İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU
Belediye
: Muratpaşa Belediyesi
Mahalle
: Alan
Pafta
: 20L-IVc
Ada/ Parsel: 2529 ada 7 parsel
Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.08.2014 gün ve 279 sayılı kararı ile bodrum
sınırlarının ve çekme mesafelerinin imar yönetmeliğine aykırı olması ve toplam
inşaat alanında artış olduğu gerekçeleriyle reddedilen Alan Mahallesi 20L-IVc nolu
imar plan paftasında yer alan 2529 Ada 7 parselde kütle yapı nizamı getirilmesine
ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Muratpaşa
Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 18.08.2014 tarihli ve 4242 sayılı yazıları ile
onanmak üzere Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmiştir.
Konu Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2014 tarihli toplantısında
gündemin 107. Maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale
edilmiş olup, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.10.2014 tarihinde 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar planı değişikliğinin görüşüldüğüne dair raporu bulunmaktadır.
2529 Ada 7 parselde kütle yapı nizamı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi Büyükşehir Belediye Meclisinin
12.11.2014 tarihli toplantısında görüşülmüş, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na
havale edilmiştir.
Plan değişikliğine konu 2529 Ada 7 parsel yürürlükteki 1/1000 ölçekli
uygulama imar planında ticaret alanı kullanımında olup, yapılanma emsali E=0.80’dir.
Parselde ön ve yan bahçe mesafesi 5m, maksimum yükseklik 4 kat olup, arka bahçe
mesafesi kata göre belirlenmektedir.
2529 Ada 7 parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret kullanımında
olup, planda yapılanma emsali bulunmamaktadır.
1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği önerisinde kat sayısı 4’den 3’e
düşürülmüş, 5m olması gereken batı yaklaşma mesafesi 3.50m olarak belirlenmiş,
E=0.80 yapılanma emsali ile Pp (Otopark ihtiyacı parselin içerisinde karşılanacaktır.)
ibaresi kaldırılmış, bodrum sınırları genişletilmiştir.
Açıklamalar doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
teklifinin görüşülerek karara bağlanması hususunu;
Bilgilerinize arz ederim.
01.12.2014
Q ANTALYA BÜYÜKŞEHER BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tsrih:27.10.2014
BİRİSİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖZEL ŞAHIS
MECLİS TOPLANTISININ
TÂRİHİ VE GÜNDEM
CADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
11.09.2014
tarihli
toplantısında gündemin 107. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.08.2014 gün ve 279
sayılı kararı ile reddedilen Alan Mahallesi 20L-IVc nolu imar
plan paftasında yer alan 2529 Ada 7 parselde kütle yapı
nizamı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.08.2014 gün ve 279
sayılı kararı ile reddedilen Alan Mahallesi 20L-IVc nolu
imar plan paftasında yer alan 2529 Ada 7 parselde kütle
yapı nizamı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli
Uygulama
İmar Planı değişikliği komisyonumuzca
görüşülmüştür.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Bahadır YANTAÇ
îmar Kom. Üyesi
(Toplantıya Katılmadı)
Haşan Ali İRBAN
Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom. Üyesi
(Toplantıya Katılmadı)
Ali Baki SARICA
İmar Kom. Üyesi
IM k h K ^ >
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
Reşat OKTAY
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom. Üyesi
(Toplantıya Katılmadı)
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN
01.08.2014 TARİH VE 279 SAYILI KARARI
Gündemin 13.Maddesi
Karar No.279
Özü: Planlama ve İmar Komisyonu Raporu
doğrultusunda, 3670,1 ve 3669,2 Plan İşlem
Numaralı 2529 ada 7 parseldeki plan değişikliği
talebinin reddine oy birliği ile karar verildiği
hk.
Gündemin 13. Maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün, Ticaret Alanı
kullanımındaki E=0.80 ve 5, maxh=4k, 5 yapılaşma koşullu 2529 ada 7 parselde, bodrum
sınırının değiştirilerek ve Pp ibaresinin kaldırılarak, h=3 kat ile kütle inşaat durumu verilmesine
ilişkin önerilen 3670,1 ve 3669,2 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği Planlama ve İmar Komisyonunun 04.07.2014 tarihli toplantısında incelenmiş, uygun
bulunmamıştır. Konunun görüşülmek üzere Belediye Meclisine havalesini isteyen 24.07.2014
gün ve 3946 sayılı yazısı okundu.
Üye Songül Başkaya söz alıp, bu da tıpki 12.maddede ki gibi aynı alanda olan bir teklif
ve bodrumdaki sınırların değiştirilmesi çekme mesafelerin değiştirilmesi imar yönetmeliğine
aykırı bulunduğu toplam inşaat alanındaki artışında yüksek olması sebebiyle teklif red
edilmiştir biz de komisyon raporuna katılıyoruz, dedi.
Üye Cemal Lütfü Öner söz alıp, komisyon kararı uygundur, dedi.
Üye Mustafa Taşbaş söz alıp, Sayın Başkanım kütle inşaat durumu verilmesini biz de
uygun bulmuyoruz komisyon raporuna katılıyoruz, dedi.
Başkan, evet gündemin 13. Maddesinin komisyondan geldiği şekliyle kabulünü yani
talebin reddini oylarınıza sunuyorum kabul edenler, etmeyenler, oybirliği ile kabul edilmiştir,
dedi.
Yapılan oylamada;
Planlama ve İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda, 3670,1 ve 3669,2 Plan İşlem
Numaralı 2529 ada 7 parseldeki plan değişikliği talebinin reddine oy birliği ile karar verildi.
PLAN NOTU:
MURATPAŞA BELEDİYESİ
ADA/PARSEL NO:2529/7
PAFTA NO:2C)L-IVc / 20L-llld
PARSEL ALAN:1.269 m2
MEVCUT PLAN
-Bodrum katlarda, otopark, ortak kullanım alanları
vb. yapma koşuluyla arka ve yan bahçelerde parsel
sınırına kadar yaklaşılabilir.
-Anayol hariç olmak üzere çekme mesafeleri
içerisinde otopark giriş rampası yapılabilir.
-Yapının ruhsat aldığı tarihteki, yapılaşma
hükümlerinin lehte olanları uygulanacaktır.
-Yeniden yapılaşma durumunda Pp ibaresi geçerlidir
ÖLÇEK: 1/1000
ÖNERİ PLAN
ANTALYA İLİ, (BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ),MURATPAŞA BELEDİYESİ,
KONU; KIZILTOPRAK MAHALLESİ, 2529 ADA 7 PARSEL
1/1.000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU
1.PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Kızıltoprak mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2529 ada 07 parsel 1/1.000
ölçekli imar planında Aspendos Bulvarı üzerinde ticaret alanında kalmaktadır. Konut alanından ticaret
alanına dönmek üzere hazırlanan revizyon imar planı, söz konusu parseldeki yapının ruhsat alarak
yapılaşmasından (08.09.1994) sonra 17.12.2005 yılında M.paşa belediyesinden, 13.02.2006 yılında
B.şehir Belediyesinden onaylanmıştır.
2.PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
2529 ada 07parsel parsel maliki, ruhsatlı yapısının, mevcut kullanım fonksiyonları gereği değişiklik
yapmak zorunda kaldığı, ancak yürürlükteki yönetmelik hükümleri ile çeliştiği bazı mevcut yapılaşmalarının
ruhsata bağlanamadığı, ayrıca yıkılmasının kamusal anlamda zarar verdiği gerekçesiyle plan tadilatı
talebinde bulunmaktadır.
3.BUGÜNKÜ
ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
2529 Ada 7, nolu parsel imar uygulaması ile oluşmuş olup, parsellerin içerisinde bir adet ruhsatlı yapı
bulunmaktadır.
İ L
)
4.PLAN LAMA KARARLARI
Yapılan plan tadilatı 2529 ada 07 nolu parselin içerinde bulunan mevcut ruhsatlı yapı yerinde
aplikasyonu yapılarak, yoldan çekme mesafeleri korunarak kütle olarak plana işlenmiştir Ayrıca bodrum
katları ise yoldan 5 m. çekme mesafesi konularak sınırlandırılmıştır.
Plan üzerinde plan notları önerilerek yapının ruhsat aldığı tarihteki yönetmeliğin lehde olan
hükümleri ile değerlendirilmesi sağlanmıştır. Yine yapının konut alanı iken ruhsat almış olması dikkate
alınarak "2.50 m. su basman kotu uygulanabilir.” plan notu eklenmiştir.
__
BEL^DÎVH^âH
:jAKARYAİ^rvfS ER V V,
P L A N -S A M
Planlam a Mim.fvIüh.İnşaat Taah.Tar.-rR 1 >.*
O to
~
. . .
Tahılpazan Mah.^4
|<ş|kak Yer^ü^k'jn İ' ıVler!
Tel.. 0242 243 6"»geFax 0 2 4 £ & i2 36
A rıt,K u /u rn ia r No.
ol j
OĞLU
• »»■ ESBNPKiCttaiy
Download

Gündemin 55.Maddesi - Antalya Belediyesi