ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA
MÜŞTEKİ
: ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
Adliye Sarayı B Blok Kat:5 06251 Sıhhiye/Ankara
VEKİLİ
: Av. Mehtap CEVİZCİ – Av. Sinem DOĞAN
Ihlamur Sokak No:1 Kat:3 Kızılay/ANKARA
ŞÜPHELİ
: Sayın Savcılık tarafından tespiti talep edilmektedir.
SUÇ
: Haberleşme gizliliğinin ihlali kapsamında, kişiler arasındaki
aleni olmayan konuşmaların tarafların rızası olmaksızın aletle dinlenmesi, ses alma cihazı ile
kaydedilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğinin ihlali (Türk Ceza Kanunu’nun 132, 133, 134
ve 135. Maddeleri ile re’sen tespit edilecek diğer maddeler)
SUÇ TARİHİ
AÇIKLAMALAR
: 10.11.2014
1
:
1-10.11.2014 tarihinde, Ankara Adliyesi 5. Katta bulunan ve Ankara Barosu’nun kullanımına
ait Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Odası ve sekreter odasında
yapılan güvenlik araması neticesinde, Yönetim Kurulu odasının kalorifer peteğinin iç
kısmında 1 adet dinleme cihazı bulunmuştur.
2- Cihazın bulunmasının hemen ardından, Baro müdürü, Müdür Yardımcısı ve Bahaddin
Turgut imzası ile 10.11.2014 günü saat 20:20’de durum tutanağa bağlanmıştır.
3- 10.11.2014 tarihinde varlığı tespit edilen ve “böcek” olarak tabir edilen bu cihazın
yerleştirilmesi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı
suçlar” başlığı altındaki 132, 133, 134 ve 135. Maddeleri ile korunmak istenen haberleşmenin,
özel hayatın gizliliğine dair düzenlemelere aykırıdır.
Haberleşmenin gizliliğini ihlal(1)
Adliye Sarayı B Blok Kat:5 06251 Sıhhiye/Ankara Tel: 416 72 00 Faks:(0312) 309 22 37
Web: http://www.ankarabarosu.org.tr
e-mail: [email protected]
ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
Madde 132- (1) Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat
artırılır.(1)
(2) Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, iki yıldan beş yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.(1)
(3) Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak alenen ifşa eden
kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Ek cümle: 2/7/2012-6352/79 md.) İfşa edilen bu verilerin basın
ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur. (1)
(4) (Mülga: 2/7/2012-6352/79 md.)
Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması(2)
Madde 133- (1) Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın
bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.(2)
(2) Katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi, diğer konuşanların rızası olmadan ses alma cihazı ile kayda alan kişi,
altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. (2)
(3) (Değişik: 2/7/2012-6352/80 md.) Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde
edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve dörtbin güne kadar adlî para cezası ile
cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.
Özel hayatın gizliliğini ihlal(1)
Madde 134- (1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.(1)
(2) (Değişik: 2/7/2012-6352/81 md.) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa
eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla
yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.
2
Kişisel verilerin kaydedilmesi
Madde 135- (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
verilir.(2)
(2) Kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel
yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse, yukarıdaki
fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
4- Suç konusu olay, Anayasa’nın 20 ve 22. Maddelerinde yer alan özel hayatın gizliliği ve
korunması ile haberleşme hürriyetini ihlal etmektedir.
A. Özel hayatın gizliliği
Madde 20 – Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile
hayatının gizliliğine dokunulamaz. (Üçüncü cümle mülga: 3/10/2001-4709/5 md.)
(Değişik: 3/10/2001-4709/5 md.) Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel
ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak,
usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de
kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el
konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan
itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.
(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/2 md.) Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu
hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya
silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak
kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller
kanunla düzenlenir.
Adliye Sarayı B Blok Kat:5 06251 Sıhhiye/Ankara Tel: 416 72 00 Faks:(0312) 309 22 37
Web: http://www.ankarabarosu.org.tr
e-mail: [email protected]
ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
C.Haberleşme hürriyeti
Madde 22 – (Değişik: 3/10/2001-4709/7 md.)
Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.
Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının
hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı
olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı
emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde
görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, karar kendiliğinden kalkar.
İstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları kanunda belirtilir.
5- Yargı kararı olmadan yapılan dinlemenin suç oluşturduğu açıktır. Bilindiği üzere 2559
sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun Ek 7. Maddesine göre resmi dinleme işlemi;
şüpheli ile ilgili hakimden yasal dinleme ve takip için izin istenmesi ile mümkündür. Daha
hızlı karar alınması gereken hallerde ise savcılıktan izin alınır ve savcılık izni için 24 saat
içerisinde hakime iletilir, hakim dinlemeyi durdurma kararı verirse dinlemeler durdurulur.
Madde metni aşağıdaki gibidir:
“Ek Madde 7 – (Ek: 16/6/1985 - 3233/7 md.)
Polis, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasa düzenine ve genel güvenliğine dair önleyici ve
koruyucu tedbirleri almak, emniyet ve asayişi sağlamak üzere, ülke seviyesinde istihbarat faaliyetlerinde bulunur, bu amaçla
bilgi toplar, değerlendirir, yetkili mercilere veya kullanma alanına ulaştırır. Devletin diğer istihbarat kuruluşlarıyla işbirliği
yapar.
(Ek fıkra: 3/7/2005 – 5397/1 md.) Birinci fıkrada belirtilen görevlerin yerine getirilmesine yönelik olarak,
4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, casusluk suçları hariç, 250 nci maddesinin birinci fıkrasının
(a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan
hallerde Emniyet Genel Müdürü veya İstihbarat Dairesi Başkanının yazılı emriyle, telekomünikasyon yoluyla yapılan
iletişim tespit edilebilir, dinlenebilir, sinyal bilgileri değerlendirilebilir, kayda alınabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan
hallerde verilen yazılı emir, yirmidört saat içinde yetkili ve görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını en geç
yirmidört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir derhal kaldırılır.
Bu halde dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün içinde yok edilir; durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak
denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.”
Müvekkil Ankara Barosu Başkanlığı hakkında bahsi geçen böyle bir karar bulunmadan
yapılan dinleme Kanuna aykırıdır ve suç teşkil etmektedir.
6-
Yasa dışı dinleme konusu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. Maddesi, “Kişinin
özel hayatı, aile hayatı ve haberleşme özgürlüğüne saygı gösterilmesi” konularını
düzenlemektedir.
Bu hükme göre, kamu makamları, kişinin özel hayatına saygı
göstererek her türlü müdahaleden kaçınmakla yükümlüdür. Kişilerin sahip oldukları
haberleşme hürriyeti ile özel hayatı ve bunların gizliliği herkese karşı ileri sürülebilir,
dokunulmaz temel haklardandır.
Yine Sözleşme’nin 8. Maddesine göre bu haklara yapılacak müdahalenin koşulları ancak
kanunla belirlenir ve böyle bir müdahale için devlete ait somut ve belirli bir menfaat zorunlu
Adliye Sarayı B Blok Kat:5 06251 Sıhhiye/Ankara Tel: 416 72 00 Faks:(0312) 309 22 37
Web: http://www.ankarabarosu.org.tr
e-mail: [email protected]
3
ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
olmalıdır. Dolayısıyla insan hak ve özgürlüklerine müdahale teşkil etmemesi açısından
iletişimin denetlenmesinin yasal düzenleme çerçevesinde olması zorunluluktur.
AİHM bir kararında (Kruslin ve Hudvig v. Fransa) şikayetçinin telefon konuşmalarının
gizlice dinlenilmesinin, kişinin özel hayatına ve haberleşme hürriyetine saygı ilkesine aykırı
bularak Sözleşme’nin 8. Maddesinin ihlal edildiğine karar vermiştir. Yine bir başka kararında
yüksek rütbeli bir polis şefinin amirlerinden habersiz ve hakimin izni olmadan şikayetçinin
telefonunu dinletmesini 8. Maddedeki haberleşme özgürlüğüne aykırı bulmuştur.
7- Görüldüğü üzere kişilik haklarının korunmasında ve özel yaşamın saygı gösterilmesinde
aranan hukuki kriterler öncelikle Anayasa’da, yasalarda ve uluslararası hukukta düzenlenmiş
olup, Kanunla getirilen sınırlamalar Anayasa’da ifadesini bulan “insan haklarına saygılı” ve
“demokratik hukuk devleti” ilkesini aşamaz. Aksi halde kanunsuz dinlemeler ve hukuksuz
müdahaleler toplumsal anlamda kaygı ve huzursuzluk yaratır. Devlete güvensizlik duygularını
ortaya çıkarır.
8- 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 76. Maddesine göre “hukukun üstünlüğünü ve insan
haklarını savunmak ve korumak” la, Avukatlık Yasası’nın 95. Maddesi ile de “hukukun
üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmakla”
görevli Ankara Barosu Başkanlığı’nın maruz kaldığı iş bu suç duyurusuna konu “böcek ile
dinleme” olayının sorumlularının tespit edilerek haklarında adli ve idari işlemlerin
başlatılması için suç duyurusunda bulunmak zorunlu olmuştur.
Bulunan dinleme cihazı, dilekçemiz ekinde sayın savcılığa teslim edilmiştir.
DELİLLER
:
1 adet böcek tabir elden dinleme cihazı, 10.11.2014 günlü
tutanak ve tanık beyanları.
HUKUKİ SEBEPLER
:
AİHS 8. Madde, Anayasa, TCK, PVSK, 1136 sayılı Avukatlık
:
Yukarda arz edilen ve savcılığınızca re’sen göz önüne alınacak
Kanunu ve sair mevzuat.
SONUÇ
sebepler ile Ankara Barosu Başkanlığı’nın Ankara Adliyesi’nin 5. Katında Yönetim Kurulu
Adliye Sarayı B Blok Kat:5 06251 Sıhhiye/Ankara Tel: 416 72 00 Faks:(0312) 309 22 37
Web: http://www.ankarabarosu.org.tr
e-mail: [email protected]
4
ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
odasının kalorifer peteğinin iç kısmında bulunan 1 adet dinleme cihazından sorumlu kişilerin
cezalandırılması için gereğinin yapılmasını vekaleten arz ve talep ederiz.
Şikayetçi
Ankara Barosu Başkanlığı
Vekilleri
Av. Mehtap CEVİZCİ- Av.Sinem DOĞAN
EKLER: 1-Tutanak örneği
2- Bir adet dinleme cihazı
3- Vekaletname örneği-yetki belgesi
5
Adliye Sarayı B Blok Kat:5 06251 Sıhhiye/Ankara Tel: 416 72 00 Faks:(0312) 309 22 37
Web: http://www.ankarabarosu.org.tr
e-mail: [email protected]
Download

Sayı: 11-117 - Ankara Barosu