s
m,
«
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:29.08.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
Özel Şahıs
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
10.12.2013
tarihli
toplantısında gündemin 86. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 025-B-06-A nolu imar
paftasında yer alan Altınova Orta Mahalle, 28533 ada 2
parselin 2500 m2lik kısmının, Toptan Ticaret Alanından,
Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonuna dönüştürülmesine
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 025B-06A nolu imar
paftasında yer alan Altınova Orta Mahalle, 28533 ada 2
parselin 2500 m2 lik kısmının, Toptan Ticaret Alanından,
Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonuna dönüştürülmesine
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
Komisyonumuzca incelenmiş, plan değişikliğine ait ilk
başvuru tarihinin (03.12.2013), alana ilişkin tapu tescil
tarihinden (30.06.2014) önce olması nedeniyle uygun
olmadığı görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Can KASAPOĞLU
İmar Kom.
Cenk Ha
İmar
Oytun Eylen^.DOĞMUŞ
İmâr Kom7. i/yesi
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
(Toplantıya Katılmadı)
Haşan
Ali Baki SARICA
İmar Kom. Üyesi
(Toplantıya Katılmadı)
Selçuk SENİRLİ
ANTALYA - BÜYÜKŞEHİR - KEPEZ BELEDİYESİ
t
K
ADA/PARSEL NO: 28533 ADA 2 PARSEL
PAFTA NO: 025-B-06-A
[
}
ÖLÇEK: 1/5000
MEVCUT PLAN
GÖSTERİM (LEJAND)
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
TOPTAN TİCARET ALANI
NAZIM İMÂR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ÖNERİ PLAN
GÖSTERİM (LEJAND)
« —
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
AKARYAKIT VE LPG SERVİS İSTASYOh
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
( KEPEZ BELEDİYESİ)
28533 ÂDÂ 2 PARSEL
1/göGO ÖLÇEKLİ NAZIJVî İMAR PLÂNI DEĞİŞİKLİĞİ
AÇIKLAMA RAPORU
PLANLAMA ALANININ KONUSU
Antalya ili , Büyükşehir , Kepez Belediyesi Altınova Orta Mahalle sınırları içinde
28533 ada , 2 parsel
numarasında kayıtlı taşınmazın 0.25 ha büyüklüğündeki kısmı
üzerinde, 025-B-06-A numaralı paftaya giren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
hazırlanmıştır.
Resim 1 : Uydu fotoğrafı
ÂIVîAÇ KÂPSAM VE GEREKÇE
Planlama alanı , Antalya Toptancı Halinden doğuya Altınova ve Pınarlı Bölgesine
uzanan 60 m genişliğinde önemli bir ulaşım aksı olan yolun kuzeyindedir.
Söz konusu parsel onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Toptan Ticaret Alanı ,
onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında da yine E=0.60 emsalli , hmax=serbest
nizamlı Toptan Ticaret Alanında kalmaktadır.
Antalya - Alanya karayoluna paralel olarak Antalya Toptancı Halinden başlayan ve
doğudaki tarım bölgelerine kadar uzanan , bölgede büyük önem taşıyan 60 m genişliğindeki
bu ulaşım bağlantısı özellikle tarımsal ticarette önemli bir ulaşım alternatifi ve rahatlatıcı bir
fayda sağlayacaktır.
İmar planı ve imar uygulamalarından sonra açılarak faaliyete geçecek olan bu yolun ,
önemli ve yoğun bir tarımsal faaliyet ve ticaret trafiğine sahne olması beklenmektedir.
Yoğun bir kent trafiğine sahne olması beklenen bu ulaşım aksı üzerinde , araçların
yakıt ihtiyacını karşılayacak tesisler önemli bir ihtiyaçtır.
Hazırlanan ve önerilen plan değişikliği ile 28533 ada 2 parselin bir kısmı üzerinde
TSE. 11939 ve TSE. 12820 Standartlarına
uygun , E=0.10 emsalli Akaryakıt ve LPG
İstasyonu teklif edilmektedir.
Resim 2 :1/5000 ölçekli Mazım İmar Planı Mevcut ve Öneri durum
Söz konusu parselin tüm cephelerinin yerleşim dışı amaçla kullanıldığını ve tüm
cephelerden yapacağı çekme ile gerekli ve yeterli Asgari Emniyet Mesafelerine sahip
olduğunu , bu nedenle teklif edilen plan değişikliğinin, şehircilik ilkelerine , kamu yararına ve
ilgili
mevzuata
uygun
1
Acusloı
•S-
olduğu
kanaatimi
bildirir
,
saygılarımla
arz
V, I *T
o T 1 4 13 3 2
\J
1
\
O s rr» arv S A D .I
M im a r Ş e h ir
ederim.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BÂŞKANLIÖim
(İmar ve Şehircilik ö@[email protected] Başkanlığına)
Maliki bulunduğumuz, Antalya İli, Kepez İlçe Belediyesi, Altınova O rta Mahalle
sınırları
içinde
28533
ada
02
parsel
numarasında
kayıtlı
parselimizin
0.25
ha.
büyüklüğündeki kısmı üzerinde, 025-B-06-A numaralı paftaya giren 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı Değişikliği dilekçemiz ekinde sunulmaktadır.
Gereğini;
A rz Ederiz.
E K t: 1 Adet dosya
A1MTALYA B Ü Y Ü K Ş İH İR BELEDİYESİ
İm a r Ve Ş e h irc ilik D a ire si B aşkanlığı
Kayıt Tarihi
f l
Mi ^
Yazının
Kayıt No
5
!
7
tA
imar
BCLEDİYPîl
PLANLAM A^
&a* kant&
^MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih O,
Planlama Sb. Md.
■ "Y
;
— 1- *—
Harita vn Kamulaştırma şb.Md
İmar ve Şfihircilik şb. .Mci.
Koruma Uygulama ve Denelim Sb. Md.
T.'
.
A N I' \ i A A K f \ İ Ss.SKi S
ta r ih ç e n
n.ı.F.niM isi
SAV1:
EKl.r.R:
K O O K O İN NS’s O V .
H .( , I L ı M K İ M I İ R:
I
7\
^zz£
ıs
\rrV;Y
fi-
i ,«•; i '•
-V
.•
Ir-
;> *
ANTALYA
KEPEZ
İlçesi
>>>;: i-f
<^ tr> . ,v>/ v ...»
t ;: ; r. \
.
.-... / ı
:• ■
•<» <>. »/>-.•>,/v
>,v/ / \v>r
\ cjf*.
Türkiye Cumhuriyeti
W K ü
; •
-- .•* \
cVVy.t'-
v ^ A > •■
-
% '*& $
Mahallesi ORTA
^ İİl?
Köyü
Şife
P İ
M
Fotoğraf
Sokağı
® v% ?
TAPU SENEDİ
I Locatarla Kocazeytin
Mevkii
S
İte
S®
■ *m
mi
Satış Bedeli
Parsel
Ada No.
No.
Pafta No.
0,00
Niteliği
fm
Yüzölçümü
m2
ha
İÎI
dm 2
.792,30 m2
28533
Arsa—
Planındadır
»
İ|fe!
*
«p#
S S L
m-Aofh
■
Ms
m
§ü
Sınırı
Zemin Sistem No : 85592180
ORTA Mah. 28317 Ada 41 Parsel(68.53m2), ORTA Mah. 28332 Ada 39 Parsel(6723.77m2)
taşınmazlarının İmar (TSM) işleminden.
p s
m
Edinme
Sebebi
k©
C
fI™
7V.
Sahibi
KARABAYIRLAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.
672377/679230
KEPEZ BELEDİYESİ - (ANTALYA)
6853/679230
S
İP
Sfe
«Jfâu-
iM\ i
Ge disi
Yevmiye
No.
Cilt
No.
Sıra
No.
Sahife
No.
mm
Tarihi
S®
Gittisi
ii®
Cilt No.
25548
5
30/06/2014
408
Cilt No.
«*
1-t}
■Siciline U y g o n d ü r .//
E m ın e ^ O T N E y \
Sahife No.
(
<-V
Sahife No.
Yetkili W a ü r 'ttarjüfrıcısı i
İ# f-
m
Sıra No.
Sıra No.
NO T: *
Tarih
**
•
Mülkiyetin gayri ayni fa k la r ile şsdner için ta pu kütüğüne müracaat edilmelidir.
Tarih
Tebligat Kanunu H ü k tm le riM fâ ın c e ,a d re s değişikliği ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne
bildirilecektir.
V —
•
\ M
İ
•
vv* V • 5V </v •.
t*..
.
V
.
■." *
D.M.O. Basım İşi. Md.
D öner Serm aye İşletm esi tarafından bastırılmıştır.
Stok No
129
Download

Gündemin 22.Maddesi - Antalya Belediyesi