ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMÂR VE B A Y IN D IR LIK KOM İSYONU RAPORU
T a rih :2 S .08.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TA LE P SAH İBİ
ÖZEL ŞAHIS
M ECLİS TO PLAN TISIN IN
TAR İH İ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.08.2014
tarihli
toplantısında gündemin 115. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TA LE P KONUSU
Kepez Belediye Meclisinin 05.06.2014 gün ve 121 sayılı
kararı ile uygun bulunan, Çankaya Mahallesi, 23J-IIİC nolu
im ar paftasında yer alan 27530 ada 2 parsele kütle inşaat
durumu verilm esine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulam a imar
planı değişikliği.
KOM İSYO N RAPORU:
Kepez Belediye Meclisinin 05.06.2014 gün ve 121 sayılı
kararı ile uygun bulunan, Çankaya Mahallesi, 23J-IIİC nolu
im ar paftasında yer alan 27530 ada 2 parsele kütle İnşaat
durumu verilm esine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulam a imar
planı değişikliği Kom isyonum uzca incelenmiş, "Binaların
yıkılıp yeniden yapılanması durum unda em sal E=0.80
olacak şekilde ruhsat düzenlenecektir." plan notunun
eklenm esi kaydıyla değiştirilerek uygun olduğu görüşüne
varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulm uştur.
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
(Toplantıya Katılmadı)
\
Cenk Halil
İmar
OKTAY
Ali Baki SARICA
İmar Kom. Üyesi
(Toplantıya Katılmadı)
Selçuk SENİRLİ
İmar Korrç. Üy&si
T.C.
ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Belediye Başkanı Av. Hakan TÜTÜNCÜ
Divan Katibi
Mustafa Fatih AVŞAROĞLU
Divan Katibi
E lif Derya CANBULUT
Karar Tarihi
05/06/2014
Karar No
121
Özü: Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi 27530 ada 2 parselde hazırlanmış olan imar planı değişikliği
konusunun onandığına oy birliği ile karar verildiği hk.__________________________________________
Müdürlüğü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü_____________________ Evrak Ta. ve No:29/05/2014-8935
Meclisin 21. dönem 2014 yılı 7. toplantısı olan 05/06/2014 Perşembe günü saat 14.00’de
yaptığı Haziran ayı olağan toplantısı 1. birleşiminin 1. oturumunda alman 2014-121 sayılı kararıdır.
KARAR
:
Gündemin 14. Maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Kepez Belediye
Meclisinin 05/05/2014 tarih ve 97 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş olan, Kepez
İlçesi, Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde 025A-04C-4D nolu imar plan paftasında yer alan, 27530
ada 2 parsele ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun;
Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Deyimli 29/05/2014 gün ve 8935 sayılı yazısı
okundu.
KEPEZ BELEDİYESİ
İMAR KOMİSYONU RAPORU
Toplantı Tarihi: 12-13/05/2014
Karar No
:3
Kepez Belediyesi İmar Komisyonu, Kepez Belediye Binası İmar Komisyonu Toplantı Salonunda
toplanmış ve aşağıdaki konu görüşülerek karara bağlanmıştır:
Kepez Belediye Meclisinin 05.05.2014 gün vc 97 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale
edilen, Antalya İli Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde, 025A-04C-4D nolu imar plan
paftasında yer alan 27530 ada 2 parsele kütle işlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı değişikliği konusu komisyonumuzca incelenmiş ve plan değişikliği önerisinin
uygun olduğu kanaatine varılmıştır.
Murat MENZİLCİOĞLU
İmar Kom. Bşk
(İmza)
İsmail ULUSOY
İkinci Başkan
(İmza)
Adem ÇELİK
Katip Üye
(İmza)
YARBAŞ’a
Musa BATU
Üye
(İmza)
U.V Ait deyimli îmar Komisyonu raporu okundu.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda;
5143
______ Başkan; gündemin bu maddesini İmar Komisyonu: uzjlan geldiği şekliyle kabulü yönünde
W
oylarınıza sunuyorum.
Yapılan oylamada;
Kepez Belediye Meclisinin 05/05/2014 tarih ve 97 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale
edilmiş olan, Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde 025A-04C-4D nolu imar plan
paftasında yer alan, 27530 ada 2 parsele ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile onanmasına 3194 sayılı Yasanın 8/b
maddesine göre oy birliği ile karar verildi.
Mustaf;
U.V
5143
( j\
rtü^AVŞAROGLU
mn Kâtibi
E lif D j^ A N B U L Ü T
Divan Kâtibi
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI
8712 m2 büyüklüğündeki parselin batı sınırında orman sınırında yapılan düzenleme ile 31.12.1992 tarihli yapı
ruhsatına göre bina yaklaşma sınırları ile ilgili düzenleme gerekliliği ortaya çıktığından, yeni parsel sınırlarına
göre mevcut kooperatif binalarının kütle olarak işlenmesi amaçlanmaktadır.
MEVCUT PLAN
ÖNERİ PLAN
I
K
1/1000
GÖSTERİM
ONAMA SINIRI
P L A N L A M A İ N Ş A A T M€ D İ K A L L T D . Ş T İ .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(KEPEZ BELEDİYESİ)
KEPEZ 27530 ADA 2 PARSELE İLİŞKİN
(SS SOYSAL YAPI KOOPERATİFİ)
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya ili, Kepez İlçesi .Çankaya Mahallesi dahilinde 23J 3C nolu 1/1000 Ölçekli Uygulama
İmar Planı paftasında bulunmaktadır. Söz konusu alan Barış Manço caddesinin batısında
6469 noşu sokağa cephelidir.
Uydu Fotoğrafı
Halihazır ve Kadastral Durum.
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
8712 m2 büyüklüğündeki parselin batısında orman sınırında yapılan revizyon ile 31.12.1992
tarihli yapı ruhsatına göre bina yaklaşma sınırları ile ilgili düzenleme gerekliliği ortaya
çıktığından, yeni parsel sınırlarına göre mevcut kooperatif binalarının kütle olarak işlenmesi
amaçlanmaktadır.
3.
BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Mevcut kullanımda Soysal Konut Yapı Kooperatifine ait her iki parselde yapılaşma
tamamlanmıştır. Plan değşikliğine konu olan kuzey kısımdaki 27350 ada 2 parsel (8712 m2
alan üzerinde 3 adet blok ve bir adet güneyde tek katlı yapı kütlesinden oluşmaktadır. Alanın
yakın çevresinde başka yapılaşma mevcut değildir.
4. PLANLAMA KARARLARI
Mevcut ve yürürlükteki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre parsel üzerindeki
yapılaşma koşuUarı Ayrık Nizam 7 kat KAKS=0.80, TAKS=max0.40 ve subasman kotu 2.50
metre olaraj^&elirlenmiştir. Parselde yollardan çekme mesafesi 10’ar metre olarak
belirlenmiş&r/Karsel üzerindeki halihazır duruma göre ise 3 adet blok ve bir adet güneyde
tek katlı yappyfesi/ifışa edilmiş ve kullanılmaktadır.
\/
I
Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4
07070 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: (242) 230 21 26 - 532 30 30 532
1
-ı^imed
----------------------
------------------
P l H N l R M n İNŞAAT MtDİKUL I T P- ? T *-
rdiîm tkPnUİ9 nnLlğU ,alandaki yaP|lar 31.12.1992 tarihli inşaat ruhsatına uygun olarak inşa
vaklasmp m ocff
•! ? yaP,ian 'mar düzenlemesi ve uygulaması ile mevcut yapılarda
U vau ^m l
8 9t ° lüşan aksakl,ğ|n giderilebilmesi için kütlelerin 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planına işlenmesi gerekmektedir. Buna göre;
► 29 70mx14.50m boyutlarındaki iki ayrı blok ve 14.70mx14.50m boyutlarındaki blok
yoldan ve arka bahçeden çekme mesafeleri tanımlanacak şekilde plana
h - o T in
!r ? U her üç kütlenin mevcut ruhsatlı duruma göre kat yükseklikleri
n 23.50m olarak plana yansıtılmaktadır.
" h=Uh k™elere ek olarak 13mx40m boyutlarındaki diğer bir blok da yoldan ve arka
: 3
en çekme mesafeleri tanımlanacak şekilde plana işlenm ektedir. Bu kütlenin
ya n s ıtılm a k ta d ır^
”
muna
söre
kat
yüksekliği
h=4,50m
olarak
plana
I Î i m İ m 01026" 1? 6 ile mevcut yapılar, inşa edildikleri şekilleri ile p la n a
L k fn
t
^ yaf llanma nlzamı ve yollardan 10'ar metrelik ç e k m e m e sa fe le rin e
ilişkin gösterim de plan kararlarından kaldırılmaktadır
Mevcut-Öneri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (Ölçeksiz)
gerekçelerle oluşturulan 1/1000 ölçekli Uygulama İ m ar Planı
A Grubu İmar Planı
Yet.S.No:0027 D.No:1535
714- i 2 o o -
j-j
Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4
07070 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: (242) 230 21 26 - 532 30 30 w
Download

Gündemin 46.Maddesi - Antalya Belediyesi