T.C.
ESENLER BELEDİYESİ
17/02/2014
İMAR KOMİSYONU RAPORU
Rap. No:
17
MECLİS BAŞKANLIĞINA
Tarih:
KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürlüğünün 01/07/2013 tarih ve 1223 sayılı teklifi olan;
Esenler 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notlarına itirazlar ile ilgili (9 No’lu) İmar
Komisyonu Raporu hk.
TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğünün 01/07/2013 tarih ve 1223 sayılı yazısında;
“BAŞKANLIK MAKAMINA
İlgi: a) 27/08/2012 tarih ve 187 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğü Meclise takdim yazısı
b) 04/10/2012 tarih ve 122 sayılı Belediye Meclis Kararı
c) 18/12/2012 tarih ve 610 sayılı yazımız
d) 25/04/2013 tarih ve 25955148.310.01/2013/2177-3883 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
Planlama Müdürlüğü yazısı ve ekleri
e) 30/04/2013 tarih ve 272 sayılı Esenler Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü yazısı.
f) Yasal askı süresince 1/1000 ölçekli Esenler Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar.
İlgi (a) yazı ile Esenler 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi meclisimize havale edilmiş
olup ilgi (b) Belediye Meclis kararı ile kabul edilmiş, gereği için tarafımıza iletilmiş ilgi (c) yazımız
ile 5216 sayılı yasa gereğince değerlendirilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama
Müdürlüğüne iletilmiştir.
İlgi (d) yazı ile Esenler 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin, Büyük Şehir Belediye
Meclisinin 14/02/2013 tarih ve 374 sayılı kararı ile tadilen uygun görüldüğü ve Büyük Şehir Belediye
Başkanlığınca 13/03/2013 tarihinde onaylandığı tarafımıza bildirilmiştir.
İlgi (e) yazı ile söz konusu imar planının 03/05/2013-01/06/2013 tarihleri arası mesai bitimine
kadar askıya çıkacağı tarafımıza bildirilmiştir. İlgi (f) itiraz dilekçeleri ile 1/1000 ölçekli Esenler
Uygulama İmar Planına itiraz edilmiş olup söz konusu itirazların 5393 Sayılı Belediye Kanununun
18-c Maddesi gereğince Belediye Meclisine havalesini arz ederim” denilmektedir.
KOMİSYON İNCELEMESİ:
İlgi: a)27.08.2012 tarih ve 187 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğü Meclise takdim yazısı
b)04.10.2012 tarih ve 122 sayılı Belediye Meclis Kararı
c)18.12.2012 tarih ve 610 sayılı yazımız
d)25.04.2013 tarih ve 25955148.310.01/2013/2177-3883 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
Planlama Müdürlüğü yazısı ve ekleri
e)30.04.2013 tarih ve 272 sayılı Esenler Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü yazısı.
f)Plan ve proje müdürlüğüne yapılan 505 no' lu itiraz dilekçesi
g)28.05.2013 tarih ve 504 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğü yazısı ve eki plan itirazları
İlgi (a) yazı ile Esenler 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi meclisimize havale edilmiş
olup ilgi (b) Belediye Meclis kararı ile kabul edilmiş, gereği için tarafımıza iletilmiş ilgi (c) yazımız
ile 5216 sayılı yasa gereğince değerlendirilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama
Müdürlüğüne iletilmiştir.
İlgi (d) yazı ile Esenler 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin, Büyükşehir Belediye
Meclisinin 14.02.2013 tarih ve 374 sayılı kararı ile tadilen uygun görüldüğü ve Büyükşehir Belediye
Başkanlığınca 13.03.2013 tarihinde onaylandığı tarafımıza bildirilmiştir.
İlgi (e) yazı ile söz konusu imar planının 03.05.2013-01.06.2013 tarihleri arası mesai bitimine
kadar askıya çıkacağı tarafımıza bildirilmiştir.
Askı süreci içerisinde ilgi (f) dilekçe (Dosya no: 505) ile itiraz edilerek, donatı alanları içinde
kalan kısmın donatı alanından (Açık Otopark Alanı) çıkartılarak Ticaret+Hizmet+Konut alanına
alınması, itiraz konusu yol alanının imara açılması ve eski imar haklarının korunması talep
edilmektedir.
1
T.C.
ESENLER BELEDİYESİ
17/02/2014
İMAR KOMİSYONU RAPORU
Rap. No:
17
MECLİS BAŞKANLIĞINA
Tarih:
Askı süreci içerisinde ilgi (g) Plan ve Proje Müdürlüğü yazısı ve eki plan itirazları 1. no' lu itiraz
3891, 9889, 3890, 3888,3893, 3897 Parsel Ve 1132 Ada 1 Parseller istikamet hatlarının ekli bilgi
paftasındaki şekli ile yeniden düzenlenmesi, 2. no' lu itiraz 4265,4266 parseller istikamet hatlarının
ekli bilgi paftasındaki şekli ile yeniden düzenlenmesi, 3. no' lu itiraz 5750, 5751, 5752 parsellere
ilişkin yapılanma koşulunun ekli bilgi paftasındaki şekli ile yeniden düzenlenmesi, 4. no' lu itiraz
Plan notları 1.16., 1.24., 1.25., 1.26., 1.28. maddelerine "Ancak 1000 m² nin altındaki parsellerde
Belediyesince uygun görülmesi halinde çevre yapılanma koşulları geçerlidir." ibaresinin eklenmesi
talep edilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Askı süreci içerisinde yapılan ilgi (f) 710, 720 parsellere ilişkin 505 nolu
itiraz incelenmiş olup söz konusu açık otopark alanının kaldırılması 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plana
aykırı olduğundan yol alanının imara açılması talebi ulaşım kararları ve ulaşım sistemini olumsuz
etkileyici nitelikte olduğundan uygun görülmemiş olup çekme mesafeleri ve istikamet hatlarından
kaynaklanan mağduriyetin giderilmesi hususunda 778 parsel ile 720 parsel arasından geçen yolun ve
720 parselde yapılaşma şartlarının 14.04.1999 onaylı 1/1000 ölçekli Atışalan I. Etap Revizyon İmar
Planına göre yeniden düzenlenmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Askı süreci içerisinde
yapılan ilgi (g) Plan ve Proje Müdürlüğü yazısı ve eki plan itirazları 1, 2, 3 no'lu itirazlar bilgi
paftasındaki şekli ile 4 no'lu itiraz uygulamaya yönelik kolaylıklar getirmesi sebebi ile
Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin onayına arz olunur.
Orhan Oğuz TÜRK
İmar Komisyonu Başkanı
Abdulkadir ŞENGÖR
Üye
Orhan VARDAR
Üye
Musa ADA
Üye
Erdal BİRER
Üye
2
Download

T.C. ESENLER BELEDİYESİ