İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU
Belediye
: Muratpaşa Belediyesi
Mahalle
: Alan
Pafta
: 20L-llld
Ada/ P a rs e l: 2528 ada 16 parsel
Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.08.2014 gün ve 278 sayılı kararı ile bodrum
sınırlarının ve çekme mesafelerinin imar yönetmeliğine aykırı olması ve toplam
inşaat alanında artış olduğu gerekçeleriyle reddedilen Alan Mahallesi 20L- llld nolu
imar plan paftasında yer alan 2528 Ada 16 parselde kütle yapı nizamı getirilmesine
ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Muratpaşa
Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 18.08.2014 tarihli ve 4242 sayılı yazıları ile
onanmak üzere Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmiştir.
Konu Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2014 tarihli toplantısında
gündemin 106. Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale
edilmiş olup, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.10.2014 tarihinde 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar planı değişikliğinin görüşüldüğüne dair raporu bulunmaktadır.
2528 Ada 16 parselde kütle yapı nizamı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi Büyükşehir Belediye Meclisinin
12.11.2014 tarihli toplantısında görüşülmüş, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına
havale edilmiştir.
Plan değişikliğine konu 2528 Ada 16 parsel Yürürlükteki 1/1000 ölçekli
uygulama imar planında ticaret alanı kullanımında olup, yapılanma emsali E=0.80’dir.
Parselde yan bahçe mesafesi 5m, maksimum yükseklik 4 kat olup, yoldan çekme
mesafeleri kata göre belirlenmektedir.
2528 Ada 16 parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret kullanımında
olup, planda yapılanma emsali yoktur.
1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği önerisinde subasman kotu 2.50m
olarak öngörülmüş, maxh=5.50m, maxh=14.50m ile yapılanma önerilmiştir. E=0.80
yapılanma emsali ile Pp (Otopark ihtiyacı parselin içerisinde karşılanacaktır.) ibaresi
kaldırılmış, bodrum sınırları genişletilmiştir.
Açıklamalar doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
teklifinin görüşülerek karara bağlanması hususunu;
Bilgilerinize arz ederim.
01.12.2014
®
ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ
İ^ A R VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarîh:27.10.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖZEL ŞAHIS
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
CADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
11.09.2014
tarihli
toplantısında gündemin 106. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.08.2014 gün ve 278
sayılı kararı ile reddedilen Alan Mahallesi 20L-IIId nolu imar
plan paftasında yer alan 2528 Ada 16 parselde kütle yapı
nizamı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.08.2014 gün ve 278
sayılı kararı ile reddedilen Alan Mahallesi 20L-llld nolu
imar plan paftasında yer alan 2528 Ada 16 parselde kütle
yapı nizamı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli
Uygulama
İmar
Planı
değişikliği
komisyonumuzca
görüşülmüştür.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
(Toplantıya Katılmadı)
Cenk Halil
İmar Kom
Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom. Üyesi
(Toplantıya Katılmadı)
Haşan Ali
İ
Ali Baki SARICA
Imar^
h
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
Mustafa Reşat OKTAY
İmar <om. Üyesi
Selçuk SENIRLI
İmar Kom. Üyesi
(Toplantıya Katılmadı)
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN
01.08.2014 TARİH VE 278 SAYILI KARARI
Gündemin 12.Maddesi
Karar No.278
Özü: Planlama ve İmar Komisyonu Raporu
doğrultusunda, 3669,1 Plan İşlem Numaralı
2528 ada 16 parseldeki plan değişikliği
talebinin reddine oy birliği ile karar verildiği
hk.
Gündemin 12. Maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün, Ticaret Alanı
kullanımındaki E=0.80 yapılanma emsalli, a, maxh=4,5 yapılanma koşullu 2528 ada 16
parselde, emsalin kaldırılarak bodrum sınırının değiştirilmesi, subasman kotunun +2.50m.
uygulanması ve güneyden maxh=14,50m., kuzeyden maxh=5,50m. olmak üzere kütle yapı
nizamı getirilmesine ilişkin 3669,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği Planlama ve îmar Komisyonunun 04.07.2014 tarihli toplantısında incelenmiş, uygun
bulunmamıştır. Konunun görüşülmek üzere Belediye Meclisine havalesini isteyen 24.07.2014
gün ve 3945 sayılı yazısı okundu.
Üye Songül Başkaya söz alıp, Sayın Başkanım komisyon raporunda da belirtildiği üzere
hem çekme mesafelerinin ve bodrum sınırlarının kaldırılmasının imar yönetmeliğine aykırı
olması hem de inşaat kütlesinin arttırılması nedeniyle ilgili teklif uygun bulunmamıştır biz de
komisyon raporuna iştirak ediyoruz, dedi.
Üye Cemal Lütfü Öner söz alıp, komisyon raporu uygundur, dedi.
Üye Mustafa Taşbaş söz alıp, Sayın Başkanım bize göre de komisyon raporu uygundur,
dedi.
Başkan, evet gündemin 12. Maddesinin komisyon raporu içeriğince yani komisyondan
geldiği şekliyle kabulünü yani talebin reddini oylarınıza sunuyorum kabul edenler, etmeyenler,
oybirliği ile kabul edilmiştir, dedi.
Yapılan oylamada;
Planlama ve îmar Komisyonu Raporu doğrultusunda, 3669,1 Plan İşlem Numaralı
2528 ada 16 parseldeki plan değişikliği talebinin reddine oy birliği ile karar verildi.
M U R ATPAŞA BELEDİYESİ
ADA/PARSEL NO:2528/16
PLAN NOTU:
i
-Subasman kotu+2.50m uygulanabilir.
-Yapının ruhsat aldığı tarihteki, yapılaşma
hükümlerinin lehte olanları uygulanacaktır.
K
[
ÖLÇEK: 1/1000
PAFTA NO:20L-IVc / 20L-llld
PARSEL ALAN: 1.216 m2
M EVCUT PLAN
ÖNERİ PLAN
ANTALYA İLİ, (BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ),MURATPAŞA BELEDİYESİ,
KONU; KIZILTOPRAK MAHALLESİ, 2528 ADA 16 PARSEL
1/1.000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU
1 .PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Kızıltoprak mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2528 ada 16 parsel 1/1.000
ölçekli imar planında Aspendos Bulvarı üzerinde ticaret alanında kalmaktadır. Konut alanından ticaret
alanına dönmek üzere hazırlanan revizyon imar planı, söz konusu parseldeki yapının ruhsat alarak
yapılaşmasından (1996) sonra 17.12.2005 yılında M.paşa belediyesinden, 13.02.2006 yılında B.şehir
Belediyesinden onaylanmıştır.
2.PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
2528ada 16 parsel parsel maliki, ruhsatlı yapısının, mevcut kullanım fonksiyonlan gereği değişiklik
yapmak zorunda kaldığı, ancak yürürlükteki yönetmelik hükümleri ile çeliştiği bazı mevcut yapılaşmalarının
ruhsata bağlanamadığı, ayrıca yıkılmasının kamusa! anlamda zarar verdiği gerekçesiyle plan tadilatı
talebinde bulunmaktadır.
3.BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
2528 Ada 16, nolu parsel imar uygulaması ile oluşmuş olup, parsellerin içerisinde bir adet ruhsatlı yapı
bulunmaktadır.
(Uf
ıl
4.PLANLAMA KARARLARI
Yapılan plan tadilatı 2528 ada 16 nolu parselin içerinde bulunan mevcut ruhsatlı yapı yerinde
aplikasyonu yapılarak, yoldan çekme mesafeleri korunarak kütle olarak plana işlenmiştir. Ayrıca ruhsatlı
yapının kuzeyinde ilave olarak yapılan maxh=5.50 m. yüksekliğindeki bina çekme mesafeleri korunarak
yine kütle olarak işlenmiştir. Ayrıca bodrum katları ise yoldan 5 m. çekme mesafesi konularak
sınırlandırılmıştır.
Plan üzerinde plan notları önerilerek yapının ruhsat aldığı tarihteki yönetmelik hükümleri ile
değerlendirilmesi sağlanmıştır. Yine yapının konut alanı iken ruhsat almış olması dikkate alınarak “2.50 m.
su basman kotu uygulanabilir.” plan notu eklenmiştir.
P L A N -S A N
i + , y AAA i
* 552» * » « « ıttta ı
f K Jö ■ * k * a t«mm ı
T M 'U B ibiagttaı
£ ?£ *«**■ ***»ı
22•****■■»•**#»■
2»ffeerBar:>.a«a
•«»"»aa*»»*.**-
Download

Gündemin 54.Maddesi - Antalya Belediyesi