S * A» • § •
V
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- İO ıO -l ■t a &
Konu: Muratpaşa trafo yeri UİP.
EXP02016
ANTALYA
a.^/06/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve 88 sayılı kararı ile uygun bulunan,
20L-IC nolu imar paftasında yer alan Gebizli Mahallesinde yeşil alanda yer alan trafonun
güneye kaydırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Büyükşehir
Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilmiş olup, komisyon raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.
Faruk KARTÇA Y
Genel Sckreter^vMJ1-
EK:
-Komisyon Raporu
-İlçe Belediye Meclis Kararı
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
-Açıklama raporu
-1/5000 ölçekli NİP. fot.
I
| 1
' MECklS’E
\ M ender^vPÖ R ÇL
kntâlya.eüyOKŞÖnir Belediye Başkanı
Adres: A ntalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A. Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
F as : 0 242 243 06 28
Web: w w w .antalva.bel.tr
E-posta: info@ antalva-bld.gov.tr
kalite@ antalva.bel.tr
m
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
W
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:21.05.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.05.2014
tarihli
toplantısında gündemin 43. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve 88 sayılı
kararı ile uygun bulunan, 20L-IC nolu imar paftasında yer
alan Gebizli Mahallesinde yeşil alanda yer alan trafonun
güneye kaydırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve 88 sayılı
kararı ile uygun bulunan, 20L-1C nolu imar paftasında yer
alan Gebizli Mahallesinde yeşil alanda yer alan trafonun
güneye kaydırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun
olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuşîufr-—^
Can KASAPOGLU
İmar Kom. Başkan,ı
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom. Üyesi
Hâşan Ali IRBAN
iar Kom. Üyesi
OyturrEylem DOĞMUŞ
İmar Kom. Üyesi
Ali Baki (SARICA
İmar/Kor^ (Jyj
Kerim BAŞ KAPTAN
İmar Kom. Üyesi
!
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom. Üyesi
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom. Ü y ^ i
g \
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İm a r
v e b a y in d ir l ik k o m İs y o n u r a p o r u
Tarih:21.05.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli
toplantısında gündemin 43. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve 88 sayılı
kararı ile uygun bulunan, 20L-IC nolu imar paftasında yer
alan Gebizli Mahallesinde yeşil alanda yer alan trafonun
güneye kaydırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve 88 sayılı
kararı ile uygun bulunan, 20L-IC nolu imar paftasında yer
alan Gebizli Mahallesinde yeşil alanda yer alan trafonun
güneye kaydırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun
olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuşîufr-—^
Can KASAPOGLU
İmar Kom. Başkar
Bafiadır YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom. Üyesi
Haşan Ali İRBAN
Kom. Üyesi
Oytun'Eyl^m DOĞMUŞ
İmar Kom. Üyesi
Ali Baki SARICA
imar/Koı^ Üy*
t
' T
*1
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom. Üyesi
Selçuk SENİRLİ
jmar Kom. Üy<&i
I
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN
03.03.2014 TARİH VE 88 SAYILI KARARI
Gündemin 19. Maddesi
Karar No. 88
Özü: 20L-Ic no'lu imar plan paftasında yeşil
alanda yer alan trafonun güneye kaydırılmasına
ilişkin hazırlanan plan değişikliği önerisinin
Planlama ve İmar Komisyonundan geldiği
şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildiği
hk.
Gündemin 19. Maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün, Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü'nün 09.01.2014 tarihli ve 77 sayılı yazısı eki Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim
Şirketi Yatırım Direktörlüğü'nün 31.12.2013 tarihli ve 697 sayılı yazısına istinaden 20L-Ic
no'lu imar plan paftasındaki yeşil alanda yer alan trafonun güneye kaydırılmasına ilişkin
hazırlanan 1/1000 ölçekliuygulama
imar plan değişikliği önerisi Planlama ve îmar
Komisyonu’nun 04.02.2014
tarihli toplantısında incelenmiş, uygun bulunmuştur.
Konunun görüşülmek üzere Belediye Meclisine havalesini isteyen 25.02.2014 gün ve 1140
sayılı yazısı okundu.
Üye Şefik Atilla Temirhanoğulları söz alıp, komisyon görüşümüz olumludur başkanım,
dedi.
Üye İbrahim Akkaya söz alıp, katılıyoruz başkanım komisyona, dedi.
Üye Deniz Fırat Budak söz alıp, uygun bir karar vermiş komisyon katılıyoruz, dedi.
Üye Abdullah Işıkhan söz alıp, komisyon görüşüne katılıyoruz, dedi.
Üye Fırat Özen söz alıp, komisyonun yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür
ederiz, uygundur sayın başkamm, dedi.
Üye Şefik Atilla Temirhanoğulları söz alıp, komisyon görüşümüz olumludur başkamm,
dedi.
Başkan, gündemin bu maddesini komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum
kabul edenler, dedi.
Yapılan oylamada;
20L-Ic no'lu imar plan paftasında yeşil alanda yer alan trafonun güneye kaydırılmasına
ilişkin hazırlanan plan değişikliği önerisinin Planlama ve İmar Komisyonundan geldiği şekliyle
kabulüne oy birliği ile karar verildi.
SüleymanEVCILMEN
Belediye Başkan^
İMt'diy e'M ecfeifâşka ıı ı
Devlet
Haşan
ANTALYA MERKEZ (BÜYÜKŞEHİR) MURATPAŞA BELEDİYESİ
KONU: TRAFO YERİ
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Planlama alanı Gebizli Mahallesi sınırları içerisinde 20L-Ic no’lu imar plan paftasında
yer almaktadır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 09.01.2014 tarihli ve 77 sayılı yazısı eki Akdeniz
Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Yatırım Direktörlüğü’nün 31.12.2013 tarihli ve 697 sayılı
yazısına istinaden 20L-Ic no’lu imar plan paftasındaki trafo yeri aynı yeşil alanda güneye
kaydırılmıştır.
1
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Şekil 2. Kadastral Durum
4. PLANLAMA KARARLARI
20L-Ic no’lu imar plan paftasında 8567 adadaki trafo yeri, batısındaki konut
parselinden 3m çekilmek suretiyle aynı yeşil alanda güneye kaydırılmıştır.
MURATPAŞA BELEDİYESİ
Vf>t VjO.'C*. K
V J ;».Oi
Şekil 3. Plan Örneği
MURATPAŞA BELEDİYESİ
t
K
ÖLÇEK: 1/1000
„
PAFTA NO:20L-lc
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
“ MEVCUT PLAN
ÖNERİ PLAN
GÖSTERİM (LEJAND)
OOOO
« *•>
5 *»■
*,• ••>• k« . i
PLAN ONAMA SINIRI
PARK ALANI
• .. ■»• r
TRAFO ALANI
Download

Gündemin 37.Maddesi - Antalya Belediyesi