T.C.
DÖRTDİVAN KAYMAKAMLIĞI
2014 YILI
1. DÖNEM BRİFİNGİ
Nursan VURAL ZORLU
Kaymakam
İÇİNDEKİLER
1-İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI
a) Dörtdivan Tarihçesi
b) Coğrafi Konum
c) Nüfus Durumu
d) İdari Durum
e) Sosyal Durum
f) Eğitim ve Kültür
g) Toprak Yapısı ve Arazi Varlığı
h) Yaylalar
ı) Ekonomik Durum
2-MAHALLİ İDARELERİN DURUMU
a) İlçe Özel İdaresi
b) Belediye
c) Köyler
3-ASAYİŞ VE GÜVENLİK DURUMU
a) Genel Durum
b) Polis ve Jandarma Teşkilatlarının Personel ve
Araç-Gereç Durumları
c) Hizmet Binası ve Lojman Durumu
4- SORUNLAR VE ÖNERİLER
1- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITIMI
A) DÖRTDİVAN TARİHÇESİ:
Malazgirt Savaşı ile Anadolu’ya gelen Oğuz Türklerinin Kayı
boyundan bir bölümü 1074-1076 yıllarında Dörtdivan ve
çevresine yerleşmişlerdir.
Yerleştikleri yerlere Oğuz boylarına özgü isimler
vermişlerdir. Bu durumu İlçemizdeki köylerin isimlerinde sıkça
görmek mümkündür. (Adakınık, Dülger, Bünüş, Çalköy, Cemaller,
Çardak, Göbüler, Gücükler...) Dörtdivan’ın bir yerleşim birimi olarak
kurulmasının 1197’de l. Alaaddin Keykubat zamanında olduğu
tahmin edilmektedir. Evliya Çelebi Seyahatna-mesinde, Sultan l.
Alaaddin Keykubat’ın Bolu Beyi iken fethettiği dağlarda Divan kösü
çaldırdığı, bu nedenle de bu yerlere “DİVAN” denildiği yazmaktadır.
Bu yerlerin önce 7 adet olduğu, fakat bunlardan 3’ünün küçük
olduğu için kapatılıp 4’ünün kaldığı ve bu yüzden de adının
“DÖRTDİVAN” olduğu belirtilmektedir.
Ayrıca Ankara Savaşı’nda yenilen Osmanlı ordusunun
geri çekilmesi sırasında Timur’un Ordusu tarafından takip
edilmiş, Gerede ve Dörtdivan halkı Osmanlı askerlerini
savunarak Osmanlıların yeniden toparlanmasında önemli rol
oynamıştır. Halk şairi Köroğlu İlçemiz Aşağısayık Köyü
Hesinler mahallesinde doğmuştur. Yine Dörtdivan, Bolu’nun
Bağımsız Mutasarrıflık olduğu dönemde 39 kazadan biri idi.
Daha sonra Gerede’ye bağlı bir nahiye olmuştur. Bu durum
1990 yılına kadar sürmüştür. 09.05.1990 tarih ve 3644 sayılı
Kanunla ilçe olmuştur.
B) COĞRAFİ YAPISI
İlçemizin doğusunda Gerede, batısında Bolu, kuzeyinde
Yeniçağa, güneyinde ise yine Gerede ve Bolu toprakları ile sınırlı
olarak yaklaşık 384 km2 alana sahiptir.
Dörtdivan ilçesi 40’-50’-00’ kuzey paralelleri ile 32’-10’-12’
doğu meridyenlerinin kesiştiği yerdedir. İlçemizde rakım 1167 m.’dir.
Kuzey Anadolu Sıradağları, Ilgaz tepesinden batıya doğru ikiye
ayrılarak uzanırlar. Bu sıradağların güney kolu ilçenin güneyinde
Ankara ile Dörtdivan tabii sınırlarını çizer. Doğu batı doğrultusunda
uzanan bu sıradağlara Benli ve Kütüklü adı verilir.
Bu sıradağların devamını teşkil
eden Köroğlu Dağları de ilçenin
güneybatısından hafif bir yay
çizerek kuzeye doğru uzanırlar
ve ilçenin batı tabii sınırını
çizerler. Bu dağların en yüksek
tepesi
Köroğlu Tepesi olup, 2378 m.’dir. Köroğlu Dağları
volkanik dağlardır. Dörtdivan ilçesi yerleşim yerleri ve tarımsal
alanlar genelde düzlük ve ovalıktır. Bu nedenle de yerleşim birimleri
birbirine çok yakındır.
AKARSULARI:
İlçemiz en önemli akarsuyu
Köroğlu Dağlarının doğu
yamacında iki kol halinde
çıkıp, Dörtdivan Ovasında
birleşen,
Gerede
Ovası
ortasından
batı-doğu doğrultusunda akan,
Çankırı topraklarından sonra
Zonguldak topraklarından Filyos Çayı’na karışarak
Karadeniz’e dökülen Ulusu çayıdır. Ulusu Çayı ilçemiz
sınırları içerisinde Sorkun, Yalacık, Düğer dereleri ile
beslenmektedir.
ORMANLAR
Dörtdivan Orman İşletme Şeflikleri; Dörtdivan, Yongalı
ve Köroğlu Orman işletme Şeflikleri olarak kurulmuş olup,
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Gerede Orman İşletme
Müdürlüğüne bağlıdır. İşletme Müdürlüğü katma bütçeli tüzel
kişiliğe sahip kamu hizmeti gören devlet kuruluşudur. Devlet
ormanını işletme yönü ile iktisadi bir kuruluş niteliği
taşımaktadır.
Orman İşletme Şefliklerimiz toplam 52.041 Ha alana
sahip olup, bunun 29.855 Ha kısmı (% 57’si) ormanlık ve
22.186 Ha (% 43’ü) açık alandır. Dörtdivan Orman İşletme
Şeflikleri sınırları içinde genelde hâkim ağaç türü sarıçamdır.
İlçemiz Orman İşletme Şefliğinde 3 Orman İşletme Şefi,
1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 5 Orman Muhafaza
Memuru, 4 Şoför ( İşçi ) ve 8 İşçi olmak üzere toplam 21
personel görev yapmaktadır. Hizmet aracı olarak 3 adet Isuzu
pick-up ve 1 adet BMC arazöz mevcuttur. 18 Adet lojmanı
vardır.
C) NÜFUS YAPISI VE NÜFUS İŞLEMLERİ
2012
2013
- İlçe Toplam Nüfusu
6.680
6.688
- İlçe Merkezi
2.932
2.931
- Köyler
3.748
3.757
384
384
17
17
- Km2
- Km2’ye Düşen Nüfus
384 km2’lik bir alana sahip olan ilçemiz 8 mahalle 24 köy
olmak üzere toplam 32 idari birimden oluşmuştur.
2013 yılı Adrese dayalı Genel Nüfus sayımına göre; İlçe
merkezinin nüfusu 2931, köylerin nüfusu 3757 olarak tespit edilmiş
olup, toplam nüfus 6688’ dir.
Nüfus artış hızının düşük olmasının en önemli sebepleri;
sanayinin gelişmemesi, hatta yok denilecek düzeyde olması ile birlikte
gerek iklim şartları, gerekse bölünmüş tarım arazileri, gerekse
uygulanan tarım teknikleri, ürün çeşitlemesinin yapılamaması ve bu
şekilde yeterli ürün elde edilememesi gibi nedenlerle İlçe halkının
çağdaş yaşam standartlarını yakalamasını sağlayacak düzeyde gelir
elde edecek olanakların bulunmaması İlçe halkını yurtiçi ve yurtdışı
göçe zorlamış, meydana gelen bu göç olayı da nüfus artış hızının
düşük olmasına sebep olmuştur.
İlçemiz Nüfus Müdürlüğünde hizmetler; 1 Müdür, 1 Nüfus
Şefi ve 2 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni tarafından
yürütülmektedir. Lojman ve diğer sosyal tesis bulunmamaktadır.
D) İDARİ DURUM:
İlçe merkezi Çavuşlar ve Kadılar Mahallesi adıyla 2
mahalleden oluşmuşken 08.05.2005 tarihinde yapılan halk
oylamasında Adakınık, Bayramlar, Çitler, Deveciler, Hacetler ve
Kargıbayramlar köyleri de İlçe Belediyesine katılmayı kabul
etmiştir. Bu katılım İlçe Belediye Meclisinin 06.06.2005 tarihinde
aldığı karar ile kesinleşmiş ve yeni Belediye sınırları Valilikçe
onaylanmıştır.
E) SOSYAL DURUM:
İlçe halkı genelde Türkmen’dir. Aralarındaki her türlü
sosyal ilişkiler çok canlı ve sıkı bir bağlılık arz etmektedir. Örneğin;
gerek ilçe merkezinde gerekse köylerde yapılan düğün, nişan ve
cenaze törenleri çok büyük bir katılımla yapılmaktadır. İlçe halkının
çoğu köylerde oturmakta olup, tarım, orman ve hayvancılıkla
uğraşmaktadır.
F) EĞİTİM VE KÜLTÜR:
Kastamonu Salnamesinden edinilen bilgilere göre 1700 yılında
yapılıp, l.Cihan savaşına kadar Tedrisata devam eden Gerede ve
Dörtdivan Medreselerinin olduğu haber verilmektedir. Bu
medreselerde büyük âlimler yetişmiştir. Dörtdivan İlçesinde iptidaiyye
İlkokul mektebi (1909) yılında merkez ve Doğancılar’da 1926’da
Cemaller ve Ortaköy’de öğretime geçilmiş olup, bunun yanında 1989
yılında ise lise öğrenimi başlamıştır. 1997-1998 Öğretim yılında 8
yıllık zorunlu eğitime geçilmiştir.
KADRO VE PERSONEL DURUMU
Genel
OKUL ADI
İdare
O
K
U
L
Müd.
Hiz.
M
Ü
D
Ü
R
(Baş)
Yard.
M
Ü
D
Ü
R
Yard
Us.
Öğret.
K
A
D
R
O
L
U
S
Ö
Z
L
E
Ş
K
A
L
O
R
İ
F
E
R
C
İ
EĞİTİM ÖĞRETİM
HİZMETLERİ
YARDIMCI
HİZMETLER
Ücretli
M
E
M
U
R
A
Ş
Ç
I
T
O
P
L
A
M
Kadrolu
Sözleş.
0
0
0
2+1
0
0
0
0
11
1
İlçe Milli Eğitim
Müd.
4
0
0
2
HEM. ve ASO.
Müd.
0
1
0
0
0
0
16
1
0
0
0
0
2
3
Öğretmenevi ve
ASO.Müd
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
2
4
Anadolu Öğretmen
Lisesi
0
1
0
1
7
0
7
2
0
0
0
1
20
5
ÇPL
0
1
1
3
4
0
6
3
0
0
0
1
23
6
Şehit Orhan Yalçın
Ortaokulu
0
0
0
0
11
0
5
2+1
0
0
1
0
21
7
Yunus Emre İmam
Hatip Ortaokulu
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
10
8
Cumhuriyet
İlkokulu
0
1
0
1
13
0
0
1
0
0
0
0
16
9
Çavuşlar İlkokulu
0
1
0
1
10
0
1
1
0
0
0
0
14
10
Gücükler İlkokulu
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
4
6
1
7
56
0
35
15
0
0
1
2
127
TOPLAM
OKUL, ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN,
DERSLİK, LOJMAN DURUMU
OKUL
SAYISI
ÖĞRENCİ
SAYISI
ÖĞRETMEN
SAYISI
DERSLİK
SAYISI
LOJMAN
SAYISI
Anaokulu
0
0
0
0
0
Uygulamalı Anasınıfı
0
0
0
0
0
Anasınıfı (*)(**)
3
42
3
3
0
TOPLAM
3
42
3
3
0
Birleştirilmiş Sınıflı İlkokul
1
21
1
1
0
Müstakil Sınıflı İlkokul(**)
2
332
24
20
3
Özel Eğitim Okulu
0
0
0
0
0
Özel İlkokul
0
0
0
0
0
Lise Bünyesindeki İlköğretim Okulu
0
0
0
0
0
TOPLAM
3
353
25
21
0
Ortaokullar
1
260
16
17
0
İmam Hatip Ortaokulları
1
54
10
6
0
TOPLAM
2
314
26
23
0
Genel Liseler
0
0
0
0
0
Mesleki ve Teknik Liseler(Ç.P.L.) (**)
1
97
10
16
10
Anadolu Öğretmen Lisesi
1
182
14
16
0
TOPLAM
2
279
24
32
0
Çıraklık Eğitim Merkezi
0
0
0
0
0
Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müd.
1
0
0
2
0
11
988
78
81
13
EĞİTİM KURUMLARI
Ö
R
G
Ü
N
E
Ğ
İ
T
İ
M
OKUL
ÖNCESİ
İLKOKULL
ARI
ORTAOKU
LLAR
LİSE
ve
DENGİ
OKULLAR
YAYGIN
EĞİTİM
GENEL TOPLAM
(*) Müstakil müdürlük olmadığından ilgili okullar genel toplam sayısına dahil edilmemiştir.
(**) Kadrolu,sözleşmeli, ücretli ve usta öğretici Öğretmen sayıları işlenmiştir.
YURTLAR VE BURSLAR
İlçemizde hizmet veren 1 adet özel öğrenci yurdu
bulunmaktadır. 2013-2014 öğretim yılında 40 kız, toplam 40
ortaöğretim öğrencisi barınmaktadır.
İlçemiz Çok Programlı Lisesinin 100 yataklı, Anadolu
Öğretmen Lisesinin 200 yataklı pansiyonu mevcut olup, 2013-2014
öğretim yılında 216 yatılı öğrencimiz mevcuttur. Pansiyonlarımız
hizmet alımı yolu ile 2 aşçı , 2 aşçı yardımcısı , 6 hizmetli ile
faaliyetlerine devam etmektedir.
İlçemizde ilköğretim ve orta öğretim okullarından burs alan öğrenci
sayıları ve okulları aşağıdaki gibidir.
OKULUN ADI
BURS ALAN ÖĞRENCİ SAYISI
1- Şehit Orhan Yalçın İlköğretim Okulu
4
Öğrenci
2- Anadolu Öğretmen Lisesi
2
Öğrenci
TOPLAM
6
Öğrenci
HALK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ:
İlçemiz Halk Eğitim Müdürlüğü 1 Müdür, 1 Müdür
Yardımcısı ve 1 Hizmetli ile halkımıza hizmet vermektedir.
Müdürlüğümüzde 2013-2014 yılında açılmış ve devam etmekte
olan kurslarımız aşağıda çıkartılmıştır.
2013-2014 ÖĞRETİM YILI KURS TAKİP ÇİZELGESİ
KURS NO
KURS ÖĞRETMENİ
KURSUN ADI
KURS BAŞLAMA
KURS BİTİŞ
KURS SAATİ
17.09.2013
31.10.2013
216
02.10.2013
17.03.2014
07.10.2013
13.06.2014
07.10.2013
13.06.2014
07.10.2013
13.06.2014
07.10.2013
13.06.2014
07.10.2013
13.06.2014
07.10.2013
13.06.2014
07.10.2013
13.06.2014
07.10.2013
13.06.2014
07.10.2013
13.06.2014
07.10.2013
13.06.2014
1
İĞNE OYASI
NERMİN ERGÜN
2
AÇIKÖĞRETİM FAK. ÖĞR.HAZ.KURSU
MUHARREM AYDIN
3
BURSLULUK VE YATILILIK SIN.HAZ.KUR.
ADİL YILMAZ
4
BURSLULUK VE YATILILIK SIN.HAZ.KUR.
MELEK TURGUT
5
BURSLULUK VE YATILILIK SIN.HAZ.KUR.
ÇİĞDEM ÇAĞDAŞ
6
BURSLULUK VE YATILILIK SIN.HAZ.KUR.
ŞEYMA TEMÜR
7
BURSLULUK VE YATILILIK SIN.HAZ.KUR.
SEVCAN ERKAN
8
BURSLULUK VE YATILILIK SIN.HAZ.KUR.
HABİBULLAH AYER
9
BURSLULUK VE YATILILIK SIN.HAZ.KUR.
HABİBULLAH AYER
10
BURSLULUK VE YATILILIK SIN.HAZ.KUR.
EREN SEYİTHANOĞLU
11
BURSLULUK VE YATILILIK SIN.HAZ.KUR.
SEVGİ ALPTEKER
12
BURSLULUK VE YATILILIK SIN.HAZ.KUR.
BİROL TÜRKMEN
13
ORG EĞİTİMİ
GÖZDE CANDEMİR
07.10.2013
13.06.2014
96
14
GUAJ BOYA RESİM KURSU
PINAR GÜLNAR
07.10.2013
13.06.2014
272
15
BADMİNTON KURSU
MEHMET EROĞLU
21.10.2013
30.05.2014
224
16
EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA
NERMİN ERGÜN
01.10.2013
30.04.2014
984
ELİF SEYİS
04.11.2013
30.05.2014
216
17
MASA TENİSİ
234
125
94
126
63
126
31
32
127
125
124
KADIN
ERKEK
TOPLAM
15
0
15
16
0
16
15
8
23
16
7
23
10
14
24
16
9
25
13
9
22
16
7
23
15
8
23
12
9
21
11
13
24
11
12
23
14
9
23
11
14
25
4
10
14
15
0
15
0
15
15
9
16
18
SATRANÇ
MUSTAFA ÖZDEMİR
25.11.2013
30.04.2014
100
7
19
SATRANÇ
ADEM DAHMAZ
25.11.2013
30.04.2014
100
5
8
13
6
9
15
20
DRAMA
SİBEL ALİŞ SEYİTHANOĞLU
25.11.2013
30.05.2014
144
21
OKUMA YAZMA
ELVAN SERİM
25.11.2013
30.04.2014
120
2
0
2
22
CENAZE HİZMETLERİ
HÜLYA KORKMAZ
20.01.2014
17.02.2014
32
16
0
16
23
3-6 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ
ÖZNUR SENEMTAŞI
20.01.2014
09.05.2014
464
16
0
16
24
3-6 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ
Emine Elif ERYILMAZ
20.02.2014
05.07.2014
464
21
0
21
25
STEP-AEROBİK
ELİF TOPÇUK
18.02.2014
10.06.2014
160
16
0
16
26
CENAZE HİZMETLERİ
HÜLYA KORKMAZ
24.02.2014
17.03.2014
32
15
0
15
27
DOĞALGAZ ATEŞÇİLİĞİ
ZEKERİYA ÖZTÜRK
03.03.2014
28.03.2014
40
1
14
15
28
DEVLET MEMUR.SINAV.HAZIRLIK
ALİ VAROL,SELİM AKGÜL
24.03.2014
30.06.2014
256
15
0
15
29
ARAPÇA SEVİYE A1
MUHARREM AYDIN
22.03.2014
01.06.2014
120
13
5
18
30
DEVLET MEMUR.SINAV.HAZIRLIK
İNCİ TONBUL,MEHMET TUN.
24.03.2014
30.06.2014
256
0
5503
15
343
15
204
547
G) TOPRAK YAPISI VE ARAZİ VARLIĞI:
İlçenin ve bağlı köylerinin büyük bir bölümü düz verimli
bir araziye sahip olup, toprak yapısı killi ve tınlıdır.
Sulanabilecek tarım arazisi alanı 29.400 dekardır. Bunun içinden
sulanan alan ise 11.100 dekardır.
Toplam arazi varlığı 384.000 dekar olup, bunun 80.050
dekarı (%28.19) tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. Geriye kalan
arazinin 196.780 dekarı (%69.29) ormanlık ve fundalık, 4.130
dekarı (%1.45) çayır ve mera, 3.040 dekarı (%1.07) tarım dışı
amaçlarla kullanılmaktadır.
H) YAYLALAR:
İlçenin merkez mahalleleri de dahil olmak üzere hayvancılık
yapan tüm yerleşim birimlerinde yaylacılık halen yapılmaktadır.
Yılın 3 ay gibi bir kısmı (Mayıs – Haziran – Temmuz) ayları
yaylalarda geçer. Karapınar yaylası gibi kışlak tabir edilen
yaylalarımız da mevcuttur.
I) EKONOMİK DURUM:
Dörtdivan İlçesi öteden beri tarımla uğraşan bir yöre olup,
arpa, buğday, patates yetiştiriciliği, büyükbaş ve küçükbaş
hayvancılık, 18 senedir broiler türü et tavukçuluğu ve arıcılık
yapılmaktadır. İlçemizde sadece T.C. Ziraat Bankası şubesi
mevcuttur.
Dörtdivan İlçemizin sanayisi yok denecek kadar az olup,
mevcut işletmeler ise tarımsal araç, gereç yapımı üzerine faaliyet
göstermektedirler.
SOSYAL YARD.VAKFI HİZMETLERİ:
Sos.Yrd.Vakfı hizmetleri, 1 Vakıf Müdürü, 1 Sosyal
Araştırma ve İnceleme Görevlisi, 1 Büro Görevlisi ve 1 Yardımcı
Hizmetli tarafından hükümet konağında hizmet vermektedir.
Kuruma ait bir adet 2009 model 4x2 Pick-up araç mevcuttur.
Vakıf kanalıyla 2013 yılı içinde; 578 kişiye toplam
313.750 TL.nakdi, 322 kişiye 152.220 TL. ayni yardım
yapılmıştır. Vakfımızda kayıtlı dosya sayısı 448’dir.
MAL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ:
İlçemizde; gerçek usulde 232, basit usulde 89 ve kurumlar
vergisinde 31, 13 kooperatif olmak üzere toplam 365 vergi
mükellefi kaydı bulunmaktadır. 2013 yılı tahakkuk miktarı
3.097.011,70.-TL. Olup, tahsilat miktarı ise 2.109.203,09.-TL.
dir. Hazineyi ait tescilli taşınmaz mal sayısı 265, tahsisli taşınmaz
mal sayısı 31 ve ilçedeki lojman sayısı 2 adettir.
31.12.2013 tarihi itibariyle ilçemiz saymanlığından 185
memur, 45 ücretli ve işçi sayısı olmak üzere toplam 230 kişi maaş
almaktadır. İlçemiz Mal Müdürlüğünde 1 Müdür, 3 V.H.K.İ., 1
Vergi Memuru ile hizmet vermektedir. Mal Müdürlüğüne tahsisli
araç ve lojman bulunmamaktadır.
2-MAHALLİ İDARELER
BELEDİYE:
İlçe Merkezindeki Belediye teşkilatı 1962 yılında kurulmuştur.
İlçemiz sınırları içerisinde merkez belediyesinden başka belde teşkilatı
yoktur. Mülkiyeti kendilerine ait olan hizmet binasında faaliyetlerini
sürdürmektedir. Belediyenin imar planı mevcuttur.
Belediyeye bağlı 8 mahallenin tamamında içme suyu şebeke
hattı mevcut olup içme suyu yeterlidir. İçme suyu yazı mevkiinde
bulunan 2 adet derin kuyu ve hok hok mevkiinden cazibeli olarak gelen
kaynak suyundan karşılanmaktadır. Yeni yapılan 700 tonluk su
deposuyla birlikte paket arıtma tesisi de yapılmış olup paket arıtma
tesisi 2014 yılı içerisinde faaliyete geçecektir. Mevcut şebeke hattı 55
km’lik hattan oluşmaktadır. 55 km’lik hattan 35 km’si 2013 yılı
içerisinde PE borularla yenilenerek eski AÇP borular kullanımdan
kalkmıştır
Belediyemiz içme suyu ihtiyacını cazibeli olarak kaynak suyu
olarak Hokhok mevkiinden ve Derin kuyudan sağlamaktadır.
Mahallelerimizin tamamına içme suyu ulaştırılmaktadır
2009 yılında yapılan çalışmalarla 9160 mt. Kanalizasyon ağı
yapılmıştır. Kanalizasyon hattımız %96 oranında mevcuttur. Atık
sular 200 lük boru ile Ulusu Deresine deşarj edilmektedir.
Kanalizasyon arıtma tesisi yapımı için yer tahsisi ve proje çalışmaları
devam etmektedir. İş termin planları kapsamında çalışmalar halen
sürdürülmektedir.
Belediye sınırları içinde %90 oranında kanalizasyon şebeke
hattı bulunmaktadır. Kadılar ve Çavuşlar mahallemizde bulunan
kanalizasyon şebeke hattının giderleri ulusu deresine deşarj
edilmektedir. Adakınık, Çitler, Kargıbayramlar, Hacetler, Deveciler
ve Bayramlar mahallellerimizde bulunan kanalizasyon şebeke hatları
ise çökertme havuzlarında toplanmaktadır. Atık suların arıtılması için
ASKİ, DSİ ve Çevre Bakanlığı ile ortak proje çalışması
yürütülmektedir.
BELEDİYE
İL ADI
:
MEMUR KADROLARI
BOLU
İLÇE ADI :
: DÖRTDİVAN
KURUM ADI :
GÖKÇESU
BELEDİYESİ
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DERECELERİ
3
D
4
B
D
5
B
D
6
B
D
8
B
D
9
SINIFI
ÜNVANI
B
D
G.İ.H
Mali Hizmetler Müd.
G.İ.H
Yazı İşl.Müd.
G.İ.H
Şef
2
G.İ.H
V.H.K.İ
1
G.İ.H
Anbar Memuru
G.İ.H
Bld.Trafik Memuru
G.İ.H
Tahsildar
G.İ.H
Şoför
G.İ.H
Evlendirme Memu
G.İ.H
Zabıta Komiseri
G.İ.H
Zabıta Memuru
G.İ.H
İtfaiye Çavuşu
G.İ.H
İtfaiye Eri
G.İ.H
Hizmetli
TH
Mühendis
TH
Tekniker
TH
Teknisyen
S.H
Veteriner Hekim
10
B
D
11
B
D
TOPLAM
B
D
B
1
T
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
GENEL TOPLAM
1
6
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18
24
İLÇE ÖZEL İDARESİ:
İlçe Özel İdaresi hizmetleri 1 Müdür tarafından yerine
getirilmektedir.
İlçe Özel İdare Müdürlüğü bünyesinde 3 personel mevcut olup,
2 Kamyon ve 1 Greyder ile hizmetler yürütülmektedir.
KÖYLER:
İlçemize bağlı 24 köyümüz mevcuttur. Köylerimizin
hepsinde içme suyu şebekesi mevcuttur, suyu yetersiz köyümüz
yoktur. Köylerimizin hepsinde su deposu mevcut olup, KılıçlarKuruca, Cemaller-Bünüş, Çalköy-Dülger, Çardak-AdaköyDoğancılar Köyleri ortak depo kullanmakta, Seyitaliler-Yayalar
Köyü sondaj hidrofol, Ömerpaşalar Köyü Belediye şebekesini
kullanmaktadır. 24 köyümüz
kanalizasyon şebekesini
tamamlamıştır. 103 km. yol ağımız bulunmakta olup, bunun 90
km.si asfalt yapılmıştır. İlçe merkezi ile köylerimizi bağlayan
yolların tamamı asfalt olup, asfalt olmayan yollarımız tali
yollardan oluşmaktadır. 2011 yılından bu yana köylerimizin
çöpleri birlik imkanlarınca toplanmaktadır.
İlçemizde sıcak asfalt çalışmalarına hız verilmiş, 2010
yılında Düğer grup yolu 5,4 km. II.kat sıcak asfalt yapılmış,
2011 mali yılında Süleler-Yalacık-Göbüler grup yolu, BünüşCemaller grup yolu ile metro yolu toplamda 12 km. II.kat
sıcak asfalt yapılmış, 2012 yılında Gücükler Köy yolu 1.4 km.
olarak II. kat sıcak asfalt yapılarak halkımızın hizmetine
sunulmuştur.
TAPU SİCİL İŞLEMLERİ:
İlçemiz Tapu Sicil Müdürlüğünde 1 Müdür, 1 Bilgisayar
İşletmeni, 1 Memur ve 1 Kadastro Teknisyeni ile hizmet
verilmektedir. Müdürlük Hükümet Konağında hizmet vermekte
olup, lojman ve buna benzer her hangi bir sosyal tesisi
bulunmamaktadır.
SAĞLIK HİZMETLERİ
Birimimiz 16.10.2006 tarihinde aile hekimliğine geçmiş olup,
sağlık hizmetleri 1 TSM Doktoru, 2 Toplum Sağlığı Memuru,1
Hemşire, 1 Ebe,1 V.H.K.İ.,2 Aile Hekimi, 2 Aile Sağlığı Elemanı,2
Paramedik,5 Acil Tıp Teknisyeni,2 Şoför, 4 Sözleşmeli Şirket Personeli
İle Hizmet vermektedir. 9 köyde sağlık evi mevcuttur, ancak şu anda
bunların hiçbirisi aktif değildir.
Merkez Sağlık Ocağının tam donanımlı ambulans
hizmetlerinde kullanılan 2001 model ve 2004 model 2 adet
Ford Transit, 1 adet 2006 model Ducato olmak üzere toplam 3
adet ambulans hizmet aracı mevcuttur.
İlçemizdeki Aile Sağlığı Merkezi’nin çevre düzenlemesi
yapıldıktan sonra nisan ayı içerisinde geçici kabul yapılacak,
geçici kabul yapıldıktan sonra resmi açılış yapılacaktır.
Sağlık Ocağı Tabipliğine ait 2 katlı 4 daireden oluşan bir
lojmanı mevcuttur
DİN HİZMETLERİ:
İlçemizde Merkezi ezan ve vaaz sistemine geçilmiş olup, 49 köy
camimiz ve 3 Ad. Merkez camimiz olmak üzere 52 adet camimiz
sisteme bağlanmıştır. Yaz tatillerinde ilgili yönetmelikler çevresinde
Yaz Kuran Kursları açılmaktadır. Yaz Kuran Kurslarında 2013 yılında
toplam 830 adet öğrenciye hizmet edilmiştir.
İlçemizde 1 Müftü, 1 Vaiz, 2 VHKİ, 4 Kur’an Kursu Öğretmeni,
1 Şoför, 1 Hizmetli, 50 İmam-Hatip, 3 Müezzin Kayyum ile hizmet
verilmektedir. 2 İmam-Hatip kadrosu boş durumdadır.
3-ASAYİŞ VE GÜVENLİK:
Genel Durum:
İlçemizde asayiş ve güvenlik Emniyet Amirliği ve Jandarma
Komutanlığı tarafından sağlanmaktadır. İlçemizde kan davası,
köyler arası husumet gibi olaylara rastlanmamakta ve güven
ortamı ilçe geneline hâkimdir.
1- JANDARMA SORUMLULUK BÖLGESI:
İlçe Jandarma Komutanlığı ilçe merkezinde Hükümet
Konağı yanında 2 binada hizmet vermekte olup, lojmanı
bulunmamaktadır. 4 Astsubay, 6 Uzman Jandarma ve Erbaş ve Er
olmak üzere toplam 33 kişi ile hizmetlerini yürütmektedir.
Dörtdivan İlçesi doğuda Gerede ilçe J.Komutanlığı ile (28
Km.) güney doğusunda Ankara-Beypazarı İlçe Jandarma
Komutanlığı ile (5 Km) güneyinde Kıbrısçık ilçe Jandarma
Komutanlığı ili (21 Km) ve batıda İl Merkez Jandarma
Komutanlığı ile (28 Km) mülki sınır bulunmaktadır.
2- EMNIYET SORUMLULUK BÖLGESİ:
İlçemizde Emniyet Amirliği 26.10.2000 tarihinde kurulmuş
olup, Hükümet Konağı içerisinde zemin katta hizmet vermektedir.
İlçemizde Emniyet hizmetleri 1 Emniyet Amiri, 1 Komiser
Yardımcısı, 1 Başpolis, 15 Polis memuru ve ve 1 Teknisyen
Yardımcısı olmak üzere toplam 19 personel tarafından
yürütülmektedir.
4- SORUNLAR VE ÖNERİLER
1- Yok denecek kadar düşük seviyede olan sanayinin canlandırılması
için ilçemizin kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alınması,
2- İlçemizde büyükbaş hayvancılığa müsait geniş verimli mera
alanları bulunmaktadır. Büyükbaş hayvancılığa yapılacak
yatırımlarla ahırların ve büyükbaş hayvancılık şartlarının
modernize edilmesi ve bununla beraber büyükbaş hayvancılığa
dayalı sanayinin geliştirilmesi ilçemizin kalkınmasına ciddi
katkılar sağlayacaktır.
3- Tavuk çiftliklerinin altlıklarının gübre enerji hammaddesi olarak
değerlendirilmesi için gerekli teknik araştırmaların yapılarak bu
konudaki yatırımcıların İlçemize yönlendirilmesi
hem çevre
kirliliğinin önlenmesi hem de kanatlı hastalıklarının yayılmasını
önlemek açısından önem taşımaktadır.
4- Yağışların yetersiz olduğu zamanlarda ekilen ürünlerin
sulanabilmesi ve sulu tarımın daha geniş alanlarda yapılabilmesi
için taban su seviyesi elverişli olan yerlere sondaj kuyularının
açılması ve DSİ tarafından projelendirilmiş olan Tekke-Işıklar
barajının yapımına başlanması tarım arazilerinin daha etkin bir
şekilde kullanımını sağlayacaktır.
5- İlçemizin gerek geçit iklimi özelliklerine sahip olması
(1167 m. rakım) gerekse tarımda kullanılan topraklarımızın
yapısı (killi-tınlı) patates açısından tohumluk vasıflı ürün
yetiştiriciliğine oldukça elverişlidir. Ancak mevcut üretim bu
alanda yapılmamaktadır. Özel sektör marifetiyle yürütülen
sözleşmeli çiftçilik modellerinin uygulamaya geçirilerek
yaygınlaştırılması
tohumluk
üretim
potansiyelimizin
değerlendirilmesini sağlayacaktır. Sertifikalı, yonca, korunga,
macar fiği ve özellikle patates tohum yetiştiriciliği yapılması
durumunda birim alanda elde edilen gelir en az iki katına
çıkacaktır.
Arz ederim. 20.03.2014
Nursan VURAL ZORLU
Kaymakam
Download

dörtdivan 2014 yılı brifingi ( 20.03.2014)