ggk
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE B A Y IN D IR LIK KOM İSYONU RAPORU
T a rih: 22.08.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TA LE P SAH İBİ
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
M EC LİS TO PLA N TISIN IN
TAR İH İ VE GÜNDEM
M AD DESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
06.02.2012
tarihli
toplantısında gündemin 46. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TA LE P KONUSU
Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Gargılık Pınar Mevkiinde yer
alan ve 27.12.2011 gün ve 249 sayılı Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu kararı ile onaylanan 1. Derece
Arkeolojik Sit Alanı sınırının işlenm esine ilişkin hazırlanan
1/25.000 ölçekli Mazım İmar Planına değişikliği.
KO M İSYO N R APO R U:
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
06.02.2012
tarihli
toplantısında
görüşülerek
İmar
ve
Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Konyaaltı İlçesi,
Gargılık Pınar Mevkiinde yer alan ve 27.12.2011 gün ve
249 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile
onaylanan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırının
işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar
Planı
değişikliği,
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
29.08.2013 tarihli 496 sayılı kararı ile onaylanan ve
13.0^-2014 tarihli 35 sayılı kararı ile değişiklik yapılan
1/25.0*00
ölçekli
Nazım
İmar
Planı
kapsamında
gerçekleşm iş olduğundan Kom isyonum uzca yeniden bir
karar alınmasına gerek olmadığı görüşüne varılmış olup,
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Can KASAPOĞLU
İm ar Kom. Başkan
Bahadır Y/^NTAÇ
Kerim BAŞKAPTAN
İm ariKom Üyesi
J
Cenk Hali!
İmar Kom.
Oytun Eylem" DJDĞl /IUŞ
İm ar Kom .'Ü yesi >
asan Ali İRBAN
İmar Kom. Üyesi
Ali Baki SARICA
İmar Koım.-Üyesi
IIB
,A
Musıafş: f ^ ^ j ö K n y \ Y
İmar Kom. Üyesi
Selçuk SENİRLİ
jm ar Kom. Üyesi
T .C ,
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
A ntalya K ültür V arlıklarını K orum a B ölge K urulu M üdürlüğü
SAYI : B.l6.0.K V M .4.07-00.02/ 07.001.201
ANTALYA
KONU: Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Gargılık Mevkiinde
Antik Dönem kalıntıların tescili.
3 0 12 2 0 1 1 *
1 3 7 2
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
Özü yukarıda belirtilen konu hakkında Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından
alman 27.12.2011 gün ve 249 sayılı kurul kararı ekte gönderilmektedir.
2863 sayılı Kültür Varlıklarım Koruma Kanunu ile Bu Kanunun Bazı M addelerinin Değiştirilmesi ve
Bu Kanuna Bazı M addeler eklenmesi hakkındaki 5226 ve 3386 sayılı kanunlar ile 10 1987 gün ve 19660
sayılı Resmi Gazete ile 19.08.1989 gün ve 20257 sayılı Resmi Gazetede değişikliği yayımlanan “Korunması
Gerekli Kültür Varlıklarının Tespit-Tescili Hakkındaki Yönetmelik” gereğince:
Tescil edilen korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının Merkez İlçesinde bulunuyorsa Valilikçe,
ilçe sınırları içinde kalıyorsa Kaymakamlıkça en geç üç gün içinde ilan tahtalarına asmak, belediye
hoparlörüyle duyurmak ve köy muhtarlığına bildirmek suretiyle ilan ettirilmesi, ilan tutanağının bir örneğinin
V alilik aracılığıyla Müdürlüğümüze gönderilmesi;
Tescil edilen korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı İl Merkezinde bulunuyorsa Valinin, İlçe
sınırında kalıyorsa Kaymakamın yazısı üzerine tapu kütüğünün beyanlar hanesine, tescil edilen alanın türüne
göre “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” şerhinin konulması gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.
Melike GÜL
Bölge Kurulu Müdürü
EK: 1- Karar
2- S it haritası
DAĞITIM:
Gereği için:
-Kültür ve Turizm Bakanlığı
(Yatırım ve İşletmeler Gn. Md.)
-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
(Maden İşleri Gn. Md.)
-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
(Mekansal Planlama Gn. Md.)
(İl Bank A.Ş. Gn. Md.)
-Orman ve Su İşleri Bakanlığı
(Orman Gn. Md.)
-Antalya Valiliği
(İl Kültür ve Turizm Md.) (Ek:2 adet sit fişi)
-Antalya Orman Bölge Md.
-Antalya Valiliği
(Kadastro Md.)
-Konyaaltı Kaymakamlığı
-Konyaaltı Kaymakamlığı
(Tapu Sicil Md.)
-Konyaaltı Belediye Başkanlığı
-Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Bilgi için:
-Kültür Varlıkları ve M üzeler Gn. Md.
(Kurullar Dai. Bşk.) (Ek:2 adet sit fişi)
(Kazılar ve Arşt. Dai. Bşk.) (Ek:2 adet sit fişi)
(Dünya Miras Alanları Planlama ve Tespit Dai. Bşk.)
(Ek:2 adet sit fişi)
-Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı
(Ek:2 adet sit fişi)
T.C .
____ 8 0 Y Ü K Ş E H ÎR S K İ E Ö ÎV F S t
I M M >)<»)! . o
\
i! (.'u.i !UİTTmT i ?(
c
■-s?
K ılıçaslan M ahallesi Z afer Sokak N o.6 K aleiçi/A N T A L Y A
Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: A. G Ü LT E K İN U zm an
Tel
: 0 (242) 247 87 61 - 243 21 60
Faks : 0 (242) 248 35 33
e-posta:antalyakurul@ kulturturizm .gov.tr
E lektronik Ağ: w w w .kulturturizm .gov.tr
Büyükşehir Belediye M eclisinin 29.08.2013 ta rih li 496 sayılı kararı ile onaylanan ve
i.
k y
k
k
Z 'y C k
k
k /k
İ V A ı/
k /k
k
k
k
i-S i*/rid s‘ğ *
1 ./*
*Y a ba nH a yatı , i
k ^ P ^ ^ P ' k
k
k
t
KONU: HACISEKİLER GARGILIK MEVKİİ I. DERECE
ARKEOLOJİK SİT SINIRININ İŞLENMESİ.
1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
KONYAALTI BELEDİYESİ
ÖNERİ PLAN ŞEMA ÖLÇEĞİ:1/27000
MEVCUT PLAN
ÖNERİ PLAN
A A A A A A A A A © A A A a| a ^
A A A A A
Q iS g m . B R ^
A A A A A A A A ® A A A A A
A A A A A A A A £) A A A A A
A A
s
^ A A A A A A A .^ A A A A A A
a /
A
Zj
A A A A A A A (ZJA A A A A A
,, 4
A A
: \ A A A A A A @ A A â ' A A A A
f f c A
A Z
A A A A A A JpA A A
A A A A A
,
* & / ■ *3 A A . A
^ A A A A A A /A A A A A A A A A
A A A A' A 0 ^ A A A A' A A A A A A ' A A A -'-A A A A A
1\ A A A i A Q A A A A/ ZîJ A A A A A A A
A A A A A Z
A A A A A J A A A A" A A A A A
'A A A A A A
tk A A A
A A A A / A) A A A A
'A' A A A A A A Z
A A A
A A /y . A A A A
A A A A A A A
^ A A ZV- A A A / / A / AA A A A A
A \ A A A A A A Z
A' A A ^ A A, A A
A A A A.A
A ^
^ A A A A A A
A A A A A ZV^— A A A
K A A A 0 A :Â A
. ,, ./
A A A A A Z
A A A ZpA A A
A A A A\ ^A >
A A A A a _ A __ A - A A A
P ^
'
GÖSTERİM(LEJAND):
O Kİ A
MA 0
Q 1I İN
M1
I rP\ I1
vJIM
AlVIM
) >
A A A A A A A A ( Z $ A A A A A A A
pT A A A A A A A A © A A A A A A H ^ C J S E K İ L E H / v
A A A A A A A A j £) A A A A A A A A A A
^ A A A A A A A /0 A A A A A A A
A A A A A A A g) A A A A A A A A
k A A A A A A © A A A A A A A A
/;
A A A A |A A J p A A A A A A A A A
3 A A A
C\ A A A A A A ^ A A A A A A A A A
Z
A A A A A 0 A A A A A A A A A A A A Z
' A A A A A
\ A A A ' A tğ ) A A A A'' A A A A A A ( A A ATa a a a a z
A A A A / A A A A A .. \ ^ x \ a - "
X Â A A A A A
A A A a/ a ) A A A A
i . ,A A A A A A A Z
A A A
A A A ZY" A / A A A A A \ \
\-^ y - A A A A A A A
A A A A.
A A d A/A A A A A ^
1 1 \ A A A A A A Z
A
A A ,,A A A A A A AÇA A/
j A A , \ A A A A A A
h A A A
A ./A A r ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ ‘- " A . A A A A A
A A A A ..A — A -^ - A . A . A ....A ..,
^
* c r A A İZİ&.A A A A A A Al
K
I. DERECE ARKEOLOJİK SİT SINIRI
Download

Gündemin 12.Maddesi - Antalya Belediyesi