Genel Kurul’dan Talep Edilen Yetki Süresi ve İşlem Prosedürü
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından kendisine yetki verildiği tarihten, 2015 yılında
yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’na kadar pay geri alımı ve alınan payların elden
çıkartılması ile mevzuat uyarınca gereken işlemlerin yapılması konusunda yetkilidir. Bu yetki
süresi içerisinde kalmak üzere, Yönetim Kurulu daha kısa süreli bir veya daha fazla bir geri
alım programı gerçekleştirebilir.
Yönetim Kurulu bu süre yetki süresi boyunca, biten bir geri alım programı sonrasında, tekrar
bir geri alım programı başlatmaya karar verebilir. Bu takdirde yukarıdaki prosedür tekrarlanır.
Pay alımlarından sonra, işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu
payların nominal tutarı, işlem fiyatı, sermayeye oranı, program çerçevesinde daha önce geri
alınan payların nominal tutarı, varsa bu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihi hususlarını
içeren bir özel durum açıklaması yapılır.
Daha önceki alımlar dahil, geri alınan payların elden çıkarılması durumunda, işlem tarihini
izleyen iş günü seans başlamadan önce işleme konu payların nominal tutarı, işlem fiyatı,
sermayeye oranı, kalan payların sermayeye oranı, gerçekleşen kazanç/kayıp tutarı, varsa bu
paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihi hususlarını içeren bir özel durum açıklaması yapılır.
Yönetim kurulu geri alınan payların tamamını elden çıkarmaksızın satışları sonlandırmakta ve
yeni bir geri alım programı başlatmakta yetkilidir.
İşlemler İçin Yetkilendirme
Alım ve satım işlemleri için Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurullah Emre
Narin ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hasan Emre Temelli yetkilendirilmiştir.
Geri Alım Programının Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi
Geri alım programı 10 Temmuz 2014 Perşembe günü saat 10.00’da toplanacak olan Genel
Kurul’un onayına sunulacaktır.
Download

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ŞİRKET