Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:01.12.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
Konyaaltı Belediyesi
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir Belediye Meclisinin
12.11.2014 tarihli
toplantısında gündemin 159. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Konyaaltı Belediye Meclisinin 02.10.2014 gün ve 137 sayılı
kararı ile uygun bulunan, 18H-2A nolu imar paftasında yer
alan Hurma Mahallesi 8777 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsellerin
bulunduğu alan ve çevresine ilişkin 1057,4 Plan İşlem
Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu.
KOMİSYON RAPORU:
Konyaaltı Belediye Meclisinin 02.10.2014 gün ve 137 sayılı
kararı ile uygun bulunan, 18H-2A nolu imar paftasında yer
alan Hurma Mahallesi 8777 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsellerin
bulunduğu alan ve çevresine ilişkin 1057,4 Plan İşlem
Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne
varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom. Üyesi
Coplc/'vVy^*1'
Kerim BAŞKAPTAN
îmar Kom. Üyesi
Haşan Ali İRBAN
,
Vy
Ali Baki SARICA
Selçuk SENİRLİ
Üyesi
T
T.C.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
EXP02016
ANTALYA
MECLİS BAŞKANI: Muhittin BÖCEK
DONEMİ
TARİHİ
DİVAN KATİBİ
: Busra DİRGEN
b ir l e ş im
DİVAN KATİBİ
: Hacet KAVAK
OTURUM
KATILAN UYE SAYISI
KON
BELEDİYESİ
EKIM/2014
02/10/2014
1
1
30
MÜDÜRLÜĞÜ Plan ve Proje Müdürlüğünün 26/09/2014 tarih ve 1005 sayılı yazısı.
Hurma Mahallesi 8777 ada 01, 02, 03, 04, 05 parsel için hazırlanan uygulama imar
plam revizyonu, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
ÖZÜ
GÜNDEM NO
14
KARAR NO
137
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYE MECLİSİ’NİN 02/10/2014 TARİH,
137 SAYILI KARARIDIR
Konu: İlgi: Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 26/06/2014 gün ve 995 sayılı yazısı,
İlgi yazı ile 8777 ada 1 ila 5 nolu imar parsellerinin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı revizyonu yapılması talep edilmektedir.
Konu 04/09/2014 gün ve 117 sayılı Konyaaltı Belediye Meclisi Karan ile İmar Komisyonuna
havale edilmiştir.
İmar Komisyonunun 18/09/2014 gün ve 119 sayılı toplantı tutanağı yazımız ekinde olup,
konunun görüşülmek üzere meclise havalesini arz ederim. Konunun görüşülmek üzere Meclise
havalesini arz ederim.” İfadeli, Plan ve Proje Müdürlüğünün 26/09/2014 tarih ve 1005 sayılı yazısı.
Büro Görevlisi Mustafa MEYVECİOĞLU: “Plan ve Proje Müdürlüğünün 26/09/2014 tarih
ve 1005 sayılı yazısı ekinde bulunan İmar Komisyonu raporu;
İMAR KOMİSYONU KARARI
KOMİSYONA h a v a l e e d i l e n
KOMİSYON TOPLANTISININ
MECLİS KARARININ
Karar Tarihi
04/09/2014
Karar Tarihi
18/09/2014
Karar No
117
Karar No
119
Plan ve Proje Müdürlüğü
Müdürlüğü
8777 ada 01 ila 05 parseller ile çevresi için hazırlanan uygulama imar planı
revizyonu.
ÖZÜ
Mahallesi/Köyü
Hurma
KARAR
Ada Parsel/No
8777 / 01 ila 05
imar Paftası
18H2A
:
Komisyonumuzca plan revizyonu incelenmiş;
94003877.FR.26/R.01/1.2
Plan revizyonu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı, ağaçlandırılacak alan,
taşıt yolu ve yaya yolunu kapsamaktadır. Bu bölgeyi içine alan plan değişikliği 04/10/2013 gün ve
115 sayılı Konyaaltı Belediye Meclis karan ve 10/12/2013 gün ve 744 sayılı Antalya Büyükşehir
Belediye meclis karan ile onaylanarak kesinleşmiştir. Ancak plan değişikliğine uygun olarak yapılan
imar uygulama dosyası ihdasen kapanan park alanı ile plan değişikliğinde ayrılan park alanı
yüzölçümünün eşdeğer olmaması nedeniyle Antalya Kadastro Müdürlüğü’nün 26/05/2014 gün ve
170-4587 sayılı yazısı ile Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne iade edilmiştir. Bu sorunun çözümüne
yönelik hazırlanan plan revizyonu çalışması yürürlükteki plan karannm aynısı olup sadece “plan
değişikliği” ifadesi “plan revizyonu” olarak değiştirilmektedir.
Plan revizyonu olarak sunulan plan dosyası komisyonumuzca incelenmiş ve uygun
bulunmuştur.” İfadeli, 18/09/2014 tarihli, Komisyon Başkanı Cansel TUNCER (imzalı), Başkan
Vekili Taner CİHANTİMUR (imzalı), Sözcü Mehmet HACIARİFOĞLU (imzalı), Üye Şafak
OTUZALTI (imzalı), Üye Osman Ali ECİŞ (imzalı) İmar Komisyonu raporunu okumuştur.
Başkan; konuyu müzakereye açmış; yapılan müzakereler sonucunda da oylamaya geçilmiştir.
Yapılan oylama sonucunda;
Hurma Mahallesi 8777 ada 01, 02, 03, 04, 05 parsel için hazırlanan uygulama imar planı
revizyonu, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
94003877.FR.26/R.01/2.2
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI
NATO standartlarına uygun olarak inşa edilen ve bu standartlar kapsamında koruma altına
alınan tesislerin mevcut sınırlarının korunması amaçlanmaktadır.
ÖNERİ PLAN
GÖSTERİM
Ol
___
[email protected]
ŞŞFIN Q_ANIq
o
O '
O
G,
ALAN o
Ö
O
q
o
q
O
O
O
1
q
o
Ö
i
9 100
AĞAÇLANDIRILACAK ALAN
(ESKİ MEZARLIK)
imed
Pl f l N l f l M R İ N Ş n n T MC D İ K f î L L T D . ŞTİ .
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
8777 ADA VE ÇEVRESİNDE HAZIRLANAN
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU RAPORU
1.PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Planlama Alanı; Hurma-Altınyaka-Çakırlar bağlantısını sağlayan ana arterin güneyinde konut alanı ve
yeşil alandan oluşmaktadır. Söz konusu alan 18H 2A nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
paftalarına rastlamaktadır.
Hava Fotoğrafı
Halizhazırve Kadastral Durum
2.PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Milli Savunma Bakanlığı’nın 04 Ekim 2011 gün ve 16326 sayılı yazısı ile TF-7 Kuzey Antalya Tank
Çiftliği Kışlası sınırları içinde bulunan tesislerin 30 metre genişliğindeki yolda kaldığının imar planından
anlaşıldığı belirtilmektedir.
İlgi yazı gereği, NATO standartlarına uygun olarak inşa edilen ve bu standartlar kapsamında koruma
altına alınan tesislerin mevcut sınırlarının korunması amaçlanmaktadır.
3.BUGÜNKÜ
ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Alanın kuzeyinde Tank Çiftliğine ait tesisler bulunmaktadır. Diğer taraftan; güneyde bir kısmı Askeri
Güvenlik Bölgesinde kalan imar planı ile belirlenmiş konut alanları mevcuttur. Söz konusu konut
alanları henüz yapılaşmamıştır. Alanın yakın çevresinde de seyrek bir yapılaşma gözlenmektedir.
4 .PLANLAMA KARARLARI
Milli Savunma Bakanlığının ilgi yazınında TF-7 Kuzey Antalya Tank Çiftliği Kışlası sınırları dahilinde
kalan yüksek basınç pompa istasyonu, Skyreyper İstasyonu vb. tesislerin mevcut 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planında 30 metrelik yol dahilinde kaldığı belirtilmiştir.
Söz konusu tesislerin Antalya-Eskişehir arasında döşeli olan NATO akaryakıt boru hattından
nakledilen akaryakıtın pompalanması işlevini gördüğü, açıklanan sebeple söz konusu tesislerin
yerlerinin değiştirilmesi durumunda tüm sistemin etkileneceği, ayrıca bu işlemler için harcama
yapılaması halinde milli bütçeden karşılanacağı bildirilmektedir.
Belirlenen gerekçe ve amaçla mevcut askeri alan sınırlarının korunması hazırlanan 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliği 04.10.2013 tarih ve 115 sayılı Konyaaltı Belediyesi Meclisi kararı ve
10.12.2013 tarih ve 744 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onananark yürürlüğe
girmiştir.
Kesinleşen plan »değişikliğine uygun olarak yapılan imar uygulaması dosyasında
ortaya çıkan
problemin aşılat Imesi için yürülükteki imar planının aynı şekli ile “Plan Revizyonu” olarak
düzenlenmesi gepkm ektedir.
Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4
07070 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: (242) 230 21 26 - 532 30 30 532
-Pımed
Pl ANLAA/ i n İNŞAAT M I D İ K Î U
L TD. ŞTİ .
Buna göre;
©
•
•
•
Milli Savunma Bakanlığı’nın ilgi yazısı ekinde gönderilen asker alan sınırları plan üzerine
aktarılmıştır. Yapılan bu çalışma neticesinde ortaya çıkan zorunluluğun gereği olarak HurmaAltınyaka-Çakırlar bağlantısının kesişme noktasında yol güneye kaydırılması,
Söz konusu güzergahın güneye kaydırılması ile konut adaların kuzey kısımlarında yer alan
alanlar 30 metrelik ana arter güzergahı altında kalmıştır. Bu kapsamda konut alanlarının
mülkiyet hakkı ve parsel alan büyüklükleri korunması kaydı ile alanlar (8777 ada 1 ila 5 nolu
parseller) yeniden düzenlenmesi, 8777 Adanın yolda kalan kısmı batı yönünde park alanına
doğu kaydırılarak yeni ada formu oluşturulması, oluşturulan bu yeni ada düzeni kapsamında
8777 nolu adanın batısında bulunan park alanı da kuzey kısma kaydırılması
.Bu alandaki eski mezarlık “Ağaçlık Alan - Eski Mezarlık” ibaresi ile korunması, arazide yerleri
tespit edilen mezarlar da “Ağaçlık Alan - Eski Mezarlık” olarak belirlenen alan sınırları
dahilinde korunması, konut alanları sınırı mevcut defin edilmiş mezar alanlarına
rastlamayacak şekilde sınırlandırılması,
Yol aksının güneye kaydırılması ile oluşturulan yeni ulaşım güzergâhı ve bağlantı yolları yeni
ada formları dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi;
doğudaki kavşak noktası yeniden
düzenlenirken, batıda yer alan kavşak noktası “Ağaçlık Alan - Eski Mezarlık” kuzeyine doğru
kaydırılarak bağlantı noktasının trafik güvenliği açısından daha uygun noktada oluşturulması,
bu amaçla, 8777 adanın güneyindeki yol da yeniden düzenlenmesine ilişkin yürürlükteki plan
kararları aynı şekli ile bu defa “ 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu” adı altında
tekrar teklif edilmektedir.
Mevcut ve yürürlükteki plan kararlarının “İmar Planı Revizyonu” adı altında düzenlenmesi
halinde imar uygulaması dosyası tekrar düzenlenerek tapuda tescil edilebilecektir.
Mevcut 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
Öneri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
Y u k a ^ ^ a ç ı ^ n a n kapsam >sNgerekçelerle oluşturulan "1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
'ONUcT ekte sunulmaktadl
■OKç a r
Şdfıir Plana
A Grubu İm ar Planı
0 T13 / 5 9 9
v
Yet.S.No:0027 No:1535
Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4
07070 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: (242) 230 21 26 - 532 30 30 532
2
4 / 5 0 0 0
N ı'p
ASKERİAÜAN
AMLA
Download

Gündemin 41.Maddesi - Antalya Belediyesi