ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:23.07.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
t
»
TALEP SAHİBİ
ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir Belediye
Meclisinin
10.04.2013
tarihli
toplantısında gündemin 51. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Antalya Büyükşehir Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı Hükümlerinin 17-1 maddesi ve Antalya Büyükşehir
Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 2.06 Yapıların Estetiğinde
Belediye yetkisi maddesine istinaden toplanmakta olan
Kent Estetiği Kurulunun "görev ve yetkilerinin genişletilerek'
yeni bir Kent Estetiği Kurulu oluşturulması.
KOMİSYON RAPORU:
1
Antalya Büyükşehir Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı Hükümlerinin 17-1 maddesi ve Antalya Büyükşehir
Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 2.06 Yapıların Estetiğinde
Belediye yetkisi maddesine istinaden toplanmakta olan
Kent
Estetiği
Kurulunun
''görev
ve
yetkilerinin
genişletilerek" Kent Estetiği Kurulu oluşturulması, konusu
komisyonumuzca incelenmiş olup; Antalya Büyükşehir
Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümlerinin
17-1 maddesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar
Yönetmeliğinin 2.06 maddesi,
Planlı Alanlar Tip İmar
Yönetmeliğinin 10., 27. ve 34. maddeleri doğrultusunda
"görev ve yetkilerinin genişletilerek' 19 ilçe sınırlarını
kapsayan "Kent Estetiği Kurulu" oluşturulması konusunun
uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmustur.
--------------_
1-------------------------------
ahacTi^ YANTAÇ
İmar K om .' 1— w
rp
BAYAZ
İmar Kom. Üyesi
Haşan Ali İRBAN
İmar Kon^Üvesi
Kerim
BASKAPTAN
■
İmar Kom., Üyesi
*
Mustafa! Reşat OKTAY
İmânKom. Üyesi
U nv(w
Ali Baki SARICA
İmar Kom. Üyesi
Selçuk SENİRLİ
İmar
io
Download

Gündemin 9.Maddesi - Antalya Belediyesi