EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜğÜNDEN
Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi
alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda
belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili
Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Başvurular 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Ege Üniversitesi Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre yapılacaktır. Profesör kadrolarına başvuranların 6 nüsha dosya (başlıca araştırma eserini belirtecek),
Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuranların ise 4 nüsha dosya teslim etmeleri gerekmektedir. (Kadroya müracat eden adaylar yayın dosyaları için
Personel Daire Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler.)
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
KURULUŞ
BÖLÜM
ANABİLİMDALI
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Zi̇raat
Fakültesi
Toprak Bilimi
ve Bitki Besleme
Toprak
Mühendislik
Fakültesi
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Zi̇raat
Fakültesi
Ziraat
Fakültesi
Ziraat
Fakültesi
Bitki
Koruma
Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Mimarlığı
Fen Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Matematik
Uygulamalı
Matematik
Elektrik
Makineleri
Biyomühendislik
Mühendislik
Fakültesi
Deri Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Mühendislik
Fakültesi
Kimya
Mühendisliği
Profesör
1
1
Doçent
1
1
Doçent
Doçent
Gıda
Teknolojisi
1
1
1
1
1
Profesör
1
1
Yardımcı
Doçent
3
1
3
1
Yardımcı
Doçent
1
2
1
1
1
1
Yardımcı
Doçent
2
1
Yardımcı
Doçent
Proses ve
Reaktör
Tasarımı
1
Profesör
Yardımcı
Doçent
Biyomühendislik
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Fitopatoloji
KADRO
KADRO
ADET
ÜNVANI DERECESİ
Yardımcı
Doçent
Mühendislik
Fakültesi
Tekstil
Mühendisliği
Tekstil
Teknolojisi
İletişim
Fakültesi
Halkla İlişkiler ve
Tanıtım
Kişilerarası
İletişim
Doçent
1
1
Arkeoloji
Klasik Arkeoloji
Doçent
1
1
Doçent
1
1
Doçent
1
1
Edebiyat
Fakültesi
Edebiyat
Fakültesi
Alman Dili ve
Edebiyatı
Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler
Eğitim Fakültesi
İlköğretim
Nükleer Bilimler
Enstitüsü
Nükleer Bilimler
Edebiyat
Fakültesi
Eczacılık
Fakültesi
Alman Dili ve
Edebiyatı
Coğrafya
Fi̇ziki Coğrafya
Eczacılık
Teknolojisi
Farmasotik
Teknoloji
Protetik Diş
Tedavisi
Doçent
1
1
Doçent
1
1
Fen Bilgisi
Eğitimi
Doçent
2
1
Nükleer Bilimler
Doçent
1
1
İLAN AÇIKLAMASI
Bitki Virolojisi alanında uzmanlaşmış ve bu konuda
çalışmalar yapmış olmak.
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında doçent ünvanını almış
olmak.
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında bilimsel
çalışmalar yapmak.
Toprak Bilimi Anabilim Dalında çalışmaları bulunmak.
Abel ve Cesaro toplanabilme konularında uzman olmak.
Üniversitede İngilizce ders verme yetkisi ve deneyimi
olmak.
Elektromanyetik modelleme/tasarım, sayısal simülasyon
ve uygulamaları konularında tecrübeli olmak, Eğitim
laboratuvarı kurma deneyimine sahip olmak.
Biyomühendislik Anabilim Dalında doktora yapmış
olmak.
Biyomühendislik alanında yüksek lisans ve doktora
yapmış olmak, doğal ürün kimyası konusunda yayınları
olmak.
Deri Mühendisliği Anabilim Dalında doktorasını
tamamlamış ve Deri Mühendisliği alanında yayınlar
yapmış olmak.
Gıda Mühendisliği alanında lisans, Biyomühendislik
alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalında deneyimli,
İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
Boya Terbiye Teknolojisi Bilim Dalında doktora yapmış
ve Tekstil Bitim İşlemleri ve Bitim İşlemlerininin Giyim
Fizyolojisine Etkileri konusunda uzmanlaşmış olmak.
Uygulamalı İletişim alanında Doçent ünvanını almış
olmak İletişim, Kişilerarası İletişim, Aile İletişimi, Farklılık
Yönetimi alanlarında çalışmaları bulunmak.
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında Doçent ünvanını almış
olmak.
Alman Dili ve Edebiyatı alanında Doçent ünvanı
almış olmak.
Fiziki Coğrafya Anabilim Dalında Doçent ünvanını
almış olmak.
-
Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Teknoloji
alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.
Farmasötik Teknoloji alanında Doçent ünvanını almış
olmak.
Fen Bilgisi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
Alan Eğitiminde (Fen Bilgisi) Doçent ünvanını almış
olmak, bilimsel süreç becerileri ve fen eğitiminde
yaratıcılık konularında çalışmaları olmak.
Fizik doçenti, çevresel radyoaktivite ve nükleer fizik
simülasyon yöntemleri konularında çalışmaları olmak.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
B.: 10363 www.bik.gov.tr
İLAN T.C. İSTANBUL ANADOLU 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIGI'NDAN
Esas Sayısı : 2013/30 Esas
DAVALI SALAMON NAMER - MECİDİYEKÖY MAYA SOK. 5/23
GAYRETTEPE
Davacı ŞÜKRAN HALİDE OTANSEV tarafından davalı
SALAMON NAMER aleyhine açılan ipotek (İpoteğin Kaldırılması
(Fekki) ilişkin davanın yapılan yargılamasının ara kararı gereğinde;
Davalı Salamon Namer'e yukarıda bildirilen adresinde tebligat
yapılamamış Emniyet Müdürlüğü aracılığı ile yaptırılan soruşturmada
da tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş olduğundan; dava
dilekçesi ve duruşma gün ve saatinin ilan yolu ile duyurulmasına
karar verilmiştir.
Dava ile özetle; Davacı Şükran Halide Otansev'in, İstanbul ili,
Kadıköy ilçesi, Suadiye Mahallesi, Kitapçı Yolu Sokağı, 68 pafta, 323
ada, 7 parsel no'lu 1231 m2 yüzölçümlü bodrum zemin 12 katlı daireli
bahçeli apartmanın kat mülkiyetli 4200 arsa paylı 5. kat ve 5 no'lu
dairenin tamamını 30/06/1989 tarihinde önceki maliki davalı
Salamon Namer'den 3268 yevmiye numaralı resmi senet ile satın
aldığı,
Davacı Şükran Halide Otansev yukarıda bahsi geçen taşınmazın
tamamını o dönemde 40.000.000 TL ( bugünkü değerle 40 TL )
bedel ile satın aldığını, bu bedelin 10.000.000 TL'sini peşinen
ödediğini ve geri kalan 30.000.000 TL'nin davalı Salamon Namer
lehine 31/12/1989 süreli ipotek tesis edildiği,
Davacı Şükran Halide Otansev bu bedeli 31/12/1989 tarihine
kadar davalı Salamon Namer'e ödemiş ise de ihmal nedeniyle
ipoteğin hala kaldırılmadığını öğrendiği,
Aradan geçen 22 yıl zarfında, zamanaşımı süresi de dolduğunu
ve davalı Salamon Namer'e hala ulaşılamadığı, ileri sürülerek;
Yukarıda bahsi geçen gayrimenkul üzerinde davalı Salamon
Namer lahine kurulmuş olan ipoteğin kaldırılması, ipotek alacaklısı
davalı Salamon Namer tapuda gösterilen adresi kanuni adres
olduğundan, bu adres değişikliği tapuya da bildirilmediğinden bu
adrese yapılacak tebligatlarla ödenmiş olan, ayrıca zamanaşımı
gerçekleşmiş bulunan ipoteğin hükmen kaldırılmasını, gerekirse
bakiye ipotek bedelini geri alma haklarını saklı kalmak kaydı ile
ödemeye amade bulunduğunu dava etmiştir.
Yukarıda tarafları belirtilen ve konusu özetlenen davanın
duruşması 10/04/2014 gün ve saat 10:55'de mahkememiz duruşma
salonunda yapılacaktır. Davalı 2 HAFTA içinde cevap ve delillerini
bildirebilir.
7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. ve izleyen maddeleri gereğince
ve bu ilan metninin yurt genelinde yayın yapan tirajı yüksek beş
büyük gazeteden biri ile yayınlanması gününden başlamak üzere
takdiren 2 HAFTA sonra Salamon Namer'e dava dilekçesi ve
duruşma gün ve saatini bildirir davetiye tebliğ edilmiş sayılacaktır.
B.: 10561 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
2013/33 TLMT
T.C. ÇEŞME İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi,
önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Çeşme İlçe, 293 Ada No, 143 Parsel No, ılıca
Mahalle/Mevkii, 10.551,00 m2 yüzölçümlü, 96/1844 arsa paylı, A Blok
Zemin kat (1) nolu bağımsız bölüm Ali Gençer Ulukartal üzerine kayıtlı
taşınmaz gazino ve müşteminatı niteliğinde, Park otel olarak bilinen
yapıda zemin katta kıymet takdirine konu 8 oda/daire şeklinde odalar
olmak üzere farklı tarzda olduğu 4 adet odanın standart olduğu, yerler
ahşap parke, duvarlar saten oyalı, dış doğramalar alüminyum, ıslak
mahallerde alüminyum aşma tavan, hilton banyo, duş ve WC yer alır,
odalar dış ortamda yerleri seramik kaplama olarak yapılı olan verandeye
açılır, genel oturma salonu olarak yapılı olan mahal yer alır, tavanlar
alçıpan asma tavan yapılı olup, duvarlar saten boyalıdır. Büyük odalar
yerler ahşap parke, yatak kısmının ara bir dolapla bölünerek girişte
mahal oluştuğu, diğer büyük odada mutfak tezgah altı üstü dolap ,oturma
gurubu, yatak bölmünün bulunmakta olup standart odadan farkı ilave
oturma bölümü ile mutfak kısmının var olmasıdır. Bir daire havasındadır.
Zemin kattaki apart odalar hizmet veren ortak alanlar hizmetli odası, WC
ve kazan dairesinin bulunmaktadır. Park Apart Tatil sitesi A blok zemin
katta yer almakta olup Toplam 550 m2, edinme tarihi itibari ile taşınmazın
takribi 20 yıllık olduğu ancak apart kısmında iç mahallerin tadil edilerek
ıslahının yapıldığı bakımlı durumdadır. Ilıca plajının sonunda yer
almaktadır, Çeşme Merkeze takribi 8,00 km mesafede, deniz kenarında
olup, her türlü ulaşım imkanına sahip. Söz konusu taşınmazın turistik
tesis alanında kaldığı, imar planında yol park ve 3194 sayılı Kanunun
16. maddesine tabi olduğu, E: 0,90 olduğu belirtilmiştir.
Adresi
:
Yüzölçümü
: 10.551,00 m2 yüzölçümlü arsa, 550 m2 kapalı
alan
Arsa Payı
: 96/1844
İmar Durumu
: Turistik tesis alanında kaldığı, imar planında yol
park ve 3194 sayılı Kanunun 16. maddesine tabi olduğu, E: 0,90 olduğu
belirtilmiştir.
Kıymeti
: 1.057.500,00 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler:
1. Satış Günü
: 14/04/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü
: 09/05/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri
: Çeşme Adliyesi 1 Kat ihale odası
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamım ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.
Birinci artırmada istekili bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci
artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci gününden önceki gün sonuna
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada malın tahmin
edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve
satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla
bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si
oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu
vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile
teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan
vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul
üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını
dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç
bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve
iflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye
katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine
sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede
açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/33 TLMT sayılı
dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m. 126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek
64'e karşılık gelmektedir.
B.: 10388 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
2013/434 ESAS
T.C. SEFERİHİSAR İCRA MÜDÜRLÜğÜ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: İzmir, Seferihisar, Beyler köyü, Değirmenyanı mevkii, 236 Ada, 14 Parsel, 2840 m killi
toprak yapısında, bakımsız zeytinlik vasfında %40 meyilli kum tarım yapılan arazi, Kavakdere barajından geçen
ve Orhanlı Beyler köylerine ulaşımı sağlayan asfalt yola 3 km, Seferihisar Merkeze 20 km uzaklıkta, sulama ve
elektrik imkanı olmayan arazi modern tarım alet ve ekipmanlarıyla işlenebilir durumda değildir.
İmar Durumu
: İmar sınırı dışında ve doğal ve ağaçlık karakteri korunacak alandadır
Kıymeti
: 5.680,00 TL
KDV Oranı
: %18
1. Satış Günü : 08/04/2014 günü 14:40 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 05/05/2014 günü 14:40 - 14:50 arası
Satış Yeri
: Hükümet Konağı Baro Odası Seferihisar
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: İzmir, Seferihisar, Beyler köyü, Kocadümen mevkiii, 245 Ada, 2 Parsel, 12857 m2
büyüklüğünde, armutluk vasıflı, killi toprak yapısında, elektrik, su ve yol imkanı olmayan kuru tarım arazisidir.
Bakımsız ve tapu kaydında görülen Armutluk özelliğini kaybetmiş, bakımsız ve verimsiz, eğimli arazidir. Asfalt yola
takriben 5 km, Seferihisar merkeze 26 km mesafededir.
İmar Durumu
: İmar sınırı dışında ve doğal ve ağaçlık karakteri korunacak alandadır,
ayrıca bir kısmı orman planındadır.
Kıymeti
: 19.285,50 TL
KDV Oranı
: %18
1. Satış Günü : 08/04/2014 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 05/05/2014 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri
: Hükümet Konağı Baro Odası Seferihisar
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellileri
: İzmir, Seferihisar İlçe, Beyler köyü, Kavakçayı mevkiii, 173 Ada, 6 Parsel, 9479,73 m2
büyüklüğünde, zeytinlik vasıflı, %40 meyilli, elektrik ve sulama imkanı olmayan bakımsız ve verimsiz kuru tarım
yapılan killi toprak yapısında arazidir. Seferihisar merkeze 20 km mesafede olup, ulaşımı Kavakdere baraj
yolundan yapılmaktadır.
İmar Durumu
: İmar sınırı dışında ve doğal ve ağaçlık karakteri korunacak alandadır
Kıymeti
: 18.959,46 TL
KDV Oranı
: % 18
Kaydındaki Şerhler : Askeri güvenlik sahasında, stratejik ve 2. derece kara askeri yasak bölgededir
1. Satış Günü : 08/04/2014 günü 15:10 -15:20 arası
2. Satış Günü : 05/05/2014 günü 15:10 - 15:20 arası
Satış Yeri
: Hükümet Konağı Baro Odası Seferihisar
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: İzmir, Seferihisar, Orhanlı, Çırkıcak mevkiii, 2402 Parsel, 7488 m2 yüzölçümünde,
zeytinağaçlı tarla vasıflı, olup, yol su ve elektrik imkanlarından yoksundur. Ulaşımı Orhalı köyünden eski Orhanlı
köy yerleşim birimine giden ve kavakdere barajına bağlanan asfalt yol ile yapılmaktadır. Bu yola 600 mt mesafede
Eskiorhanlı köy yerleşim birimine 2 km, Seferihisar merkeze 21 km mesafededir. Bakımsız zeytinlik vasfında olup
içerisinde çam ağaçları vardır.
İmar Durumu
: İmar sınırı dışında ve doğal ve ağaçlık karakteri korunacak alandadır
Kıymeti
: 14.976,00 TL
KDV Oranı
: %18
1. Satış Günü : 08/04/2014 günü 15:30 - 15:40 arası
2. Satış Günü : 05/05/2014 günü 15:30 - 15:40 arası
Satış Yeri
: Hükümet Konağı Baro Odası Seferihisar
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: İzmir, Seferihisar, Turabiye, Çeşmederesi mevkii, 453 Ada, 98 Parsel, zeytinlik vasıflı
taşınmazın ulaşım stabilize yolla sağlanmaktadır. Seferihisar merkezine takriben 5 km mesafededir. Toplam
14140 m2 sulama imkanı yoktur, Bakımsız zeytinlik vasfında olup bakımsızlık sonucu içerisinde Orman bitki örtüsü
meydana gelmiştir. Yer yer kayalıklar ve fundalıklar görülmektedir.
İmar Durumu
: İmar sınırı dışında ve doğal ve ağaçlık karakteri korunacak alandadır
Kıymeti
: 42.420,00 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler: Askeri güvenlik sahası ve stratejik ve 2. derece kara askeri yasak bölgededir
1. Satış Günü : 08/04/2014 günü 15:50 - 16:00 arası
2. Satış Günü : 05/05/2014 günü 15:50 - 16:00 arası
Satış Yeri
: Hükümet Konağı Baro Odası Seferihisar
Satış şartları
:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin
edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale
olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden,
ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın
tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla
en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka
teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre
verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından
doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair
olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil
ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133’üncü maddesi
gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep
olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve
ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet
kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. .
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen
alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak
isteyenlerin 2013/434 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
İİK m. 126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
B.: 10377 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. FERİZLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUğU
2013/4 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Sakarya İli, Ferizli İlçesi, 0 Ada, 507 Parsel, Sinanoğlu Mahalle Hacıköy Mevkii,
4.120,00 m2 tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaz boş tarla vasfında olup üzerinde herhangi bir muhdesat
bulunmamaktadır. Konum olarak Sinanoğlu beldesi çekirdek merkezinin kuş uçuşu 2 km kuzeybatı alt
kesimlerinde, yerleşim alanı dışında, Ferizli-Karasu duble yolunun da yaklaşık 450 mt kuzey iç kesimlerinde
kalmaktadır. Taşınmazın 150 mt kuzeyinden Sakaya nehri geçmektedir. Etrafnda yapılaşma
bulunmamaktadır. Güneyinden kadastral yola cephesi olduğundan ulaşım sorunu da yoktur. Topoğrafik olarak
düz bir arazide yer almakta, yol dışında faydalandığı herhangi bir altyapı hizmeti bulunmamaktadır. Fiilen
tarla vasfında olup üzerinde tarımsal faaliyetlerde bulunulmaktadır. Toprak yapısı kumlu-tınlıdır. Orta-derin
topraklardır. Ancak fazla yağış aldığından drenaj problemleri ortaya çıkabilmektedir. Taşlılık ve alakalilik
sorunları yoktur. İmar yönünden köy yerleşik alan sınırları dışında ve plansız alanda kaldığı bildirilmiştir.
Kıymeti
: 24.720,00 TL
KDV Oranı
: %18
1. Satış Günü : 16/04/2014 günü 15:00 -15:10 arası
2. Satış Günü : 12/05/2014 günü 15:00 -15:10 arası
Satış Yeri
: Ferizli Adliyesi Giriş Koridoru
Satış şartları
:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden
önccki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci
artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda
teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış pdşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere
süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın
aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere
dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları
tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi
gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine
sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi
almak isteyenlerin 2013/4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
B.: 10621 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

T.C. ÇEŞME İCRA DAİRESİ